HKScanin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Loka-joulukuu 2023

 • HKScan Oyj julkisti 29.12.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja sen toteutuminen edellyttää EU:n komission ja Ruotsin viranomaisten hyväksyntää ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta. Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. HKScan esittää Ruotsin liiketoiminnan lopetettuna toimintona, ja yhtiön taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin, joita ovat liiketoiminnat Suomessa ja Tanskassa. Kauppaan ei kuulu Puolan pekonia valmistava yksikkö, joka on raportoitu osana Ruotsin liiketoimintayksikköä. Puolan yksikön luvut raportoidaan jatkossa osana Suomen liiketoimintayksikköä.
 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 1,4 prosenttia ja oli 302,0 (306,3) miljoonaa euroa.
 • Myyntihinnat olivat vertailukauden tasolla. Myyntivolyymi kasvoi vähittäiskauppakanavassa, ja food service -myynti pysyi vertailukauden tasolla. Myyntivolyymi laski suunnitellusti vienti- ja teollisuuskanavissa, mikä johti kokonaisvolyymin pieneen laskuun.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 3,0 (1,7) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Tuotantokustannukset olivat edelleen korkeat. Henkilöstö- ja ulkoisten palveluiden kustannukset nousivat vertailukaudesta, mutta energian hinnat olivat vertailukautta alemmat. Kuluttajakysyntä pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Parantunut myynnin rakenne, tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta. 
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 6,3 (1,6) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli -0,1 (0,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 33,1 (37,1) miljoonaa euroa. Rahavirta heikentyi vertailukaudesta pienemmän käyttöpääoman vapautumisen ja korkeampien rahoituskulujen seurauksena, vaikka käyttökate parani merkittävästi.

Tammi-joulukuu 2023

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 1 163,2 (1 097,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 alkupuolella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat. Viimeisellä neljänneksellä myyntihinnat olivat vertailukauden tasolla.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 17,4 (-2,6) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 14,9 (-2,9) miljoonaa euroa. Kustannustaso pysyi edelleen korkeana tammi-joulukuussa. Kustannusten nousu saatiin katettua vuoden 2022 aikana toteutetuilla myyntihintojen korotuksilla. Energiakustannukset olivat vertailukautta alemmat erityisesti heinä-syyskuussa. Keväällä hieman kohentunut kuluttajakysyntä yhtiön kotimarkkinoilla ja kaupalliset toimenpiteet pienensivät tarvetta vähemmän kannattavan lihan viennille vertailukauteen verrattuna, mikä paransi kannattavuutta vuoden lopulla. Tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta vuonna 2023.
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 20,5 (4,3) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,3 (1,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 50,6 (18,9) miljoonaa euroa. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti käyttöpääoman pienenemisen sekä vahvistuneen käyttökatteen ansiosta.
 • Korollinen nettovelka oli 287,9 (353,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 121,0 (123,7) prosenttia.
 • Baltian liiketoimintayksikön kauppa toteutui 31.8.2023.
 • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2023 alkaen muuttanut varaosavarastojen käsittelyä takautuvasti. Muutoksella on vaikutusta taseen varastoarvoihin, omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä tunnuslukuihin (sitoutuneen pääoman tuotto ja nettovelkaisuusaste).
Taloudellinen informaatio vuodelta 2022 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta.
Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

Näkymät 2024

Vuonna 2024 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2023.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
Liikevaihto 302,0 306,3 1 163,2 1 097,5
    Suomi 249,7 251,9 933,0 877,2
    Tanska 52,2 54,3 230,2 220,4

AVAINLUVUT, LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
Liiketulos 3,0 1,7 17,4 -2,6
 - % liikevaihdosta 1,0 0,6 1,5 -0,2
Vertailukelpoinen liiketulos 2,8 -0,2 14,9 -2,9
 - % liikevaihdosta 0,9 -0,1 1,3 -0,3
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 6,3 1,6 20,5 4,3
     - % liikevaihdosta 2,5 0,6 2,2 0,5
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska -0,1 0,4 3,3 1,4
     - % liikevaihdosta -0,3 0,8 1,4 0,6

