HKScan Oyj                  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE              11.2.2015, klo 8:00

 

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014: Viimeisen neljänneksen liikevoitto edellisvuotta parempi – rakennemuutos saatu päätökseen

* Tammi-joulukuussa liikevaihto oli 1 988,7 (2 113,2) miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 523,2 (547,9) miljoonaa euroa.

* Tammi-joulukuun raportoitu liikevoitto oli 55,5 (11,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 2,8 (0,6). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 (11,2) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 0,6 (0,5).

Neljännen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli 7,1 (10,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 1,4 (2,0). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,4 (6,7) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 2,6 (1,2).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 201,7 (86,8) miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 28,2 (86,2) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Vuoden 2014 voitto ennen veroja oli 51,2 (6,7) miljoonaa euroa ja 4,3 (7,7) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,16) euroa vuonna 2014 ja 0,09 (0,10) euroa neljännellä neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat 15,5 (23,6) miljoonaa euroa vuonna 2014.

* Nettovelka oli 141,5 (335,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 31,8 (82,0) prosenttia vuonna 2014.

* Arvio vuodelle 2015: HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että viimeinen neljännes on vahvin.

* Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,10 (0,10) euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa ylimääräistä osingonjakoa 0,39 euroa osakkeelta.

 

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden viimeistä neljännestä ja vuotta 2014:

“Vuoden 2012 lopulla aloitettu HKScanin strateginen rakenneuudistus eteni kuluneen vuoden aikana erittäin hyvin. Selkeytimme tuotantorakennetta ja yksinkertaistimme konsernin juridista yhtiörakennetta huomattavasti. Merkittävimmät strategiset tarkastelut ja tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyt on nyt saatu päätökseen.

Divestoinnit ja käyttöpääoman hallintaa parantavat toimet vahvistivat tasetta merkittävästi, minkä ansiosta HKScanin rahoitusasema on nyt vahva, ja rahoituskulut ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi velkarakennetta tasapainottava joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tuki konsernin jälleenrahoitusta.

HKScanin brändi-identiteettiuudistus tuki koko vuoden jatkunutta yhtenäisen HKScanin rakentamista. Yhtiönimet yhtenäistettiin kaikilla kotimarkkinoilla. Osana brändistrategian jalkauttamista HKScanin ensimmäinen konsernibrändi, Flodins® tuotiin markkinoille. Flodins®-brändi täydentää konsernin vahvoja paikallisia brändejä.

Vuonna 2014 liiketoimintaympäristö oli epäsuotuisa. Markkinat ja kysyntä olivat heikkoja koko vuoden ajan, mikä johti kovaan hintakilpailuun kaikilla markkina-alueilla. Myyntivolyymit pienenivät, ja kuluttajien ostokäyttäytyminen suosi hinnaltaan edullisempia lihatuotteita. Venäjän asettama tuontikielto, joka koskee EU-maista peräisin olevaa sianlihaa, sai jatkoa läntisten maataloustuotteiden tuontikiellosta. Vientikiellot johtivat maailmanlaajuiseen sianlihan ylitarjontaan, jonka suorat negatiiviset vaikutukset kohdistuivat ennen kaikkea myyntiin, tulokseen ja volyymeihin sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Haastavista olosuhteista huolimatta konsernin strategian jalkauttaminen eteni hyvin, ja olen tyytyväinen siitä, että rakenneuudistus ja operatiivinen työ koko konsernissa paransivat tulosta suurimmilla markkina-alueillamme, Ruotsissa ja Suomessa. Näiden markkina-alueiden ansiosta konsernin viimeisen neljänneksen liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Baltian ja erityisesti Tanskan tulos oli pettymys, liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna. Baltia kärsi eniten Venäjän asettamasta tuontikiellosta. Tanskassa rakenteellinen epätasapaino jatkui, ja tilanne jatkuu haastavana tänäkin vuonna. Tammikuussa 2015 aloitimme yhteistoimintaneuvottelut Skovsgaardin tuotantolaitoksella siipikarjateurastusten ja leikkuun keskittämiseksi Vinderupin tuotantolaitokseen. Neuvottelut saatiin päätökseen tammikuun lopussa. Tämä on merkittävä askel kannattavan liiketoimintarakenteen kehittämisessä.

Vuoden 2014 kehittämisohjelma eteni suunnitellusti, ja saavutimme tavoitteemme yli 20 miljoonan euron vuotuisesta kustannussäästöstä ja nettovelan vähentämisestä yli 50 miljoonalla eurolla. Kehittämisohjelma oli tarpeellinen myynti- ja katevajeen vaikutusten lieventämiseksi. Työ liikevoiton parantamiseksi jatkuu osana jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

Haemme edelleen synergiaetuja kotimarkkinoidemme välillä, keskittymällä tuottavuuden parantamiseen ja panostamalla pääbrändeihimme. Viime syksynä käynnistimme esiselvitykset kahden tuotantolaitosinvestoinnin toteuttamisesta Suomessa ja Virossa. Investointien tarkoitus on vakiinnuttaa konsernin asema korkean jalostusarvon tuotekategorioissa ja kasvavissa segmenteissä. Strateginen tavoitteemme on kannattava kasvu.”


AVAINLUVUT Q4 JA KOKO VUOSI 2014

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
Liikevaihto 523,2 547,9 1 988,7 2 113,2
Liikevoitto 7,1 10,9 55,5 11,7
 - % liikevaihdosta 1,4 2,0 2,8 0,6
Voitto ennen veroja 4,3 7,7 51,2 6,7
 - % liikevaihdosta 0,8 1,4 2,6 0,3
Tilikauden voitto 5,2 6,6 57,1 9,8
 - % liikevaihdosta 1,0 1,2 2,9 0,5
         
EBIT pois lukien kertaluonteiset tuotot ja kulut 13,4 6,7 12,4 11,2
 - % liikevaihdosta 2,6 1,2 0,6 0,5
         
Tulos/osake, euroa 0,09 0,10 1,05 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) 28,2 86,2 201,7 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) 32,1 81,4 198,9 75,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     9,7 4,0
Nettovelka (mEUR)     141,5 335,3
Velkaantumisaste (Gearing), %     35,5 98,9
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %     31,8 82,0

 

LOKA–JOULUKUU 2014

Neljännen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani kuitenkin Ruotsin ja Suomen parantuneiden tulosten ansiosta. Haastavan liiketoimintaympäristön vuoksi Tanskassa ja Baltiassa ei päästy tavoitteisiin.

