HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 6.5.2015, klo 08.00

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015:
Tulos ja rahavirta paranivat – Tanskassa haasteita

* Liikevaihto oli 466,0 (465,4) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä.

* Raportoitu liikevoitto oli -0,8 (-17,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,8 (-7,1) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,2 (-1,5).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli -0,6 (-23,7) miljoonaa euroa.

* Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja oli -3,1 (-16,3) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 (-0,23) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat -2,5 (-4.5) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 145,7 (363,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 32,9 (92,3) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2015 (ennallaan): HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että viimeinen neljännes on vahvin.


HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2015 ensimmäistä neljännestä:

”HKScanin suorituskyvyn paraneminen näkyi positiivisena käänteenä viime vuoden lopulla ja jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitys näkyi kaikilla muilla kotimarkkinoillamme paitsi Tanskassa. Sekä konsernin liikevoitto että rahavirta paranivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka ne jäivätkin vielä jonkin verran negatiivisiksi. Tulos parani Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Baltiassa tulos pysyi ennallaan. Tanskassa tulos oli edelleen tappiollinen. Konsernin tase säilyi vahvana, ja rahoituskulut pienenivät huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa myynnin vahvistuminen ja aiemmin tehdyt teollisen toiminnan uudelleenjärjestelyt paransivat selkeästi tulosta ja rahavirtaa kotimarkkinan tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Ruotsissa elpyminen jatkui, ja uudistettu tuotantorakenne on tuonut tuloksia vuoden alusta lähtien. Tanskassa myynnin ja erityisesti vientimyynnin haasteet jatkuivat. Teurastus- ja leikkuutoimintojen uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen siirtämällä teurastus- ja leikkuutoiminnot Skovsgaardista Vinderupiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Vinderupin tuotantolaitoksen tulipalon jälkeinen rakennemuutos jatkuu edelleen Tanskan markkinalla. Baltiassa tulos oli vaatimaton ja pysyi edellisvuoden tasolla.

Konsernin rakennemuutos eteni viimeiseen vaiheeseen, kun enemmistöosuus hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminta kokonaisuudessaan Virossa myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin kannattavan kasvun strategiaa tukevat toimet etenevät hyvin. Strategisten investointihankkeiden valmistelu, tuotekategorioiden kehittäminen ja brändityö ovat niin ikään edenneet hyvin. Virallisten vientilupien viivästymisestä huolimatta konserni on valmistautunut hyvin Kiinaan suuntautuvan viennin käynnistämiseen, ja suunnittelemme paikallisten myyntikonttoreiden avaamista sekä Hong Kongiin että Kiinaan.”


AVAINLUVUT, Q1

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Liikevaihto 466,0 465,4 1 988,7
Liikevoitto -0,8 -17,5 55,5
 - % liikevaihdosta -0,2 -3,8 2,8
Voitto ennen veroja -3,1 -16,3 51,2
 - % liikevaihdosta -0,7 -3,5 2,6
Tilikauden voitto -2,8 -12,9 57,1
 - % liikevaihdosta -0,6 -2,8 2,9
       
EBIT poislukien kertaluonteiset tuotot ja kulut -0,8 -7,1 12,4
 - % liikevaihdosta -0,2 -1,5 0,6
       
Tulos/osake, euroa -0,05 -0,23 1,05
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) -0,6 -23,7 201,7
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) -3,9 -30,8 198,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 11,5 2,9 9,7
Nettovelka (mEUR) 145,7 363,0 141,5
Velkaantumisaste (Gearing), % 37,4 97,9 35,5
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 32,9 92,3 31,8

*) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 3,8 % Q1/2015:llä,
3,6 % Q1/2014:llä ja 3,6 % vuonna 2014.


TAMMI - MAALISKUU

Konsernin liikevaihdon lasku hidastui ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Pääosa pääsiäisen toimituksista tehtiin maaliskuussa tänä vuonna. Liikevoitto ja rahavirta kasvoivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Rahoituskulut laskivat ja tase pysyi vahvana. Lihatase ja varastotasot olivat hyvin hallinnassa.

