Information om behandling av anställdas personuppgifter - Sverige

Läs mer nedan.

Som anställd på HKScan Sweden AB ("HKScan") ska du känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behand­lingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

HKScan är personuppgiftsansvarig för behand­lingen av dina personuppgifter enligt denna informationstext om inget annat anges.

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Det kanske är självklart, men vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss och behandlar, t.ex. för uppföljning, utvärdering och målstyrning (såsom i samband med genomförande och doku­mentation av utvecklingssamtal), för att genomföra medarbetarunder­sök­ningar och för att leda och fördela arbetet (såsom i samband med semesterplanering och hantering av annan ledig­het, exempelvis föräldraledighet eller tjänstledighet), samt vid kommunikation med hjälp av våra IT-re­surser.

Anhöriga och andra närstående

I samband med en olyckshän­delse eller annan nödsituation kan vi samla in personuppgifter som dina anhöriga eller andra närstående kan lämna till oss.

Myndigheter

Vi samlar in personuppgifter som olika myndigheter lämnar till oss, t.ex. Försäkringskassan och Skat­teverket, och behandlar för hantera din lön och dina anställningsförmåner, för att leda och fördela arbetet (schemaläggning och hantering av t.ex. föräldraledighet), för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess), samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. i samband med sjukdom eller rehabilitering).

Banker

Vi samlar in personuppgifter som din bank lämnar till oss för att hantera din lön och dina anställnings­förmåner.

Försäkringsbolag

Vi samlar in personuppgifter som försäkringsbolag lämnar till oss och behandlar t.ex. för att hantera lön och anställ­nings­förmåner (t.ex. pensions- och försäkringspremier), av utrednings- och säkerhetskäl (t.ex. i sam­band med ett skadeärende till följd av en olycka), samt för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess).

Pensions- och försäkringsadministratörer/rådgivare

Vi samlar in personuppgifter som pensions- och försäkringsadministratörer (t.ex. Collectum) och pensions- och försäkringsrådgivare lämnar till oss och be­handlar för att han­tera lön och anställnings­förmåner (t.ex. pensions- och försäkringspre­mier).

Fackliga organisationer

Vi samlar in personuppgifter som berörda fackliga organisationer lämnar till oss och behandlar t.ex. för att leda och fördela arbetet (t.ex. i samband med anställningsä­renden), för att genomföra verksam­hetsförändringar, samt för att hantera och bemöta rättsliga krav(t.ex. i samband med ett krav eller en rättsprocess).

Övriga källor

Därutöver samlar vi in personuppgifter om dig som andra än ovanstående kan lämna till oss, såsom leverantörer, t.ex. i samband med kommunikation med dessa.

I korthet behandlingar vi dina uppgifter för:

 • att hantera din anställning;
 • att hantera verksamheten;
 • kommunikation; samt för
 • säkerhet.

Nedan anges närmare för vilka ändamål som dina personupp­gifter behandlas. För ytterligare inform­ation om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, hur länge och med stöd av vilken laglig grund, se Bilaga 1.

Hantera anställningsförhållandet

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera anställningsförhållandet, t.ex. för att upprätta och ingå anställningsavtal med dig, lagra grundläggande information, såsom ditt namn, befatt­ning etc. i våra system, hantera användarkonton och arbetsverktyg, såsom mobiltelefon, han­tera förändringar av tjänsten, inklusive avslut av anställningen och upprättande av arbetsbetyg.

Hantera lön och anställningsförmåner

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera lön och anställningsförmåner, t.ex. för att be­räkna och utbetala lön, inklusive insamling av löneunderlag, och för att hantera lönerättelser och skicka lönespe­cifikationer.

För samma syfte behandlingar vi dina uppgifter för att hantera dina anställningsförmåner, såsom se­mester, pensions- och försäkringspremier, tjänste- och förmånsbilar och utlägg i tjäns­ten.

Genomföra lönerevision

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra lönerevision, t.ex. för att ta fram underlag avseende uppfyllda mål och för att meddela ny lön. För samma syfte kan vi även, om det är nödvändigt, kontrol­lera facklig tillhörighet.

Hantera ensidiga förmåner

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera ensidiga förmåner, t.ex. för att hantera frisk­vårdsbidrag.

