HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 5.8.2015, klo 08.00

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015: Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat – Tanska edelleen tappiollinen

* Liikevaihto oli 940,8 (967,1) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 474,8 (501,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 2,9 (41,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 (-8,2) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,3 (-0,9).

* Toisen neljänneksen liikevoitto oli 3,7 (58,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 (-1,1) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,8 (-0,2).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli 19,2 (157,2) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja toisella neljänneksellä 19,7 (180,9) miljoonaa euroa.

* Voitto/tappio ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -1,9 (-8,2) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 1,2 (-2,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,04 (0,86) euroa tammi-kesäkuussa ja 0,01 (1,10) euroa toisella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -4,8 (-9,6) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja -2,3 (-5,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 150,4 (185,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 35,8 (41,8) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2015 (ennallaan): HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että viimeinen neljännes on vahvin.


HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2015 toista neljännestä:

“HKScanin tuloskehitys jatkui positiivisena myös vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Kaikkien markkina-alueiden vertailukelpoinen rahavirta parani, ja Tanskaa lukuun ottamatta myös niiden vertailukelpoinen liikevoitto parani. Tanskassa myyntivolyymit laskivat ja yksi merkittävä vientiasiakkuus menetettiin. Toimenpiteet suorituskyvyn parantamiseksi jatkuvat. Konsernin tase vahvistui edelleen hieman korkeammasta investointitasosta ja maksetuista osingoista huolimatta. Nettorahoituskulut pienenivät selvästi edellisvuodesta.

Liiketoimintaympäristön haasteet jatkuivat poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi.  Venäjän tuontikielto ja vähittäiskaupan kova hintakilpailu jatkuivat ja rasittivat selvästi ruoan ja lihan arvoketjuja eritysesti sianlihan osalta Suomessa ja Baltiassa. HKScan jatkaa Aasian vientiliiketoiminnan kehittämistä uudesta myyntikonttoristaan Hongkongista, vaikka Forssan sikateurastamon vientilupa Suomesta Kiinaan on vielä auki.

Konsernin kannattavan kasvun strategiaa tukevat toimet etenevät. Strategisten investointihankkeiden valmistelu, tuotekategorioiden kehittäminen ja brändityö ovat edenneet hyvin.”
 

AVAINLUVUT, Q2          
           
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014  
Liikevaihto 474,8 501,7 940,8 967,1 1 988,7  
Liikevoitto 3,7 58,5 2,9 41,1 55,5  
 - % liikevaihdosta 0,8 11,7 0,3 4,2 2,8  
Voitto ennen veroja 1,2 57,4 -1,9 41,1 51,2  
 - % liikevaihdosta 0,3 11,4 -0,2 4,2 2,6  
Tilikauden voitto 1,0 59,3 -1,8 46,4 57,1  
 - % liikevaihdosta 0,2 11,8 -0,2 4,8 2,9  
             
EBIT poislukien kertaluonteiset tuotot ja
kulut
3,7 -1,1 2,9 -8,2 12,4  
 - % liikevaihdosta 0,8 -0,2 0,3 -0,9 0,6  
Voitto ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia tuottoja ja kuluja
1,2 -2,2 -1,9 -8,2 8,2  
- % liikevaihdosta 0,3 -0,4 -0,2 -0,8 0,4  
             
Tulos/osake, euroa 0,01 1,10 -0,04 0,86 1,05  
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja
rahoitusta (mEUR)
19,7 180,9 19,2 157,2 201,7  
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) 22,2 183,6 18,3 152,8 198,9  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
    3,3 10,0 9,7  
Nettovelka (mEUR)     150,4 185,0 141,5  
Velkaantumisaste, %     38,6 45,1 35,5  
Nettovelkaantumisaste, %     35,8 41,8 31,8  
                 

TAMMI - KESÄKUU 2015

HKScanin suorituskyky parani edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka liikevaihto laski vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli positiivinen. Markkina-alueista Suomen ja Ruotsin tulos oli selvästi edellisvuotta parempi, ja myös Baltian tulos parani. Tanskan markkina-alueen tulos oli edelleen tappiollinen.