Suomessa ja Ruotsissa tulosparannus oli selvä, ja markkina-alueiden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli positiivinen. Baltiassa liikevoitto jäi nollan tuntumaan, mutta Tanskassa tulos oli selvästi tappiollinen. Tanskan tilannetta huononsi salmonellaan liittyvä tuotteen takaisinveto, josta kirjattiin kertaluonteinen kustannus ensimmäiselle neljännekselle.

Kysyntä pysyi heikkona kaikilla markkinoilla, mutta sen lasku on loiventunut. Venäjän EU-maille asettama sianlihan tuontikielto jatkui, mikä loi painetta sianlihan tarjonnalle konsernin kotimarkkinoilla. Hintakilpailu pysyi kovana. Biotuotteiden markkinahintataso osoitti elpymistä.

Markkinaosuuksia pystyttiin kasvattamaan jonkin verran, joskin kaupan omien merkkien markkinaosuuden kasvu jatkui erityisesti konsernin kotimarkkinoilla. Tuotantoeläinten hankintahinnat ja alkutuotannon kustannukset laskivat hieman.

Konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, 80 prosenttia hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminta Virossa, myytiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Konsernin vuonna 2012 alkanut rakenneuudistus saatiin näin päätökseen.

Konsernin strategiset investointisuunnitelmat Suomeen ja Viroon etenivät aikataulussa. Investointien esiselvitykset saadaan valmiiksi kesän aikana ja niihin liittyvät päätökset tehdään ensi syksyyn mennessä.

Syksyllä 2014 toteutetun henkilöstön sitoutumista mitanneen kyselyn tulosten perusteella tehdyt toimenpidesuunnitelmat valmistuivat ensimmäisen neljänneksen aikana.  Suunnitelmien täytäntöönpano jatkuu koko tämän vuoden, ja konsernin johto seuraa toimenpiteiden toteutumista. Tulevana kesänä HKScan-konserni tarjoaa kausi- ja määräaikaistyötä 1 400 henkilölle. Suurin osa tarjolla olevista töistä on tuotannon työtehtäviä.


MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
       
Liikevaihto 193,5 179,2 787,2
Liikevoitto 3,6 -1,4 -4,5
- Liikevoitto-% 1,8 -0,8 -0,6
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,6 -1,4 8,9
- Liikevoitto-% 1,8 -0,8 1,1

Suomessa liikevaihto oli 193,5 (179,2) miljoonaa ja liikevoitto oli 3,6 (-1,4) miljoonaa euroa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Parannus koski HKScan Finlandia, Kivikylän Kotipalvaamoa ja Lihatukku Harri Tammista. Hyvät myyntivolyymit ja onnistunut tuotevalikoima kompensoivat jonkin verran laskevia hintoja. HKScan Finlandin omien brändien myönteinen kehitys jatkui laskussa olevasta markkinasta huolimatta.

Tammikuussa viranomaiset ilmoittivat, että HKScanin Forssan toimipiste on saamassa vientiluvan sianlihan suoralle viennille Suomesta Kiinaan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana lopullista vientilupaa ei kuitenkaan ollut vielä saatu.

Kuten joulukuussa kerrottiin, HKScan Finland myi hautomoliiketoimintonsa ja niihin liittyvät kiinteistöt DanHatch Finlandille, joka on HKScan Finlandin ja tanskalaisen DanHatch AS:n omistama uusi osakkuusyhtiö. Sopimus saatiin valmiiksi 31.3.2015. HKScan Finland omistaa osakkuusyhtiöstä 20 prosentin vähemmistöosuuden ja DanHatch loput 80 prosenttia.

Ensimmäisellä neljänneksellä konserni aloitti Outokummun nautateurastamon uudistamisen ja siihen liittyvät investoinnit. Ensi vaiheessa uudistetaan nautaleikkaamo kokonaisuudessaan sekä osa teurastuslinjasta. Työt valmistuvat kesällä 2015.