Erityisesti Venäjän asettama tuontikielto EU-maista tulevalle sianlihalle johti ylitarjontaan ja alhaisiin markkinahintoihin. Tanskassa myyntihinnat ja volyymi olivat epätyydyttävät erittäin kovan kilpailun vuoksi.

Joulumyynti onnistui sekä Ruotsissa että Suomessa. Neljännen neljänneksen kuluttajakysyntä suosi kuitenkin hinnaltaan edullisempia tuotteita, ja kaupan omien merkkien markkinaosuus kasvoi edelleen.  Tuotantoeläinten hankintahinnat, nauta pois lukien, jatkoivat laskuaan kaikilla markkina-alueilla heijastaen markkinahintakehitystä Euroopassa. Alhaisemmat eläinten hankintahinnat eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan myyntihintojen laskua.

Neljäs neljännes oli vuoden vahvin ja lujitti konsernin tasetta edelleen. Onnistunut 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutettiin marraskuussa. Rahoitusjärjestely tasapainotti HKScanin korollisen velan maturiteettirakennetta. Rahoituskulut olivat selvästi edellisvuotta alhaisemmat.

Vuoden 2014 kehittämisohjelma eteni suunnitellusti, ja kaikki tavoitteet saavutettiin. Ruotsissa saatiin päätökseen lukuisia pieniä divestointeja osana konsernin kehittämisohjelmaa ja strategista tarkastelua.  Tuotantorakenteen uudistamisen jälkeen konsernin Ruotsin toimintojen rakenneuudistus on valmis. Lisäksi HKScan ilmoitti luopuvansa Viron kananmunatuotannosta ja siirtyvänsä vähemmistöosakkaaksi suomalaisessa hautomoyhtiössä. Näiden uudelleenjärjestelyjen ja Tanskan tuotannon rakennemuutoksen valmistuttua HKScanin rakenne on valmis tukemaan kannattavan kasvun strategiaa. Suunnitellut yhteensä 55–85 miljoonan euron tuotantolaitosinvestoinnit Virossa ja Suomessa vahvistaisivat tuotantorakennetta edelleen.

Suoraan ruokaliiketoimintaan kuulumattomien biotuotteiden markkinointi, myynti ja liiketoiminnan kehittäminen keskitettiin uuden Biotech-liiketoimintalinjan alle. Teknologian kehittymisen ja resurssitehokkuuden systemaattisen paranemisen ansiosta monille lihateollisuuden sivutuotteille on löydetty uusia ja entistä parempaa lisäarvoa tuottavia käyttökohteita, mikä parantaa myös materiaalitehokkuutta ja vähentää jätteen määrää.

 

TAMMI-JOULUKUU 2014

Tarkastelukauden liikevaihto laski kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä parantunut kannattavuus nosti kuitenkin koko vuoden liikevoiton hieman edellisvuotta paremmaksi. Hyvän viimeisen vuosineljänneksen ansiosta Ruotsin ja Suomen tulos parani edellisvuodesta, mutta Tanskassa ja Baltiassa liikevoitto sitä vastoin laski.  Hyvä kehitys varastonhallinnassa jatkui läpi vuoden haastavasta tilanteesta huolimatta. Varastot olivat selvästi pienemmät kuin edellisvuonna.

Vähittäiskaupan kysyntä pieneni, mutta away from home -markkinoilla kysyntä oli vakaampaa. HKScan kasvatti jonkin verran markkinaosuuttaan brändituotteissa, mutta yleisesti ottaen kaupan omat merkit kasvattivat osuuksiaan. Myynnin arvo ja erityisesti volyymi pienenivät, sillä sianlihasta oli ylitarjontaa sekä koti- että vientimarkkinoilla. Venäjän asettama tuontikielto EU-maista tulevalle sianlihalle jatkui ja lisäsi entisestään sianlihan globaalia ylitarjontaa. Sianlihan varastot pysyivät korkeina kaikkialla Euroopassa, ja maailmanmarkkinahinnat jäivät epätyydyttäviksi.

Tuotantoeläinten hankintahinnat jatkoivat laskuaan, mikä ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan myyntihintojen laskua. Volyymien tasapainottaminen kohti kannattavampaa tasoa jatkui kaikilla muilla markkinoilla paitsi Baltiassa, jossa volyymit kasvoivat hieman. Kannattamaton vienti väheni pienempien volyymien ansiosta.  

Kannattavaan kasvuun tähtäävä täsmennetty strategia eteni jalkauttamisvaiheeseen. Konsernin strategisia painopistealueita ollaan täsmentämässä, ja tulevina vuosina konserni keskittyy entistä määrätietoisemmin kannattavaan kasvuun. Strategian toteuttaminen edellyttää entistä vahvempaa panostusta lisäarvotuotteisiin, jatkuvaan parantamiseen sekä uusiin, innovatiivisiin tapoihin vastata asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin.

Lokakuussa julkistetut, uusiin Suomen ja Viron tuotantolaitosinvestointeihin liittyvät esiselvitykset valmistuvat kesällä 2015. Mahdolliset investoinnit ovat arviolta 55–85 miljoonaa euroa valittavien vaihtoehtojen laajuudesta riippuen.

Vuoden 2014 kehittämisohjelma saatiin päätökseen suunnitellusti, ja vuotuinen yli 20 miljoonan euron tulosparannustavoite ja vähintään 50 miljoonan euron nettovelan vähentämistavoite vuoteen 2015 mennessä saavutettiin. Tähän sisältyvät tuotannon uudelleenjärjestelyohjelmat Ruotsissa ja Suomessa, joissa kustannussäästöt vuodesta 2015 eteenpäin ylittävät 11 miljoonaa euroa. Nämä toimenpiteet ja ohjelmat olivat välttämättömät haasteellisen toimintaympäristön aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi.

Konsernin rahoitusasema vahvistui huomattavasti vuonna 2014. Kesäkuussa HKScan myi 50 %:n osuutensa Sokolów S.A.:n omistavasta Saturn Nordic Holding AB:stä Danish Crown A/S:lle. Nettorahoituskulut pienenivät, kun syndikaattilainoja maksettiin takaisin toisella neljänneksellä. Onnistunut 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku marraskuussa tasapainotti lisäksi korollisen velan maturiteettirakennetta.  

Konsernin markkinointia vahvistettiin yhdistämällä konsernin markkinointi- ja uusien tuotteiden kehitystoiminnot. Uuden toiminnon nimi on konsernin strateginen markkinointi ja innovaatiot. Yksi toiminnon pääpainopisteistä on kaikille kotimarkkinoille konsernin yhteisen Flodins®-tuotebrändin kehittäminen. Flodins®-tuotteita on lanseerattu kolmessa eri tuotekategoriassa. Flodins® on tärkeä askel konsernin brändistrategian toteuttamisessa. Tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa HKScanin konsernibrändiä sekä päivittää konsernin tuote- ja konseptibränditarjoomaa aiempaa useammalle markkinalle.