Vahvistunut rahavirta laski konsernin nettovelkaantumisastetta ja nettovelkaa, ja rahoituskulut olivat huomattavasti pienemmät kuin vertailukaudella. Konsernin varastotasot ja lihatase olivat koko raportointikauden ajan hyvässä hallinnassa.

Venäjän EU-maille asettama lihan tuontikielto jatkui, mikä loi jatkuvaa painetta sianlihan tarjontaan ja hintoihin. Havainnot afrikkalaisesta sikarutosta ovat lisääntyneet jonkin verran Baltiassa ja Puolassa. Siipikarjan ja sikojen hankintahinnat sekä osa alkutuotannon kustannuksista laski edelleen.

Konsernin kannattavan kasvun strategian toteutus eteni suunnitellusti. Strategisten investointisuunnitelmien valmistelut edistyivät toisen neljänneksen aikana.

Hongkongiin avattiin myyntikonttori, ja Aasian liiketoiminnoille nimitettiin johtaja. HKScan avaa myyntikonttorin myös Kiinaan, kun viranomaisilta saadaan tarvittavat vientiluvat. Konsernin investoinnit innovaatio-, brändi- ja kategoriatyöhön jatkuivat.

HKScan käynnisti uuden johtamiskoulutuksen, Leadership Academyn, jonka avulla vahvistetaan johtamistaitoja ja yhtenäistetään konsernin johtamiskulttuuria.

 

MARKKINA-ALUE SUOMI        
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
           
Liikevaihto 195,5 199,5 389,0 378,7 787,2
Liikevoitto 3,8 -12,7 7,4 -14,1 -4,5
- Liikevoitto-% 2,0 -6,4 1,9 -3,7 -0,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,8 -0,7 7,4 -2,2 8,9
- Liikevoitto-% 2,0 -0,4 1,9 -0,6 1,1

Suomessa liikevaihto oli 389,0 (378,7) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 195,5 (199,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 7,4 (-2,2) tammi-kesäkuussa ja 3,8 (-0,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Alhaisemmat hinnat ja myyntivolyymit laskivat liikevaihtoa toisella neljänneksellä. Grillauskausi käynnistyi vaatimattomasti. Onnistunut tuotemix ja tuotannon tehostamistoimenpiteet vahvistivat kuitenkin kannattavuutta. Myös rahavirta parani.

HKScanin omien brändien positiivinen myyntikehitys jatkui pienentyneestä markkinasta huolimatta. Vähittäiskauppojen välinen tiukka hintakilpailu lisäsi hintapainetta entisestään ja aiheutti myös haasteita kysynnän ja tarjonnan hallintaan. Esimerkkejä toisen neljänneksen uutuustuotteista ovat Kariniemen®-broileripihvit sekä HK®-grillilihat.

Outokummun nautateurastamon uudistaminen ja siihen liittyvät investoinnit, eli nautaleikkaamon uudistaminen kokonaisuudessaan ja teurastuslinjan osittainen uudistaminen, saatiin päätökseen toisen neljänneksen lopulla. Yhtiö osti huhtikuussa aiemmin vuokraamansa Mikkelin tuotantolaitoksen ja kiinteistön 4,2 miljoonalla eurolla.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA        
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
           
Liikevaihto 44,6 41,2 85,5 82,0 173,0
Liikevoitto 2,6 1,8 2,5 2,0 2,8
- Liikevoitto-% 5,8 4,5 2,9 2,4 1,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,6 1,8 2,5 2,0 4,8
- Liikevoitto-% 5,8 4,5 2,9 2,4 2,8

