Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta, joka on saatavilla verkkosivuilta www.nasdaq.com.

Kaupankäyntikielto

Kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiirintietoa.

HKFoodsin johtohenkilöiden kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on aina kiellettyä 30 päivän ajan ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista julkistamispäivä mukaan lukien (ns. suljettu ikkuna) riippumatta siitä, onko henkilöllä tuolloin hallussaan sisäpiirintietoa. Mikäli tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea olennaista tietoa, suljettu ikkuna soveltuu myös ennen tilinpäätöksen julkistamista. Muina aikoina eli osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä lähtien on voimassa ns. avoin ikkuna, jonka aikana johtohenkilöiden kaupankäynti on sallittua edellyttäen, että henkilöllä ei tuolloin ole hallussaan sisäpiirintietoa ja että johtohenkilö on läpikäynyt yhtiön sisäisen varmistusmenettelyn.

Suljettua ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat osallisina yhtiön osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa.

Sisäpiirihankkeet

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä eikä ilmaista sisäpiirintietoa hankkeen ulkopuoliselle taholle hankkeen aikana. On huomattava, että sisäpiirihankkeen aikana kaupankäynti on kiellettyä myös muun hankkeeseen mahdollisesti liittyvän liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineillä.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkittyjen henkilöiden kaupankäyntirajoitukset lakkaavat, kun yhtiö on (i) riittävän yksityiskohtaisesti julkistanut asian pörssitiedotteella tai (ii) erikseen ilmoittanut ko. hankkeen raukeamisesta.

Valvonta

Yhtiö valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista muistuttamalla sisäpiiriläisiä säännöllisesti sallituista kaupankäyntiajoista. Sisäpiiriluettelojen ylläpito ja hallinnointi tapahtuu HKFoodsin konsernihallinnossa.

HKFoodsilla on käytössään niin kutsutut whistleblowing-viestintäkanavat, joiden kautta Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku HKFoodsin palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut muun muassa arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä (Suomen arvopaperimarkkinalaki ja MAR).

Ilmoitukset menevät HKFoodsin valtuuttaman henkilön tutkittavaksi. Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.