Mellilän tuotantolaitoksen yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa. Tehokkuuden parantamiseksi teurastuskapasiteettia vähennetään Mellilässä ja siirretään Forssan tuotantolaitokseen. Henkilöstövähennys koski noin 20 henkilöä, joista osalle tarjottiin työtä HKScanin muilla tuotantolaitoksilla. Tammikuussa toteutetuilla muutoksilla saavutettavat vuotuiset kustannussäästöt nousevat noin miljoonaan euroon.


MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
       
Liikevaihto 40,9 40,8 173,0
Liikevoitto -0,1 0,2 2,8
- Liikevoitto-% -0,2 0,4 1,6
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,1 0,2 4,8
- Liikevoitto-% -0,2 0,4 2,8

Baltiassa liikevaihto oli 40,9 (40,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 (0,2) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ei kasvanut edellisvuodesta, mihin syinä olivat jalostamattoman lihan edullisemmat vähittäishinnat sekä lihavalmisteiden kiristyvä kilpailu. Markkinat osoittivat kuitenkin pientä elpymistä edellisvuoteen verrattuna.

HKScan on panostanut kolmen Baltian maan tuoteportfolioon liittyvien synergiaetujen saavuttamiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille tuotiin useita uusia tuotteita, joita olivat muun muassa grilliribsit, kylmäsavustettu englantilaistyyppinen pekoni ja konsernibrändi Flodinsin Pulled Meat -tuotteet.

Nielsenin tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin vuoden 2014 menestyneimpiä uusia lihatuotteita Baltian maiden FMCG-tuotekategoriassa (nopeakiertoiset kulutustavarat). HKScanin tuotteet saavuttivat kolme kärkisijaa sekä Virossa että Latviassa.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
       
Liikevaihto 202,1 210,4 911,0
Liikevoitto 2,0 -12,1 1,7
- Liikevoitto-% 1,0 -5,7 0,2
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 -1,7 13,4
- Liikevoitto-% 1,0 -0,8 1,5

Ruotsissa liikevaihto oli 202,1 (210,4) miljoonaa euroa. Ruotsin kruunuissa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 1,7 prosenttia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (-1,7) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvu jatkui, mutta heikentynyt Ruotsin kruunu pienensi euromääräistä liikevaihtoa. Liikevoitto oli selvästi parempi kuin edellisvuonna. Viime vuonna toteutettujen tuotannon uudelleenjärjestelyjen vaikutus näkyi vuosineljänneksen tuloksessa.

Tuontipaine sianlihassa helpotti neljänneksen aikana. Kaupan omat merkit kasvattivat markkinaosuuttaan ensimmäisellä neljänneksellä. Ruotsissa jatketaan panostusta lihavalmisteisiin ja muihin brändituotteisiin.

HKScanin ilmastoaloitteen (“HKScan goes green”) puitteissa käynnistettiin useita toimenpiteitä.  HKScan Sweden on muun muassa sitoutunut käyttämään ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Muita parannuksia ovat biokaasun hyödyntäminen Linköpingin tuotantolaitoksessa, ympäristöystävällisten pakkausten käyttö ja Rose®-luomubroilerin tuominen markkinoille.

Osana päättynyttä konserninlaajuista rakenneuudistusta ja strategista kehittämisohjelmaa HKScan myi tammikuussa Ruotsissa täysin omistamansa tytäryhtiön Bertil Erikssons Slakteri AB:n ruotsalaiselle osakkuusyhtiölleen Siljans Chark AB:lle. HKScan omistaa edelleen 39,3 prosenttia Siljans Chark AB:stä.


MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
       
Liikevaihto 48,8 54,0 204,3
Liikevoitto -3,5 -0,7 -11,9
- Liikevoitto-% -7,1 -1,3 -5,8
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -3,5 -0,7 -4,4
- Liikevoitto-% -7,1 -1,3 -2,1

Tanskassa liikevaihto oli 48,8 (54,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -3,5 (-0,7) miljoonaa euroa.

