HKFoodsin eettiset toimintaperiaatteet - Code of Conduct

Tässä toimintaohjeessa on esitetty HKFoods-konsernin (”HKFoods”) päivittäistä liiketoimintaa koskevat eettiset periaatteet.

1. JOHDANTO

HKFoods konsernin (”HKFoods”) eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät yleiset puitteet HKFoodsin asianmukaista toimintaa ja käyttäytymistä koskevalle ohjeistukselle. Toimintaperiaatteet edustavat myös HKFoodsin arvoja: innosta, johda, välitä, ota vastuu. Ne on integroitu osaksi johtamista toimintaperiaatteidemme perustaksi ja yrityskulttuurimme vaalimiseksi. 

HKFoods edellyttää, että kaikki yhtiön työntekijät, myös johtajat kaikilla tasoilla, noudattavat näitä periaatteita työssään ja vastaavat henkilökohtaisesti eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Eettiset toimintaperiaatteet koskevat koko HKFoodsin arvoketjua tilalta kuluttajalle. HKFoods edellyttää, että kaikki sen tuottajat, toimittajat, alihankkijat ja liikekumppanit toimivat vastuullisesti näiden periaatteiden mukaisesti. HKFoods edellyttää, että kaikki sen raaka-aine- ja palveluntoimittajat allekirjoittavat HKFoods-konsernin laatimat tavaran- ja palveluntoimittajien toimittajien eettiset toimintaohjeet ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Toimintaohjeet perustuvat samoihin kansainvälisiin sopimuksiin* ja samoihin periaatteisiin kuin nämä HKFoodsin eettiset toimintaperiaatteet. 

HKFoods on sitoutunut toimimaan kestävästi ja vastuullisesti. Ymmärrämme, millaisia pitkän aikavälin hyötyjä ja vastuita liiketoiminnasta aiheutuu HKFoodsille ja sen sidosryhmille. HKFoods pyrkii varmistamaan, että kaikki sidosryhmät luottavat siihen, että koko konserni toimii vastuullisesti vaikuttaen sen olennaisiin vastuullisuusasioihin. Osana vastuullista toimintaansa HKFoods noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä kaikissa toiminnoissaan, kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia* ja hyödyntää vaikutusten arviointeja ja due diligence -prosesseja mahdollisten ja todellisten haitallisten vaikutusten hallinnassa. 

* Kansainvälinen ihmisoikeuslaki; YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet; YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista; kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus; OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille; Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista; YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta


2. IHMISOIKEUDET

HKFoods-konserni tiedostaa vastuunsa haitallisten ihmisoikeusvaikutusten hallinnasta toimintansa ja tuotteidensa kautta sekä haitallisten ihmisoikeusvaikutusten hallinnasta toimitusketjussaan liiketoimintasuhteidensa kautta. HKFoods-konsernin liiketoiminnalla ja toiminnoilla on olennainen vaikutus henkilöstön, asiakkaiden, kuluttajien, tavaran- ja palveluntoimittajien, tuottajien ja yhteisöjen ihmisoikeuksiin konsernin toimintamaissa. HKFoods kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia* ja on sitoutunut parantamaan jatkuvasti prosessejaan ja käytäntöjään, jotta se voi tunnistaa, ehkäistä ja lieventää ihmisoikeusvaikutuksia, joita se saattaa aiheuttaa tai joihin se voi myötävaikuttaa tai olla suoraan yhteydessä niin omissa toiminnoissaan kuin arvoketjussaan.

2.1. Ei pakkotyövoimaa

HKFoods ei hyväksy missään muodossa pakkotyövoiman käyttöä, palkkaorjuutta, työhön pakottamista, modernia orjuutta tai ihmiskauppaa.  HKFoodsin työntekijöitä ei vaadita maksamaan vakuuksia tai luovuttamaan henkilöllisyystodistustaan työnantajalle. HKFoodsin työntekijöillä on oikeus irtisanoa työsuhteensa voimassa olevien lakien ja työehtosopimusten mukaisesti.

2.2 Ei lapsityövoimaa

HKFoods ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, etteivät alle 18-vuotiaat henkilöt saa tehdä yötöitä tai muita töitä, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa. Alle 15-vuotiaat lapset tai lapset, jotka eivät ole saavuttaneet paikallista minimityöikää tai oppivelvollisuuden päättymisikää sen mukaan, mikä ikäraja on korkein, eivät saa työskennellä tavalla, joka haittaisi heidän koulunkäyntiään. HKFoods ei hyväksy työsuhteita, jotka eivät täytä edellä esitettyjä ehtoja.