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 12,2 8,3 52,7 30,1
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot -4,1 -4,6 -9,0 -13,3
 - % liikevaihdosta -1,4 -1,5 -0,8 -1,2
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -7,4 -5,8 -15,6 -16,0
 - % liikevaihdosta -2,5 -1,1 -0,8 -0,9
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,10 -0,08 -0,22 -0,22
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,10 -0,10 -0,25 -0,22
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot 33,1 37,1 50,6 18,9
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot 40,2 13,6 73,3 -21,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot 3,0 -6,4
Korollinen nettovelka 287,9 353,1
Nettovelkaantumisaste % 121,0 123,7

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola


 HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 1 163,2 (1 097,5) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 17,4 (-2,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 14,9 (-2,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani selvästi. Parannusta tuli erityisesti Suomesta, jossa käänne tapahtui toukokuussa heikomman alkuvuoden jälkeen, mutta myös Tanskasta, jossa HKScan teki parhaimman koko vuoden tuloksen yli kymmeneen vuoteen.

Tuotannon tehostamis- ja kulujen säästämistoimet jatkuivat HKScanissa koko vuoden. Ne paransivat liiketulosta ja kannattavuutta. Suomessa myös vuoden aikana tehdyt investoinnit kaupallisiin toimiin ovat tuottaneet tulosta. Olemme aiemmin kertoneet investoinneista ja muista kehittämissuunnitelmistamme, joista odotamme syntyvän yhteensä noin 12 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Tästä puolet toteutui vuonna 2023 ja loppujen kuuden miljoonan odotamme toteutuvan Q3/2024 alkaen Q2/2025 loppuun mennessä.

Inflaatiopaine helpotti loppuvuotta kohti, mutta kustannustaso pysyi korkeana koko vuoden. Kustannusten nousua saimme katettua vuoden 2022 aikana toteutetuilla myyntihintojen korotuksilla. Myös markkinakorot pysyivät korkeina, mikä on tuonut lisää kustannuksia paitsi koko arvoketjulle myös kuluttajille. 

Olen tyytyväinen siihen, että yhdessä sopimustuottajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa tekemämme määrätietoisen työn tulokset näkyvät. Vaikka liiketulos on parantunut selvästi, ei kannattavuutemme ole tyydyttävä. Tavoitteen mukaisen tuloskehityksen saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkamme kustannusten tiukkaa hallintaa, tuotannon tehostamista, tuoteportfolion optimointia kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupallisia toimia edelleen vuonna 2024.    

Olemme HKScanissa arvioineet jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia taloudellisen liikkumatilamme lisäämiseksi. Tärkeä askel HKScanin kannattavuuden parantamisessa ja taseen vahvistamisessa olivat Baltian liiketoimintojen myyntiprosessin loppuunsaattaminen elokuussa 2023 sekä joulukuun lopussa kertomamme sopimus Ruotsin liiketoimintojen myymisestä. Baltian liiketoiminnot osti virolainen AS Maag Grupp ja Ruotsin liiketoimintojen myynnistä olemme sopineet ruotsalaisen Lantmännen ek förin kanssa. Ruotsin liiketoimintojen kaupan odotamme toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sen toteutuminen edellyttää EU:n komission ja Ruotsin viranomaisten hyväksyntää ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta.

Yrityskaupat ovat muuttaneet ja muuttavat HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Yhtiön taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin, joita ovat liiketoiminnat Suomessa ja Tanskassa. Puolan yksikön luvut raportoidaan jatkossa osana liiketoimintayksikkö Suomen lukuja.

