HKScanin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 

HKScanin toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos voitollinen

Huhti–kesäkuu 2020

 • HKScanin liikevaihto oli 440,9 (439,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 6,7 miljoonalla eurolla ja oli 0,1 (-6,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 3,1 miljoonalla eurolla ja oli 0,6 (-2,5) miljoonaa euroa. 
 • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi 6,9 miljoonaan euroon.
 • Liiketulosta paransivat kaupalliset onnistumiset ja vähittäiskauppamyynnin vahva kasvu. Myynti food service -kanavassa jäi Covid-19-pandemiasta johtuen merkittävästi vertailukautta pienemmäksi. Pandemia hidasti selvästi konsernin tulosparannusta. 
 • HKScan toteutti onnistuneesti erityistoimenpiteitä varmistaakseen kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden, henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden sekä tuotantonsa jatkuvuuden koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikilla markkina-alueillaan.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 8,4 miljoonalla eurolla ja oli 27,8 (19,4) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 3,4 prosentilla ja oli 869,8 (841,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 17,4 miljoonalla eurolla ja oli -3,8 (-21,2) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 9,1 miljoonalla eurolla ja oli -3,4 (-12,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketulosta paransivat kaupalliset onnistumiset ja vähittäiskauppamyynnin vahva kasvu. Myynti food service -kanavassa jäi Covid-19-pandemiasta johtuen merkittävästi vertailukautta pienemmäksi.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 18,6 miljoonalla eurolla ja oli 20,5 (1,9) miljoonaa euroa.
 • Korollinen nettovelka oli 315,0 (304,7) miljoonaa euroa, ja nettovelkaantumisaste 101,2 (88,0) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. 
Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

 

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.
 

Avainluvut, liikevaihto

(miljoonaa euroa) 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 440,9 439,4 869,8 841,2 1 744,4
    Suomi 191,6 195,1 373,5 368,9 770,6
    Ruotsi 162,0 163,0 315,4 317,2 652,1
    Baltia 44,5 43,3 87,8 81,6 168,5
    Tanska 42,7 38,0 93,1 73,4 153,3
 

 

Avainluvut, liiketulos 

(miljoonaa euroa)

4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liiketulos 0,1 -6,6 -3,8 -21,2 -23,2
 - % liikevaihdosta 0,0 -1,5 -0,4 -2,5 -1,3
Vertailukelpoinen liiketulos 0,6 -2,5 -3,4 -12,5 -2,2
 - % liikevaihdosta 0,1 -0,6 -0,4 -1,5 -0,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi -2,2 -2,7 -5,7 -5,7 -1,7
     - % liikevaihdosta -1,2 -1,4 -1,5 -1,5 -0,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 4,3 2,9 5,8 2,0 12,0
     - % liikevaihdosta 2,7 1,8 1,8 0,6 1,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 1,0 2,5 1,9 1,9 5,1
     - % liikevaihdosta 2,1 5,8 2,2 2,3 3,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,1 -1,6 0,8 -4,2 -5,3
     - % liikevaihdosta 0,3 -4,1 0,8 -5,7 -3,5


 

 

 

Avainluvut, muut  

(miljoonaa euroa)

4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Voitto ennen veroja -2,0 -10,0 -8,5 -27,3 -34,5
 - % liikevaihdosta -0,4 -2,3 -1,0 -3,3 -2,0
Tilikauden voitto -3,2 -10,4 -10,1 -27,3 -37,5
 - % liikevaihdosta -0,7 -2,4 -1,2 -3,2 -2,2
Tulos/osake, euroa -0,05 -0,17 -0,12 -0,47 -0,52
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,04 -0,11 -0,12 -0,32 -0,26
Liiketoiminnan rahavirta 27,8 19,4 20,5 1,9 59,2
Rahavirta investointien jälkeen -24,1* 10,9 -42,7* -17,0 27,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     -0,3 -4,7 -3,1
Korollinen nettovelka     315,0 304,7 275,8
Nettovelkaantumisaste %     101,2 88,0 84,8

 

 

 

* Sisältää Vantaan tonttikaupan 37,7 miljoonaa euroa.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

Yhtiö toteutti katsauskaudella onnistuneesti strategiaansa huolimatta Covid-19-pandemian vaikutuksista liiketoimintaamme. Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuuden positiivinen kehitys jatkuivat katsauskaudella. Saavutimme vuoden toisella neljänneksellä 0,6 miljoonan euron positiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen. Parannusta vertailukaudesta oli yli kolme miljoonaa euroa. Vuositasolla, rullaava 12 kk, vertailukelpoinen liiketulos nousi lähes 7 miljoonaan euroon. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta vertailukelpoisin luvuin liikevaihto kasvoi. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 8,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Strategiamme keskiössä oleva, vuoden 2019 alussa aloitettu, Turnaround-ohjelma eteni yhtiön kokonaisvaltaisen muutoksen myötä suunnitellusti. Ohjelman aikana saavutettu kumulatiivinen vertailukelpoisen liiketuloksen kvartaalikohtainen parannus oli kesäkuun 2020 lopussa jo yli 53 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta on vastaavana aikana parantunut kumulatiivisesti yli 92 miljoonaa euroa. 
Nettovelkaantumisaste on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun toteuttamisen.

Katsauskaudella koronapandemia vaikutti kuitenkin suoritukseemme kaikilla markkina-alueillamme. Pandemia heikensi liikevaihtoa, minkä ohessa arviomme mukaan pandemian välitön vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseemme oli huhti-kesäkuussa noin kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi pandemian välilliset vaikutukset heikensivät liiketulostamme markkinahintojen muutosten kautta. Olemme kuitenkin kyenneet pitämään poikkeustilanteessa toimitusketjumme toimintakyvyn hyvällä tasolla ilman häiriöitä. Kiitos yhtiön koko henkilöstölle, tuottajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme hyvin tehdystä työstä poikkeustilanteessa. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut selvästi yhtiön kaikilla 
kotimarkkinoillamme.