Vuonna 2013 lanseerattu yritysvastuuohjelma integroitiin osaksi HKScanin strategiaa ja toimintaa vuonna 2014. Toisella neljänneksellä konserni syvensi ymmärrystään sidosryhmien odotuksista kattavalla, viidessä maassa toteutetulla sidosryhmädialogilla. Kolmannella neljänneksellä toteutettiin ensimmäinen, koko konsernin laajuinen henkilöstön sitoutumista koskeva kysely, josta saatiin arvokasta tietoa organisaation vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

HKScan kehitti edelleen vastuullista lihan hankintaketjuaan, joka on keskeinen osa sen yritysvastuuohjelmaa. Konserni liittyi RTRS:ään (Round Table on Responsible Soy Association) ja on siten sitoutunut olemaan osa eettisesti vastuullisen soijan hankintaketjua.

Yhtenäisen HKScanin kehittäminen sai näkyvyyttä konsernin identiteettiuudistuksessa, johon sisältyi konsernin mission, vision, arvojen ja visuaalisen identiteetin uudistaminen. Myös konserniyhtiöiden juridiset nimet yhtenäistettiin.


MARKKINA-ALUE: SUOMI

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
         
Liikevaihto 213,8 210,1 787,2 804,1
Liikevoitto 6,6 1,7 -4,5 3,2
- Liikevoitto-% 3,1 0,8 -0,6 0,4
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,0 1,7 8,9 6,9
- Liikevoitto-% 3,8 0,8 1,1 0,9

 

Suomessa vuoden 2014 liikevaihto oli 787,2 (804,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,9 (6,9) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 213,8 (210,1) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 (1,7) miljoonaa euroa.

Suomessa markkinan kokonaisvolyymi laski vuonna 2014. Lasku oli suurinta vähittäiskaupassa. Venäjän tuontikielto EU-maista tulevalle sianlihalle heikensi kokonaiskysyntää entisestään. Ylitarjonta johti ankaraan myyntihintakilpailuun sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Heikosta kysynnästä huolimatta HKScan onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan hieman brändituotteissa ja kokonaismarkkinassa. Joulumyynti oli hyvä, Kivikylän-tuotteiden vaikutus oli ilahduttava. Volyymeja ja tuotevalikoimaa sopeutettiin vastaamaan alhaisempaa kysyntää ja muuttunutta kulutuskäyttäytymistä, joka suosi hinnaltaan edullisempia tuotteita. Kysynnän ja tarjonnan, asiakastoimitusten sekä varastojen hallinta paranivat. Tämän ansiosta taloudellinen suorituskyky parani vuoden loppua kohti, mikä puolestaan paransi sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden tulosta edellisvuodesta.

Toimihenkilöitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päätettiin syyskuun lopussa. Yhdessä näiden sekä Mellilän tuotantolaitoksessa päättyneiden neuvottelujen ja muiden säästötoimien tuloksena saavutetaan tavoiteltu 5 miljoonan euron kustannussäästö vuonna 2015.

Kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä Kiinan viranomaiset auditoivat suomalaisia sikateurastamoita mukaan lukien HKScanin Forssan tuotantolaitos. Viranomaisilmoituksen mukaan Forssan tuotantolaitos on saamassa vientiluvan sianlihan suoralle viennille Suomesta Kiinaan.

Vuoden toisella neljänneksellä HKScan päätti vaihtaa Suomessa käytetyn broilerirodun ja yhtenäistää sen muiden kotimarkkinoiden mukaiseksi, millä vastataan laatu- ja kustannushaasteisiin. Lisäksi kerrottiin, että HK Rypsiporsas® -liha on GMO-vapaata syyskuusta 2014 lähtien.

Parannetun Rypsiporsas®-lihan uudelleenlanseeraamisen lisäksi markkinoille tuotiin vuonna 2014 monia muita uusia tuotteita, kuten valikoima HK grillimakkaroita ja Kariniemen Poppis®-kananuggetit. Yksi vuoden kohokohdista oli useassa kaupungissa järjestetty HK:n Lihakoulu®, joka tarjosi tietoa erityisesti Rypsiporsas®-lihan käsittelystä.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa otettiin käyttöön yhteinen konserni-identiteetti, ja yhtiön viralliseksi nimeksi tuli HKScan Finland Oy (ennen HK Ruokatalo Oy).


MARKKINA-ALUE: BALTIA

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
         
Liikevaihto 43,8 44,7 173,0 175,1
Liikevoitto -2,1 1,9 2,8 7,7
- Liikevoitto-% -4,7 4,2 1,6 4,4
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 1,9 4,8 7,7
- Liikevoitto-% 0,0 4,2 2,8 4,4

 

Baltiassa vuoden 2014 liikevaihto oli 173,0 (175,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,8 (7,7) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 43,8 (44,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 (1,9) miljoonaa euroa.

Baltia kärsi eniten Venäjän tuontikiellosta EU-maista tulevalle sianlihalle.  Markkinatilanne johti sianlihan ylitarjontaan ja myyntihintojen laskuun, mikä heikensi kannattavuutta alkutuotannon alhaisemmista kustannuksista huolimatta. Myönteistä oli siipikarjatuotteiden ja pitkälle jalostettujen brändituotteiden tulosparannus. IFRS:n mukainen elävien eläinten uudelleenarvostus alensi koko vuoden tulosta 1,3 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Markkina-asema onnistuttiin säilyttämään ja brändituotteissa sitä vahvistettiin edelleen. Viennissä vaikeudet jatkuivat. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kysyntä ja tarjonta hoidettiin hyvin, ja pakkasvarastot pysyivät hyvin hallinnassa.

Kolmannella neljänneksellä Virossa havaittiin afrikkalaista sikaruttoa, mikä on ulkoinen riski liiketoiminnalle. Kaikissa sianlihan alkutuotantoyksiköissä toteutetut perusteelliset riskienhallintatoimenpiteet ovat tehonneet.

Uutuustuotteita olivat muun muassa premium-luokan broilerikotletit: Juustotasku, Kievin kotletti ja Cordon Bleu, sekä konsernin yhteinen Flodins®-tuotemerkki kolmessa tuotekategoriassa.

AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg yhdistettiin AS HKScan Estoniaksi toisella neljänneksellä osana konserniyhtiöiden uudelleennimeämistä. Yhtiönimet yhtenäistettiin myös Latviassa ja Liettuassa.


MARKKINA-ALUE: RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
         
Liikevaihto 240,5 256,2 911,0 966,5
Liikevoitto 8,1 3,5 1,7 8,0
- Liikevoitto-% 3,4 1,4 0,2 0,8
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,5 5,8 13,4 10,2
- Liikevoitto-% 3,6 2,3 1,5 1,1

 

Ruotsissa vuoden 2014 liikevaihto oli 911,0 (966,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,4 (10,2) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 240,5 (256,2) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,5 (5,8) miljoonaa euroa.

Markkinoiden kokonaiskysyntä kääntyi laskuun vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla. Kaiken kaikkiaan markkinaosuuksia menetettiin kaupan omille merkeille. Joulumyynti oli kuitenkin tyydyttävä ja brändituotteet jopa kasvattivat markkinaosuuksia tietyissä lihavalmiste- ja valmisruokakategorioissa.

Pienenevä markkina ja ylitarjonta johtivat myyntihintojen laskuun erityisesti naudanlihassa ja leikkeleissä. Svensk Rapsgris®-tuotteiden ja tuoreen siipikarjanlihan myynti kehittyi hyvin, mutta pakastettujen siipikarjatuotteiden myynti jäi odotuksista.

Pakkasvarastot olivat selkeästi edellisvuotta pienemmät, mitä tasapainottamissuunnitelman mukaiset sianlihan alhaisemmat hankintavolyymit tukivat. Tuotannon tehokkuuden paraneminen jatkui.

Tuotantorakenteen uudelleenjärjestely toiminnallisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi saatiin päätökseen suunnitellusti. Tuotanto on nyt integroitu ja keskitetty neljään toimipisteeseen: Kristianstadiin, Linköpingiiin, Halmstadiin ja Skaraan. Uusi tuotantorakenne tähtää yli 7 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Ruotsin strateginen tarkastelu on saatu päätökseen.

Kesäkuussa HKScan ja ruotsalainen Lantmännen allekirjoittivat aiesopimuksen (LOI) strategisen kumppanuuden aloittamisesta tarkoituksenaan tuottaa ruotsalaisille sianlihan tuottajille innovatiivisia rehuratkaisuja ja neuvontapalveluja.

Lisäksi solmittiin viisivuotinen puitesopimus jatkuvasta yhteistyöstä Coop Sverige AB:n kanssa. Coop on vähittäiskaupparyhmä, jolla on 700 vähittäiskauppaa ja yli 21 prosentin markkinaosuus Ruotsin elintarvikevähittäiskaupan myynnistä. Sopimus tuo vakautta sekä HKScanille että koko ruotsalaiselle lihateollisuudelle.

Markkinoille tuotuja uusia tuotteita olivat muun muassa Scanin tuoremakkarat ja premium-luokan naudanlihahampurilainen.

Osana uutta, yhteistä konserni-identiteettiä Ruotsin liiketoimintojen juridinen nimi muutettiin HKScan Sweden AB:ksi (ennen Scan AB).


MARKKINA-ALUE: TANSKA

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
         
Liikevaihto 46,2 52,3 204,3 225,3
Liikevoitto -3,6 6,4 -11,9 3,6
- Liikevoitto-% -7,9 12,2 -5,8 1,6
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,3 0,0 -4,4 -2,8
- Liikevoitto-% -2,8 -0,1 -2,1 -1,2

 

Tanskassa vuoden 2014 liikevaihto oli 204,3 (225,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
 -4,4 (-2,8) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 46,2 (52,3) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,3 (0,0) miljoonaa euroa.

Markkina- ja kilpailutilanne pysyivät haastavina koko vuoden. Tuoreiden siipikarjatuotteiden katteet olivat tyydyttävät, mutta volyymit olivat odotettua alhaisemmat, mikä johtui pääasiassa toteutumattomista hinnankorotuksista. Pakastetuotteissa hintakilpailu jatkui kovana, ja joitakin matalan katteen tuotteita menetettiin, mikä pienensi tuotantovolyymejä. Haasteet toimitusketjun sopeuttamiseksi heikensivät näiden kilpailtujen tuotteiden katteita entisestään. Epätasapainotilanne on huomioitu käynnissä olevassa tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyssä. HKScan Denmark on nyt saavuttanut tuotantotason, joka tukee kannattavan kasvun strategiaa.

Rose®-brändin ulkoasu uudistettiin ja uudet pakkaukset tuotiin markkinoille ensimmäisellä neljänneksellä tunnettuuden parantamiseksi ja brändituotteiden myynnin edistämiseksi. Tavoitteena on päivittää brändiportfoliota innovatiivisilla uusilla konsepteilla. Uusi tuote oli muun muassa Majs Kylling-maissikanatuotteet.

Uusi johtoryhmä toteuttaa parhaillaan lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämistoimenpiteitä. Tuotantorakenteen uudelleenjärjestely, mihin kuuluu siipikarjan teurastuksen ja leikkuun lopettaminen Skovsgaardissa, tähtää yli 5 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin ja tulosparannukseen. Uudelleenjärjestelyn seurauksena siipikarjan teurastus ja leikkuu Tanskassa keskitetään uudistettuun Vinderupin tuotantolaitokseen.

Osana uutta, yhteistä konserni-identiteettiä Tanskan liiketoimintojen uusi juridinen nimi on HKScan Denmark A/S (ennen Rose Poultry A/S).


INVESTOINNIT

Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2014 olivat 48,7 (42,2) miljoonaa euroa jakautuen markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
Suomi 4,9 4,4 14,7 15,2
Baltia 2,4 1,2 11,7 8,7
Ruotsi 4,0 2,6 7,6 6,1
Tanska 1) 6,2 6,8 14,7 12,1
Yhteensä 17,5 15,0 48,7 42,2
1) vuoden 2013 investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen
jälleenrakentamisen.
 

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista vuonna 2014 keskittyi tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Ruotsissa valtaosa investoinneista liittyi tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyyn, jonka puitteissa tuotanto keskitettiin neljään erikoistuneeseen tuotantolaitokseen ja parannettiin merkittävästi tehokkuutta. Tanskassa tehokkuuden kehittäminen ja automatisointi etenivät hyvin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Suomessa ja Baltiassa vietiin läpi toiminnan tehostamisohjelmat, joita vauhditti myös Rakvere Farmidin kunnostustoimet. Lisäksi konsernitasolla käynnistettiin laadun ja ruokaturvallisuuden parantamiseen tähtäävä investointiohjelma ja toteutettiin ensimmäiset strategiset investoinnit lisäarvotuotteisiin.


