HKScanin osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2022  

Heinä-syyskuu 2022

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia ja oli 520,8 (446,8) miljoonaa euroa. Voimakkaan inflaation myötä kohonneita kustannuksia vietiin enenevässä määrin myyntihintoihin. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa ja yhtiön kaikilla kotimarkkinoilla. Erityisesti food service -myynti kasvoi selvästi. 
 • Konsernin liiketulos oli 2,7 (7,6) miljoonaa euroa.
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 3,8 (7,7) miljoonaa euroa. Yhtiö paransi selvästi tasapainoa korkean kustannusinflaation ja myyntihintojen välillä, mutta katsauskaudella jyrkästi nousseiden energia- ja logistiikkakulujen negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseen oli huomattava. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -6,2 (-15,6) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuu 2022

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia ja oli 1 463,7 (1 323,6) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liiketulos oli -20,5 (10,2) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä toteutettu Baltian liikearvon alaskirjaus oli -15,6 miljoonaa euroa. Vertailukaudella Suomen liiketulokseen sisältyi 3,0 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttanut positiivinen erä.
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli -3,2 (7,2) miljoonaa euroa. Hinnoittelun rakenteellisesta viiveestä johtuen HKScanin myyntihintojen korotukset ja oman toiminnan tehostaminen eivät täysin kompensoineet alkuvuoden voimakasta kustannusinflaatiota, mutta tilanne tasapainottui asteittain kesää kohden. Kolmannella vuosineljänneksellä jyrkästi nousseet energia- ja logistiikkakulut aiheuttivat suurimmat poikkeamat konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -18,2 (12,5) miljoonaa euroa. Vertailukautta alemman liiketuloksen lisäksi rahavirtaa heikensi voimakas käyttöpääoman ja erityisesti varastoarvon kasvu, mikä oli pääosin kustannusinflaation aiheuttamaa.
 • Korollinen nettovelka oli 362,5 (333,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 114,8 (102,5) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2022 

HKScan Oyj:n hallitus päätti 29.9.2022 alentaa yhtiön vuoden 2022 taloudellista ohjeistusta. 

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2022

HKScanin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan laskevan vertailuvuodesta, mutta pysyvän voitollisena. Taloudellista ohjeistusta on päätetty alentaa energiamarkkinoiden voimakkaasti muuttuneen tilanteen vuoksi. Energiamarkkinoiden epävarmuus koskee kaikkia HKScanin kotimarkkinoita ja vaikuttaa konsernin liiketulokseen suojaustoimista huolimatta. 

Aikaisempi 10.2.2022 julkaistu ohjeistus vuodelle 2022

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Liikevaihto 520,8 446,8 1 463,7 1 323,6 1 815,3
    Suomi 221,8 188,9 617,9 562,5 772,3
    Ruotsi 186,9 170,8 536,3 503,6 700,4
    Tanska 59,2 44,0 166,0 131,6 172,7
    Baltia 52,9 43,2 143,6 125,8 170,0

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Liiketulos 2,7 7,6 -20,5* 10,2 17,9
 - % liikevaihdosta 0,5 1,7 -1,4 0,8 1,0
Vertailukelpoinen liiketulos 3,8 7,7 -3,2 7,2 14,5
 - % liikevaihdosta 0,7 1,7 -0,2 0,5 0,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 1,9 3,1 2,1 3,3 8,5
     - % liikevaihdosta 0,8 1,6 0,3 0,6 1,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 7,2 6,9 12,3 14,2 22,9
     - % liikevaihdosta 3,9 4,1 2,3 2,8 3,3
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,2 0,1 0,9 -1,0 0,0
     - % liikevaihdosta 0,3 0,2 0,6 -0,8 0,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia -4,0 -0,9 -11,1 -0,7 -5,1
     - % liikevaihdosta -7,5 -2,1 -7,7 -0,5 -3,0

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Käyttökate (EBITDA) 17,3 23,5 39,0 54,5 78,1
Tulos ennen veroja 0,8 5,4 -24,7 1,5 6,6
 - % liikevaihdosta 0,1 1,2 -1,7 0,1 0,4
Tilikauden tulos -0,9 3,6 -27,9 -2,1 -1,2
 - % liikevaihdosta -0,2 0,8 -1,9 -0,2 -0,1
Tulos/osake, euroa -0,02 0,03 -0,32 -0,06 -0,06
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,01 0,03 -0,14 -0,09 -0,10
Liiketoiminnan rahavirta -6,2 -15,6 -18,2 12,5 54,6
Rahavirta investointien jälkeen -12,1 -23,9 -35,5 59,9** 81,2**
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     -0,5 5,1 3,6
Korollinen nettovelka     362,5 333,3 314,5
Nettovelkaantumisaste %     114,8 102,5 95,2

* Sisältää Baltian liiketoimintayksikön liikearvoon tehdyn -15,6 miljoonan euron alaskirjauksen.
** Sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola

HKScanille kolmas vuosineljännes oli kaksijakoinen poikkeuksellisen voimakkaan kustannusinflaation värittämässä toimintaympäristössä. Myönteistä oli, että yhtiön liikevaihto kasvoi yli 16 prosentilla myyntihintojen korotusten, myynnin paremman rakenteen ja myynnin volyymikasvun myötä. Kasvusta huolimatta pääasiassa energian hinnan historiallisen voimakkaasta noususta johtuen yhtiön vertailukelpoinen liiketulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi. Kolmannella vuosineljänneksellä tapahtuneen energia- ja logistiikkakulujen poikkeuksellisen suuren nousun negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketulokseen ei kyetty jaksolla kattamaan myyntihintojen korotuksilla ja kustannussäästöillä.

