Henkilöstön ja palkkionsaajien tietosuojaseloste - Suomi

Tutustuu haluamaasi osioon alla.

HKScan Oyj ja/tai sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva konserniyhtiö Suomessa (”HKScan”, ”me” tai ”meille”), jonka palvelukseen olet hakeutumassa, toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja.

Tällä sivulle kuvailemme, miten keräämme, käsittelemme, säilytämme ja jaamme henkilötietojasi sekä mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

HKScan Oyj, HKScan Finland Oy tai Paimion Teurastamo Oy (“HKScan”) on tämän tietosuojaselosteen mukaisesti suoritetun henkilötietojesi käsittelyn suhteen rekisterinpitäjä, ellei toisin todeta. Ensisijaisesti henkilötietojesi rekisteripitäjänä on aina se HKScan työnantaja, jonka kanssa olet solminut työsopimuksesi (tai muun sopimuksen).

Keräämme henkilötietojasi pääasiassa suoraan sinulta. Voimme kuitenkin kerätä henkilötietojasi myös muualta, jos olet antanut keräämiselle suostumuksesi; tai viranomaiset luovuttavat henkilötietojasi meille voidaksemme noudattaa lakisääteistä velvoitetta; tai henkilötietojesi kerääminen on sallittu laissa.

Yhteenvetona, keräämme henkilötietojasi:

Sinulta

Itse antamasi henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille; esimerkiksi suorittaaksemme seurantaa, arviointeja ja tavoitteiden hallintaa (kuten suorittaaksemme ja dokumentoidaksemme kehityskeskusteluita) ja suorittaaksemme henkilöstökyselyitä sekä johtaaksemme ja jakaaksemme töitä (esimerkiksi vuosilomien suunnittelun yhteydessä tai hallinnoidaksemme muita vapaita, kuten vanhempainvapaita).

Automaattisten menetelmien avulla keräämämme henkilötiedot

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi eri tarkoituksia varten asennettujen valvontakameroiden välityksellä. Valvontakameroiden avulla pyrimme varmistamaan muun muassa eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin, tuotantolinjamme tehokkuuden, sekä toimitilojemme, työntekijöidemme ja vierailijoidemme turvallisuuden (lue lisää henkilötietojesi käsittelystä kameravalvonnan yhteydessä täältä).

Sukulaisilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä

Onnettomuuksien ja muiden hätätilanteiden tapahtuessa voimme kerätä henkilötietojasi, jotka sukulaisesti tai muut vastaavat henkilöt antavat meille.

Viranomaisilta

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka eri viranomaiset, kuten Kansaneläkelaitos ja Verohallinto, ovat antaneet meille esimerkiksi palkkasi ja työsuhde-etujesi hallinnointia tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten (esimerkiksi sairauden tai kuntoutuksen yhteydessä).

Vakuutusyhtiöiltä

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka vakuutusyhtiö on antanut meille palkkasi ja työsuhde-etujesi (kuten eläkkeen tai vakuutusmaksujen) hallinnointia, arviointi- ja turvallisuussyitä (kuten onnettomuutta seuraavan vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä) sekä lakisääteisten vaatimusten käsittelyä ja toteuttamista varten (esimerkiksi riidan tai oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä).

Ammattiliitoilta

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotka asiaankuuluvat ammattiliitot ovat antaneet meille; esimerkiksi johtaaksemme ja jakaaksemme töitä (esimerkiksi työsuhdeasioiden yhteydessä), suorittaaksemme muutoksia liiketoiminnassamme sekä toteuttaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia (esimerkiksi kanteen tai oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä).

Työterveyshuollon palveluntarjoajalta

Kun olet antanut suostumuksesi tai henkilötietojesi kerääminen on sallittu laissa (esimerkiksi tilanteissa, joissa olet työkyvytön tai työkykysi on vaarantunut ja työterveyshuollon palveluntarjoaja antaa meille ohjeita erityisten työkalujen käyttöön, kuntoutukseen tai sairaudenhoitoon liittyen), voimme vastaanottaa henkilötietojasi työterveyshuollon palveluntarjoajalta.

