HKFoods-konsernin toimittajien toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct)

HKFoods on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja olemme sisällyttäneet sen vastuullisuusperiaatteet toimintaohjeisiimme. Lisäksi tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana vastuullisuusohjelmaamme.

HKFoods toimii ainoastaan luotettavien toimittajien kanssa. Toimittajalla tarkoitetaan yritystä, muuta yhteisöä tai henkilöä, joka on liikesuhteessa HKFoodsin kanssa ja toimittaa tavaroita tai palveluja HKFoodsille. HKFoods suosii pitkäaikaisia suhteita. HKFoods odottaa toimittajiltaan ja niiden toimitusketjuilta osaamista ja jatkuvaa parantamista laadussa, kustannusten hallinnassa, luotettavuudessa ja vastuullisuudessa.

HKFoodsin toimittajien toimintaohjeet kuvaavat periaatteet, joiden mukaisesti yhtiömme toimii maailmanlaajuisesti koko arvoketjussa. Odotamme, että toimittajamme noudattavat näiden toimintaohjeiden vaatimuksia koko toimitusketjussaan toimittaessaan tavaroita ja palveluja HKFoodsille.

Jos HKFoodsin työntekijä, toimittaja tai muun sidosryhmän edustaja epäilee, että näitä toimintaohjeita on rikottu, epäilystä on ilmoitettava viipymättä HKFoodsin yhteyshenkilölle. Huolenaiheista voi ilmoittaa myös nimettömästi HKFoodsin Fair Way -kanavan kautta, jos normaalien ilmoituskanavien käyttäminen ei ole mahdollista. HKFoodsin Fair Way on käytettävissä osoitteessa https://report.whistleb.com/fi/HKFoods.

1. Lakien ja kaupankäynnin sääntöjen noudattaminen

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä, kuten ihmisoikeuksia, henkilöstöä, ympäristöä, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevia lakeja ja säännöksiä. Näissä toimintaohjeissa määritetään vähimmäisvaatimukset, joita toimittajiemme on noudatettava. Tämä ei kuitenkaan kumoa sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia pakotteita ja viennin sääntelyä koskevia lakeja, kuten kansainvälisiä kauppapakotteita ja kauppasaartoja, joita ovat asettaneet YK:n, Ison-Britannian, Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen viranomaiset tai muut vastaavat viranomaiset.

2. Liiketoiminta

2.1 Hyvä hallintotapa ja liiketoiminnan rehellisyys

Toimittajan on kaikissa liiketoimintakäytännöissään sitouduttava korkeisiin eettisiin standardeihin ja kiellettävä kaikki korruptio, lahjonta, kiristys ja vilpilliset käytännöt, jotka koskevat esimerkiksi rahanpesua, yksityisyyden suojaa, taloutta ja yhteiskuntaa.

2.2 Korruption kielto

Toimittajalla on oltava menettelyt sen varmistamiseksi, että sen johto ja työntekijät ja sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät suoraan tai välillisesti tarjoa lahjoja HKFoodsin työntekijöille tai HKFoodsia edustaville henkilöille tai näihin läheisesti liittyville osapuolille tilanteessa, jossa lahjat niiden arvosta riippumatta voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan epäasianmukaisesti vastaanottajan liiketoimintapäätösten tulokseen suhteessa toimittajaan.

2.3 Reilu kilpailu

Toimittajan on kilpailtava reilusti ja kaikkien sovellettavien kartellilakien ja -säännösten mukaisesti. Toimittajalla on oltava standardit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että sen johto ja työntekijät eivät harjoita kilpailua estäviä käytäntöjä. Toimittaja ei saa rikkoa yleisiä tai erityisiä kilpailusäännöksiä ja -lakeja eikä osallistua missään tapauksessa rikkomuksiin olemalla mukana laittomassa yhteistyössä, joka koskee hinnoittelua, markkinoiden jakamista, tuotantotasoja, asiakkaiden jakamista tai kilpailun kannalta arkaluonteisten tietojen jakamista.

3. Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet

Toimittajan odotetaan kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia (esimerkiksi kansainvälinen ihmisoikeuslaki, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ja Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista). Toimittajan on tunnistettava haitalliset ihmisoikeusvaikutukset toimitusketjussaan ja puututtava niihin.

Toimittaja ei saa vaatia työntekijöitään luovuttamaan henkilöllisyysasiakirjoja, palkkoja tai muuta omaisuutta. Toimittajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavasti, eikä työntekijöitä saa uhata rangaistuksilla tai seuraamuksilla. Toimittaja ei saa käyttää tai sallia ahdistelua tai muita uhkailun muotoja eikä ruumiillista kuritusta tai henkistä tai fyysistä pakottamista tai pahoinpitelyä.

3.1. Lapsi- ja pakkotyövoima

Toimittaja ei saa käyttää alle 15-vuotiaita tai paikallisen lainsäädännön mukaista vähimmäisikää nuorempia työntekijöitä. Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa tehdä yötöitä tai muita töitä, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa.

Toimittaja ei saa missään tapauksessa käyttää toiminnassaan tai toimitusketjussaan pakkotyövoimaa tai alihankkijoita tai toimittajia, jotka käyttävät lapsityövoimaa tai pakkotyövoimaa. Tämä sisältää kaikki orjuuden muodot, myös nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan. Työntekijöiden tulee voida vapaasti lähteä työpaikalta työvuoron jälkeen ja irtisanoutua työstään kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen.