2.3. Ei syrjintää

HKFoods on sitoutunut toimimaan kaikenlaista syrjintää sekä ihmisten ja ryhmien epäoikeudenmukaista tai ennakkoluuloista kohtelua vastaan, joka perustuu esimerkiksi rotuun, sukupuoleen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava rehellisesti, tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti työsopimuksen tyypistä riippumatta. HKFoods ryhtyy toimenpiteisiin, jotka suojelevat työntekijöitä syrjinnältä ja edistävät monimuotoisuutta ja osallisuutta, ja pyrkii ottamaan haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät huomioon toiminnassaan ja arvoketjuissaan. 

2.4. Ei julmaa tai epäinhimillistä kohtelua

Fyysinen pahoinpitely tai kuritus tai niillä uhkaileminen, seksuaalinen tai muu häirintä sekä sanallinen väkivalta tai muunlainen pelottelu ovat kiellettyjä HKFoodsilla. HKFoods suojelee työntekijöitä kaikenlaiselta kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäinhimilliseltä kohtelulta, kuten henkiseltä tai fyysiseltä pakottamiselta tai väkivallalta. 

2.5. Mielipiteen- ja ilmaisunvapaus

Mielipiteenvapaus ja ilmaisunvapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä. Ilmaisunvapaus on välttämätön edellytys ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun kannalta olennaisten avoimuus- ja vastuuperiaatteiden toteutumiselle. HKFoods pyrkii varmistamaan, että kaikilla sidosryhmillä on oikeus puhua ja tulla kuulluksi osana sitoutumista, ja turvaa myös henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon paikallisen lainsäädännön, sopimusten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.


3. TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia oikeuksia, joihin jokaisella yksilöllä on oikeus. Työntekijöiden oikeudet ovat erityisiä ihmisoikeuksia, joita työntekijöillä on työpaikalla. Lisätietoja on konsernin henkilöstöpolitiikassa, jossa on myös kuvattu pääperiaatteet.

3.1. Työehdot

HKFoodsilla tehty työ perustuu aina työsuhteeseen, joka solmitaan kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti. Kaikilla HKFoodsin työntekijöillä on oikeus tehdä ja allekirjoittaa ymmärtämällään kielellä työsopimus, joka sisältää kaikki yhteisesti sovitut työehdot. Työntekijöille annettavissa tiedoissa, jotka koskevat heidän oikeuksiaan työpaikalla, on noudatettava paikallisia oikeudellisia vaatimuksia ja vakiintuneita käytäntöjä. 

3.2. Syrjivät käytännöt

Kaikkia HKFoodsin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti rotuun, uskontoon, etniseen alkuperään, ikään, vammaan, sukupuoleen, siviilisäätyyn, raskauteen, vanhemmuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ammattiliiton jäsenyyteen, poliittiseen mielipiteeseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. HKFoodsilla ei suvaita syrjiviä käytäntöjä, jotka koskevat työhönottoa, työtehtävää, koulutusta ja kehittämistä, ylennystä, palkkausta ja muita etuja tai yleistä käyttäytymistä työpaikalla. Jos syrjintää havaitaan, siihen puututaan.

3.3. Palkat

HKFoods maksaa työntekijöilleen palkkaa ja etuuksia kansallisten oikeusnormien tai alalla yleisesti sovellettavien standardien mukaisesti myös minimipalkan osalta. HKFoods tiedostaa sen, että palkan on riitettävä työntekijöiden perustarpeiden täyttämiseen heidän asuinmaassaan. Palkan ja maksutapojen osalta HKFoodsin työntekijöille kerrotaan työsuhteen ehdoista ennen työsuhteen alkua. Ehdot kirjataan myös työsopimukseen.

3.4. Kurinpitotoimet 

Kaikki työntekijään kohdistuvat kurinpitotoimet kirjataan. Kurinpitotoimet voivat olla suullisia tai kirjallisia varoituksia. Palkanvähennykset eivät kuitenkaan ole hyväksyttyjä kurinpitotoimia HKFoodsilla. Palkanvähennykset ovat mahdollisia vain, jos sovellettava kansallinen laki sen sallii tai jos asianomainen työntekijä antaa niihin erikseen luvan. Käytettävien kurinpitotoimien tapaa ja tyyppiä kuvataan tarkemmin henkilöstöhallinnon ohjeissa.  