Muista lähteistä

Lisäksi voimme kerätä tietojasi, jotka muut kuin yllä mainitut tahot ovat antaneet meille. Tällaisia tietoja voivat antaa esimerkiksi käyttämämme toimittajat tai palveluntarjoajat kommunikoidessamme heidän kanssaan.

Yksinkertaisesti sanottuna käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • hallinnoidaksemme työsuhdettasi;
  • hallinnoidaksemme liiketoimintaamme;
  • viestintää varten;
  • työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi; ja
  • turvallisuutta koskeviin tarkoituksiin.

Tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ovat määritelty yksityiskohtaisemmin alla. Saadaksesi lisää tietoa käsittelemistämme henkilötietoryhmistä, käsittelyn kestosta ja käsittelyn laillisista perusteista, katso Yksityiskohtaiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.

Työsuhteen hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme työsuhdettasi; esimerkiksi laatiessamme ja tehdessämme kanssasi työsopimuksen; säilyttäessämme perustietojasi, kuten nimeäsi, asemaasi yms. järjestelmissämme; hallinnoidessamme käyttäjätilejä ja työskentelyvälineitä, kuten matkapuhelimia; antaessamme (tarvittaessa) varoituksia epäsuotavan käytöksen estämiseksi ja hallinnoidessamme muutoksia työsuhteen ehdoissa, mukaan lukien työsuhteen päättäminen ja työtodistusten antaminen.

Palkan ja työsuhde-etujen hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme palkkaasi ja työsuhde-etujasi; esimerkiksi hallinnoidessamme poissaolotietoja, seuratessamme työtunteja, laskiessamme ja maksaessamme palkkasi, käsitellessämme palkantarkistuksia ja lähettäessämme sinulle palkkakuitin. Samoin voimme käsitellä henkilötietojasi pidättääksemme pyynnöstäsi ammattiliiton jäsenmaksun palkastasi.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi vuosilomien, eläkkeen ja vakuutusmaksujen, autoedun, kulukorvausten ja liikekulujen maksamisen yhteydessä.

Palkantarkistusten suorittaminen

Käsittelemme henkilötietojasi suorittaaksemme palkantarkistuksia; esimerkiksi tuottaessamme dokumentaatiota saavutetuista tavoitteista ja ilmoittaessamme sinulle muutoksista palkassasi. Voimme samoja tarkoituksia varten myös tarvittaessa vahvistaa ammattiliiton jäsenyytesi.

Ammattitaidon kehittämisen hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi ammattitaidon kehittämisen hallinnoimiseksi; esimerkiksi järjestäessämme kursseja, suorittaessamme kehityskeskusteluja, säilyttäessämme valmennusten tuloksia, arvioidessamme ja seuratessamme suoritettuja kursseja sekä tuottaessamme raportteja ja tilastoja.

Henkilöstökyselyiden suorittaminen

Käsittelemme henkilötietojasi suorittaessamme henkilöstökyselyitä; esimerkiksi lähettäessämme henkilöstökyselyitä sekä kerätessämme ja arvioidessamme suoritettujen kyselyiden tuloksia.

Tapahtumien ja muun henkilöstötoiminnan toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi järjestääksemme tapahtumia ja muuta henkilöstötoimintaa; esimerkiksi lähettääksemme tapahtumia koskevaa tietoa ja rekisteröidäksemme osanoton tapahtumaan sekä mahdolliset ruokamieltymykset tai ruoka-aine allergiat.

Työn johtaminen ja jakaminen

Käsittelemme henkilötietojasi johtaaksemme ja jakaaksemme töitä; esimerkiksi henkilöstösuunnittelun ja työvuorosuunnittelun vuoksi, vuosilomien suunnittelemiseksi sekä muiden vapaiden, kuten vanhempainvapaan, hallinnoimiseksi.

Toimitilojen hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme liiketoimintaamme ja toimitilojamme; esimerkiksi hallinnoidessamme neuvotteluhuoneiden varauksia, pukuhuoneita, ruokatilauksia, raportoidessamme toimistotiloihin liittyvistä virheistä, tehdessämme inventaariota, kirjatessamme IT-tukitapauksia ja hallinnoidessamme postia ja pakettien toimittamista.