Euroopan epävakaan geopoliittisen tilanteen aiheuttaman korkean inflaation ja tuotantokustannusten voimakkaan nousun takia HKScanin toiminnallinen painopiste on nyt lyhyen aikavälin toimenpiteissä kannattavuuden parantamiseksi. Teemme kaiken mahdollisen yhtiön tuloskehitystä heikentävien vaikutusten minimoimiseksi ja tavoitteen mukaisen tuloskehityksen varmistamiseksi. Tulevan talven aikana keskitymme kustannusten kokonaisvaltaiseen hallintaan, tuottavuuden nostoon tuotannossa, kaupallisiin toimintoihin ja yhä vahvana jatkuvan kustannusten nousun viemiseen myyntihintoihin. 

Katoimme voimakkaasti kohonneita kustannuksia myyntihintojen nostoilla kaikilla kotimarkkinoillamme. Myyntihintojen korotukset ovat olleet välttämättömiä liharaaka-aineen hinnan ja tuotantokustannusten noustessa voimakkaasti. Food service -myynti kasvoi selvästi arvossa ja volyymissa. Vähittäiskauppamyynnin volyymi laski hieman, mutta arvossa myynti kasvoi selvästi. HKScan onnistui vastaamaan hyvin kulutuskäyttäytymisen muutokseen, sillä yhtiöllä on vahva asema myös peruselintarvikkeissa tutuilla kuluttajabrändeillään.

Myös liiketoimintayksiköissämme kolmas vuosineljännes oli kaksijakoinen. Ruotsi ja Tanska jatkoivat vahvaa suoritustaan ja paransivat vertailukelpoista liiketulostaan. Suomen vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen, mutta energian hinnan voimakas nousu ylitti kaikki ennusteet ja heikensi liiketulosta. Baltian tappio syveni vertailukaudesta, ja suurimmat yksittäiset syyt olivat energian ja eläinrehun hintojen voimakas kasvu. Baltiassa omien brändituotteiden myynnin volyymi vähittäiskaupassa oli vertailukauden tasolla myyntihintojen selvästä nostosta ja erittäin korkeasta inflaatiosta huolimatta. 

Epävakaa geopoliittinen tilanne vahvistaa kotimaisten raaka-aineiden sekä tuttujen tuotteiden kysyntää. Ruoan hinta tulee nousemaan edelleen, mikä vaikuttaa sekä kaupan valikoimiin että kulutuskysyntään. Erityisesti teollisuudelta ja kaupalta edellytetään jatkossakin nopeaa reagointikykyä kustannusmuutoksiin. Näin luodaan jatkuvuutta kotimaisiin raaka-aineisiin pohjautuvalle ruoan tuotannolle ja saatavuudelle. 

Ydinliiketoimintamme mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen ja kestävän, paikallisen ruokaketjun kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä HKScanin menestykselle. Tulosparannus näinä taloudellisesti haastavina aikoina ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii hkscanlaisilta sitoutumista, osaamista ja tarmoa – olen varma, että näitä meistä löytyy. 

Keskeistä heinä-syyskuussa 2022 

Tero Hemmilä jätti HKScanin toimitusjohtajan tehtävät, Juha Ruohola aloitti vt. toimitusjohtajana

HKScan Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Tero Hemmilä sopivat yhteisesti, että Hemmilä jättää HKScanin toimitusjohtajan tehtävät 29.9.2022. HKScanin hallitus nimitti 29.9.2022 alkaen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Juha Ruoholan. Konsernin johtoryhmän jäsenenä Juha Ruohola on vastannut Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta, konsernin lihataseesta sekä viennistä ja tuonnista. 

HKScanin hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola 29.9.2022 julkistetussa pörssitiedotteessa: ”HKScanissa tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Pidemmällä aikavälillä strateginen muutos lihatalosta monipuoliseksi ruokataloksi avaa uusia mahdollisuuksia kasvulle.”