Hantera kompetensutveckling

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera kompetensutveckling, t.ex. för att genomföra utbildningar, lagra ut­bildningsresultat, samt för att följa upp och utvärdera genomförda utbildningar.

Uppföljning, utvärdering och målstyrning

Vi behandlar dina uppgifter för målstyrning, uppföljning och utvärdering, t.ex. för att genom­föra och dokumentera medarbetarsamtal, dokumentera mål, samt för att ta fram rapporter och statistik.

Genomföra medarbetarundersökningar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra medarbetarundersökningar, t.ex. för att skicka ut medarbetarundersökningar och för att samla in och utvärdera resultat från genom­förda undersök­ningar.

Genomföra event och andra personalaktiviteter

Vi behandlar dina uppgifter för att genomföra event och andra personalaktiviteter som vi har, t.ex. för att kommunicera med dig om eventet och för att registerera deltagande och eventuella matpreferenser.

Leda och fördela arbetet

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att leda och fördela arbetet, t.ex. för behovs- och beman­ningsplane­ring, schemaläggning, semesterplanering och hantering av övrig ledighet, såsom tjänstledig­het och föräldraledighet.

För samma syfte kan vi hantera dina personuppgifter i samband med anställningsärenden, t.ex. för att hantera misskötsamhet och uppsägning i ett enskilt fall, inklusive utredningar i sam­band med detta.

Hantera kontorslokaler

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera verksamheten, t.ex. hantera rumsbokningar och matbe­ställningar, felanmälningar av lokaler och inventarier, IT-supportärenden och för post- och pakethante­ring.

Dokumentera verksamheten

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att dokumentera verksamheten, t.ex. i samband med upprättande av verksamhetsdokumentation, såsom projektdokument.

Genomföra verksamhetsförändringar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra verksamhetsförändringar exempelvis i sam­band med omorganisationer. För detta syfte behandlar vi personuppgifter för att upprätta t.ex. turordningslistor och omplaceringsutredningar och för att genomföra för­handlingar med fackliga orga­nisationer.

Utvärdera och följa upp verksamheten

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att utvärdera och följa upp verksamheten, t.ex. för att ta fram rap­porter och statistik för exempelvis projekt och för att han­tera, utreda och följa upp risker i verksam­heten, såsom säkerhetsrisker.

Genomföra analys för ökad verksamhetsinsikt och verksamhetsplanering

Vi använder dina uppgifter för att genomföra analyser för ökad verksamhetsinsikt och verksamhets­planering, t.ex. för att ta fram rapporter och statistik över olika nyckeltal relaterat till mångfald, från­varo, personalomsättning och arbetsrelaterade tillbud.

Möjliggöra kommunikation

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare, t.ex. för att hantera vår digitala adressbok över medarbetares namn och kontaktuppgifter.

Affärsrelaterad kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi möjliggör affärsrelaterad kommunikation mellan medarbetare och med att du eller andra medarbetare kommunicerar med externa parter i tjänsten, t.ex. när du skickar e-post till andra medarbetare eller till en extern persons e-postadress.

Kommunikation om verksamheten och verksamhetsförändringar

Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra både intern och extern kommunikation om verksamheten och verksamhetsför­ändringar, t.ex. för att publicera nyheter om verksamheten i olika interna kanaler, såsom på intranätet och vid publicering av pressmeddelanden och finansiella rapporter i externa kanaler.

Kommunikation i marknadsföringssyfte

Vi behandlar dina uppgifter i samband med extern kommunikation i syfte att bygga vårt varumärke och tillhandahålla marknadsföring, t.ex. i våra digitala kanaler.

Kommunikation om medarbetare

Vi behandlar dina uppgifter för kommunikation om medarbetare, t.ex. för att publi­cera namn, bild och kontaktuppgifter på externa webbsidor samt för kommunikation om erbjudanden och i samband med pub­licering av platsannonser.

Utrednings- och säkerhetskäl

Vi behandlar dina uppgifter av utrednings- och säkerhetskäl, t.ex. för att registrera in- och ut­passering, för att utfärda passerbricka eller passerkort och för åtkomsthantering och behörighets­styrning av IT-resurser. För samma syfte behandlar vi dina per­sonuppgifter i samband med loggning och uppföljning av IT-an­vändning.