Baltiassa liikevaihto oli 85,5 (82,0) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 44,6 (41,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Liikevoitto oli 2,5 (2,0) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 2,6 (1,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Kotimarkkinan korkeammat myyntivolyymit kasvattivat liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna kananmunaliiketoiminnan divestoinnista huolimatta. Kysyntä vientimarkkinoilla pysyi heikkona. Hintakilpailu jatkui kovana. HKScanin omat brändit, erityisesti lihavalmisteet ja kausituotteet, myivät hyvin ja kompensoivat tuorelihatuotteiden alhaisten markkinahintojen vaikutusta. Alhaisemmat alkutuotannon kustannukset ja onnistunut kustannusten hallinta tukivat toisen neljänneksen tulosparannusta.

Toisen neljänneksen uutuustuotteita olivat Rakvere-brändin savustetut pekoni- ja kuivalihatuotteet, Tallegg® -grillituotteet sekä Rigas Mieksnieks®-saslik- ja grillituotteet. HKScan Estonia sai toukokuussa hyväksynnän siipikarjatuotteiden viennille Hongkongiin. 

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI        
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
           
Liikevaihto 208,3 232,7 410,4 443,1 911,0
Liikevoitto 3,4 0,6 5,4 -11,4 1,7
- Liikevoitto-% 1,6 0,3 1,3 -2,6 0,2
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,4 1,5 5,4 -0,3 13,4
- Liikevoitto-% 1,6 0,6 1,3 -0,1 1,5

Ruotsissa liikevaihto oli 410,4 (443,1) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 208,3 (232,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 5,4 (-0,3) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 3,4 (1,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Pienemmät myyntivolyymit ja heikentynyt Ruotsin kruunu laskivat liikevaihtoa. Liikevoitto kasvoi toteutetun tuotannon rakenneuudistuksen ja onnistuneen tuotemixin ansiosta. Lisäksi varastotasot laskivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Ruotsalaisen lihan kulutuskysyntä on elpynyt, mikä helpotti tuontilihan aiheuttamaa painetta. Hintakilpailu jatkui ja kaupan omien merkkien markkinaosuus jatkoi kasvuaan. HKScan kasvatti markkinaosuuttaan jonkin verran lihavalmisteiden alakategorioissa.

Toisen neljänneksen merkittävimpiä lanseerauksia olivat ruotsalaisten lihapullien uudelleenlanseeraus Ison-Britannian markkinoilla, herkkutiskeissä myytävä luomutuotevalikoima, pienemmät pakkauskoot ohuille leikkeleille, uusi pakkausratkaisu ja -design leikkeleille sekä kesäkauden uudet grillituotteet. Tuotekehitystä tehostetaan entisestään jatkossa.

HKScan käynnisti yhteistyön North European Oil Trade -yhtiön kanssa. Yhteistyö liittyy bioetanolin tuotannon sivujakeeseen, jota hyödynnetään HKScanin ruotsalaisille sopimustuottajilleen tarjoamissa sikarehuissa.

 

MARKKINA-ALUE TANSKA        
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
           
Liikevaihto 45,6 52,6 94,5 106,6 204,3
Liikevoitto -2,4 -6,0 -5,9 -6,7 -11,9
- Liikevoitto-% -5,3 -11,4 -6,2 -6,3 -5,8
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,4 -0,8 -5,9 -1,5 -4,4
- Liikevoitto-% -5,3 -1,6 -6,2 -1,4 -2,1

Tanskassa liikevaihto oli 94,5 (106,6) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja 45,6 (52,6) miljoonaa euroa huhti–kesäkuussa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli -5,9 (-1,5) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja -2,4 (-0,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Markkina- ja kilpailutilanne jatkui haastavana toisella neljänneksellä erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa. Tanskassa myyntivolyymit laskivat ja yksi merkittävä vientiasiakkuus menetettiin. Hintakilpailu oli kovaa, mikä yhdessä pienempien myyntivolyymien kanssa johti selvästi tappiolliseen tulokseen. Ainoastaan tuorebroilerituotteissa katteet olivat edelleen tyydyttävät, mutta volyymit kotimarkkinoilla olivat ennakoitua alhaisemmat toisen neljänneksen aikana.

