HKScanin tilinpäätöstiedote 1.1.– 31.12.2022 

Loka-joulukuu 2022 

 • HKScan julkisti 13.12.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintansa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. HKScan esittää Baltian liiketoiminnan lopetettuna toimintona ja yhtiön taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin, joita ovat liiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Baltian liiketoimintayksikön luokittelu myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi sekä arvostaminen käypään arvoon kauppahinnan perusteella johti 30,6 miljoonan euron arvonalentumiseen. Lisätietoa myytävänä olevista varoista ja veloista sekä lopetetuista toiminnoista kerrotaan tilinpäätöstiedotteen liitteessä numero 7.
 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia ja oli 513,6 (447,5) miljoonaa euroa. Katsauskaudella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat, koska voimakkaan inflaation myötä kohonneita kustannuksia oli viety erityisesti huhti-syyskuun aikana tuotteiden myyntihintoihin. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa ja yhtiön kaikilla kotimarkkinoilla. Erityisesti food service -myynti kasvoi selvästi. 
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 5,1 (11,6) miljoonaa euroa.
 • Lopetettujen toimintojen eli Baltian liiketoimintayksikön liiketulos oli -35,4 (-4,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 3,1 (11,3) miljoonaa euroa. Keskeiset syyt vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenemiseen olivat merkittävästi kohonneet energia- ja logistiikkakulut sekä heikentynyt kuluttajakysyntä kotimarkkinoilla.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 37,1 (42,1) miljoonaa euroa. 

Tammi-joulukuu 2022 

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia ja oli 1 833,8 (1 645,3) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 10,1 (21,4) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 9,7 (17,9) miljoonaa euroa. Turvatakseen liiketoiminnalleen keskeisen kotimaisen liharaaka-aineen riittävyyden HKScan nosti liharaaka-aineen tuottajahintoja nopeammin kuin myyntihintoja hinnoittelun rakenteellisen viiveen vuoksi. Myyntihintojen korotukset ja oman toiminnan tehostaminen tasapainottivat alkuvuoden voimakkaan kustannusinflaation vaikutusta asteittain kesää kohden. Kolmannella vuosineljänneksellä kiihtynyt energia- ja logistiikkakulujen jyrkkä nousu pystyttiin kattamaan myyntihintojen korotuksilla vain osittain.
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,4 (8,5) miljoonaa euroa. 
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 16,6 (22,9) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Lopetettujen toimintojen eli Baltian liiketoimintayksikön liiketulos oli -60,8 (-3,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 18,9 (54,6) miljoonaa euroa. Vertailukautta alempi rahavirta johtui käyttökatteen heikkenemisestä ja käyttöpääoman kasvusta. Käyttöpääoman kasvu oli kustannusinflaation aiheuttamaa.
 • Korollinen nettovelka oli 347,2 (314,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 124,4 (95,2) prosenttia.
 • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2022.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2023 

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset ovat maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto 513,6 447,5 1 833,8 1 645,3
    Suomi 250,4 209,7 868,3 772,3
    Ruotsi 208,9 196,7 745,1 700,4
    Tanska 54,3 41,0 220,4 172,7

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liiketulos 5,1 11,6 10,1 21,4
 - % liikevaihdosta 1,0 2,6 0,5 1,3
Vertailukelpoinen liiketulos 3,1 11,3 9,7 17,9
 - % liikevaihdosta 0,6 2,5 0,5 1,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 1,4 5,2 3,4 8,5
     - % liikevaihdosta 0,5 2,5 0,4 1,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 4,3 8,7 16,6 22,9
     - % liikevaihdosta 2,0 4,4 2,2 3,3
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,4 1,0 1,4 0,0
     - % liikevaihdosta 0,8 2,4 0,6 0,0

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 14,8 25,0 55,8 71,4
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot -1,8 9,2 -0,9 10,3
 - % liikevaihdosta -0,4 2,0 0,0 0,6
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -2,7 4,9 -4,9 2,5
 - % liikevaihdosta -0,5 1,1 -0,3 0,2
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,05 0,03 -0,11 -0,02
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,07 0,03 -0,11 -0,06
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot 37,1 42,1 18,9 54,6
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot 13,6 21,2 -21,9 81,2*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot     -6,5 3,6
Korollinen nettovelka     347,2 314,5
Nettovelkaantumisaste %     124,4 95,2

* Sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola 

Vuonna 2022 HKScanin liikevaihto kasvoi voimakkaasti kustannusinflaation aiheuttamien myyntihintojen korotusten seurauksena. HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia ja oli 1 833,8 (1 645,3) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi kaikilla kotimarkkinoilla ja kaikissa myyntikanavissa. Erityisen vahvaa kasvu oli food service -kanavassa, jossa myynti kasvoi 25 prosenttia. Tanskassa brändituotteiden myynti vähittäiskaupassa kasvoi 36 prosenttia. Vähittäis-kauppamyynti kasvoi myös Suomessa ja Ruotsissa. 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos sen sijaan jäi vertailuvuodesta ja oli 10,1 (21,4) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 9,7 (17,9) miljoonaa euroa. HKScanin jatkuvien toimintojen kannattavuus ei ole tyydyttävä ja kannattavuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä painopisteistämme vuonna 2023.