3.2. Työehdot

Toimittajan on varmistettava, että sen työntekijöille maksettavat korvaukset (mukaan lukien väliaikaiset tai osa-aikaiset työntekijät sekä alihankkijat) ovat kaikkien sovellettavien palkkalakien mukaisia sekä pakollisten työehtosopimusten (tai vastaavien sopimusten) mukaisia, mukaan lukien sopimukset, jotka liittyvät asuinmaan minimipalkkoihin, työaikoihin, vapaaehtoisiin ylityötunteihin, palkallisiin lomiin ja pakollisiin etuuksiin. Kaikkien työntekijöiden kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, jossa määritetään heidän työ- ja palkkaehtonsa sekä palkan maksutapa.

3.3 Järjestäytymisvapaus ja oikeus käydä työehtosopimusneuvotteluja

Kaikilla työntekijöillä on oikeus liittyä haluamaansa ammattiliittoon tai muodostaa ammattiliitto ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin. Jos järjestäytymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja rajoitetaan lailla, toimittaja ei saa estää vastaavien itsenäistä ja vapaata järjestäytymistä ja neuvotteluja koskevien keinojen kehittämistä.

3.4 Syrjiminen

Toimittajan on varmistettava, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, millainen työsopimus heillä on. Syrjintää ei saa tapahtua esimerkiksi rekrytoinnissa, ylennyksissä ja palkkauksessa iän, sukupuolen tai etnisen alkuperän perusteella tai muun sellaisen tekijän perusteella, joka ei perustu työn luontaisiin vaatimuksiin.

4. Terveys ja turvallisuus

Toimittajan on tarjottava työntekijöilleen turvallinen ja hygieeninen työympäristö ja otettava huomioon toimiala sekä siihen liittyvät mahdolliset riskit. Toimittajan on asianmukaisesti ehkäistävä työtapaturmia ja loukkaantumisia työssä tai sen yhteydessä minimoimalla työympäristön vaarat siinä määrin kuin se on kohtuullisesti mahdollista.

Toimittajalla on oltava asianmukainen, jäsennelty ja järjestelmällinen tapa hoitaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vastuunsa. Toimittajan on sitouduttava toimimaan HKFoodsin työterveys- ja turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti.

5. Tuotteiden turvallisuus ja laatu

Toimittajan on noudatettava tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä sovellettavia lakeja ja säännöksiä. HKFoodsille toimitettavien tuotteiden ja palvelujen on täytettävä yhteisesti sovitut laatua ja elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset. Tuotteiden ja palvelujen on oltava turvallisia. HKFoodsin ainesosille, raaka-aineille, laitteille, tarvikkeille ja palveluille asettamat laatuvaatimukset on täytettävä. Toimittajan on sitouduttava toimimaan HKFoodsin elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikan periaatteiden mukaisesti.

6. Ympäristö

Toimittajan on noudatettava ympäristöön liittyviä sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Haitalliset vaikutukset ympäristölle ja siten ihmisten terveydelle on minimoitava koko arvoketjussa. Tähän sisältyvät päästöjen minimointi ja vuotojen ehkäiseminen, resurssitehokkuuden ja kestävän käytön edistäminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen edistäminen ja muiden ympäristövaikutusten minimointi. Toimittajan on sitouduttava toimimaan HKFoodsin ympäristöpolitiikan periaatteiden mukaisesti.

7. Eläinten terveys ja hyvinvointi

Toimittajan on noudatettava eläinten hyvinvointiin liittyviä sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Eläinten hyvinvointi tuotannon kaikissa vaiheissa on tärkeää HKFoodsille. Emme hyväksy eläinten epäasianmukaista käsittelyä. Eläimiä on kohdeltava niiden hyvinvointia ja terveyttä kunnioittavalla tavalla. Tuotannon kaikissa vaiheissa on ryhdyttävä tarvittaviin varotoimiin eläintautien ehkäisemiseksi. Toimittajan on sitouduttava toimimaan HKFoodsin eläinten hyvinvointipolitiikan periaatteiden mukaisesti.

8. Toimintaohjeen noudattaminen

Suostumalla yhteistyöhön HKFoodsin kanssa toimittaja vahvistaa, että toimittaja ja sen osakkuusyhtiöt ja niiden työntekijät, johtajat, alihankkijat ja muut alitoimittajat noudattavat näitä HKFoodsin toimintaohjeita.

HKFoods pidättää oikeuden vastaanottaa toimittajilta raportteja, asiakirjoja ja todisteita sen varmistamiseksi, että näitä toimittajien toimintaohjeita noudatetaan, sekä oikeuden vierailla kaikkien niiden toimittajien toimipaikoissa, jotka toimittavat tavaroita ja palveluja HKFoodsille. HKFoods pidättää myös oikeuden valitsemansa riippumattoman osapuolen tekemiin tarkastuksiin/auditointeihin, joilla varmistetaan näiden toimintaohjeiden noudattaminen.

Jos HKFoodsin tietoon tulee näiden toimintaohjeiden rikkomuksia, HKFoods pidättää oikeuden vaatia korjaavia toimenpiteitä, jotka toimittajan on toteutettava viipymättä. Jos toimittaja osoittaa haluttomuutta tai kykenemättömyyttä havaittujen rikkomusten korjaamiseen, HKFoods pidättää oikeuden irtisanoa HKFoodsin ja toimittajan väliset sopimukset sopimusehtojen mukaisesti tai lopettaa yhteistyön toistaiseksi.


Viimeisin hyväksymispäivämäärä: HKFoodsin toimitusjohtajan hyväksymä 3.5.2023.