Tuotantorakenteen uudistaminen vietiin päätökseen, ja sen mahdollistamat kustannussäästöt ovat alkaneet toteutua. Uuden kannattavan myynnin hakeminen, Tanskan organisaation vahvistaminen sekä tuotannon kustannussäästöt ovat käynnissä.

Luomubroilerin kysyntä kasvoi. Paikallisille markkinoille tuotiin useita Rose-brändin grillibroilerituotteita.


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit toisella neljänneksellä olivat 16,0 (9,8) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
Suomi 9,4 3,7 13,2 6,5 14,7
Baltia 3,0 2,4 5,3 7,5 11,7
Ruotsi 2,4 0,9 4,4 2,0 7,6
Tanska 1,3 2,9 2,7 5,3 14,7
Yhteensä 16,0 9,8 25,6 21,2 48,7

Konsernin investoinnit vuoden 2015 myös toisella neljänneksellä olivat korkeimmat Suomessa, missä Outokummun tuotantolaitoksen uudistaminen saatiin päätökseen. Lisäksi ostettiin Mikkelin tuotantolaitoksen kiinteistö ja sillä sijaitseva tuotantolaitos (4,2 miljoonaa euroa).


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 162,1 (199,8) miljoonaa euroa. Nettovelka pieneni 150,4 (185,0) miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden toiseen neljännekseen. Nettovelkaantumisaste aleni ja oli 35,8 (41,8) prosenttia. Toisella neljänneksellä maksettiin osinkoa ja lisäosinkoa yhteensä 26,4 miljoonaa euroa vuodelta 2014 (5,4 milj. euroa vuodelta 2013).

Raportointikauden aikana yhtiö järjesteli uudelleen sitovat valmiusluottolimiittinsä. Uudet kahdenväliset sitovat luottolimiittisopimukset korvasivat vuonna 2017 erääntyvän syndikoidun 136,5 miljoonan euron valmiusluoton. Sopimukset ovat yhteensä 100 miljoonaa euroa ja ne erääntyvät vuosina 2018 - 2020.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6. oli 100,0 (161,5) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 15,0 (126,5) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -2,3 (-5,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja -4,8 (-9,6) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,2 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,8 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek. för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu. HKScanin hallussa oli yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,9 prosenttia ja äänimäärästä 0,7 prosenttia.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 287,7 (213,7) miljoonaa euroa. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 258,9 (192,3) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo oli 28,8 (21,4) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 12 606 842 (7 896 690) kappaletta, ja kauppojen arvo oli 68 257 415 (31 214 934) euroa. Ylin noteeraus oli 6,25 (4,49) euroa ja alin 3,24 (3,47) euroa. Keskikurssi oli 5,41 (3,94) euroa ja kesäkuun lopun päätöskurssi 5,33 (3,96) euroa.


YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2015 Turussa. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle annetut valtuutukset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

Hallituksen nykyiset jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen nykyinen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja Niels Borupin jatkamaan varapuheenjohtajana.


HENKILÖSTÖ

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 544 (7 717) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:  
  Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014  
Suomi 2 878 2 786 2 771  
Baltia 1 749 1 767 1 769  
Ruotsi 2 180 2 323 2 305  
Tanska 738 841 817  
Yhteensä 7 544 7 717 7 662  
   
Henkilöstö jakaantui kesäkuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:
  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014  
Suomi 3 194 3 225 2 644  
Baltia 1 759 1 791 1 766  
Ruotsi 2 569 2 681 2 152  
Tanska 806 961 765  
Yhteensä 8 328 8 658 7 327  

  
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat, liiketoimintaa mahdollisesti rajoittavat viranomaisten toimenpiteet. Lisäksi käynnissä olevat kehittämishankkeet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja odottamattomia ylimääräisiä kustannuksia.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Heinäkuun alussa HKScan ilmoitti, että se oli ostanut 50 prosentin osuuden Paimion Teurastamo Oy:stä osana kannattavan kasvun strategiaansa. Nautateurastamon omistaja oli turkulainen Kaivon Liha Kaunismaa Oy, joka jatkaa omistajana 50 prosentin osuudella. Paimion Teurastamo on HKScan-konsernin tytäryhtiö.