RAHOITUS  

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 158,1 (404,4) miljoonaa euroa. Nettovelka aleni 141,7 (335,7) miljoonaan euroon, mikä johtui lähinnä Sokolówin myynnistä kesäkuussa. HKScan maksoi takaisin kaikki, noin 190 miljoonan euron syndikaattilainansa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Käyttämättömien sitovien valmiusluottojen määrä 31.12.2014 oli 136,5 (161,5) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 22,3 (22,6) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 11,0 (129,0) miljoonaa euroa.

Viimeisellä neljänneksellä HKScan laski liikkeeseen viisivuotisen, 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.

Nettorahoituskulut alenivat huomattavasti alhaisemman lainamäärän ansioista ja olivat viimeisellä neljänneksellä -3,7 (-7,6) miljoonaa euroa ja koko vuonna -15,5 (-23,6) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen kuluihin sisältyy 1,1 miljoonan euron lainasaamisen alaskirjaus ruotsalaisessa osakkuusyhtiössä. Lisäksi toisen neljänneksen kulut sisältävät kertaluonteisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä koituneen 1,1 miljoonan euron kuluerän.


TUTKIMUS JA KEHITYS

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy pääasiassa uutuustuotteiden kehittämiseen vuoden tai kahden aikajänteellä sekä markkinoilla jo olevien tuotteiden päivittämiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin yhteensä 3,7 (3,2) miljoonaa euroa, eli 0,2 (0,2) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin innovaatiostrategian toteuttaminen ja konsernin prosessien virtaviivaistaminen sekä yhteisten toimintamallien kehittäminen jatkuivat vuonna 2014. Konsernin markkinointiin ja uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvät toiminnot yhdistettiin, ja uuden toiminnon nimeksi tuli konsernin strateginen markkinointi ja innovaatiot. Merkittävin entistä tehokkaamman sisäisen yhteistyön ja konsernin brändistrategian toteuttamisen tulos oli HKScanin ensimmäisen, konsernin yhteisen Flodins®-brändin lanseeraaminen kolmessa valmisruokatuotekategoriassa, koti- ja vientimarkkinoilla. Tavoitteena on tehostaa merkittävästi innovaatiotyötä ja markkinointia uuden strategian jalkauttamiseksi.

HKScanin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot perustuvat tiedon jakamiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvassa toimintamallissa. Tutkimuslaitosten kanssa tehtävän jatkuvan yhteistyön tavoitteena on syventää asiantuntemusta uusien lihatuotekonseptien kehittämiseksi.

Rypsiporsas®-konseptiin (HK Rypsiporsas® Suomessa ja Svensk Rapsgris® Ruotsissa) liittyvä tutkimus- ja kehitystyö jatkui vuonna 2014, ja syyskuusta alkaen Rypsiporsas® on ollut täysin GMO-vapaata. Parannetun ja uudelleenlanseeratun HK Rypsiporsas® -lihan ja Flodinsin lisäksi markkinoille tuotiin vuonna 2014 useita muita tuoteuutuuksia.


YRITYSVASTUU

Vuonna 2014 HKScan sisällytti strategiaansa ja toimintoihinsa vuonna 2013 käyttöönotetun vastuullisuusohjelman. Yritysvastuun tärkeimmät osa-alueet HKScanissa ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, eläinten hyvinvointi sekä ympäristövastuu. Lisäksi konserni haluaa varmistaa toimitusketjunsa läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden sekä tehokkaan sidosryhmäyhteistyön ja viestinnän. 

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa HKScanin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin kannattavuutta. Vuonna 2014 HKScan paransi taloudellista asemaansa huomattavasti.

Olennainen osa sosiaalista vastuuta on tiukkojen elintarviketurvallisuusstandardien noudattaminen. Kaikki HKScanin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sijaitsevat tuotantolaitokset ovat riippumattomien kansainvälisesti tunnustettujen, elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmistä vastaavien sertifiointilaitosten tarkistamia ja sertifioimia. Näitä järjestelmiä kehitettiin edelleen vuonna 2014.

HKScan on merkittävä työnantaja useassa maassa, ja henkilöstön hyvinvointi, sitoutuminen, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat yhtiölle hyvin tärkeitä arvoja. Vuonna 2014 konserni toteutti ensimmäisen, koko konsernin kattavan työntekijöiden sitoutumista mittaavan henkilöstökyselyn. Tuloksia käytetään organisaation vahvuuksien ja kehityskohteiden kartoittamiseen.

Vuonna 2014 HKScan edisti eläinten terveyttä ja hyvinvointia jatkamalla eläintautien ja niiden mahdollisten vaikutusten proaktiivista seurantaa toimitusketjussa sekä yhtiön sisällä että globaalisti. Myös antibioottien käytön systemaattista seurantaa jatkettiin.

HKScan mittaa jatkuvasti toimintansa ympäristövaikutuksia keskittyen energiatehokkuuteen, vedenkulutukseen, kemikaalien käyttöön ja jätehuoltoon. Vuonna 2014 konserni aloitti kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisen GHG-protokollan (Greenhouse Gas) Scope 1 ja 2 -mittaustapoja käyttämällä. Lisäksi jätevesien käsittelyä ja kierrätystä parannettiin sekä vähennettiin kaatopaikalle vietävän jätteen määrää. Uusiutuvaan energiaan investoitiin Ruotsissa korvaamalla öljyn ja nestekaasun käyttöä osittain kaukolämmöllä ja biokaasulla. Ympäristövastuuta edistettiin myös konsernin uudella Biotech-liiketoimintalinjalla, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää jätettä ja optimoida biomassan kierrätystä edelleen.

Tärkeä keino toimitusketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden edistämiseksi on toimittajien elintarviketurvallisuuden, laadun, hankintaprosessien ja muiden yritysvastuun osa-alueiden arviointi. HKScan auditoi itse säännöllisesti käyttämiään teurastamoita ja jatkaa yhteistyötä vain vaatimukset täyttävien toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 HKScan liittyi RTRS:ään (Roundtable on Responsible Soy) sitoutuen käyttämään ainoastaan vastuullisesti tuotettua soijaa eläinrehussa Ruotsissa vuonna 2015, ja vuoden 2018 loppuun mennessä koko konsernissa. Prosessi liittymiseksi palmuöljyn osalta RSPO:hon (Roundtable for Sustainable Palm Oil) käynnistettiin.

