HKScanin tiedote 21.2.2018

Julkisuudessa on parin viime päivän aikana uutisoitu Viron Rakveren työkiistasta. HKScan suhtautuu Rakveren työkiistaan vakavasti ja haluaa osaltaan oikaista julkisuudessa olleita virheellisiä tietoja tähän liittyen.

 

Järjestäytymisoikeus

HKScan noudattaa kaikissa toimintamaissaan kyseisen maan lakeja ja säädöksiä. Myös Virossa HKScan kunnioittaa henkilöstön oikeutta järjestäytymiseen ja noudattaa paikallisia neuvottelukäytäntöjä virallisessa asemassa olevien ammattiyhdistysten sekä heidän vaaleilla valitsemiensa luottamushenkilöiden kanssa.

HKScanin Viron toiminnoissa työskentelee 1350 henkilöä, joista n. 750 työskentelee Rakveressa. Järjestäytymisvapaudesta huolimatta henkilöstön järjestäytymisaste (4%) on alhainen. Ammattiliittoon kuuluu noin 60 henkilöä 1350:sta.

 

Meneillään oleva työkiista ja taustalla olevat vaatimukset

HKScanin Rakveren teurastuslinjan 6.2.2018 käynnistyneeseen lakkoon osallistuu 21 teurastuslinjan työntekijää. Lakon taustalla on vaatimus palkkojen korottamisesta 32 prosentilla.

Kiistaan liittyneessä sovitteluprosessissa HKScan toimitti neuvotteluja johtaneelle viralliselle sovittelijalle teurastamolinjan palkkoihin liittyvää informaatiota: 

  • Rakveren teurastamolinjalla työskentelevän henkilöstön palkkoja on korotettu vuosittain noin kuusi (6 %) prosenttia vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana
  • Viimeksi palkkoja tarkistettiin syyskuussa 2017
  • Palkkojen kehitys on linjassa muun vastaavan teollisuuden palkkakehityksen kanssa
  • Rakveren teurastamolinjan työntekijöiden ansiotaso on selvästi yli (19 prosenttia) alan yleisen palkkatason Virossa
  • Rakveren yksikön teurastamotyöntekijöiden keskimääräinen työsuhteen kesto on 14 vuotta
  • HKScan tarjoaa työntekijöilleen lisäksi useita muita etuja, joita ei ole tarjolla yleisesti muissa alan yhtiöissä (edut liittyvät työmatkoihin, ruokailuun, vanhemmuuden tukemiseen, kuntoutukseen ja liikuntaan).

 

Rakveren työkiistan neuvottelut katkesivat joulun alla ammattiliiton edustajien päätökseen. Sekä HKScan että virallinen sovittelija halusivat jatkaa neuvotteluja.

Työt ovat jatkuneet tehtaalla normaalisti, eikä parhaillaan meneillään oleva lakko ole vaikuttanut HKScanin kykyyn palvella asiakkaitaan Virossa sovitulla tavalla.


Yhteistoiminnan kehittäminen

Virossa ollaan vasta luomassa työelämän yhteisiä neuvottelukäytäntöjä kansallisella tasolla. HKScan haluaa kehittää työmarkkinoita vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Yhtiö noudattaa avointa ja faktapohjaista kommunikaatiota ja yhteistoimintakäytäntöjä henkilöstönsä kanssa.

HKScanin Viron toimintojen henkilöstön ja työnantajan yhteinen yhteistyökomitea aloitti toimintansa 8.2.2018. Komitea koostuu 12 henkilöstä, joista kahdeksan on henkilöstön vaaleilla valitsemia omia edustajia. Henkilöstön edustajien lisäksi komiteaan kuuluvat lisäksi teurastamolinjan ammattiosaston henkilöstöedustaja sekä Viron EWC:n (European Works Council) jäsenet. Komitea toimii kirjattujen yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti.


Palkkauksen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen

HKScanissa tarkastellaan palkkoja ja muita etuja vuosittain sekä kehitetään palkkausjärjestelmää vastaamaan markkinoiden kehitystä ja tukemaan tehtävien vaativuus- ja suoritusperusteista palkkausta. Virossa yhtiö kehittää parhaillaan koko henkilöstöä koskevaa palkkausjärjestelmää. Kehitystyö valmistuu sovitusti maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Uuden palkkausjärjestelmän periaatteet keskustellaan henkilöstön kanssa yhteistyökomiteassa ennen käytäntöön viemistä.
Osana ennen joulua käytyä sovittelumenettelyä HKScan on sopinut nostavansa palkkasummaa Baltian toiminnoissa viisi (5) prosenttia kesäkuun 2018 loppuun mennessä.


HKScan kehittää suunnitelmallisesti henkilöstön hyvinvointia, johtamista ja avointa vuoropuhelua. Meille on tärkeää, että huolehdimme kaikista työntekijöistämme ja kohtelemme heitä tasavertaisesti.

 

Lisätiedot medialle:

HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

 

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.