Vuoden 2022 alussa HKScanin omaa toimintaa koskevat koronapandemiaan liittyvät rajoitukset olivat edelleen osittain voimassa. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan käynnistämä epävakaus Euroopassa kiihdytti tuotantokustannuksia ja korkotasoa voimakkaaseen nousuun. 

Viime vuoden aikana teimme määrätietoista työtä toimintamme kustannustehokkuuden parantamiseksi. Katoimme kohonneita kustannuksia myyntihintojen korotuksilla kaikilla kotimarkkinoilla. Liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiön jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi. Energia- ja logistiikkakulujen poikkeuksellisen suurta nousua ei saatu täysin katettua myyntihintojen korotuksilla ja kustannussäästöillä. Asumis- ja korkokustannusten nousu jarrutti kuluttajien kokonaiskulutusta ja vaikutti HKScanin tuotteiden kuluttajakysyntään sekä myynnin rakenteeseen. HKScan on pystynyt vastaamaan kulutuskäyttäytymisen muutokseen, sillä yhtiön asema peruselintarvikkeissa on vahva ja kuluttajabrändit tuttuja. HKScanin laajassa tuotevalikoimassa on hinnaltaan sopivia tuotteita kuluttajien vaihtuviin tarpeisiin.

Tanskan liiketoimintayksikkö jatkoi vahvaa suoritustaan koko vuoden ja paransi vertailukelpoista liiketulostaan. Suomessa ja Ruotsissa vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen, mutta poikkeuksellisen voimakas kustannusinflaatio, erityisesti energian hinnan nousu, ylitti kaikki ennusteet ja heikensi liiketulosta. 

Joulukuussa kerroimme, että HKScan on allekirjoittanut sopimuksen Baltian liiketoimintojen myynnistä virolaiselle AS Maag Gruppille. Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta sekä edistää yhtiön mahdollisuuksia parantaa tuotannollista tehokkuutta ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaa. Yrityskaupan myötä HKScanin rakenne ja taloudelliset tunnusluvut muuttuvat. Baltian liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona HKScanin vuoden 2022 tilinpäätöksessä ja raportointi keskittyy jatkuviin liiketoimintoihin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Vuonna 2022 päivitimme vastuullisuusohjelmamme ja jatkoimme hiilineutraalin ruokaketjun rakentamista Zero Carbon -ilmastosuunnitelmamme mukaisesti. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet liittyvät luonnon ja ihmisten hyvinvointiin: ilmastoon, pakkauksiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Työturvallisuudessa saavutimme hyviä tuloksia, sillä HKScanin jatkuvien toimintojen tapaturmataajuus laski 25 prosenttia ja henkilöstömme tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoi jopa 94 prosenttia tavoitteellisen Safety First -ohjelmamme ansiosta. Painopisteemme on ennakoivan työturvallisuuskulttuurin edistämisessä. 

Epävakaa geopoliittinen tilanne kasvattaa liiketoiminnan haasteita, mutta samalla lyhentää toimitusketjuja vahvistamalla kotimaisten raaka-aineiden sekä tuttujen tuotteiden kysyntää kaikilla kotimarkkinoillamme. Huoltovarmuuden turvaaminen on tärkeää. Teollisuudelta ja kaupalta edellytetään jatkossakin nopeaa reagointikykyä kustannusmuutoksiin, jotta saadaan luotua jatkuvuutta kotimaisiin raaka-aineisiin pohjautuvalle ruoan tuotannolle ja niistä valmistettujen tuotteiden saatavuudelle. 

HKScanin menestykselle on tärkeää ydinliiketoiminnan mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen ja kestävän, paikallisen ruokaketjun kehittäminen. Poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä painopisteemme HKScanissa on kannattavuuden parantamisessa. Keskitymme ydinliiketoimintaan ja tavoitteemme on minimoida yhtiön tuloskehitystä heikentäviä vaikutuksia ja varmistaa tavoitteen mukainen tuloskehitys. Keskeistä koko konsernissa on kustannusten tiukka hallinta, tuottavuuden nosto tuotannossa, tuoteportfolion optimointi kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupalliset toimet.