Vidare kan vi behandla dina personuppgifter för att övervaka efterlevnaden av våra riktlinjer, poli­cies och rutiner, inklusive utredningar i samband med detta.

Vid incidenthantering i verksamheten t.ex. säkerhetsincidenter och vid genomförande av sä­kerhetsut­redningar kan vi även om det är nödvändigt behandla dina personuppgifter.

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja och utreda brott

Vi kan behandla dina personuppgifter i samband med kameraövervakning av våra lokaler i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott, men även för din och vår trygghet. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kameraö­vervakat. (Integritetsmeddelande för kameraövervakning)

Hantera och skydda IT-system och -tjänster

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera och skydda våra IT-system och tjänster, t.ex. för att felsöka, säkerhetskopiera, problem- och förändringshantera system och applikat­ioner. För samma syfte behandlar vi personuppgifter i samband med loggning av IT-använd­ning och IT-inci­denthante­ring (t.ex. vid en driftsstörning).

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist och rättsprocesser, inklusive upprättande av handlingar för samma syfte, såsom inlagor, yttran­den och överenskommelser.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att uppfylla krav i dis­kriminerings-, arbetsmiljö-, dataskyddslagstiftning.

Diskrimineringslagstiftning

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att uppfylla krav i gällande diskrimineringslagstiftning, t.ex. för att genomföra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor, samt vidta aktiva åtgärder för att motverka eventuell diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis kön.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att uppfylla krav i arbetsmiljölagstiftning, t.ex. för att ge­nomföra individuella arbetsmiljöanpassningar, vidta åtgärder för systematiskt arbetsmiljöar­bete (SAM), samt för att han­tera, utreda och åtgärda eventuella arbetsmiljöincidenter.

Vidare behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra rehabiliteringsåtgärder och i samband med det för att hantera kontakter med företagshälsovården och berörda myndigheter (t.ex. Försäkringskassan), samt för att genomföra nödvändiga tester i samma syfte.

Övriga arbetsrättsliga förpliktelser

Därutöver behandlar vi dina uppgifter i syfte att uppfylla övriga arbetsrättsliga förpliktelser, t.ex. upp­rätta arbetsgivarintyg och upprätta och lagra protokoll från fackliga förhandlingar.

Övriga rättsliga förpliktelser             

Dessutom behandlar vi dina uppgifter i syfte att uppfylla övriga rättsliga förpliktelser, t.ex. för att uppfylla redovisnings- och bokföringskrav enligt bokföringslagen, verkställa löneavdrag på grund av beslut om utmätning från Kronofogden, samt för att kontrollera eventuella nödvändiga behörigheter för tjänsten.

Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare, t.ex. banker, leverantörer, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, myndigheter, försäkringsbolag och externa rådgi­vare, se nedan. Mottagaren är, som utgångspunkt, personuppgifts­ansvarig för sin egen behandling av dina personupp­gifter. För detaljerad information om vilka personuppgifter vi delar med olika motta­gare och den lagliga grunden för utlämnandet, se Bilaga 2.

Banker

Vi delar dina personuppgifter med banker för att hantera din lön och anställningsförmåner, t.ex. för att utbetala lön.

Leverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina person­uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra ut­tryckliga instruktioner och får inte an­vända dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyl­diga enligt lag och avtal att skydda dina per­sonuppgifter. HKScan är person­upp­giftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som leverantö­rerna utför enligt ovan på vårt upp­drag.

Vidare delar vi dina personuppgifter med berörda leverantörer i samband med kommunikation med dessa och för att hantera leverantörsförhållandet. För leverantörens egen behandling av dina person­uppgifter är leverantören själv personuppgiftsansvarig.

Fackliga organisationer

Vi delar dina personuppgifter med fackliga organisationer, t.ex. för att uppfylla rättsliga förpliktelser (såsom förhandlings- och informationsplikt), för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess), samt i samband med lönerevisioner.

Arbetsgivarorganisationer

Vi delar dina personuppgifter med arbetsgivarorganisationer, t.ex. för att uppfylla rättsliga förpliktel­ser (t.ex. förhandlings- och informationsplikt) samt för att hantera och bemöta rättsliga krav(t.ex. i samband med ett krav eller en rättsprocess).