Liiketoimintojen myynnit vahvistavat HKScanin tasetta ja niistä saadut maksut käytetään yhtiön lainojen lyhennyksiin. Samalla ne edistävät mahdollisuuksiamme keskittyä paremmin meille jääviin liiketoimintoihin ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, joka on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Ruotsin liiketoimintakaupan seurauksena siipikarjan osuus liikevaihdostamme kasvaa, mikä on yksi strategisista tavoitteistamme tuotteiden jalostusarvon nostamisen ohella. Jatkamme toimintaamme perustaltamme vahvasti suomalaisena, mutta kansainvälisesti toimivana pörssiyhtiönä. Asemamme markkinassa on merkittävä ja brändimme vahvoja.

Vastuullisuustyömme jatkuu määrätietoisesti, ja olemme koko viime vuoden ajan edistäneet vastuullisuusohjelmaamme liiketoiminnoissamme. Vastuullisuusohjelmamme ytimessä ovat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus. Jatkamme henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä konsernitasoisella Better Together -ohjelmalla sekä turvallisuustyötä Safety First -ohjelmalla. Ohjelmat ovat osa HKScanin strategian ja yritysvastuuohjelman toteuttamista yhtiön arvojen – innosta, välitä, johda ja ota vastuu – mukaisesti.

Vuonna 2023 jatkoimme valmistautumista EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) muun muassa päivittämällä vastuullisuuden olennaisuusanalyysiä ja täydentämällä yhtiön ilmastopäästöjen laskentaa vastaamaan uusinta GHG-protokollan laskentamallia. Tunnistimme prosessin aikana tarpeen päivittää vastuullisuusohjelmamme ilmastopäästöjen laskennan ja ilmastotavoitteen sekä aikataulun vastaamaan paremmin kansainvälisiä ilmastotyön suuntaviivoja, laskentaohjeistuksia ja raportointistandardeja. Uusi ilmastotavoitteemme on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen osalta (net zero) vuoteen 2050 mennessä. Uudistetun päästölaskennan ja ilmastotavoitteemme avulla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja täytämme lisäksi uudet maankäyttösektorille asetetut vaatimukset. HKScanin ilmastotyötä ohjaa kattava toimenpidekokonaisuus. Se koostuu kymmenistä liiketoimintayksiköidemme määrittelemistä, mitattavista ilmastopäästöjen vähentämistoimista. Etenemme kohti ilmastopäästöjen nettonollaa yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppanien kanssa.

Vuoden 2023 lopussa HKScan sai lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteilleen SBTi:n hyväksynnän ensimmäisenä ruokayrityksenä Suomessa ja Tanskassa.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 oli paranevan tuloksen ja yhtiön rakenteellisen muutoksen aikaa. HKScanin tulevaisuus näyttää nyt paljon valoisammalta, vaikka työtä ja haasteita vielä edessämme onkin.

Kiitän henkilöstöämme, sopimustuottajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023. 

Keskeistä 2023

Juha Ruohola aloitti toimitusjohtajana 2.3.2023

HKScanin hallitus nimitti 2.3.2023 maa- ja metsätaloustieteen maisteri, eMBA Juha Ruoholan HKScan Oyj:n toimitusjohtajaksi. Ruohola toimi sitä ennen HKScanin väliaikaisena toimitusjohtajana 29.9.2022 lähtien.

HKScan saattoi loppuun Baltian liiketoimintojen myynnin virolaiselle AS Maag Gruppille 31.8.2023

Kaupan kohteena olivat HKScanin Baltian liiketoimintayksikön muodostaneiden tytäryhtiöiden, AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, osakkeet. Kauppaa edelsi Viron kilpailuviranomaisten heinäkuussa 2023 AS Maag Gruppille antama asiaa koskeva hyväksyntä. Latvian kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ilman ehtoja helmikuussa 2023.  Velaton kauppahinta oli 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan seuraavan kolmen vuoden yhteenlasketulle tulokselle. Kiinteästä 70 miljoonan euron kauppahinnasta 55 miljoonaa euroa on maksettu yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä ja loput maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Kaupan myötä HKScanin omistus Baltian liiketoiminnoissa päättyi. Baltian liiketoimintojen myynti paransi HKScanin kannattavuutta ja vahvisti tasetta.