Liiketoimien dokumentointi

Käsittelemme henkilötietojasi dokumentoidaksemme liiketoimia; esimerkiksi liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen, kuten projektiasiakirjojen, laatimisen yhteydessä.

Liiketoiminnan muutosten toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme muutoksia liiketoiminnassamme esimerkiksi uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Samoin käsittelemme henkilötietojasi uudelleensijoittamista koskevien selvitysten vuoksi sekä käydessämme neuvotteluita ammattiliittojen kanssa.

Liiketoiminnan arvioiminen ja seuraaminen

Käsittelemme henkilötietojasi arvioidaksemme ja seurataksemme liiketoimintaamme tuottamalla erilaisia raportteja ja tilastoja; esimerkiksi palkkaukseen liittyviä tilastoja sekä tilastoja liittyen poissaoloihin, henkilökunnan vaihtuvuuteen, projekteihin ja niiden hallinnointiin, sekä riskien arvioimiseen ja niiden seuraamiseen, sisältäen myös työturvallisuutta koskevat riskit.

Viestinnän helpottaminen

Käsittelemme henkilötietojasi helpottaaksemme työntekijöidemme välistä viestintää; esimerkiksi hallinnoidaksemme sähköistä osoitekirjaamme, joka sisältää työntekijöiden nimet ja yhteystiedot sekä helpottaaksemme liiketoimintaan liittyvää viestintää työntekijöidemme ja ulkoisten osapuolten välillä.

Viestintä liiketoiminnastamme ja siihen liittyvistä muutoksista

Käsittelemme henkilötietojasi helpottaaksemme liiketoimintaamme ja siihen liittyviä muutoksia koskevaa sisäistä ja ulkoista viestintäämme; esimerkiksi julkaisemalla liiketoimintaamme liittyviä uutisia eri sisäisten kanaviemme kautta, mukaan lukien intranetin kautta sekä julkaisemalla lehdistötiedotteita ja taloudellisia raportteja ulkoisten kanaviemme kautta.

Brändin rakentaminen ja markkinointiviestintä

Käsittelemme henkilötietojasi, jos julkaisemme nimesi, kuvasi ja yhteystietosi verkkosivuillamme tai muissa digitaalisilla kanavissa suorittaaksemme ulkoista viestintää brändimme kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin tai tarjotaksemme markkinointisisältöä.

Työhön liittyvien sairauksien ja onnettomuuksien estäminen

Käsittelemme henkilötietojasi estääksemme työhön liittyviä sairauksia ja onnettomuuksia. Käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi kommunikoidessamme työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa estääksemme työhön liittyviä sairauksia ja onnettomuuksia.

Työ- ja toimintakyvyn tukeminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi suorittaessamme terveystarkastuksia ennen työsuhteesi alkamista sekä työsuhteesi aikana määräaikaistarkastuksissa, jotta voimme tukea työ- ja toimintakykyäsi. Terveystarkastuksia suoritetaan sen selvittämiseksi, aiheuttaako työ erityistä sairastumisen vaaraa ja/tai työ- tai toimintakykysi selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Yllä mainitun yhteydessä voimme myös suorittaa salmonellakokeita, jos työtehtäväsi edellyttävät työskentelyä naudan, sian tai siipikarjan tuotannossa, käsittelyssä tai jakelussa, jotta voimme varmistaa toimintakykysi, elintarvikkeidemme hygienian sekä tuotteidemme korkean hygienialaadun. Terveystarkastuksia suoritetaan yhteistyössä työterveydenhuollon palveluntarjoajan kanssa.

Työkyvyn seuranta ja varhaisen tuen tarjoaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi työkykysi seuraamisen yhteydessä ja tarjotessamme sinulle varhaista tukea, jos sinulla on haasteita työssäsi tai työkykysi on vaarantunut. Tähän voi sisältyä työkykysi vaarantumista koskevien signaalien vastaanottaminen työterveyshuollon palveluntarjoajalta sekä henkilötietojen käsitteleminen varhaisen tuen mallimme eri vaiheissa (esimerkiksi varhaisen tuen haastattelussa keräämämme henkilötiedot).