Yhteistyötä ja viestintää sidosryhmien kanssa edistettiin järjestämällä viidessä maassa kattava sidosryhmädialogi HKScanin yritysvastuun painopistealueiden todentamiseksi.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2014 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 176,5 (202,6) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 158,8 (182,6) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 17,7 (20,3) miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 13 990 124 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 52 494 495 euroa. Ylin noteeraus oli 4,49 euroa ja alin 3,12 euroa. Keskikurssi oli 3,74 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,27 euroa.


Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2014 lopussa 11 423 (12 159) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 20,1 (20,2) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.


Liputusilmoitukset

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varma ilmoitti 1.4.2014, että samana päivänä toteutetun osakkeiden myynnin ja oston seurauksena yhtiön omistus HKScanista oli pudonnut alle 5 prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista.


Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2014 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo vuoden 2014 lopussa oli 3,45 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

HKScanilla on konsernin avainhenkilöille tarkoitettu osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2015. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, lisätä heidän omistustaan yhtiössä ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaintaan ja omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmästä sekä sen ehdoista on kerrottu tarkemmin 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.4.2014 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2013. Yhtiökokous päätti vuoden 2013 osingoksi 0,10 euroa osakkeelta.

Entiset hallituksen jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen. Mikko Nikula ja Per Nilsson valittiin uudelleen varajäseniksi. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajakseen Niels Borupin.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 24.4.2013 antamat valtuudet hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhtiön omia A-osakkeita.

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia vuoden 2014 aikana.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 10.4.2014 ja ne ovat luettavissa myös yhtiön internet-sivulla www.hkscan.com.


HENKILÖSTÖ

Vuonna 2014 HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 662 (7 774) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin seuraavasti:

  2014 2013
Suomi 2 771 2 685
Baltia 1 769 1 761
Ruotsi 2 305 2 459
Tanska 817 869
Yhteensä 7 662 7 774

 

Vuoden lopussa henkilöstö jakautui markkina-alueittain seuraavasti:

  31.12.2014 31.12.2013
Suomi 2 644 2 572
Baltia 1 766 1 760
Ruotsi 2 152 2 248
Tanska 765 838
Yhteensä 7 327 7 418

 


KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Kottonen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Samuli Eskola, Skandinavian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Göran Holm, Away from Home -liiketoiminnon johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sari Suono, markkinointijohtaja Anne Mere sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka myös toimii konsernin johtoryhmän sihteerinä.


MUUTOKSIA KONSERNIN RAKENTEESSA

HKScan jatkoi yhtiörakenteensa yksinkertaistamista ja selkeyttämistä hallinnon minimoimiseksi ja konsernin sisäisten prosessien yhtenäistämiseksi.

Helmikuussa HKScan allekirjoitti sopimuksen, jolla se myi kaikki osakkeensa (50 prosenttia) Saturn Nordic Holding AB:ssa Danish Crown A/S:lle. Kauppa saatettiin päätökseen kesäkuussa. Saturn Nordic Holding AB omistaa 100 prosenttia Sokołów S.A.:n osakkeista. Kaupan seurauksena HKScan ei enää välillisesti omista Sokołówia.

Joulukuussa HKScan allekirjoitti sopimuksen sen virolaisen kananmunaliiketoiminnan OÜ Koks Munatootminen myynnistä tanskalaiselle DAVA Foods Holding A/S:lle. Divestointi vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Lisäksi HKScan Finland Oy sopi tanskalaisen DanHatch AS:n kanssa HKScan Finlandin hautomoliiketoiminnan ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden myynnistä DanHatch Finland Oy:lle, josta HKScanin omistusosuus tulee olemaan 20 prosenttia.

Kesäkuussa HKScan yhdisti virolaiset tytäryhtiönsä AS Rakvere Lihakombinaatin ja AS Talleggin yhdeksi yhtiöksi nimeltään AS HKScan Estonia.

Ruotsissa toteutettiin useita divestointeja, mukaan lukien HKScanin kokonaan omistama pieni tytäryhtiö Bertil Erikssons Slakteri AB ja osuus Nyhléns & Hugosons Chark AB:stä. HKScan omistaa 24 prosentin osuuden vasta perustetusta toimialajärjestöstä Svenska Köttföretagen Holding AB:stä, johon kuuluu useita HKScanin divestoimia pieniä yhtiöitä. 

Muista muutoksista konsernin rakenteessa on kerrottu katsauskauden jälkeisissä tapahtumissa.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

7.9.2012 HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) kertoivat pörssitiedotteessa, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

Helmikuussa 2015 Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi välituomion asiassa ja hylkäsi HKScan Oyj:tä ja HKScan Finland Oy:tä vastaan nostetun vahingonkorvauskanteen perusteettomana.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja muiden alkutuotantoon liittyvien tuotantopanosten kautta paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen, sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannustason muutoksiin.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat, liiketoimintaa mahdollisesti rajoittavat viranomaistoimenpiteet. Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Tammikuun 5. päivänä HKScan ilmoitti aikeestaan parantaa toiminnallista tehokkuuttaan järjestelemällä Tanskan tuotantokapasiteettiaan uudelleen. Siipikarjan teurastus ja leikkuu keskitetään Vinderupin tuotantolaitokseen, ja pakkaus ja varastointi jäävät Skovsgaardiin. Tavoiteltu vuotuinen kustannussäästö ja tulosparannus ovat yli 5 miljoonaa euroa vuoden 2015 toisesta neljänneksestä alkaen. Tammikuun 28. HKScan ilmoitti, että muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut oli saatu päätökseen, minkä seurauksena henkilöstömäärä vähenee yhteensä 88 henkilöllä.

Tammikuun 16. päivänä HKScan ilmoitti, että se on käynnistämässä sianlihan vientiä Kiinaan. HKScan Finlandin sikateurastamo Forssassa on saamassa vientihyväksynnän Kiinan elintarvikeviranomaisilta elokuussa 2014 tehtyjen tarkastuskäyntien pohjalta.

Tammikuun 26. päivänä HKScan ilmoitti, että Mellilän sikateurastamolla käydyt yhteistoimintaneuvottelut oli saatu päätökseen. Neuvottelut johtavat 23 työpaikan vähentämiseen. Neuvottelut liittyivät sianlihan lisääntyneeseen ylitarjontaan, mikä johtuu yhä jatkuvasta Venäjän asettamasta tuontikiellosta EU-maista peräisin olevalle sianlihalle.