Myndigheter

Vi delar dina personuppgifter med myndigheter, t.ex. för att uppfylla rättsliga förpliktelser (såsom för att lämna kontrolluppgift till Skatteverket, för att anmäla incidenter till, i förekommande fall, Försäk­rings­kassan och Arbetsmiljöverket, för att uppfylla varselskyldighet till Arbetsförmedlingen, samt för att rapportera statistik till Statistiska centralbyrån (SCB)), för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. med polisen i brottsutredningar eller domstolar i samband med ett krav eller en rättspro­cess).

Pensions- och försäkringsadministratörer/rådgivare

Vi delar dina personuppgifter med pensions- och försäkringsadministratörer (t.ex. Collectum) och med pensions- och försäkringsrådgivare för att hantera lön och anställningsförmåner.

Försäkringsbolag

Vi delar dina personuppgifter med försäkringsbolag för att hantera lön och anställningsförmåner (t.ex. för att betala pensions- och försäkringspremier), av utrednings- och säkerhetsskäl (t.ex. i samband med anmälan av en arbetsskada) och för att hantera och bemöta rättsliga krav (t.ex. i sam­band med en tvist eller en rättsprocess).

Externa rådgivare

Vi delar dina personuppgifter med externa rådgivare, t.ex. för att uppfylla rättsliga förpliktelser (såsom revisionsbyråer i samband med revision) och för att hantera och bemöta rättsliga krav (såsom advokat­byråer eller andra juristbyråer i samband med ett anställningsärende eller för att han­tera krav eller en rättsprocess).

Hotell- och konferensanläggningar och resebyråer

Vi delar dina personuppgifter med hotell- och konferensanläggningar, samt resebyråer t.ex. i samband med bokning av tjänsteresor.

Leverantörer av omställningstjänster

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer av omställningstjänster i samband med genomförande av verksam­hetsförändringar för att du, i förekommande fall, ska få omställningsstöd.

Övriga mottagare

Motparter

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi dela dina personuppgifter med motparter, t.ex. leve­rantörer och leverantörers externa rådgivare.

Potentiella köpare och säljare

I samband med en verksamhetsförändring som innebär en överlåtelse av hela eller delar av verksam­heten kan vi dela personuppgifter med potentiella köpare och säljare.

Externa parter

I samband med medarbetares kommunikation i tjänsten delar vi dina personuppgifter med berörda externa parter.

Vi sparar dina personuppgifter endast för sådan tid som är nödvändigt för att uppfylla ända­målen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt ra­dera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. För närmare information om hur länge dina person­uppgifter bevaras, se Bilaga 1.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området så att du kan känna dig trygg med att dina uppgifter är tillräckligt skyddade. I vissa fall kan dock dina personuppgifter överfö­ras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänstele­verantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör. In­formation över vilka länder som vi, i förekommande fall, överför dina personuppgifter till och de skyddsåtgärder som vidtagits kan fås på begäran.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Vissa rättigheter, t.ex. rätten till dataportabilitet, gäller först från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. re­gis­terut­drag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att be­gära att upp­giften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, åter­kalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be­tyder att om du åter­kallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgif­ter om det finns lagligt stöd för detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har per­sonliga skäl som rör situationen. Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som över­väger ditt integri­tetsintresse.

Begära radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära begränsning av behandling

Du har även rätt att under vissa omständigheter be­gära att behandlingen av dina personuppgifter be­gränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Flytta din data (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­taportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, om­fattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grun­der, t.ex. med stöd av ditt anställningsavtal.

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges i texten. I sådant fall kommer du att få del av en uppdaterad informationstext där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationstexten finns alltid publicerad på intranätet.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta [din linjechef/HR-chefen]. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datain­spektionen).

Detaljerad information om vilka personuppgifter som vi behandlar

Din anställning

Hantera anställningsförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om omdöme

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla an­ställ­ningsavtalet med dig.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) år där­efter i syfte att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. Faktauppgifter, t.ex. identi­tetsuppgifter och anställningsuppgifter, bevaras tillsvidare i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. för att uppfylla krav i lagen (1982:80) om anställningsskydd och i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk­ring).

 

Hantera lön och anställningsförmåner

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Semesteruppgifter
 • Skatteuppgifter
 • Uppgifter om sociala förhållanden

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla an­ställ­ningsavtalet med dig.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nöd­vändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för den tid där­efter som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalade åtaganden, t.ex. avseende pens­ionsutbe­tal­ningar. Därutöver bevaras dina personuppgifter för en tid om tio (10) år efter anställningens upphö­rande i syfte att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Genomföra lönerevision

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Prestationsuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa gällande kollektivavtal.

Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgif­ter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap, är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldig­heter och utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under lönerevisionen för detta syfte och för en tid om 26 månader efter det att lönerevisionen avslutats för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Hantera ensidiga förmåner

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att ge dig bra förmåner samt bygga vårt arbetsgivarvarumärke.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga för­pliktelser (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

 

Hantera kompetensutveckling

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att erbjuda dig och säkerställa din kompetensutveckling, t.ex. för att genomföra utbild­ningar och lagra utbildningsre­sultat.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte. Vidare bevaras personuppgifter under den ytterligare tid som är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. krav på dokumentation av genomförda utbildningar enligt lag).

 

Uppföljning, utvärdering och målstyrning

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Prestationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa upp och utvärdera våra medarbetare för att säkerställa målstyr­ning, t.ex. för att dokumentera medarbetarsam­tal och karriärplaner, samt för att ta fram rapporter och sta­tistik.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare.

 

Genomföra medarbetarundersökningar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Demografiska uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Svarsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra medarbetarunder­sökningar i syfte att få information om din och andra medarbetares uppfattning om t.ex. verk­samheten och dina och andra medarbetares arbets- och an­ställningsförhållan­den.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

 

Genomföra event och andra personalaktiviteter

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Deltagaruppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Matpreferenser
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra event, t.ex. för att registrera deltagare och för att kom­municera med dig i samband med eventet.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från even­tets genomfö­rande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagan­det och utvärdera eventet, samt för planering av eventuella framtida event. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några person­uppgifter kan sparas tillsvidare.

 

Verksamheten

Leda och fördela arbetet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgifter om sociala förhållanden

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla an­ställ­ningsavtalet med dig.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) år där­efter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Hantera kontorslokaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Matpreferenser
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att hantera våra kontorslokaler, t.ex. för att hantera rumsbokningar, felanmälningar och för att hantera IT-supportärenden.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: För att hantera matbeställningar, felanmälningar av lokaler och inventarier, IT-supportärenden och för post- och pakethantering bevaras dina personuppgifter under en period om tre (3) må­nader från den relevanta tidpunkten, t.ex. när ärendet avslutats.

Personuppgifter som förekommer i verksamhetsdokumentation bevaras tillsvidare för detta syfte. Personupp­gifter som före­kommer i underlag för fördelning av resurser bevaras för en tid om sju (7) år räknat från ut­gången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga förpliktelser (bokförings- och redo­visningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

 

Dokumentera verksamheten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att dokumentera verksamheten.

Bevarandetid: Personuppgifter som förekommer i verksamhetsdokumentation bevaras tillsvidare för detta syfte.

 

Genomföra verksamhetsförändringar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra verksamhetsföränd­ringar, t.ex. för att hantera en omor­ganisation eller en verksamhetsövergång.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap, behandlas om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra skyl­digheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) år där­efter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Utvärdera och följa upp verksamheten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Semesteruppgifter
 • Svarsuppgifter
 • Uppgift om arbetsverktyg

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa upp och utvärdera verk­samheten, t.ex. projekt och risker i verk­samheten.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare. Vissa personupp­gifter som före­kommer i underlag för internrevision bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga förpliktelser (bokförings- och redo­visningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

 

Genomföra analys för ökad verksamhetsinsikt och verksamhetsplanering

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Incidentuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra analyser för ökad verksamhetsinsikt och verksamhets­planering, t.ex. för att ta fram rapporter och statistik över olika nyckeltal inom verk­samheten.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

Intern och extern kommunikation

Affärsrelaterad kommunikation

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Matpreferenser
 • Närvaro- och frånvarouppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att möjliggöra affärsrelaterad kommunikation, t.ex. mellan medarbetare ( för att t.ex. han­tera vår digitala adress­bok) och mellan medarbetare och externa parter.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter hänförliga till kommunikation med en annan medarbetare bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.

Dina personuppgifter hänförliga till kommunikation med externa parter bevaras under en period om tio (10) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Kommunikation i marknadsföringssyfte

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Ljud- och bildmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att möjliggöra kommunikation externt i syfte att bygga vårt varumärke och tillhandahålla marknadsföring.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under anställningsförhållandet för detta syfte.

 

Kommunikation om verksamheten och verksamhetsförändringar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Ljud- och bildmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kommunicera om verk­samheten och verksamhetsförändringar internt (t.ex. för att lämna information om personalförändringar) och externt, t.ex. vid publicering av pressmeddelanden och finansiella rapporter via externa kanaler och vid tillhandahållandet av kommunikation rörande HKScans varor och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte.

 

 

Kommunikation om medarbetare

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kommunicera externt i syfte att lämna erbjudanden och i samband med kommunicering av rekryteringsmaterial, t.ex. i samband med publicering av platsannonser.

Bevarandetid: I syfte att lämna erbjudanden bevaras dina personuppgifter under anställningsförhållandet som huvudregel. Personuppgifter som har publicerats via digitala kanaler bevaras normalt tillsvidare. Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen i syfte att kommunicera material hänförligt till rekryteringen och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Möjliggöra kommunikation

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Matpreferenser
 • Närvaro- och frånvarouppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av möjliggöra för dig och andra medarbetare att använda HKScans IT-resurser, t.ex. för privata ändamål i skälig utsträckning.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader räknat från tidpunkten för den senaste kom­munikationen i samma konversation.

 

 

Säkerhet m.m.

Utrednings- och säkerhetskäl

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Incidentuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Logginformation
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att behandla personuppgifter av utrednings- och säkerhetskäl, t.ex. för att registrera in- och utpassering, utfärda passerkort och för åtkomsthantering och behörighets­styrning av IT-resurser.

Bevarandetid: För att utfärda passerkort, samt för åtkomsthantering och behörighetstyrning bevaras dina per­sonuppgifter under anställningsförhållandet och för en tid om en (1) månader därefter av tek­niska skäl.

För utpasseringskontroller bevaras dina personuppgifter för en tid om två (2) månader räknat från tidpunkten för kontrollen eller den längre tid därefter som är nödvändig för att tillgo­dose vårt berä­ttigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Logginformation i samma syfte bevaras under en period om 13 månader från tidpunkten för logghändelsen.

Dina personuppgifter bevaras i samma syfte för övervakning av efterlevnaden av våra riktlinjer, poli­cies och rutiner samt för incidenthantering under den tid som en utredning pågår och för den längre tid därefter som är nödvändig för att tillgo­dose vårt berä­ttigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja och utreda brott

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra kameraövervakning i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.  

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

 

Hantera och skydda våra IT-system och -tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Deltagaruppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Logginformation
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Matpreferenser
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Prestationsuppgifter
 • Relationsuppgifter
 • Semesteruppgifter
 • Skatteuppgifter
 • Svarsuppgifter
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgift om arbetsverktyg
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om sociala förhållanden
 • Uppgift om omdöme
 • Ärendeuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, säkerhets­kopiera, problem- och föränd­ringshantera system och applikationer.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandling av eventuella känsliga personuppgifter och brottsuppgifter stödjer sig på samma rättsliga grund som respektive berörd behandling.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för detta syfte om det är nödvändigt under ett systems eller tjänst totala livscykel. Personuppgifter i loggar bevaras dock för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 måna­der räknat från tidpunkten för logg­hän­delsen. Vid utveckling av system och tjänster behandlas personuppgif­terna i syfte att avidentifiera dem.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsproces­ser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­uppgifter, behandlas om det är nödvändigt för att han­tera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

 

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Information om skada
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgifter om sociala förhållanden
 • Ärendeuppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för HKScan, t.ex. för att uppfylla krav i diskriminerings-, arbets­miljö-, data­skyddslag­stiftning.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas när det är nödvän­digt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten, t.ex. krav på rehabilite­ringsåtgärder enligt arbetsmiljölagen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna upp­fylla våra rättsliga förpliktelser.

Detaljerad information om utlämnande av personuppgifter till mottagare

Nedan har vi listat de mottagare som vi, i förekommande fall, lämnar ut dina personuppgifter till, samt ändamålet och den lagliga grunden för utlämnandet.

Banker

Hantera lön och anställningsförmåner

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla an­ställ­ningsavtalet med dig.

 

Leverantörer

Kommunikation mellan medarbetare och externa parter i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa parter i tjänsten.

 

Fackliga organisationer

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgift om sociala förhållanden
 • Ärendeuppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för HKScan, t.ex. för att uppfylla krav enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, delar vi när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättspro­cesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Genomföra lönerevision

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa gällande kollektivavtal.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgif­ter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap, är nödvän­dig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldig­heter och utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

 

Arbetsgivarorganisationer

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgift om sociala förhållanden
 • Ärendeuppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för HKScan, t.ex. för att uppfylla krav enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, delar vi när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättspro­cesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Myndigheter

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgift om sociala förhållanden
 • Ärendeuppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för HKScan, t.ex. för att uppfylla krav i arbets­miljö-, data­skydds- och skattelagstiftning.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättspro­cesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell delning av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om delningen är nöd­vändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Pensions- och försäkringsadministratörer/rådgivare

Hantera lön och anställningsförmåner

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Semesteruppgifter
 • Skatteuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla anställ­ningsavtalet med dig.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, delar vi om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

 

Försäkringsbolag

Hantera lön och anställningsförmåner

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla anställ­ningsavtalet med dig.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, delar vi om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten.

 

Utrednings- och säkerhetsskäl

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Logginformation
 • Organisatorisk information
 • Platsinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att behandla personuppgifter av utrednings- och säkerhetskäl.

Behandling av personnummer är nödvändig med hän­syn till ändamålet med behandlingen.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättspro­cesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

Externa rådgivare

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Incidentuppgifter
 • Information om skada
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Närvaro-och frånvarouppgifter
 • Organisatorisk information
 • Testuppgifter
 • Uppgift om arbetsförhållanden
 • Uppgift om arbetstagarens handlande
 • Uppgift om sociala förhållanden
 • Ärendeuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för HKScan, t.ex. för att upp­fylla krav på revision i aktiebolagslagen (2005:551).

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlas när det är nödvän­digt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten, t.ex. krav på rehabilite­ringsåtgärder enligt arbets­miljölagen.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Anställningsuppgifter
 • Förmånsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Lön- och ersättningsuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om arbetstagarens handlande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättspro­cesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgift om fackligt medlemskap och hälso­upp­gifter, delar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna faststäl­las, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att an­mäla misstanke om brott till polisen.

 

Företagshälsovård

Genomföra kontroller och tester av medarbetare

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra kontroller och tester av medarbetare när det är nöd­vändigt för tjänsten.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Hotell- och konferensanläggningar och resebyråer

Hantera anställningsförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla an­ställ­ningsavtalet med dig.

 

Leverantörer av omställningstjänster

Genomföra verksamhetsförändringar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för utlämnandet

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att genomföra verksamhetsföränd­ringar, t.ex. för att hantera en om­organisation eller en verksamhetsövergång.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Övriga mottagare

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Motparter

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi över­föra uppgifter till motparter, till exempel leverantörer och leverantö­rers externa rådgivare.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en sammanslagning.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Externa parter

Vid kommunikation med externa parter delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa par­terna.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att möjliggöra kommunikation med externa parter i tjänsten.

Information om kategorier av personuppgifter m.m.