3.5. Työajat

HKFoods tukee kansallisen lainsäädännön, sovellettavien työehtosopimusten ja kansainvälisten sopimusten* noudattamista työajoissa. HKFoodsilla ylityöt ovat vapaaehtoisia ja niihin turvaudutaan poikkeustilanteissa, kuten odottamattomien tuotantohuippujen tai muiden vastaavien tilanteiden yhteydessä. Ylityöt edellyttävät aina asianmukaisia varotoimia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Työntekijät saavat ylityökorvauksen sovellettavien kansallisten lakien ja työehtosopimusten mukaisesti.

3.6. Työterveys ja -turvallisuus

HKFoods tarjoaa turvallisen ja terveyttä edistävän työympäristön, jossa otetaan huomioon alan yleinen tuntemus ja työperäisten vammojen ja sairauksien erityiset riskitekijät, myös mahdollinen altistuminen terveydelle vaarallisille aineille ja työolosuhteille. Työterveyden, työturvallisuuden, palontorjunnan ja hätävalmiuden osalta on laadittu selkeät säännöt ja toimintaohjeet ja niitä noudatetaan. Työterveyshuollon palvelujen saatavuus kaikille työntekijöille varmistetaan paikallisten käytäntöjen mukaisesti. 

HKFoods suhtautuu työturvallisuuteen vakavasti ja tekee jatkuvasti työtä tapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi työpaikalla. Työntekijät osallistuvat terveellisen ja turvallisen työpaikan kehittämiseen. Tähän kuuluu osallistuminen työsuojeluneuvostojen ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaan sen mukaan, missä tällaista toimintaa on järjestetty. Sitoumuksemme ja toimenpideohjelmamme on esitetty tarkemmin konsernin työturvallisuuspolitiikassa.

3.7. Oikeus liittyä ammattiliittoon ja käydä työehtosopimusneuvotteluja

HKFoods kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta ja oikeutta käydä työehtosopimusneuvotteluja. HKFoodsin työntekijät voivat vapaasti liittyä ammattiliittoihin ja osallistua niiden virallisten edustajien valintaan kunkin maan sovellettavien lakien ja työehtosopimusten mukaisesti. Virallisina edustajina toimivia työntekijöitä ei saa syrjiä millään tavalla.


4. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, ELÄIMISTÄ JA TUOTTEISTA

4.1. Ympäristövaikutusten vähentäminen

HKFoods pyrkii lisäämään toimintansa positiivisia ja ehkäisemään tai vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia kansallisten ja kansainvälisten säädösten sekä ympäristölupien mukaisesti. Ympäristövahingot on pyrittävä estämään ja ympäristönäkökohdat on otettava huomioon koko arvoketjussa, ei vain HKFoodsin omassa toiminnassa. 

HKFoodsin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja muita ilmastovaikutuksiaan ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuuttaan kiertotalouden keinoin. HKFoods tukee aktiivisesti jatkuvia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi sekä vesi- ja jätehuollon parantamiseksi. Yhtiö huolehtii kemikaaleista ja muista vaarallisista aineista sekä päästöjen käsittelystä. Ympäristöjohtamisen pääperiaatteet on määritetty konsernin ympäristöpolitiikassa.

HKFoods on tietoinen siitä, että lihatuotteiden ympäristövaikutukset alkavat maatiloilta. HKFoods seuraa eläinten alkutuotantoa kestävän kehityksen näkökulmasta ja pyrkii kehittämään sitä yhteistyössä tuottajien kanssa. 

4.2. Eläinten terveys ja hyvinvointi

HKFoods edellyttää, että tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan koko arvoketjussa noudattamalla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, sovellettavia normeja sekä yhtiön toimintatapoja ja ohjeita. Alkutuottajien sitoutuminen on tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin perusta.

HKFoodsilla tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia edistetään koko arvoketjussa, mukaan lukien genetiikka, ruokinta, kasvatusolosuhteet ja eläinten hoito maatiloilla, elävien eläinten kuljetus ja teurastamotoiminta. HKFoods seuraa tiiviisti tuotantoeläinten terveyttä tiloilta tuotantolaitoksiin ja neuvoo ja tukee sidosryhmiä eläinten sairauksien ehkäisemisessä. 

HKFoodsilla eläinten hyvinvointi otetaan huomioon koko arvoketjussa soveltamalla kansainvälisesti tunnustettuja Five Freedoms -periaatteita. Eläimiä hoidetaan ja käsitellään asianmukaisesti. HKFoods ei hyväksy eläinten julmaa käsittelyä, joka aiheuttaa niille pelkoa tai stressiä. Pääperiaatteemme on esitetty tarkemmin konsernin eläinten hyvinvointia koskevassa politiikassa.

