Tilintarkastus

HKFoodsilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot HKFoods-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen ja raportoi lisäksi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.
Tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Maria Onniselkä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

HKFoodsin tilintarkastajille maksamat palkkiot esitetään Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Sisäinen valvonta

HKFoodsin hallitus vastaa yhtiön sisäisen valvonnan viitekehyksestä. Konsernin johdon vastuulla on tehokkaan sisäisen valvonnan ylläpito ja kehittäminen. Sisäisen valvonnan tavoitteena on pyrkiä varmistamaan lakien ja säännösten sekä konsernin arvojen ja sisäisten ohjeiden noudattaminen. Lisäksi sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian mukaista toimintaa. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja sen varmistaminen on kiinteä osa yhtiön sisäisen valvonnan viitekehystä.

Tarkempi selvitys sisäisestä valvonnasta löytyy Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä