Animal health 1

Eläinten hyvinvointipolitiikka

1. Politiikan laajuus ja tavoitteet

Tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi ovat edellytys HKFoods-konsernin vastuulliselle toiminnalle ja koko
lihaketjulle. Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi HKFoods toimii eläinsuojelulainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti sekä HKFoodsin omien ja sen asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien asettamien odotusten ja vaatimusten mukaisesti. Eläinten hyvinvointipolitiikka koskee koko HKFoods-konsernia ja sen toimitusketjua.

2. Eläinten hyvinvointi HKFoodsissa

Eläinten hyvinvointi voidaan kuvata eläimen kokemaksi psykologiseksi ja fyysiseksi olotilaksi, joka määritetään tarkemmin HKFoodsin ohjeissa.

EU ja kansallinen lainsäädäntö muodostavat perustan HKFoodsin eläinten hyvinvointityölle. Tuotantoeläinten
hyvinvointia kehitetään lisäksi tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. HKFoods parantaa eläinten hyvinvointia jatkuvasti kehittäen, tunnistaen ja soveltaen parhaita käytäntöjä omissa prosesseissaan.

Lisäksi HKFoods odottaa, että lihantuottajat, joilta se ostaa eläimiä sekä koko toimitusketju noudattavat liiketoiminnassaan eläinten hyvinvointia koskevia parhaita käytäntöjä. Tuottajien hyvinvointi on yksi tärkeimmistä
eläinten hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista.
Yksi eläinten hyvinvoinnin parantamisen tavoitteista on pienentää lääkityksen tarvetta kuitenkin niin, ettei
sairaiden eläinten hoito vaarannu.

3. Sitoutuminen

Lisäksi HKFoods toimii sitouttaakseen toimitusketjuaan ja muita sidosryhmiään eläinten hyvinvoinnin edistämiseen:

  • parantaa neuvonnalla ja koulutuksella sekä HKFoods-konsernissa tuotantoeläinten kanssa työskentelevien työntekijöiden että tuottajien osaamista
  • osallistumalla yhteistyössä teollisuuden, tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa aktiivisesti kehitys- ja tutkimusprojekteihin, aloitteisiin ja lakien valmisteluun, jotka keskittyvät eläinten hyvinvointiin
  • viestimällä eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti ja tosiasioihin perustuen sekä jakamalla asiantuntemusta kaikkien sidosryhmien kanssa

HKFoods toteuttaa tämän sitoumuksen soveltamalla ajantasaista tietoa eläinten hyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta, etiikasta ja lainsäädännöstä.

4. Seuranta

HKFoods seuraa tuotantoeläinten hyvinvointia, kehittää sen mittaamista ja antaa tarkempia ohjeita. Eläinten hyvinvoinnin arviointi toimitusketjussa kattaa rodunjalostuksen, maatilat, kuljetuksen ja teurastamot.

5. Eläinten hyvinvointipolitiikkaa täydentävät linjaukset ja ohjeet

  • Ohje: HKFoodsin määritelmä eläinten hyvinvoinnille.
  • Muita tähän politiikkaan liittyviä lisälinjauksia ja ohjeita voidaan antaa erikseen.

HKFoods Oyj:n hallituksen hyväksymä 11.2.2014.