4.3. Tuotteiden laatu ja turvallisuus

HKFoodsin tavoitteena on varmistaa, että kaikki kuluttajille ja asiakkaille toimitetut elintarvikkeet ovat turvallisia. HKFoods tekee jatkuvasti työtä yhtiön tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun varmistamiseksi. HKFoodsin tuotantolaitoksissa on käytössä tuoteturvallisuuden- ja riskienhallintajärjestelmät vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden (HACCP) järjestelmän mukaisesti. HKFoods kehittää kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta jatkuvasti. HKFoods edellyttää, että kaikki HKFoodsin työntekijät noudattavat asianmukaisia tuoteturvallisuus- ja hygieniasääntöjä. Sitoumuksemme ja toimenpideohjelmamme on esitetty tarkemmin konsernin elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikassa.

HKFoods on sitoutunut parantamaan kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyttä sekä vastaamaan kuluttajien ja asiakkaiden odotuksiin tarjoamalla laadukkaita, maistuvia, helppokäyttöisiä, terveellisiä ja turvallisia tuotteita. HKFoods on sitoutunut tuotereklamaatioiden oikeudenmukaiseen ja mutkattomaan käsittelyyn. Asiakkailla ja kuluttajilla tulee olla mahdollisuus antaa ja vastaanottaa palautetta tuotteista ja palveluista helposti. 

HKFoodsilla on käytössä järjestelmät raaka-aineiden ja muiden valmistusaineiden alkuperän seuraamista varten, jotta se voi antaa tietoja tuotteiden alkuperästä ja ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin tuotteiden takaisinvetoa edellyttävissä tilanteissa. Tuotekehityksessä HKFoods ottaa huomioon ravitsemussuositukset ja tuotteiden vaikutukset kuluttajien terveyteen.


5. EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA

5.1. Lakien ja määräysten noudattaminen

HKFoods noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja sekä määräyksiä ja seuraa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava HKFoodsin toimintaan ja työntekijän työtehtäviin liittyviä lakeja ja määräyksiä.

5.2. Reilu kilpailu

HKFoods tukee reilua kilpailua eikä hyväksy epärehellisiä käytäntöjä kilpailussa pärjäämiseksi tai kauppojen varmistamiseksi. HKFoods noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. 

HKFoodsin työntekijät eivät saa osallistua minkäänlaiseen kilpailua laittomasti rajoittavaan toimintaan.

5.3. Korruption torjunta ja lahjat

HKFoods ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. HKFoodsin työntekijät eivät saa hyväksyä suoraan tai välillisesti lahjoja, palkkioita tai muita etuuksia tai vieraanvaraisuuden osoituksia, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaa edistäviin tai varmistaviin liiketoimintapäätöksiin. Työntekijät saavat antaa tai ottaa vastaan henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia, joiden arvo on nimellinen, jos tällainen lahjojen ja vieraanvaraisuuden osoitusten antaminen tai hyväksyminen on lakien ja määräysten mukaista. Esimerkiksi matkalippujen tai majoituskustannusten hyväksyminen kolmannelta osapuolelta ei ole hyväksyttävää. Lisätietoa lahjojen antamisesta ja vastaanottamisesta on erillisessä konsernin hyväksymisohjeessa.

5.4. Eturistiriidat

Työntekijöiltä odotetaan olevan lojaaleja HKFoodsia kohtaan. Työntekijöiden on parhaansa mukaan vältettävä sellaisia tilanteita, joista voi aiheutua ristiriita HKFoodsin ja työntekijän tai muiden sidosryhmien, työntekijän perheenjäsenten tai sukulaisten tai näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille. Eturistiriidat voivat olla monenlaisia, ja niihin voi liittyä taloudellisia ja muita henkilökohtaisia etuja.

5.5. Petoksellisen toiminnan estäminen

Kaikenlainen petoksellinen toiminta tai käyttäytyminen on kiellettyä HKFoodsissa. Tämän periaatteen vastaisia toimia arvioidaan sisäisesti, ja ne ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille. 

5.6. Suhteet sidosryhmiin

HKFoods kohtelee työntekijöitään, asiakkaitaan, tavaran- ja palveluntoimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti ja toimii yhteistyössä niiden kanssa. HKFoods kunnioittaa sopimusvelvoitteitaan ja liiketoimintajärjestelyjään. HKFoods tarkastaa ja arvioi säännöllisesti liiketoimintakumppaniensa ja sidosryhmiensä toimintaa varmistaakseen sen vaatimustenmukaisuuden. Pääperiaatteemme on esitetty tarkemmin konsernin hankintapolitiikassa.


