HKScanin osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2023

Heinä-syyskuu 2023

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 1,7 prosenttia ja oli 459,9 (467,9) miljoonaa euroa.
 • Ruotsin kruunun valuuttakurssin negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 18,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia. Vertailukautta korkeammat myyntihinnat kasvattivat liikevaihtoa. Myyntivolyymi kasvoi vähittäiskauppakanavassa ja oli vertailukauden tasolla food service -kanavassa, mutta laski vienti- ja teollisuuskanavissa, mikä johti kokonaisvolyymin laskuun vertailukaudesta.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 13,3 (6,3) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 12,8 (7,3) miljoonaa euroa. Tuotantokustannukset olivat vertailukauden tasolla. Henkilöstö- ja ulkoisten palveluiden kustannukset nousivat vertailukaudesta, mutta energian hinnat olivat vertailukautta merkittävästi alemmat. Kuluttajakysyntä pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Parantunut myynnin rakenne, tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta. 
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 7,6 (1,9) miljoonaa euroa.
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 5,0 (7,2) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 1,1 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,5 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahavirta vahvistui vertailukaudesta korkeamman käyttökatteen sekä pienemmän käyttöpääoman kasvun ansiosta.
 • Baltian liiketoimintojen kauppa toteutui ja HKScanin omistus Baltiassa päättyi 31.8.2023.

Tammi-syyskuu 2023

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia ja oli 1 391,2 (1 320,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 alkupuolella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat. Katsauskauden loppua kohden korkeampien myyntihintojen vaikutus pieneni vuonna 2022 tehtyjen myyntihintojen korotusten vuoksi.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 21,7 (5,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 19,3 (6,6) miljoonaa euroa. Kustannustaso pysyi edelleen korkeana tammi-syyskuussa. Kustannusten nousu saatiin katettua vuoden 2022 aikana toteutetuilla myyntihintojen korotuksilla. Energiakustannukset olivat vertailukautta alemmat erityisesti heinä-syyskuussa. Keväällä hieman kohentunut kuluttajakysyntä yhtiön kotimarkkinoilla ja kaupalliset toimenpiteet vähensivät tarvetta lihan viennille vertailukauteen verrattuna, mikä paransi kannattavuutta katsauskauden lopulla. Tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta katsauskaudella.
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 12,5 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 8,9 (12,3) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,4 (0,9) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 17,6 (-18,2) miljoonaa euroa. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti hitaamman käyttöpääoman kasvun sekä vahvistuneen käyttökatteen ansiosta.
 • Korollinen nettovelka oli 327,8 (362,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 124,8 (112,6) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2023 alkaen muuttanut varaosavarastojen käsittelyä takautuvasti. Muutoksella on vaikutusta taseen varastoarvoihin, omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä tunnuslukuihin (sitoutuneen pääoman tuotto ja nettovelkaisuusaste). Taloudellinen informaatio vuodelta 2022 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

Näkymät 2023

HKScanin ohjeistus vuodelle 2023 on ennallaan. 

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan
vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset olivat maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liikevaihto 459,9 467,9 1 391,2 1 320,1 1 833,8
    Suomi 227,9 221,8 677,2 617,9 868,3
    Ruotsi 174,5 186,9 536,1 536,3 745,1
    Tanska 57,5 59,2 178,0 166,0 220,4

AVAINLUVUT, LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liiketulos 13,3 6,3 21,7 5,0 10,1
 - % liikevaihdosta 2,9 1,3 1,6 0,4 0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 12,8 7,3 19,3 6,6 9,7
 - % liikevaihdosta 2,8 1,6 1,4 0,5 0,5
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 7,6 1,9 12,5 2,1 3,4
     - % liikevaihdosta 3,3 0,8 1,9 0,3 0,4
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 5,0 7,2 8,9 12,3 16,6
     - % liikevaihdosta 2,9 3,9 1,7 2,3 2,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 1,1 0,2 3,4 0,9 1,4
     - % liikevaihdosta 2,0 0,3 1,9 0,6 0,6

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 25,2 18,3 57,1 41,0 55,8
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot 6,1 4,4 1,3 0,9 -0,9
 - % liikevaihdosta 1,3 0,9 0,1 0,1 0,0
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 4,8 2,7 -2,1 -2,2 -4,9
 - % liikevaihdosta 1,0 0,6 -0,2 -0,2 -0,3
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,04 0,02 -0,06 -0,05 -0,11
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,03 0,03 -0,08 -0,03 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot 3,5 -6,2 17,6 -18,2 18,9
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot 34,9 -12,1 33,1 -35,5 -21,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot 0,0 -0,5 -6,4
Korollinen nettovelka 327,8 362,5 347,2
Nettovelkaantumisaste % 124,8 112,6 121,6

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola

HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni vuoden kolmannella neljänneksellä 1,7 prosenttia ja oli 459,9 (467,9) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos heinä-syyskuussa oli 13,3 (6,3) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 12,8 (7,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani erityisesti Suomessa ja Tanskassa, mutta Ruotsissa se oli vertailukautta pienempi.

Tammi-syyskuussa HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2022 tehtyjen myyntihintojen korotusten seurauksena ja oli 1 391,2 (1 320,1) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos parani vertailukaudesta selvästi ja oli 21,7 (5,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani myös selvästi ja oli 19,3 (6,6) miljoonaa euroa.