Liikunta- ja kulttuurietujen tarjoaminen hyvinvoinnin edistämiseksi

Voimme käsitellä henkilötietojasi tarjotessamme liikunta- ja kulttuurietuja sekä siirtäessämme tarvittavia henkilötietoja palveluntarjoajallamme edistääksemme työntekijöiden hyvinvointia.

Turvallisuus- ja selvitystarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi turvallisuustarkoituksiin; esimerkiksi kerätessämme tietoja kulunvalvonnan yhteydessä sisäänpääsyistä toimitiloihimme, antaessamme pääsykortin ja hallinnoidaksemme pääsyä ja käyttöoikeuksia IT-järjestelmiimme. Samoin käsittelemme henkilötietojasi IT-järjestelmien lokitietojen ja käytön seurannan yhteydessä.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi seurataksemme, että ohjeistuksiamme ja käytäntöjämme noudatetaan sekä selvittääksemme tällaisia asioita.

Voimme myös tarpeen vaatiessa käsitellä henkilötietojasi havaittuamme turvallisuutta vaarantavan tilanteen; esimerkiksi suorittaessamme turvallisuushäiriöitä koskevia selvityksiä.

Kameravalvonta

Voimme käsitellä henkilötietojasi suorittaessamme kameravalvontaa toimitiloissamme (lue lisää henkilötietojesi käsittelystä kameravalvonnan yhteydessä täältä). Alueet, joilla kameravalvontaa suoritetaan, ovat selvästi merkitty.

IT-järjestelmien ja palveluiden hallinnoiminen ja turvaaminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme ja suojataksemme IT-järjestelmiämme ja palveluitamme; esimerkiksi paikantaessamme vikoja, tehdessämme varmuuskopioita, hallinnoidessamme järjestelmä- ja sovellusmuutoksia sekä ongelmia. Samoin käsittelemme henkilötietojasi kirjatessamme IT-järjestelmien käyttöä ja selvittäessämme tietoturvapoikkeamia.

Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme lakisääteiset velvoitteemme; esimerkiksi toteuttaaksemme syrjinnän vastaisen lainsäädännön sekä työpaikkaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön mukaiset vaatimukset.

Syrjinnän vastaisen lainsäädännön vaatimukset

Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme kulloinkin voimassa olevan syrjinnän vastaisen lainsäädännön asettamat vaatimukset; esimerkiksi suorittaaksemme palkkatutkimuksia havaitaksemme, korjataksemme ja estääksemme kohtuuttomia eroja palkkauksessa ja muissa työolosuhteissa, suorittaaksemme aktiivisia toimia vastataksemme mahdolliseen syrjintään sekä muutoin edistääksemme tasa-arvoisia oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Työpaikkaa ja kuntoutusta koskevat velvoitteet

Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme työpaikkaa koskevan lainsäädännön vaatimukset; esimerkiksi seuratessamme työpaikkamenettelyitä, selvittäessämme työpaikalla sattuneita työtapaturmia tai onnettomuuksia sekä parantaessamme työolosuhteita tapaturmien ja onnettomuuksien estämiseksi.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi auttaaksemme kuntouttamisessa sekä toimiessamme yhteistyössä työterveys- ja työturvallisuusviranomaisten (kuten Kansaneläkelaitoksen ja aluehallintoviraston) kanssa.

Muut työlainsäädännön mukaiset velvoitteet

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme muut työlainsäädännön mukaiset velvoitteemme, kuten työtodistuksen tarjoamiseen ja ammattiliittojen kanssa käytyihin neuvotteluihin liittyvät kirjaukset.

Muut lakisääteiset velvoitteet

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme muita lakisääteisiä velvoitteita, kuten Suomen lain mukaisten kirjanpitoa koskevien vaatimusten noudattaminen, ulosottoviraston ulosmittausten pidättäminen palkasta sekä työtehtäviä varten vaadittavien pätevyyksien ja lupien, kuten hygieniapassin, tarkistaminen.

