HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona tammikuun 30. päivänä 2019 alkaen klo 10.00 Mauno-kokouskeskuksessa, osoite BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

A) Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen      

Hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi viisi (5). Hallituksen varajäsenten lukumääräksi ehdotetaan kaksi (2).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksessa jatkavat Reijo Kiskola ja Per Olof Nyman sekä varajäsen Carl-Peter Thorwid varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen uudeksi varajäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Ilkka Uusitalo varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 9.1.2019 alkaen.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 9.1.2019 alkaen. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 13.2.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.1.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.1.2019 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)     HKScan Oyj:n verkkosivujen kautta www.hkscan.com;

b)     puhelimitse numeroon 010 570 6100 (arkisin klo 9.00-16.00); tai

c)     kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen HKScan Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.1.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  1. Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.1.2019 yhteensä 49 626 522 A-osaketta ja 5 400 000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 49 626 522 ääntä ja K-osakkeilla 108 000 000 ääntä.

Turku 7. tammikuuta 2019

HKScan Oyj

Hallitus  

HKScan Media Service Desk: p. 010 570 5700, communications@hkscan.com 

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com 

JAKELU: Nasdaq Helsinki, Keskeinen media, www.hkscan.com