Rieskarullia

Elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikka

1. Laajuus ja tavoitteet

Elintarviketurvallisuus ja laatu ovat HKFoodsin luotettavan ja kestävän liiketoiminnan perusta. Tämä HKFoods-konsernin elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikka määrittelee elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun johtamisperiaatteet, säännökset, säännöt ja viiteasiakirjat, joita on aina noudatettava. Elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikkaa noudatetaan koko HKFoods-konsernin laajuisesti ja se koskee koko toimitusketjuamme.

2. Elintarviketurvallisuus ja laatu osana HKFoodsin strategiaa

Elintarviketurvallisuus ja tuotteidemme sekä prosessiemme korkea laatu ovat HKFoodsille strategisesti tärkeitä painopistealueita ja ne sisältyvät HKFoods-konsernin johtamismalliin. Elintarviketurvallisuus- ja laatustrategiat sisältyvät vuotuiseen liiketoiminnan suunnitteluprosessiin. Laadulle ja elintarviketurvallisuudelle asetetaan vuosittain mitattavat tavoitteet, joiden avulla varmistetaan elintarviketurvallisuuden ja laadun jatkuva parantaminen.

HKFoodsin tuotteet ja prosessit on suunniteltu varmistamaan asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys. HKFoodsin tavoitteena on täyttää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset joka päivä. Elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikan toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen onnistuu tarkoin määriteltyjen liiketoimintaprosessien sekä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön ja johdon avulla.

3. Elintarviketurvallisuuden ja laadun hallinta

Paikalliset viranomaiset ja EU-viranomaiset ovat hyväksyneet kaikki HKFoodsin tuotantolaitokset Suomessa, Tanskassa ja Puolassa. HKFoods-konserni on sitoutunut täyttämään kaikki elintarviketurvallisuutta ja laatua koskevat lakisääteiset ja säännöksiin perustuvat vaatimukset, mukaan lukien asiakkaiden kanssa yhteisesti sovitut vaatimukset.

HKFoods varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja laadun koko toimitusketjussa. Jatkuva parantaminen on olennainen osa turvallista, tehokasta ja laadukasta toimintaa, jota mitataan, arvioidaan ja varmistetaan sisäisten ja ulkoisten tarkastusten avulla sekä osana johdon katselmointiprosessia liiketoimintayksikköjen tasolla.

4. Turvallisuus ensin, laatu aina!

Kaikilla HKFoods-konsernin tuotantoyksiköillä on oltava GFSI:n (Global Food Safety Initiative) hyväksymän elintarviketurvallisuusstandardin mukainen sertifiointi. Arvioimme jatkuvasti ohjeita, standardeja ja menettelytapoja, joiden avulla hallitsemme tehokkaasti tuote-, prosessi- ja teknologiamuutoksiin liittyviä elintarviketurvallisuusriskejä. Jo tunnetut sekä uudet vaarat, uhat ja haavoittuvuudet ovat osa riskinarviointiprosessiamme.

 • Yksi perusperiaatteistamme turvallisten ja laadukkaiden prosessien toteuttamisessa sekä tuotteiden valmistamisessa on jokaisen HKFoodsin työntekijän oikeus ja velvollisuus pysäyttää virheellinen tai väärä materiaali, tuote tai tieto ennen kuin se etenee prosessin seuraavaan vaiheeseen.
  Sitoutuminen elintarviketurvallisuuteen ja laatuun saavutetaan:
 • ammattimaisella ja oikeudenmukaisella johtamisella,
 • selkeiden tavoitteiden, säännöllisen seurannan ja oikea-aikaisten toimenpiteiden avulla,
 • varmistamalla henkilöstön osaamisen laatu, elintarviketurvallisuuden ja hygienian osalta,
 • huolehtimalla henkilöstön riskitietoisuudesta ruokapetosten ja tahallisen vahingonteon varalta,
 • noudattamalla paikallisia elintarviketurvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmiä,
 • kehittämällä ja ylläpitämällä konsernin elintarviketurvallisuuden ja laadun johtamisjärjestelmää,
 • varmistamalla että toimittajat ja alihankkijat noudattavat toimittajien ja alihankkijoiden hallintajärjestelmän edellyttämiä elintarviketurvallisuus- ja laatukriteereitä sekä valvontatoimia,
 • korkealla jäljitettävyystasolla ja
 • varmistamalla eläinten hyvinvointi.

Konsernin sekä liiketoimintayksiköiden johto on sitoutunut vahvistamaan elintarviketurvallisuuteen ja laatuun liittyvää osaamista, asenteita ja kulttuuria järjestelmällisillä ohjelmilla, joiden avulla kehitetään henkilöstön osaamista ja teknisiä taitoja, lisätään tietoisuutta ja hallitaan riskejä koko organisaatiossa. Järjestelmällisillä johtamiskäytännöillä varmistetaan, että elintarviketurvallisuus- ja laatutavoitteet perustuvat strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin.

Elintarviketurvallisuuden ja laadun hallinta ja johtaminen mahdollistetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä ja viestimällä avoimesti HKFoodsin henkilöstön, tuottajien, kuluttajien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Liiketoimintayksiköiden johtamisjärjestelmät täydentävät laatua koskevia standardeja, ohjeistoja ja ohjeita.

5. Vastuut ja roolit

Konsernin ja liiketoimintayksiköiden johto vastaa kunkin maan toiminnan suunnittelusta ja resursoinnista siten, että tämän politiikan periaatteet ja niitä tukevat ohjeet ja ohjeistot voidaan toteuttaa ja ettei elintarviketurvallisuus tai sovittu tuotelaatu vaarannu prosessin missään vaiheessa.

Roolit ja vastuut määritetään ja ne viestitään yhdessä tavoitteiden kanssa selkeästi. HKFoodsin jokainen työntekijä vastaa omasta työstään sekä määritettyjen elintarviketurvallisuutta ja laatua koskevien menettelyjen noudattamisesta.

HKFoods edellyttää, että kaikki työntekijät ja johto kaikilla tasoilla ottavat vastuun omasta toiminnastaan ja noudattavat tätä politiikkaa ja kaikkia sitä tukevia ohjeita ja ohjeistoja.

6. Politiikan muutokset

Tähän politiikkaan tehtävät muutokset hyväksyy HKFoods Oyj:n hallitus lukuun ottamatta muutoksia, jotka ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä vaikuta olennaisesti politiikan sisältöön. Politiikan omistaja hyväksyy tällaiset tekniset muutokset. Kaikki tehdyt muutokset on annettava tiedoksi hallitukselle.

7. Viestintä ja käytännön toteutus

Laatuorganisaatio on vastuussa tätä politiikkaa koskevasta viestinnästä, koulutuksesta ja käytännön toteutuksesta koko konsernissa, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on selkeä ja yhtenäinen käsitys politiikasta.

8. Sisäinen valvonta ja arvioinnit

Politiikan omistaja on velvollinen järjestämään riittävän sisäisen valvonnan, jotta tämän politiikan sekä siihen liittyvien ohjeistojen, ohjeiden ja prosessien noudattaminen voidaan varmistaa. Politiikan käytännön toteutusta ja noudattamista arvioidaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten osapuolten tekemillä tarkastuksilla.

9. Rikkomusten seuraukset

Jos joku HKFoodsin työntekijä toimii tämän politiikan vastaisesti, rikkomus johtaa asiaankuuluviin seurauksiin, jopa työsuhteen mahdolliseen päättymiseen. Rikkomuksesta voidaan myös ilmoittaa viranomaisille, jos HKFoodsilla on syytä epäillä, että työntekijän käytös on lainvastaista.