Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Safety First

1. Politiikan laajuus ja tavoitteet

Me HKFoods-konsernissa (HKFoods) haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme ja yhteistyökumppanimme voivat työpäivän jälkeen palata kotiin terveinä. Uskomme, että kaikki onnettomuudet ovat estettävissä. Teemme parhaamme arvioidaksemme ja hallitaksemme toimintaamme liittyviä mahdollisia riskejä, mukaan lukien työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvät riskit.

Tässä politiikassa määritelemme terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät periaatteet, joita on aina noudatettava. Terveys- ja turvallisuuspolitiikka koskee koko HKFoods-konsernia ja kaikkia HKFoodsin valvonnan alaisten yhteisöjen työntekijöitä näiden suorittaessa työtehtäviään HKFoodsin omissa yksiköissä ja ulkopuolisissa toimipaikoissa. Politiikka koskee myös HKFoodsin yksiköissä työskenteleviä alihankkijoita, tavarantoimittajia ja muita henkilöitä.

2. Terveys ja turvallisuus osana HKFoods strategiaa

HKFoods-konsernissa ihmisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä. Teemme jatkuvasti yhteistyötä henkilöstömme kanssa työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi, työtapaturmien välttämiseksi ja edistääksemme työntekijöidemme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ovat osa liiketoiminnan vuosisuunnitteluprosessia. Asettamalla mitattavissa olevia tavoitteita varmistamme terveys-, turvallisuus- ja hyvinvointityön jatkuvan parantamisen.

3. Terveyden ja turvallisuuden johtaminen

HKFoods on sitoutunut edistämään työpaikan terveys- ja turvallisuusasioita seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • HKFoodsin kaikissa yksiköissä on oltava paikallinen terveys- ja turvallisuusorganisaatio, joka asiantuntijuudellaan tukee vahvaa nolla tapaturma -kulttuuria.
  • Kaikki terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tapahtumat, mukaan lukien työperäiset vammat ja sairaudet sekä prosessien turvallisuuteen liittyvät tilanteet, on kirjattava, analysoitava ja ilmoitettava paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja HKFoodsin sisäisen prosessin (Care Management process) mukaisesti. Tahallinen ja tarkoituksellinen tapahtumien salaaminen ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää, ja raportoinnin laiminlyönti voi johtaa kurinpidollisiin toimiin. Johdon velvollisuus on varmistaa, että kaikki ilmoitetut tapahtumat dokumentoidaan huolellisesti ja että perusteltuihin ja asianmukaisiin toimiin ryhdytään tapahtumien seurausten minimoimiseksi ja niiden toistumisen ehkäisemiseksi.
  • Kaikissa HKFoodsin toiminnoissa on noudatettava sovellettavia kansainvälisiä (esim. EU-tasoisia), kansallisia ja paikallisia lakeja ja säädöksiä sekä tämän politiikan, työsuojeluohjeiden ja standardien määräyksiä.
  • Konsernissa tehdään sisäistä benchmark-vertailua ja jaetaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä.

4. Safety First - Turvallisuus ennen kaikkea

Kaikkien HKFoodsin yksiköiden on laadittava laajuudeltaan tätä politiikkaa vastaava terveyden ja turvallisuuden johtamisjärjestelmä ISO 45001 -standardin mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä.

HKFoodsissa on laadittu ohjeet hengenvaarallisten tapaturmien välttämiseksi (Blue Rules). Nämä työskentelyohjeet koskevat sellaisia tehtäviä, joihin voi liittyä kuolemanvaara. Jokaisen työntekijän on toimittava aina näiden ohjeiden mukaisesti. Tahallinen tai tarkoituksellinen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa kurinpidollisiin toimiin, mukaan lukien työsuhteen päättämisen.

HKFoodsin ohjeet hengenvaarallisten tapaturmien välttämiseksi:

  1. Henkilönsuojaimet – Käytä aina vaadittavia henkilösuojaimia ja varmista, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Jos jokin seikka epäilyttää, kysy asiasta esimieheltäsi.
  2. Koneturvallisuus – Älä koskaan laita mitään kehon osaa liikkuvaan koneeseen. Älä vahingoita, ohita tai poista koneen/laitteen turvalukituksia tai suojarakenteita sen ollessa käynnissä. Noudata aina vahinkokäynnistyksen esto -menettelyä (LockOut /TagOut) sitä vaadittavissa kohteissa.
  3. Vaarallisten aineiden ja materiaalien käsittely – Noudata aina ohjeistuksissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita ja käytä tarvittavia henkilösuojaimia.
  4. Liikenneturvallisuus – Noudata aina liikennesääntöjä, myös tehdasalueella liikkumista koskevia sääntöjä.
  5. Korkealla työskentely – Noudata aina asianmukaisia menettelytapoja ja vaatimuksia sekä käytä tarvittavia putoamissuojauksia.