Kuluttajakysyntä oli toisella vuosineljänneksellä vahva vähittäiskaupassa, mutta samaan aikaan kysyntä food service -kanavassa heikkeni kaikilla kotimarkkina-alueillamme. Voimakkain vaikutus oli Suomessa, mutta oli selvä myös muilla kotimarkkina-alueillamme. Pandemian myötä kuluttajakysyntä kohdistui kokonaisuutena matalamman jalostusasteen tuotteisiin. Tällä oli keskeinen, heikentävä vaikutus yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn. Kesäkuussa food service -kanavan kysyntä alkoi asteittain vahvistua, mutta on edelleen selvästi alle pandemiaa edeltänyttä aikaa.

Liiketoimintayksiköistämme Tanska, Ruotsi ja Suomi paransivat vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta. Alkuvuoden aikana erityisesti Tanskan ja Ruotsin kehitys on ollut vahvaa. Ruotsin kehitys on konsernille merkittävä, sillä se edustaa huomattavaa osaa konsernin liiketoiminnasta. Baltiassa vertailukelpoinen liiketulos heikkeni pandemian välillisistä vaikutuksista johtuen. Euroopassa sianlihan hintataso laski alentaen Baltian liiketoimintaamme liittyvien biologisten omaisuuserien arvoa. Baltiassa olemme muuten menneet vahvasti eteenpäin onnistuneilla kaupallisilla ja tuotannollisilla toimilla. Näin on pystytty kompensoimaan pandemian aiheuttamat muut välilliset ja myös välittömät vaikutukset.

Suomessa tulosparannuksen taustalla vaikutti erityisesti siipikarjaliiketoiminnan myönteisen tuloskehityksen jatkuminen, vaikka tulosparannuksen vauhti hidastui. Vahvistunut tulos luo taloudellisesti vakaata pohjaa vuoden alussa päätetyn Rauman tuotantoyksikön teurastusprosessin tehokkuutta, luotettavuutta ja raaka-ainesaantoa parantavan investoinnin läpivientiin. Pandemian vaikutuksista johtuen laitetoimitusten 
aikataulu siirtyy jonkin verran alkuperäisestä. Investoinnin toteuttaminen aloitetaan suunnitellusti loppuvuonna 2020 ja se jatkuu suurelta osin vuoden 2021 alkupuolella.

Konsernin positiivinen tuloskehitys perustui kaikissa liiketoimintayksiköissä kaupallisiin ja tuotannollisiin onnistumisiin sekä kustannusten hallintaan.

Pandemia vaikutti edelleen myös Kiinan vientiimme. Vientivolyymi Kiinaan kasvoi kuitenkin selvästi vertailukaudesta ja oli lähes tavoitteen mukaisella tasolla. Korvaavaa vientiä kohdistettiin muille vientimarkkinoille. Pandemian seurauksena volatiliteetti on lisääntynyt kansainvälisillä lihamarkkinoilla ja sen odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Euroopassa lihan markkinahintataso on laskenut alkuvuodesta varastojen kasvun myötä aiheuttaen myös välillistä painetta kotimarkkinoidemme hintatasoon. Lihan hintataso Euroopassa on merkittävästi riippuvainen Aasian vientimarkkinoiden kehityksestä. Muutokset Aasiassa heijastuvat nopealla aikataululla Eurooppaan ja myös kotimarkkinoillemme.  

HKScanin tulosparannuksen jatkuminen antaa yhtiölle vakaan perustan jatkaa strategian mukaista työtä. Yhtiön strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Koronapandemia on jo muuttanut kulutuskäyttäytymistä ja sen myötä yhtiön toimintaa. On varsin epätodennäköistä, että tilanteen normalisoituessa palattaisiin täysin pandemiaa edeltävään toimintaympäristöön. Konsernistrategian isossa kuvassa ei ole muutostarpeita, mutta muut pandemian esiin nostamat muutostarpeet arvioidaan ja toteutetaan. Selkeä muutos on nähtävissä muun muassa ruoan verkkokaupassa, joka kasvoi moninkertaisesti verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Verkkokaupan kasvu tulee jatkuessaan ja vahvistuessaan muuttamaan toimintatapoja markkinassa selvästi.

Pandemia on selkeyttänyt HKScanin roolia suurena ruokatoimijana kotimarkkinoillaan. Teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteen jatkuessa turvataan. Merkittävänä toimijana tunnistamme vastuullisen roolimme, mihin saumattomasti sisältyy terveellinen ja turvallinen ruoka sekä huoltovarmuus ja toimintamme kehittäminen vastaamaan kuluttajien tarpeita.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

HKScan järjestää tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille 16.7.2020 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2020-q2-tulokset. Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä sijoittajapuheluita järjestetään pyynnöstä. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä Marjukka Uutela-Hujaseen, puh. 010 570 6218.

Taloudelliset katsaukset

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 julkaistaan 5.11.2020.

 

Turussa 16.7.2020

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja: 

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai 
sähköpostitse: communications@hkscan.com 

 

HKScanin tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Yli sadan vuoden kokemuksella vastaamme kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja valmistamme maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Meille HKScanissa vastuullisuuteen kuuluu ruoantuotannon kehittäminen koko arvoketjussa tiloilta kuluttajille. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Yli 7 000 ammattilaistamme varmistavat maistuvamman elämän – tänään ja huomenna. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian ja naudanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Vahvoja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®.  Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa.
 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.hkscan.com