6. VIESTINTÄ JA TIETOJEN JAKAMINEN

6.1. Läpinäkyvyys ja avoin viestintä

HKFoodsin sisäinen viestintä sekä viestintä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa on avointa, läpinäkyvää ja tosiasioihin perustuvaa. Joissakin tilanteissa esimerkiksi pörssin säännöt, kilpailuun liittyvät näkökohdat tai luottamuksellisen tiedon suojaaminen voivat kuitenkin rajoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuluttajille ja loppukäyttäjille suunnatun myynti-, markkinointi- ja tuotetiedon tulee olla ammattimaista, kattavaa ja täsmällistä eikä koskaan harhaanjohtavaa.
 

6.2. Luottamukselliset tiedot, tietoturva ja tietosuoja

HKFoods pyrkii kaikin tavoin suojaamaan luottamuksellista aineistoa ja luottamuksellisia tietoja sekä käsittelemään niitä huolella. HKFoods myös tunnistaa tavaran- ja palveluntoimittajien tai sidosryhmien kanssa vaihdettujen luottamuksellisten tietojen suojauksen ja käsittelyn tärkeyden.  

Työntekijät eivät saa ilmaista luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia henkilötietoja) ulkopuolisille eivätkä käyttää niitä omaksi hyödykseen tai kenenkään muun kuin HKFoodsin hyödyksi.

HKFoods on ottanut käyttöön tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ohjeita, toimintaohjeita ja ohjaustoimia. HKFoods suhtautuu tietoturvaan ja tietosuojaan vakavasti ja ryhtyy toimenpiteisiin estääkseen tapahtumat niiden vaarantumiselle. Pääperiaatteemme on kuvattu tarkemmin konsernin tietoturvapolitiikassa ja tietosuojapolitiikassa.

6.3. Taloudelliset tiedot

HKFoodsin tilinpäätös ja viestintä perustuvat oikeaan tietoon, ja ne on laadittu vakiintuneiden käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti, kuten Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää. HKFoods antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oikeaa, oleellista, ajantasaista ja täsmällistä tietoa liiketoiminnastaan ja toiminnoistaan.


7. LISÄTIEDOT JA RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos HKFoodsin työntekijä, liikekumppani tai johonkin muuhun sidosryhmään kuuluva henkilö epäilee, että näitä eettisiä toimintaperiaatteita on rikottu, ja jos normaalien ilmoituskanavien käyttäminen ei ole mahdollista, hän voi ilmoittaa epäilystään nimettömästi HKFoodsin Fair Way -kanavan kautta. HKFoodsin Fair Way on käytettävissä osoitteessa https://report.whistleb.com/fi/HKFoods. 

Huolenaiheista voidaan ilmoittaa ilman vastatoimien tai muiden kielteisen seurausten uhkaa. Jos eettisiä toimintaperiaatteita rikotaan HKFoodsin omassa liiketoiminnassa tai liiketoimintakumppanin toimitusketjussa, HKFoods ryhtyy asianmukaisiin toimiin rikkomuksen lopettamiseksi tai estämiseksi tai ainakin rikkomuksen laajuuden minimoimiseksi.

Jos HKFoodsin työntekijä rikkoo näitä eettisiä toimintaperiaatteita, hänelle määrätään asianmukaiset seuraamukset, mukaan lukien mahdollinen työsuhteen päättäminen. Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa paikallisille viranomaisille, jos HKFoods epäilee, että työntekijän toiminta rikkoo myös asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. HKFoodsin näkemyksen mukaan yhtiöllä ja kaikilla sen työntekijöillä on velvollisuus pysäyttää tai estää toimet, jotka voivat vahingoittaa kuluttajia, HKFoodsin asiakkaita tai HKFoodsin tuotemerkkejä. Työntekijöiden odotetaan sen vuoksi ilmoittavan tällaisista toimista.

Jos HKFoodsin työntekijöillä on kysymyksiä eettisten toimintaperiaatteiden tulkinnasta tai noudattamisesta, heidän on otettava yhteyttä esihenkilöönsä tai HKFoodsin lakiasiainosastoon. Toimintaperiaatteiden noudattamisesta voidaan antaa lisäohjeita erillisissä politiikoissa ja ohjeissa.

HKFoods-konsernin hallitus on hyväksynyt nämä eettiset toimintaperiaatteet helmikuussa 2024. Hallitus voi tarkistaa ja päivittää toimintaohjeita tarvittaessa. 


8.2.2024

HKFoods Oyj
Hallitus