Terveyden ja turvallisuuden johtaminen on aina otettava huomioon toimittajia ja alihankkijoita valittaessa. Alihankkijoiden ja muiden HKFoodsin yksiköihin saapuvien ulkopuolisten tahojen on hankittava riittävät ja asianmukaiset tiedot ja koulutus sekä varusteet omien tehtäviensä turvallista suorittamista varten. Alihankkijoiden on HKFoodsin hallinnoimissa yksiköissä toimiessaan noudatettava HKFoodsin toimintaohjeita ja menettelytapoja.

Kaikkien HKFoodsin yksiköiden on laadittava ja ylläpidettävä pelastussuunnitelmaa yksikön henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan kohdistuvien seurausten minimoimiseksi. Hätätilanneharjoitus tulee tehdä vuosittain ja pelastussuunnitelma katselmoida ja tarvittaessa päivittää. Henkilöstö, alihankkijat ja HKFoodsin yksiköissä vierailevat on ohjeistettava ja koulutettava toimimaan hätätilanteissa.

HKFoodsin yksiköiden on annettava varautumissuunnittelua varten tarvittavat tiedot paikallisille viranomaisille ja pelastuspalvelulle. 
Jos hätätilanne kehittyy kriisiksi, noudatetaan HKFoodsin-konsernin kriisinhallinnan ohjeistusta.

5. Vastuut ja roolit

Konsernin ja liiketoimintayksiköiden johto vastaa kunkin maan toiminnan suunnittelusta ja resursoinnista siten, että tämän politiikan periaatteet sekä niitä tukevat ohjeet on mahdollista toteuttaa ja ettei ihmisten turvallisuus tai terveys vaarannu missään prosessin vaiheessa.

Johdon ja esimiesten vastuulla on huolehtia työpaikan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista vahvalla ja uskottavalla johtajuudella. Heidän on johdettava omalla esimerkillään ja varmistettava henkilöstön aktiivinen osallistuminen terveyttä ja turvallisuutta koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin.

HKScan edellyttää, että jokainen työntekijä ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja noudattaa tätä politiikkaa ja sitä tukevia ohjeita.

Kaikkien toimipaikkojen on huolehdittava siitä, että terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä viestintä työntekijöiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien suuntaan on järjestelmällistä ja ennakoivaa. Tarvittaessa koulutuksen ja harjoitusten avulla on varmistettava, että kaikilla on valmiudet suorittaa tehtävänsä turvallisesti.

6. Politiikan muuttaminen

Tähän politiikkaan tehtävät muutokset hyväksyy HKFoods Oyj:n hallitus lukuun ottamatta muutoksia, jotka ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä olennaisesti vaikuta politiikan sisältöön. Tällaiset tekniset muutokset hyväksyy politiikan omistaja. Kaikki tehdyt muutokset on annettava tiedoksi hallitukselle.

7. Viestintä ja käytännön toteutus

Koko henkilöstöllä tulee olla selkeä ja yhtenäinen käsitys Terveys- ja turvallisuuspolitiikasta. Tätä politiikkaa koskevasta viestinnästä, koulutuksesta ja käytännön toteutuksesta konsernin laajuisesti vastaa HESQ-toiminto.

8. Sisäinen valvonta ja arvioinnit

Politiikan omistaja on velvollinen järjestämään riittävän sisäisen valvonnan, jolla varmistetaan tämän politiikan sekä siihen liittyvien ohjeiden ja prosessien noudattaminen. Politiikan käytännön toteutuksen ja noudattamisen arviointia varten toteutetaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten tahojen tekemiä tarkastuksia.

9. Rikkomusten seuraukset

Jos joku HKFoodsin työntekijä toimii tämän politiikan vastaisesti, johtaa rikkomus seurauksiin, ja mahdollisesti työsuhteen päättämiseen. Jos HKFoodsilla on syytä epäillä, että työntekijän käytös on lainvastaista, voidaan rikkomuksesta ilmoittaa viranomaisille.

 

HKFoods Oyj:n hallituksen hyväksymä 19.1.2021.