Helmikuun 2. päivänä HKScan ilmoitti, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli antanut välituomion asiassa Oy Primula Ab:n konkurssipesä vastaan HKScan Oyj ja hylännyt HKScan Oyj:tä ja HKScan Finland Oy:tä vastaan nostetun vahingonkorvauskanteen perusteettomana.


 ARVIO VUODELLE 2015

HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että vuoden viimeinen neljännes on vahvin.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, minkä seurauksena myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2015. Konsernin strategian toteuttaminen, uudelleenjärjestely- ja kehittämisohjelmat sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 302,4 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 26,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

HKScan Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2015 klo 11.00 alkaen Turussa. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka viimeistään 31. maaliskuuta 2015 mennessä ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.
 

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014
KONSERNIN TULOSLASKELMA
         
(miljoonaa euroa) Viite Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
           
Liikevaihto 0 523,2 547,9 1988,7 2113,2
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -487,7 -520,8 -1905,2 -2014,8
Bruttokate 0 35,5 27,1 83,5 98,4
           
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 2,7 14,8 94,1 33,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -15,4 -15,3 -62,1 -58,1
Hallinnon kulut 1. -15,7 -15,7 -60,1 -62,0
Liikevoitto 0 7,1 10,9 55,5 11,7
  0        
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -3,7 -7,6 -15,5 -23,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0,9 4,5 11,2 18,6
Voitto/tappio ennen veroja 0 4,3 7,7 51,2 6,7
  0        
Tuloverot 0 0,9 -1,2 5,9 3,1
Tilikauden voitto/tappio 0 5,2 6,6 57,1 9,8
  0        
Määräysvallattomille omistajille 0 -0,6 -0,9 -0,5 -1,1
Tilikauden voitto/tappio 0 4,6 5,6 56,7 8,7
           
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,09 0,10 1,05 0,16
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,09 0,10 1,05 0,16

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
Tilikauden voitto / tappio 5,2 6,5 57,1 9,8
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
jälkeen):
       
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -3,4 0,6 -8,3 -3,4
Rahavirran suojaus -0,4 -1,3 -1,9 2,8
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot -4,9 1,6 -4,9 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -8,7 0,9 -15,1 1,0
         
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3,5 7,4 42,1 10,8
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,1 6,5 41,6 9,7
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,9 0,5 1,1
Yhteensä -3,5 7,4 42,1 10,8

 

 

KONSERNIN TASE      
(miljoonaa euroa) Viite 31.12.2014 31.12.2013
VARAT      
       
Aineettomat hyödykkeet 2. 144,3 152,1
Aineelliset hyödykkeet 3. 369,7 411,5
Omistukset yhteisöissä 0 35,9 149,9
Muut pitkäaikaiset varat 0 40,8 30,6
PITKÄAIKAISET VARAT 0 590,7 744,1
  0    
Vaihto-omaisuus 4. 125,4 152,5
Lyhytaikaiset saamiset 0 122,4 137,0
Rahat ja pankkisaamiset 0 16,4 68,7
LYHYTAIKAISET VARAT 0 264,3 358,1
       
Myytävänä oleviksi luokitellut varat   9,4 0,0
  0    
VARAT 0 864,3 1 102,2
  0    
OMA PÄÄOMA JA VELAT 0    
  0    
OMA PÄÄOMA 5. 445,2 409,0
  0    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0 121,8 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0 40,8 36,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 162,6 281,6
  0    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0 36,4 159,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 0 219,4 252,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 255,8 411,6
       
Myytävänä oleviksi luokitellut velat   0,8 0,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT   864,3 1 102,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2014
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 56,7 56,7 0,5 57,1  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - -8,3 - - -8,3 - -8,3  
Rahavirran
suojaus
- - -1,9 - - - - - -1,9 - -1,9  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - -4,9 -4,9 - -4,9  
Tilikauden laaja
tulos
- - -1,9 - - -8,3 - 51,8 41,6 0,5 42,1  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - 0,1 - - 0,2 0,2 - 0,2  
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1  
OMA PÄÄOMA
31.12.2014
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,2 0,0 162,1 436,5 8,7 445,2  
                         
                         
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2013
66,8 73,3 -13,7 143,5 26,4 5,4 0,0 93,7 395,4 8,6 404,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 8,7 8,7 1,1 9,8  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - -3,4 - - -3,4 - -3,4  
Rahavirran
suojaus
- - 2,8 - - - - - 2,8 - 2,8  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - 1,6 1,6 - 1,6  
Tilikauden laaja
tulos
- - 2,8 - - -3,4 - 10,3 9,7 1,1 10,8  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1  
Siirrot erien välillä - - - - 5,6 - - -5,5 0,1 -0,1 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,6 -6,0  
Muu muutos - 0,2 - - - - - - 0,2 - 0,2  
OMA PÄÄOMA
31.12.2013
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma
pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä
 
 
 
 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA    
(miljoonaa euroa) 2014 2013
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 52,6 76,4
Käyttöpääoman muutos 14,2 46,2
Rahoituserät ja verot -3,6 -11,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 63,3 110,8
     
Investointien rahavirta 135,7 -35,6
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 198,9 75,3
     
Lainojen muutokset -244,1 -55,9
Maksetut osingot -6,1 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -250,2 -61,8
     
NETTORAHAVIRTA -51,2 13,5
     
Rahavarat kauden alussa 68,7 55,6
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -1,0 -0,4
Rahavarat kauden lopussa 16,4 68,7

 

 

TUNNUSLUVUT    
     
  31.12.2014 31.12.2013
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 1,05 0,16
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 1,05 0,16
Oma pääoma/osake, eur 8,1 7,4
Omavaraisuusaste, % 51,5 37,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
 lukumäärä, milj. kpl
54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 48,7 42,2
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 662 7 774

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja
muut rahoituskulut

---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma korottomat velat
(keskiarvo)
   
       
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma – saadut
ennakot
   
       
Velkaantumisaste (%) (Gearing) Korolliset rahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva tilikauden voitto

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana
   
       
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osakekohtainen osinko Tilikauden osingonjako
---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET


HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.12.2014 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Poikkeuksena on uudet IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardit (voimassa 1.1.2014 alkaen). Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittäminen kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2014 on huomioitu nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2013 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. IFRS 9 julkaistiin kokonaisuudessaan heinäkuussa 2014. Se korvaa rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:ssä on säilytetty useita arvostusmalleja, mutta niitä on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat on sen mukaan luokiteltava kolmeen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista sekä kyseisten rahoitusvarojen rahavirtojen ominaispiirteistä. Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti, mutta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä voidaan tehdä peruuttamaton valinta menettelystä, jonka mukaan käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin eikä niitä myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi. Arvonalentumisten osalta on otettu käyttöön odotettuihin luottotappioihin perustuva malli, joka korvaa IAS 39:n mukaisen toteutuneisiin tappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu vain siten, että käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvelkojen omasta luottoriskistä johtuvat muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Suojauksen tehokkuuteen liittyviä vaatimuksia on IFRS 9:ssä helpotettu poistamalla selkeisiin rajoihin perustuva tehokkuustestaus. Nyt edellytetään taloudellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumentin välille ja samaa ”suojausastetta” kuin mitä yrityksen johto tosiasiallisesti käyttää riskienhallinnassa. Dokumentaatiota vaaditaan edelleen, mutta se poikkeaa IAS 39:n mukaisesta. Standardia on sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, mutta aikaisempi soveltaminen on sallittua. Konserni on vasta arvioimassa IFRS 9:n koko vaikutusta. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa.