Kategori

Betydelse

Exempel på personuppgifter

Anställningsuppgifter

Uppgifter kopplat till din anställning

 • Anställningsdatum
 • Anställningsform
 • Anställningstid
 • Arbetstidsmått
 • Arbetsuppgifter
 • Avgångsorsak
 • Befattning
 • Sysselsättningsgrad
 • Titel

Bild- och ljudmaterial

Uppgifter som finns i bild- och ljudmaterial

 • Fotografi
 • Ljudupptagning
 • Rörlig bild

Deltagaruppgifter

Uppgifter som rör deltagande i event och liknande

 • Aktivitet
 • Tidpunkt

Demografiska uppgifter

Uppgifter kopplat till demografi

 • Kön
 • Medborgarskap
 • Språk
 • Ålder

Din kommunikation

Uppgifter som finns i den kommunikation som du förmedlar

 

Förmånsuppgifter

Uppgifter om förmåner som du kan ha i din anställning

 • Bonus
 • Förstärkt föräldrapenning
 • Pensionsuppgifter
 • Personalrabatt
 • Semesterrätt
 • Tjänste- och förmånsbil

Identitetsuppgifter

Uppgifter kopplat till din identitet, det vill säga uppgifter som möjliggör identifiering av dig

 • Anställningsnummer
 • Användaridentitet
 • IP-adress
 • Namn
 • Personnummer
 •  Registreringsnummer
 • Signatur

Incidentuppgifter

Uppgifter kopplat till en inträffad incident

 • Arbetsmiljö-, säkerhet- och personuppgiftsincident
 • Arbetsolycka
 • Arbetsskada
 • Tillbud

Kompetensuppgifter

Uppgifter som rör din kompetens och underlag kopplat till det

 • Utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Kurser
 • Kvalifikationer
 • Utbildningsunderlag

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig

 • Adress
 • E-postadress,
 • Telefonnummer
 • Webbadress

Logginformation

Uppgifter som finns i olika loggar, till exempel åtkomst- och åtgärdsloggar

 • Tidsstämpel
 • Logghändelse

Lön- och ersättningsuppgifter

Uppgifter som rör lön, ersättningar och utbetalningsinformation

 • Bankkonto
 • Lön
 • Löneform
 • Lönetillägg
 • Utlägg

Matpreferenser

Uppgift om du har särskilda matpreferenser till exempel laktos eller vegetariskt

 

Närvaro-och frånvarouppgifter

Uppgifter om din närvaro- och frånvaro

 • Annan ledighet
 • Arbetad tid
 • Föräldraledighet
 • Semesterledighet
 • Sjukfrånvaro
 • Tjänstledighet

Organisatorisk information

Uppgifter kopplat till den organisation du tillhör

 • Arbetsgivarbolag
 • Befattningsstatus
 • Driftsenhet
 • Geografisk placering
 • Kostnadsställe
 • Organisation
 • Tjänsteort

Platsinformation

Uppgifter kopplat till en plats du har besökt

 • Position

Prestationsuppgifter

Uppgifter kopplade till dina prestationer och mål i tjänsten

 • Mål
 • Måluppfyllelse
 • Prestationer

Relationsuppgifter

Uppgifter om eventuella relationer du har

 • Relation
 • Typ av relation

Samtyckesuppgifter

Uppgifter kopplade till lämnade samtycke, t.ex. för behandling av personuppgifter

 • Föremål för samtycket
 • Samtycke
 • Tidpunkt

Semesteruppgifter

 
 • Antal dagar kvar i år
 • Antal sparade dagar
 • Semesterskuld

Skatteuppgifter

 

avdragen skatt, skattetabell

Svarsuppgifter

 

fråga, svar

Testuppgifter

 

typ av test, tidpunkt, resultat, status

Uppgift om arbetsförhållanden

 

arbetsmiljöanpassning, Vidtagna och planerade rehabiliteringsåtgärder och resultat, inklusive arbetsanpassning, förändrade arbetsuppgifter och omplacering

Uppgift om arbetstagarens handlande

 

datum, typ av händelse, händelse

Uppgift om arbetsverktyg

 

inventarienummer

Uppgift om bisysslor och intressekonflikter (ostrukturerat)

 

typ av bisyssla, bisyssla, typ av intressekonflikt, intressekonflikt

Uppgift om facklig tillhörighet

   

Uppgift om innehav av värdepapper

 

typ, innehav

Uppgift om omdöme

 

Prestationsbedömning, omdöme, betyg, motivering, Potentialutvärdering

Uppgift om sociala förhållanden 

 

civilstatus, familjeliv,

Ärendeuppgifter

 

ärendetyp, antal, tidpunkt