Tietoja kaupasta on kerrottu tiedotteilla: 13.12.202224.7.2023 ja 31.8.2023.

HKScan allekirjoitti 29.12.2023 sopimuksen Ruotsin liiketoimintojensa myynnistä

HKScan Oyj julkisti 29.12.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja sen toteutuminen edellyttää EU:n komission ja Ruotsin viranomaisten hyväksyntää ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta.

HKScan Sweden AB:n osakkeiden kauppahinta muodostuu noin 60 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä Lantmännenin omistamista HKScanin A-osakkeista (6 869 750 kpl) ja K-osakkeista (665 000 kpl). Lisäksi Lantmännen maksaa takaisin HKScanin ja HKScan Sweden AB:n välisen sisäisen lainan, jonka määrä on noin 50 miljoonaa euroa. HKScanilta poistuu myös taseen ulkopuolista factoring-rahoitusta noin 55 miljoonaa euroa ja IFRS-16 leasingvelkaa noin 13 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksettiin sopimuksen allekirjoituksen (signing) yhteydessä 25 miljoonan euron ennakkomaksu.

Tietoja kaupasta on kerrottu tiedotteella: 29.12.2023

Investointeja kannattavuuteen ja jalostusarvon nostamiseen

HKScan jatkoi investointien toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi ja jalostusarvon kasvattamiseksi useissa tuotantoyksiköissään Suomessa ja Tanskassa.

SBTi:n hyväksyntä HKScanin lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteille

HKScan on ensimmäisten pohjoismaalaisten ruokayritysten joukossa eritellyt lyhyen aikavälin tavoitteet teollisuudessa käytetylle energialle (Industrial) ja maankäyttösektorille (Forest, Land and Agriculture = FLAG). 

SBTi:n hyväksymien lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaan HKScan sitoutuu vähentämään teollisen toiminnan ja energian osalta absoluuttisia scope 1- ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasoon nähden. Samoin HKScan sitoutuu vähentämään määrättyjen scope 3 -kategorioiden päästöjä 42 prosenttia samalla aikavälillä. Tavoite sisältää myös bioenergian raaka-aineisiin liittyvät päästöt. 

Lisäksi HKScan vähentää maaperään liittyvien päästöjen osalta absoluuttisia scope 3 FLAG -kasvihuonekaasupäästöjään 30,3 prosenttia vuoden 2022 lähtötasoon nähden. HKScan sitoutuu myös metsäkadon torjuntaan niiden hyödykkeiden osalta, joita metsäkato koskee.

Lisätietoa SBTi:n hyväksynnästä on täällä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Katsauskauden jälkeen 29.1.2024 HKScan kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään 28.2.2024 Turussa.

Tietoa asiasta on kerrottu tiedotteella: 29.1.2024


Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 195,6 (265,4) miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 216,2 (216,0) miljoonaa euroa sekä tilikauden 2023 tuloksen -69,9 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023. Jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2024

HKScanin varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 18.4.2024 Turussa. Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.

Turussa 9. helmikuuta 2024

HKScan Oyj

Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tilinpäätöksen 2023 tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 9.2.2024 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2023-tilinpaatos.Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Vuoden 2023 tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa.

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Suvi Oksavaan,
puh. 044 554 4231 tai suvi.oksava@hkscan.com.

Taloudelliset julkaisut

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2024:

 • osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 keskiviikkona 8.5.2024 noin klo 8.30
 • puolivuosikatsaus 2024 keskiviikkona 7.8.2024 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 keskiviikkona 6.11.2024 noin klo 8.30

Lisätietoja

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa. www.hkscan.com.

Katsauksessa mainitut brändit HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose® ovat pörssilistatun HKScan-konsernin rekisteröimiä tavaramerkkejä.