Jaamme tarvittaessa henkilötietojasi eri vastaanottajien kanssa, kuten pankkien, palveluntarjoajien, ammattiliittojen, viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa (katso lisätietoja alla). Vastaanottaja toimii lähtökohtaisesti rekisterinpitäjänä sen suorittaman henkilötietojesi käsittelyn osalta. Saadaksesi lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja jaamme eri vastaanottajien kanssa ja millä laillisella perusteella jaamme henkilötietojasi, katso Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi luovuttamisesta –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.

Palveluntarjoajat

Toteuttaaksemme henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset, jaamme henkilötietojasi yritysten kanssa, jotka tarjoavat meille palveluita (mukaan lukien IT-palveluita). Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan nimenomaisten ohjeidemme mukaisesti eivätkä ne saa käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajien on lain sekä sopimusten mukaisesti suojeltava henkilötietojasi. HKScan on yllä mainitun palveluntarjoajien puolestamme suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjä.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme tai hallinnoidaksemme ja puolustaaksemme oikeusvaateita.

Vastaanottaja

Tarkoitus

HKScan konserniyhtiöt

Voimme jakaa henkilötietojasi muille HKScan konserniyhtiöille sisäisen raportoinnin yhteydessä liiketoiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä, järjestelmien ylläpitämiseksi ja tietojen hallinnoimiseksi.

Pankit

Jaamme henkilötietojasi pankeille voidaksemme maksaa palkkasi ja muut työsuhde-etusi.

Ammattiliitot

Jaamme henkilötietojasi ammattiliitoille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteiset velvoitteemme ja suorittaessamme palkkatarkistuksia.

Työnantajajärjestöt

Jaamme henkilötietojasi työnantajajärjestöille noudattaaksemme velvollisuuksiamme ja jotta työnantajajärjestö voi suorittaa palkkatarkistuksia.

Viranomaiset

Jaamme henkilötietojasi viranomaisille esimerkiksi toteuttaaksemme lakisääteiset velvoitteemme.

Vakuutusyhtiöt

Jaamme henkilötietojasi vakuutusyhtiöille esimerkiksi arviointia tai turvallisuutta koskevia tarkoituksia varten (esimerkiksi ilmoittaessamme työpaikalla sattuneen vahingon).

Työterveyshuollon palveluntarjoaja

Jaamme henkilötietojasi työterveyshuollon palveluntarjoajalle estääksemme työhön liittyviä sairauksia ja onnettomuuksia, tukeaksemme työ- ja toimintakykyä sekä seurataksemme työkykyä ja tarjotaksemme varhaista tukea.

Ulkopuoliset neuvonantajat

Jaamme henkilötietojasi ulkopuolisille neuvonantajillemme esimerkiksi toteuttaaksemme kirjanpitoon liittyvät lakisääteiset velvoitteemme.

Hotellit, konferenssikeskukset ja matkatoimistot

Jaamme henkilötietojasi hotelleille, konferenssikeskuksille sekä matkatoimistoille esimerkiksi varatessamme työmatkoja.

Mahdolliset ostajat ja myyjät

Voimme jaksaa henkilötietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa yrityskauppojen yhteydessä, joihin liittyy koko liiketoimintamme tai sen osan siirtäminen kolmannelle osapuolelle.

 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Tämän jälkeen poistamme tai anonymisoimme tietosi siten, ettei niitä enää voi yhdistää sinuun. Saadaksesi lisää tietoja siitä, miten kauan säilytämme henkilötietojasi, katso Yksityiskohtaiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajistamme voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@hkscan.com.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun tämä on tarpeen oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi tietosuojaverkkosivustomme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hkscan.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytä kopion henkilötiedoistasi täältä.. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen käsittää vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan yhteyttä HR-esimieheesi tai lähetät kysymyksesi osoitteeseen privacy@hkscan.com. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Saadaksesi lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, katso Yksityiskohtaiset tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista –otsikoitu asiakirja, joka on saatavilla HKScanin jaetusta intranetistä tai josta voit pyytää kopion HR-esimieheltäsi.