Keskeistä 2022

HKScan teki sopimuksen Baltian liiketoiminnan myynnistä

HKScan julkisti 13.12.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintansa virolaiselle AS Maag Gruppille. Velaton kauppahinta on 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan vuosien 2024–2026 yhteenlasketulle tulokselle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. Lisätietoa myytävänä olevista varoista ja veloista sekä lopetetuista toiminnoista kerrotaan tilinpäätöstiedotteen liitteessä numero 7.

Baltian liiketoimintojen myyntiin liittyen HKScan aloitti joulukuussa kirjallisen menettelyn, jolla se haki hyväksyntää väliaikaiselle poikkeamiselle maaliskuussa 2021 liikkeelle laskemansa 90 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtoihin sisältyvästä kovenantista. Väliaikainen poikkeaminen hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä ennen joulua. Asiasta on kerrottu tarkemmin yhtiön 13.12.2022 ja 20.12.2022 julkaisemissa pörssitiedotteissa.

Uusi pankkilaina joukkovelkakirjalainan takaisinmaksamiseksi ja korotus valmiusluottoihin

HKScan sopi kesäkuussa 2022 uudesta 39,5 miljoonan euron pankkilainasta, jolla yhtiö maksoi takaisin syyskuussa 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Lisäksi lokakuun alussa yhtiö sopi 45,0 miljoonan euron korotuksesta valmiusluottoihin.

Juha Ruohola aloitti vt. toimitusjohtajana 29.9.2022

HKScan Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Tero Hemmilä sopivat yhteisesti, että Hemmilä jättää HKScanin toimitusjohtajan tehtävät 29.9.2022. HKScanin hallitus nimitti yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Juha Ruoholan. Konsernin johtoryhmän jäsenenä Juha Ruohola on vastannut Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta, konsernin lihataseesta sekä viennistä ja tuonnista. Samassa yhteydessä Markus Kirsberg nimitettiin konsernin johtoryhmään Baltian liiketoiminnasta vastaavaksi vt. johtajaksi.

HKScan edisti Suomen toimintojen kustannustehokkuutta sekä selkeytti konsernin toimintamallia

HKScanin tavoitteena on tuotannon kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn selvä parantaminen. Yhtiö kävi vuonna 2022 muutosneuvottelut Suomen siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran tuotantoyksiköissä sekä lihaliiketoimintaan kuuluvassa Forssan yksikössä, jossa toteutetaan yli viiden miljoonan euron tuotannon kehitysinvestointi. Siipikarjaliiketoiminnan muutoksilla tavoitellaan yli kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodelle 2023. Forssassa tehtävillä toimenpiteillä tavoitellaan yli kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 aikana.

Lisäksi HKScanin konsernitoiminnoissa Suomessa käytiin muutosneuvottelut keväällä ja syksyllä toimintamallin virtaviivaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Toimintamallin muutoksella ja muilla tehostamistoimilla tavoitellaan yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

HKScan paransi energiatehokkuuttaan ja varautui mahdollisiin poikkeustilanteisiin

Alkukeväästä lähtien HKScan varautui energiamarkkinoiden poikkeustilanteisiin ja turvasi tuotantoyksiköidensä energiansaantia lisäämällä energiaratkaisujensa joustavuutta. Yhtiö käynnisti energiansäästöohjelman, jolla parannettiin energiatehokkuutta toimintatapojen muutoksilla ja investoinneilla.

Hallituksen esitys voitonjaosta 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 265,4 (282,5) miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 216,0 (215,4) miljoonaa euroa sekä tilikauden 2022 tuloksen -13,9 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2022. Jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2023 

HKScanin varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän torstaina 20.4.2023 Turussa. Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.


Turussa 9. helmikuuta 2023

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tilinpäätöksen 2022 tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 9.2.2023 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2022-tilinpaatos. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Vuoden 2022 tuloksen esittelevät vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa. 

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Julia Hautamäkeen, puh. 040 846 7156 tai julia.hautamaki@hkscan.com. 

HKScanin tilintarkastuskertomus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 

HKScanin tilintarkastaja on antanut 8.2.2023 yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2022 tilintarkastuskertomuksen. Tämän pörssitiedotteen liitteenä on yhtiön vuoden 2022 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, joka sisältää lisätiedon toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä oletuksesta. 

HKScan julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen taitettuna pdf-tiedostona sekä European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona viikolla 11/2023.

Taloudelliset julkaisut 

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2023:

 • osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 keskiviikkona 10.5.2023 noin klo 8.30
 • puolivuosikatsaus 2023 keskiviikkona 9.8.2023 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 keskiviikkona 8.11.2023 noin klo 8.30 


Lisätietoja

Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

Liitteet