IFRS 15:ssä ”Myyntituotot asiakassopimuksista” käsitellään tulouttamista sekä määritetään periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. Standardi korvaa IAS 18:n ”Tuotot” ja IAS 11:n ”Pitkäaikaishankkeet” sekä niihin liittyvät tulkinnat. Standardia on sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, ja aikaisempi soveltaminen on sallittua. Konsernissa ollaan arvioimassa IFRS 15:n vaikutusta. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.
 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013
LIIKEVAIHTO        
- Suomi 213,8 210,1 787,2 804,1
- Baltia 43,8 44,7 173,0 175,1
- Ruotsi 240,5 256,2 911,0 966,5
- Tanska 46,2 52,3 204,3 225,3
- Segmenttien välinen -21,1 -15,5 -86,8 -57,7
Konserni yhteensä 523,2 547,9 1 988,7 2 113,2
         
LIIKEVOITTO        
- Suomi 6,6 1,7 -4,5 3,2
- Baltia -2,1 1,9 2,8 7,7
- Ruotsi 8,1 3,5 1,7 8,0
- Tanska -3,6 6,4 -11,9 3,6
- Segmenttien välinen - - - -
Segmentit yhteensä 9,0 13,5 -11,9 22,5
         
Konsernihallinnon kulut -1,9 -2,6 67,4 -10,7
Konserni yhteensä 7,1 10,9 55,5 11,7

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
   
1. KERTALUONTEISET ERÄT  
   
(miljoonaa euroa) Q4/2014 Q4/2013 2014 2013  
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Suomi 1)
-1,0 -0,1 -1,0 -1,5  
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Suomi 2)
-0,4 - -0,4 -1,1  
Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset,
 Suomi 1)
- - - -1,0  
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - -12,0 -  
Lopetettujen toimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1)
-0,2 - -4,0 -  
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - -6,7 -  
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 3) - -2,3 - -2,3  
Varaston alaskirjaus 2011-2012, Ruotsi 1) - - -0,8 -  
Omistusten myynnin tappio, Ruotsi 3) -0,2 - -0,2 -  
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 3) - 7,1 - 7,1  
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) - - -5,2 -  
Uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Tanska 2) -1,5 - -1,5 -  
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Tanska 2)
- -0,7 - -0,7  
Osakkuusyhtiön tappion kattaminen
osakassopimukseen perustuen, Tanska 3)
-0,8 - -0,8 -  
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden
myyntivoitto 3)
- - 77,6 -  
Omaisuuden alaskirjaus, Latvia 1) -2,1 - -2,1 -  
Kertaluonteiset erät yhteensä -6,3 4,1 43,0 0,5  
         
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”  
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”  
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”  

 

 

TASEEN LIITETIEDOT    
     
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) 2014 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 152,1 156,1
Muuntoerot -5,5 -3,1
Lisäykset 1,4 2,1
Lisäykset (yritysostot) 0,8 0,0
Vähennykset -0,1 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -3,2
Siirto toiseen tase-erään -0,2 0,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 144,3 152,1
     
     
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) 2014 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 411,5 437,0
Muuntoerot -3,5 -2,5
Lisäykset 51,3 40,5
Lisäykset (yritysostot) 0,9 0,2
Vähennykset -13,3 -5,5
Poistot ja arvonalentumiset -77,3 -58,1
Siirto toiseen tase-erään 0,0 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 369,7 411,5
     
     
4. VAIHTO-OMAISUUS    
(miljoonaa euroa) 2014 2013
Aineet ja tarvikkeet 73,2 85,8
Keskeneräiset tuotteet 5,3 4,0
Valmiit tuotteet 36,9 44,3
Muu vaihto-omaisuus 1,8 6,6
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,5 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 7,7 10,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 125,4 152,5
     

 

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
 olevien
osakkeiden
 lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
 vapaa
 oma
 pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä  
1.1.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1  
31.12.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1  

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT  
(miljoonaa euroa)    
  31.12.2014 31.12.2013
Johdannaissopimusten nimellisarvot    
     
Valuuttajohdannaiset 70,5 78,3
Korkojohdannaiset 157,6 211,6
Sähköjohdannaiset 7,6 9,3
     
Johdannaissopimusten käyvät arvot    
     
Valuuttajohdannaiset 0,3 -0,8
Korkojohdannaiset -15,7 -16,0
Sähköjohdannaiset -1,7 -2,1
     
     
     
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET    
(miljoonaa euroa)    
  31.12.2014 31.12.2013
Velat, joiden vakuudeksi on annettu    
pantteja tai kiinnityksiä    
- rahalaitoslainat 29,5 273,7
     
Omasta velasta    
- Annetut kiinteistökiinnitykset 10,7 12,4
- Annetut pantit 3,2 9,3
     
Muiden puolesta annetut    
- takaukset 7,1 23,2
- muut sitoumukset 6,5 6,6
     
Muut omat vastuut    
Leasingvastuut 14,7 17,2
Vuokravastuut 39,8 49,4
     

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

 

  31.12.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,4 0,0 0,4 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,4 0,0 0,4 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti           
kirjattavat rahoitusvelat        
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -15,7 0,0 -15,7 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -15,5 0,0 -15,5 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,1 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,7 0,0 -1,7 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,7 0,0 -1,7 0,0
Yhteensä -17,5 0,0 -17,5 0,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA    
(miljoonaa euroa) 2014 2013
Myynnit osakkuusyhtiöille 65,9 106,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 40,2 55,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,4 4,0
Ostovelat ja muut velat 2,8 5,0

 


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2015 julkistetaan 6.5.2015.


Vantaalla, 11.2.2015

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com