Inflaatiokehitys jatkui tammi-syyskuussa, vaikka energian hinnat ovat laskeneet vuoden takaisesta. Raaka-aineiden, palveluiden ja muiden tuotantopanosten voimakas kustannusten nousu on kestänyt jo lähes kaksi vuotta. Kustannustason nousuun vaikutti myös kevään 2023 palkkaratkaisut HKScanin kaikilla kotimarkkinoilla. Markkinakorkojen nousu jatkui. Se on tuonut lisää kustannuksia paitsi koko arvoketjulle myös kuluttajille. Kuluttajakysynnän kohenemisesta huolimatta tilanne on edelleen vaikuttanut heikentävästi HKScanin tuotteiden kuluttajakysyntään sekä myynnin rakenteeseen erityisesti Ruotsissa.

HKScanin toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kulujen säästämiseksi ovat jatkuneet koko vuoden. Tehtyjen toimenpiteiden tulos näkyy kolmannen kvartaalin parantuneena liiketuloksena. Olen tyytyväinen siihen, että tekemämme määrätietoisen työn tulokset alkavat näkyä. Tätä työtä olemme tehneet yhdessä kumppaneidemme kuten muun muassa sitoutuneiden sopimustuottajien kanssa. Myös Suomessa vuoden aikana tehdyt investoinnit kaupallisiin toimiin ovat tuottaneet tulosta. Vuotuisia kustannussäästöjä odotamme syntyvän aiemmin kerrotuista investoinneistamme ja muista kehittämistoimista yhteensä noin 12,6 miljoonaa euroa niiden valmistuttua vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Liiketuloksen oikeasta kehityssuunnasta huolimatta meidän on edelleen jatkettava työtä kannattavuuden parantamiseksi. Se ei ole tyydyttävä. Jatkossakin varmistamme, että saavutamme tavoitteen mukaisen tuloskehityksen. Keskeistä on kustannusten tiukka hallinta, tuotannon tehostaminen, tuoteportfolion optimointi kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupalliset toimet. 

HKScan arvioi jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia taloudellisen liikkumatilan lisäämiseksi. Tärkeä askel HKScanin kannattavuuden parantamisessa ja taseen vahvistamisessa oli Baltian liiketoimintojen myyntiprosessin loppuunsaattaminen elokuussa 2023. HKScan myi Baltian liiketoimintonsa virolaiselle AS Maag Gruppille. Myyntihinta käytettiin yhtiön lainojen maksuun.

HKScan on koko kuluneen vuoden ajan edistänyt vastuullisuusohjelmaansa liiketoiminnoissaan. Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat yhtiön vastuullisuusohjelman ydintä. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia konsernitasoisella Better Together -ohjelmalla. Ohjelma on osa HKScanin strategian ja yritysvastuuohjelman toteuttamista yhtiön arvojen – innosta, välitä, johda ja ota vastuu – mukaisesti. Saimme Tanskassa arvostetun CSR People Prize 2023 -palkinnon merkittävästä työstämme monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi työpaikoilla. Tanskassa olemme useiden vuosien ajan työllistäneet henkilöitä, joiden työllistyminen on erilaisista syistä haastavaa. Tämä oli hieno tunnustus Tanskan tiimimme työlle.

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme valmistautumista EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) muun muassa päivittämällä vastuullisuuden olennaisuusanalyysiä ja täydentämällä yhtiön ilmastopäästöjen laskentaa vastaamaan uusinta GHG-protokollan laskentamallia. Lisäksi olemme hakemassa ilmastotavoitteillemme SBTi:n virallista hyväksyntää loppuvuoden 2023 aikana. Tunnistimme prosessin aikana tarpeen päivittää nykyiset vastuullisuusohjelmamme ilmastotavoitteet ja aikataulun vastaamaan paremmin kansainvälisiä ilmastotyön suuntaviivoja ja raportointistandardeja. Julkaisemme päivitetyt tavoitteet alkuvuodesta 2024.

Keskeistä heinä-syyskuussa 2023

HKScan myi Baltian liiketoiminnot virolaiselle AS Maag Gruppille 31.8.2023. Kauppaa edelsi Viron kilpailuviranomaisten heinäkuussa 2023 AS Maag Gruppille antama asiaa koskeva hyväksyntä. Latvian kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ilman ehtoja helmikuussa 2023. Kaupan kohteena olivat HKScanin Baltian liiketoimintayksikön muodostaneiden tytäryhtiöiden, AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, osakkeet. Velaton kauppahinta oli 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan seuraavan kolmen vuoden yhteenlasketulle tulokselle. Kiinteästä 70 miljoonan euron kauppahinnasta 55 miljoonaa euroa on maksettu yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä ja loput maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Kaupan myötä HKScanin omistus Baltian liiketoiminnoissa päättyi. Baltian liiketoimintojen myynti paransi HKScanin kannattavuutta ja vahvisti tasetta.

Tietoja kaupasta on kerrottu tiedotteilla:13.12.2022 24.7.2023  ja 31.8.2023.

Turussa 8. marraskuuta 2023

HKScan Oyj

Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi-syyskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 8.11.2023 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/q3-2023. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa.

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Suvi Oksavaan,
puh. 044 554 4231 tai suvi.oksava@hkscan.com.

Taloudelliset julkaisut

HKScanin vuoden 2023 tilinpäätöstiedote julkaistaan perjantaina 9.2.2024. 

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2024:

 • osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 keskiviikkona 8.5.2024 noin klo 8.30
 • puolivuosikatsaus 2024 keskiviikkona 7.8.2024 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 keskiviikkona 6.11.2024 noin klo 8.30

Lisätietoja

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com