Energiansäästöohjelma käynnistyi ja varautuminen poikkeustilanteisiin jatkuu 

Energiamarkkinoiden epävarmuus ja merkittävä hintavolatiliteetti koskevat kaikkia HKScanin kotimarkkinoita. HKScan jatkaa varautumista mahdollisiin poikkeustilanteisiin ja turvaa tuotantolaitostensa energian saantia lisäämällä energiaratkaisujensa joustavuutta. Elokuussa käynnistyi konserninlaajuinen energiansäästöohjelma, jonka myötä energiatehokkuutta on parannettu selvästi. Tuotantolaitos- ja laitekohtaista energiankulutusdataa analysoimalla on tunnistettu lukuisia toimenpiteitä, joilla energiankulutusta pienennetään. HKScan toteuttaa myös energiatehokkuutta parantavia investointeja syksyn ja talven aikana. 

Via Kasvimaa -tuotteet uudistavat tuoreiden kasvistuotteiden tarjontaa

HKScanin ja Vihannes-Laitilan huhtikuussa 2022 perustama yhteisyritys Kasviskonttori Oy toi katsauskauden jälkeen lokakuun alussa Suomen markkinoille Via Kasvimaa -tuotteet. Ne ovat käyttö- ja kypsennysvalmiita kasvistuotteita, jotka uudistavat tuoreiden kasvistuotteiden tarjontaa ja nostavat kasvisten jalostusastetta. Via Kasvimaa -tuotteet vastaavat kasvavaan kuluttajakysyntään, ja kasvisten käyttö osana monipuolista ruokavaliota helpottuu entisestään. Tuoreet, luotettavista raaka-aineista valmistetut Via Kasvimaa -tuotteet täydentävät HKScanin tuotevalikoimaa, joka koostuu monipuolisista lihatuotteista, välipaloista ja aterioista. Uutuustuotteet valmistetaan HKScanin Euran tuotantoyksikössä.

HKScan parantaa Suomen siipikarjaliiketoiminnan kannattavuutta

HKScanin muutosneuvottelut Suomen siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran tuotantoyksiköissä päättyivät heinäkuussa. Toimenpiteillä tavoitellaan siipikarjaliiketoiminnan kannattavuuden, kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamista tehostamalla tuotantoa, uudelleenorganisoimalla toimintaa ja uudistamalla toimintatapoja. Muutosneuvottelujen tuloksena HKScanin Rauman yksiköstä vähenee 55 työtehtävää ja olennaiset muutokset työsuhteiden ehdoissa koskevat yli 100 työtehtävää. Muutoksilla tavoitellaan yli kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodelle 2023. 

HKScanin kehittämisinvestointi Forssaan parantaa kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta

HKScan toteuttaa Forssan tuotantoyksikössä lihaa pakkaavia ja lähetystoimintaan liittyviä osastoja koskevan yli viiden miljoonan euron investoinnin, jolla parannetaan yksikön kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Forssassa katsauskaudella käydyt muutosneuvottelut ovat päättyneet osapuolten väliseen sopimukseen. Forssan yksiköstä vähenee 23 työtehtävää ja muutokset työtehtävissä koskevat lähes 100 työtehtävää. Investointiin liittyy toiminnan uudelleenorganisointi, henkilöstön määrän sopeuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen. HKScan tavoittelee investoinnilla ja siihen liittyvillä kehittämistoimilla yli kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 aikana. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Mediatiedote 28.10.2022: HKScan suunnittelee konsernitoimintojen toimintamallin selkeyttämistä Suomessa

HKScan suunnittelee konsernitoimintojen toimintamallin virtaviivaistamista ja selkeyttämistä. Suunnitelma käsittää muutoksia toimintamalliin ja konserniorganisaatioon, mukaan lukien mahdollinen henkilöstön määrän sopeuttaminen. Toimintamallin muutoksella HKScan tavoittelee yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

HKScanin konsernitoimintojen toimintamallin selkeyttämistä koskevia suunnitelmia käsitellään 2.11.2022 alkavissa yt-lain mukaisissa muutosneuvotteluissa, joiden piirissä on yhteensä noin 40 henkilöä HKScanin konsernitoiminnoista Suomessa. Suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa alustavien arvioiden mukaan HKScan Oyj:ssä yhdeksän (9) työsuhteen päättymiseen sekä 3 - 4 tehtävän osalta muutoksiin henkilöiden työsuhteissa. Tavoitteena on saada muutosneuvottelut päätökseen marraskuun 2022 aikana.


Turussa 3. marraskuuta 2022

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi-syyskuun osavuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 3.11.2022 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2022-q3-tulos. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Osavuosikatsauksen esittelevät vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa. 

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi olethan yhteydessä johdon ashkscan.com/EPiServer/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///177508&viewsetting=viewlanguage:///fisistentti Julia Hautamäkeen, puh. 040 846 7156 tai julia.hautamaki@hkscan.com. 

Taloudelliset julkaisut 

HKScanin vuoden 2022 tilinpäätöstiedote julkaistaan 9.2.2023.

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2023:

 • osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 keskiviikkona 10.5.2023 noin klo 8.30
 • puolivuosikatsaus 2023 keskiviikkona 9.8.2023 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 keskiviikkona 8.11.2023 noin klo 8.30 


Lisätietoja

Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com