Markkina- ja kilpailutilanne jatkuivat haasteellisina vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuorebroilerituotteet tuottivat kohtuullisen katteen, mutta myyntivolyymit olivat pieniä. Pakastetuotteissa hintakilpailu oli kovaa ja joitakin kauppoja menetettiin, mikä johti alhaisempiin tuotantomääriin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhdessä kasvatuserässä havaittu salmonellatapaus aiheutti kertaluonteisen, miljoonan euron takaisinvetokustannuksen. Neljänneksen uusiin tuotteisiin kuuluivat muun muassa Rose® Majs Kylling -maissikanatuotteet sekä ensimmäinen halal-brändituote ”AafiyahTM” Ison-Britannian markkinoille.

Tilaus-toimitusketjua sopeutettiin uudistamalla tuotantorakennetta. Tammikuun alussa HKScan kertoi Tanskan tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelyistä. Siipikarjan teurastus ja leikkuu on keskitetty Vinderupin tuotantolaitokseen. Skovsgaardiin jäivät pakkuu- ja varastotoiminnot. Tavoiteltu vuotuinen kustannussäästö ja tulosparannus ovat yli 5 miljoonaa euroa vuoden 2015 toisesta neljänneksestä alkaen. Tammikuun 28. HKScan ilmoitti, että muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut oli saatu päätökseen, minkä seurauksena henkilöstömäärä vähenee yhteensä lähes 90 henkilöllä.


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit ensimmäisellä neljänneksellä olivat 9,6 (11,4) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Suomi 3,9 2,8 14,7
Baltia 2,3 5,1 11,7
Ruotsi 2,0 1,1 7,6
Tanska 1,4 2,4 14,7
Yhteensä 9,6 11,4 48,7

Konsernin investoinnit ensimmäisellä neljänneksellä olivat korkeimmat Suomessa, missä jatkettiin Outokummun tuotantolaitoksen modernisointia. Kaiken kaikkiaan investoinnit olivat pienemmät edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tulevaisuudessa vuotuinen investointitaso on noin 20 - 25 miljoonaa euroa nykytasoa korkeampi.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 165,5 (384,7) miljoonaa euroa. Nettovelka pieneni 145,7 (363,0) miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Nettovelkaantumisaste aleni huomattavasti ja oli 32,9 (92,3) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2015 oli 136,5 (161,5) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 22,0 (120,5) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut laskivat alemman nettovelkatason ansiosta ja olivat -2,5 (-4,5) miljoonaa euroa.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek. för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu. HKScanin hallussa oli yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 314,7 (234,2) miljoonaa euroa. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 283,2 (210,8) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 31,5 (23,4) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 6 624 146 (3 252 242) kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 34 489 835 (13 114 562) euroa. Ylin noteeraus oli 6,19 (4,34) euroa ja alin 3,24 (3,62) euroa. Keskikurssi oli 5,20 (3,91) euroa ja maaliskuun lopun päätöskurssi 5,83 (4,34) euroa.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tammi-maaliskuussa 2015 hallitus ei käyttänyt 10.4.2014 pidetyltä yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia, Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuudet on selostettu kohdassa ”Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset”.  


HENKILÖSTÖ

Ensimmäisellä neljänneksellä HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 303 (7 341) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin seuraavasti:

  Q1/2015 Q1/2014 2014
Suomi 2 739 2 561 2 771
Baltia 1 755 1 728 1 769
Ruotsi 2 069 2 238 2 305
Tanska 740 814 817
Yhteensä 7 303 7 341 7 662

  
Maaliskuun lopussa henkilöstö jakautui markkina-alueittain seuraavasti:

  31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Suomi 2 789 2 652 2 644
Baltia 1 735 1 729 1 766
Ruotsi 2 096 2 226 2 152
Tanska 704 811 765
Yhteensä 7 324 7 418 7 327

 

OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE HYLÄTTIIN

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 2.2.2015 tuomion asiassa Oy Primula Ab:n konkurssipesä vastaan HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) ja hylkäsi yhtiöitä vastaan nostetun vahingonkorvauskanteen perusteettomana. Asia koski vuosille 2009 ja 2010 ajoittuneita HK Ruokatalon ja Primulan välisiä alustavia selvityksiä Primulan Järvenpään tehtaan (Järvenpään Herkkutehdas Oy) mahdolliseen yhteistoimintaan liittyen. Tuomio on lopullinen ja sitova. Vahingonkorvauskanteen hylkäämisen lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus velvoitti Oy Primula Ab:n konkurssipesän korvaamaan HKScanin oikeudenkäyntikulut.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja muiden alkutuotantoon liittyvien tuotantopanosten kautta paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen, sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannustason muutoksiin.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat, liiketoimintaa mahdollisesti rajoittavat viranomaisten toimenpiteet ja poliittinen epävakaus sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScanin varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimäärästä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten, varajäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat.

Hallituksen nykyiset jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen nykyinen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja Niels Borupin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 asti ja ne kumoavat vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset.

Yhtiökokouksen päätökset on julkistettu pörssitiedotteella 14.4.2015 ja ne ovat myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Huhtikuun alussa HKScan osti Mikkelin tuotantolaitoksen kiinteistön ja sillä sijaitsevan tehdasrakennuksen. HKScan on ollut kiinteistössä vuokralaisena vuodesta 2011 lähtien. Kauppahinta oli 4,2 miljoonaa euroa. Mikkelin tuotantolaitos on uusimpia HKScanin tuotantolaitoksista Suomessa ja sen toimintaa on kehitetty aktiivisesti viime vuosina. Yksikössä tuotetaan lihavalmisteita sekä valmisruokia.

Osana kannattavan kasvun strategiaansa, HKScan ilmoitti huhtikuun puolessavälissä, että se investoi vientitoimintoihin ja perustaa myyntikonttorit Hong Kongiin ja Kiinaan.


ARVIO VUODELLE 2015

HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että vuoden viimeinen neljännes on vahvin.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, minkä seurauksena myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2015. Konsernin strategian toteuttaminen, uudelleenjärjestely- ja kehittämisohjelmat sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015 julkistetaan 5.8.2015.


Vantaalla, 6.5.2015

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 1.3.2015

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) Viite Q1/2015 Q1/2014 2014
         
Liikevaihto 0 466,0 465,4 1 988,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -438,7 -457,1 -1 905,2
Bruttokate 0 27,4 8,4 83,5
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 2,1 6,5 94,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -14,9 -14,8 -62,1
Hallinnon kulut 1. -15,3 -17,5 -60,1
Liikevoitto 0 -0,8 -17,5 55,5
  0      
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -2,5 -4,5 -15,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0,2 5,7 11,2
Voitto/tappio ennen veroja 0 -3,1 -16,3 51,2
  0      
Tuloverot 0 0,3 3,4 5,9
Tilikauden voitto/tappio 0 -2,8 -12,9 57,1
  0      
Määräysvallattomille omistajille 0 0,0 0,3 -0,5
Tilikauden voitto/tappio 0 -2,7 -12,6 56,7
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
-0,05 -0,23 1,05
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,05 -0,23 1,05

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Tilikauden voitto / tappio -2,8 -12,9 57,1
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1,4 -1,3 -8,3
Rahavirran suojaus -0,8 -1,1 -1,9
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - -4,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 0,6 -2,4 -15,1
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,2 -15,3 42,1
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,2 -15,0 41,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,3 0,5
Yhteensä -2,2 -15,3 42,1