ARVIO VUODELLE 2015 (ENNALLAAN)

HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että vuoden viimeinen neljännes on vahvin.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, minkä seurauksena myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2015. Konsernin strategian toteuttaminen, uudelleenjärjestely- ja kehittämisohjelmat sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2015 julkistetaan 4.11.2015.


Vantaalla, 5.8.2015

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015      
             
KONSERNIN TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Viite Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
             
Liikevaihto 0 474,8 501,7 940,8 967,1 1988,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -442,6 -493,9 -881,2 -951,0 -1905,2
Bruttokate 0 32,2 7,8 59,6 16,2 83,5
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 2,7 83,1 4,8 89,6 94,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -15,1 -17,5 -30,0 -32,3 -62,1
Hallinnon kulut 1. -16,1 -14,9 -31,4 -32,4 -60,1
Liikevoitto 0 3,7 58,5 2,9 41,1 55,5
  0          
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -2,3 -5,2 -4,8 -9,6 -15,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista
0 -0,3 4,0 0,0 9,7 11,2
Voitto/tappio ennen veroja 0 1,2 57,4 -1,9 41,1 51,2
  0          
Tuloverot 0 -0,2 1,9 0,1 5,3 5,9
Tilikauden voitto/tappio 0 1,0 59,3 -1,8 46,4 57,1
  0          
Määräysvallattomille omistajille 0 -0,3 -0,1 -0,2 0,2 -0,5
Tilikauden voitto/tappio 0 0,7 59,2 -2,0 46,6 56,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
 
   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
0,01 1,10 -0,04 0,86 1,05
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
0,01 1,10 -0,04 0,86 1,05

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
Tilikauden voitto / tappio 1,0 59,3 -1,8 46,4 57,1
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
(verojen jälkeen):
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,9 -3,9 2,3 -5,3 -8,3
Rahavirran suojaus 1,9 -0,1 1,1 -1,2 -1,9
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - -4,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
2,8 -4,1 3,4 -6,5 -15,1
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,8 55,2 1,6 39,9 42,1
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,5 55,1 1,4 40,1 41,6
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 0,2 -0,2 0,5
Yhteensä 3,8 55,2 1,6 39,9 42,1

 

  KONSERNIN TASE          
  (miljoonaa euroa) Viite 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014  
  VARAT          
             
  Aineettomat hyödykkeet 2. 145,5 147,3 144,3  
  Aineelliset hyödykkeet 3. 369,5 381,9 369,7  
  Omistukset yhteisöissä 0 35,9 40,9 35,9  
  Muut pitkäaikaiset varat 0 39,8 34,9 40,8  
  PITKÄAIKAISET VARAT 0 590,6 604,9 590,7  
    0        
  Vaihto-omaisuus 4. 115,5 140,8 125,4  
  Lyhytaikaiset saamiset 0 120,8 142,3 122,4  
  Rahat ja pankkisaamiset 0 11,6 13,1 16,4  
  LYHYTAIKAISET VARAT 0 247,8 296,3 264,3  
             
  Myytävänä oleviksi luokitellut varat   - - 9,4  
    0        
  VARAT 0 838,4 901,2 864,3  
    0        
  OMA PÄÄOMA JA VELAT 0        
    0        
  OMA PÄÄOMA 5. 419,9 442,9 445,2  
    0        
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0 121,8 62,2 121,8  
  Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0 38,5 32,9 40,8  
  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 160,4 95,1 162,6  
    0        
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0 40,2 137,5 36,4  
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 0 218,0 225,7 219,4  
  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 258,2 363,2 255,8  
             