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 145,1 150,2 144,3
Aineelliset hyödykkeet 3. 366,4 404,9 369,7
Omistukset yhteisöissä 0 36,9 38,5 35,9
Muut pitkäaikaiset varat 0 42,8 34,0 40,8
PITKÄAIKAISET VARAT 0 591,1 627,7 590,7
  0      
Vaihto-omaisuus 4. 125,6 160,1 125,4
Lyhytaikaiset saamiset 0 131,2 134,7 122,4
Rahat ja pankkisaamiset 0 19,6 18,7 16,4
LYHYTAIKAISET VARAT 0 276,5 313,5 264,3
         
Myytävänä oleviksi luokitellut varat   0,0 110,9 9,4
  0      
VARAT 0 867,6 1 052,0 864,3
  0      
OMA PÄÄOMA JA VELAT 0      
  0      
OMA PÄÄOMA 5. 442,7 393,1 445,2
  0      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0 118,2 235,6 121,8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0 39,7 34,9 40,8
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 158,0 270,5 162,6
  0      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0 47,3 149,1 36,4
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 0 219,7 239,3 219,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 267,0 388,4 255,8
         
Myytävänä oleviksi luokitellut velat   0,0 0,0 0,8
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   867,6 1 052,0 864,3

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,2 0,0 162,1 436,5 8,7 445,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - -2,7 -2,7 0,0 -2,8  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - 1,4 - - 1,4 - 1,4  
Rahavirran
suojaus
- - -0,8 - - - - - -0,8 - -0,8  
Vakuutusmate-
maattiset voitot
tai tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja
tulos
- - -0,8 - - 1,4 - -2,7 -2,2 0,0 -2,2  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - 0,0 - - -0,3 -0,3 - -0,3  
Siirrot erien
välillä
- - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -   - -  
OMA PÄÄOMA
31.3.2015
66,8 72,9 -13,5 143,5 10,1 -4,9 0,0 159,1 434,0 8,7 442,7  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2014
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - -12,6 -12,6 -0,3 -12,9  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - -1,3 - - -1,3 - -1,3  
Rahavirran
suojaus
- - -1,1 - - - - - -1,1 - -1,1  
Vakuutusmate-
maattiset voitot
tai tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja
tulos
- - -1,1 - - -1,3 - -12,6 -15,0 -0,3 -15,3  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0  
Siirrot erien
välillä
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - - - -0,6 -0,6  
OMA PÄÄOMA
31.3.2014
66,8 73,5 -11,9 143,5 32,0 0,7 0,0 80,5 385,0 8,1 393,1  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma
(SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien
osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä
 
 
 
 

RAHAVIRTALASKELMA

(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 13,7 0,4 52,6
Käyttöpääoman muutos -12,6 -15,0 14,2
Rahoituserät ja verot -1,7 -5,0 -3,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -0,6 -19,6 63,3
       
Investointien rahavirta -3,3 -11,2 135,7
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -3,9 -30,8 198,9
       
Lainojen muutokset 7,4 -18,9 -244,1
Maksetut osingot 0,0 -0,6 -6,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 7,4 -19,5 -250,2
       
NETTORAHAVIRTA 3,5 -50,3 -51,2
       
Rahavarat kauden alussa 16,4 68,7 68,7
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,3 0,3 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 19,6 18,7 16,4

 

TUNNUSLUVUT

  31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,05 -0,23 1,05
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,05 -0,23 1,05
Oma pääoma/osake, eur 8,0 7,1 8,1
Omavaraisuusaste, % 51,0 37,4 51,5
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,
milj. kpl
54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Meur 9,6 11,4 48,7
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 303 7 341 7 662

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (%) Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat verot (keskiarvo)
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä                         x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Nettovelkaantumisaste (%) (Net gearing) Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto  
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
 
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
     
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä X tilikauden päätöskurssi  
     
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä  
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen henkilöstömäärien keskiarvo  

 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2015 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU
   
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain    
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
LIIKEVAIHTO      
- Suomi 193,5 179,2 787,2
- Baltia 40,9 40,8 173,0
- Ruotsi 202,1 210,4 911,0
- Tanska 48,8 54,0 204,3
- Segmenttien välinen -19,3 -19,0 -86,8
Konserni yhteensä 466,0 465,4 1 988,7
       