  Myytävänä oleviksi luokitellut velat   - - 0,8  
             
  OMA PÄÄOMA JA VELAT   838,4 901,2 864,3  
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
             
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.    
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,2 0,0 162,1 436,5 8,7 445,2    
Tilikauden tulos - - - - - - - -2,0 -2,0 0,2 -1,8    
Muut laajan tuloksen
erät
                         
Muuntoerot - - - - - 2,3 - - 2,3 - 2,3    
Rahavirran suojaus - - 1,1 - - - - - 1,1 - 1,1    
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - -          
Tilikauden laaja tulos - - 1,1 - - 2,3 - -2,0 1,4 0,2 1,6    
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - 0,0 - - -0,2 -0,2 - -0,2    
Siirrot erien välillä 0,0 - - - 0,0 - - - - - -    
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7    
OMA PÄÄOMA
30.6.2015
66,8 72,9 -11,7 143,5 10,1 -4,0 0,0 133,5 411,2 8,7 419,9    
                           
                           
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.    
OMA PÄÄOMA
1.1.2014
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0    
Tilikauden tulos - - - - - - - 46,6 46,6 -0,2 46,4    
Muut laajan tuloksen
erät
                         
Muuntoerot - - - - - -5,3 - - -5,3 - -5,3    
Rahavirran suojaus - - -1,2 - - - - - -1,2 - -1,2    
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - -          
Tilikauden laaja tulos - - -1,2 - - -5,3 - 46,6 40,1 -0,2 39,9    
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1    
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 - 0,0    
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1    
OMA PÄÄOMA
30.6.2014
66,8 72,9 -12,0 143,5 10,1 -3,3 0,0 156,8 434,8 8,1 442,9    
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP)
5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä,
10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä
   
   
   
   
                                     

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30,9 7,0 52,6
Käyttöpääoman muutos 6,1 -10,2 14,2
Rahoituserät ja verot -2,2 -4,0 -3,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 34,8 -7,2 63,3
       
Investointien rahavirta -16,5 160,0 135,7
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 18,3 152,8 198,9
       
Lainojen muutokset 4,0 -202,1 -244,1
Maksetut osingot -26,7 -6,1 -6,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -22,7 -208,2 -250,2
       
NETTORAHAVIRTA -4,4 -55,4 -51,2
       
Rahavarat kauden alussa 16,4 68,7 68,7
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,4 -0,2 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 11,6 13,1 16,4

 

TUNNUSLUVUT      
  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,04 0,86 1,05
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,04 0,86 1,05
Oma pääoma/osake, eur 7,62 8,06 8,09
Omavaraisuusaste, % 50,1 49,1 51,5
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 25,6 21,2 48,7
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 544 7 717 7 662

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (%) Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä                         x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Nettovelkaantumisaste (%) (Net gearing) Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto  
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
 
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
     
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä X tilikauden päätöskurssi  
     
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä  
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen henkilöstömäärien keskiarvo  

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2015 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU        
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 195,5 199,5 389,0 378,7 787,2
- Baltia 44,6 41,2 85,5 82,0 173,0
- Ruotsi 208,3 232,7 410,4 443,1 911,0
- Tanska 45,6 52,6 94,5 106,6 204,3
- Segmenttien välinen -19,3 -24,3 -38,6 -43,2 -86,8
Konserni yhteensä 474,8 501,7 940,8 967,1 1 988,7
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 3,8 -12,7 7,4 -14,1 -4,5
- Baltia 2,6 1,8 2,5 2,0 2,8
- Ruotsi 3,4 0,6 5,4 -11,4 1,7
- Tanska -2,4 -6,0 -5,9 -6,7 -11,9
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 7,4 -16,2 9,4 -30,3 -11,9
           