LIIKEVOITTO      
- Suomi 3,6 -1,4 -4,5
- Baltia -0,1 0,2 2,8
- Ruotsi 2,0 -12,1 1,7
- Tanska -3,5 -0,7 -11,9
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä 2,0 -14,0 -11,9
       
Konsernihallinnon kulut -2,8 -3,4 -10,2
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden
myyntivoitto
    77,6
Konserni yhteensä -0,8 -17,5 55,5

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT      
       
1. KERTALUONTEISET ERÄT      
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset COGS, Suomi 1)
- - -1,0
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset SGA, Suomi 2)
- - -0,4
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - -12,0
Lopetettujen toimintojen uudelleen-
järjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- -3,7 -4,0
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - -6,6 -6,7
Varaston alaskirjaus 2011 - 2012, Ruotsi 1) - - -0,8
Omistusten myynnin tappio, Ruotsi 3) - - -0,2
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) - - -5,2
Uudelleenjärjestelykustannukset COGS,
Tanska 2)
- - -1,5
Osakkuusyhtiön tappion kattaminen
osakassopimukseen perustuen, Tanska 3)
- - -0,8
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden
myyntivoitto 3)
- - 77,6
Omaisuuden alaskirjaus, Latvia 1) - - -2,1
Kertaluonteiset erät yhteensä - -10,3 43,0
       
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”

 

 

TASEEN LIITETIEDOT        
         
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 144,3 152,1 152,1  
Muuntoerot 1,0 -1,0 -5,5  
Lisäykset 0,3 0,4 1,4  
Lisäykset (yritysostot) - 0,8 0,8  
Vähennykset -0,2 0,0 -0,1  
Poistot ja arvonalentumiset -0,6 -2,1 -4,1  
Siirto toiseen tase-erään 0,4 0,0 -0,2  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 145,1 150,2 144,3  
         
         
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 369,7 411,5 411,5  
Muuntoerot 0,8 -0,7 -3,5  
Lisäykset 9,4 11,3 51,3  
Lisäykset (yritysostot) - 0,0 0,9  
Vähennykset -0,5 -0,8 -13,3  
Poistot ja arvonalentumiset -12,9 -17,1 -77,3  
Siirto toiseen tase-erään -0,2 0,6 0,0  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 366,4 404,9 369,7  
         
4. VAIHTO-OMAISUUS        
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014  
Aineet ja tarvikkeet 71,3 93,4 73,2  
Keskeneräiset tuotteet 4,3 4,2 5,3  
Valmiit tuotteet 41,4 46,0 36,9  
Muu vaihto-omaisuus 1,0 4,9 1,8  
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,6 1,4 0,5  
Elävät eläimet IFRS 41 7,0 10,2 7,7  
Vaihto-omaisuus yhteensä 125,6 160,1 125,4  
             
5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.3.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
                     

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 67,6 72,5 70,5
Korkojohdannaiset 148,1 210,5 157,6
Sähköjohdannaiset 7,7 8,6 7,6
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,5 -0,1 0,3
Korkojohdannaiset -16,5 -17,3 -15,7
Sähköjohdannaiset -1,8 -2,5 -1,7
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET    
(miljoonaa euroa) 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 25,9 262,8 29,5
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 10,7 12,3 10,7
- Annetut pantit 3,2 0,3 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 14,2 27,6 13,6
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 13,8 17,1 14,7
Vuokravastuut 34,2 48,1 39,8

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  31.3.2015 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -16,5 0,0 -16,5 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -16,3 0,0 -16,3 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,6 0,0 -0,6 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,8 0,0 -1,8 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,8 0,0 -1,8 0,0
Yhteensä -18,9 0,0 -18,9 0,0

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1/2015 Q1/2014 2014
Myynnit osakkuusyhtiöille 16,8 15,8 65,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 8,1 10,5 40,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,2 2,8 2,4
Ostovelat ja muut velat 3,1 4,2 2,8