Konsernihallinnon kulut -3,7 -2,8 -6,5 -6,3 -10,2
Saturn Nordic Holding Ab:n
osakkeiden myyntivoitto
- 77,6 - 77,6 77,6
Konserni yhteensä 3,7 58,5 2,9 41,1 55,5

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT        
           
1. KERTALUONTEISET ERÄT          
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset
COGS, Suomi 1)
- - - - -1,0
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset
SGA, Suomi 2)
- - - - -0,4
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - -12,0 - -12,0 -12,0
Lopetettujen toimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset,
Ruotsi 1)
- - - -3,7 -4,0
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - - -6,6 -6,7
Varaston alaskirjaus 2011 - 2012,
Ruotsi 1)
- -0,8 - -0,8 -0,8
Omistusten myynnin tappio,
Ruotsi 3)
- - - - -0,2
Omaisuuden alaskirj., Tanska 1) - -5,2 - -5,2 -5,2
Uudelleenjärjestelykustannukset
COGS, Tanska 2)
- - - - -1,5
Osakkuusyhtiön tappion
kattaminen osakassopimukseen
perustuen, Tanska 3)
- - - - -0,8
Saturn Nordic Holding Ab:n
osakkeiden myyntivoitto 3)
- 77,6 - 77,6 77,6
Omaisuuden alaskirjaus, Latvia 1) - - - - -2,1
Kertaluonteiset erät yhteensä - 59,6 - 49,3 43,0
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 144,3 152,1 152,1
Muuntoerot 1,7 -3,3 -5,5
Lisäykset 0,6 0,6 1,4
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,8 0,8
Vähennykset -0,2 0,0 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,3 -2,9 -4,1
Siirto toiseen tase-erään 0,4 0,0 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 145,5 147,3 144,3
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 369,7 411,5 411,5
Muuntoerot 1,1 -2,1 -3,5
Lisäykset 25,1 20,9 51,3
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,9
Vähennykset -0,5 -1,1 -13,3
Poistot ja arvonalentumiset -25,6 -47,9 -77,3
Siirto toiseen tase-erään -0,2 0,5 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 369,5 381,9 369,7
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q2/2015 Q2/2014 2014
Aineet ja tarvikkeet 67,4 78,8 73,2
Keskeneräiset tuotteet 4,9 4,2 5,3
Valmiit tuotteet 34,6 42,9 36,9
Muu vaihto-omaisuus 0,5 3,2 1,8
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,2 1,9 0,5
Elävät eläimet IFRS 41 6,9 9,8 7,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 115,5 140,8 125,4

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
 ja
 ylikurssirahasto
Ulkona
 olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
 pääoma
Ylikurssi- rahasto Sijoitettu
vapaa oma
 pääoma
Omat
 osakkeet
Yhteensä
1.1.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 61,9 85,4 70,5
Korkojohdannaiset 148,4 180,4 157,6
Sähköjohdannaiset 8,6 7,8 7,6
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,1 0,5 0,3
Korkojohdannaiset -13,9 -14,8 -15,7
Sähköjohdannaiset -2,0 -1,9 -1,7
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET    
(miljoonaa euroa) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,2 72,1 29,5
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,6 12,3 10,7
- Annetut pantit 3,2 0,4 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 12,6 16,2 13,6
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 12,5 15,3 14,7
Vuokravastuut 33,7 45,5 39,8

   

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.6.2015 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -13,9 0,0 -13,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -13,8 0,0 -13,8 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,2 0,0 -0,2 0,0
        joista nettosijoituksen
        suojauslaskennassa
- - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,0 0,0 -2,0 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,0 0,0 -2,0 0,0
Yhteensä -16,1 0,0 -16,1 0,0

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 2014
Myynnit osakkuusyhtiöille 33,4 32,2 65,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 21,2 20,3 40,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,2 2,4 2,4
Ostovelat ja muut velat 4,5 2,9 2,8