Lunch på en café, med vänner - Livet är godare när det delas

Vi gör livet godare – idag och imorgon

HKScan ska växa till ett mångsidigt livsmedelsföretag i linje med sin nya strategi.

HKScans viktigaste strategiska mål är att förbättra lönsamheten, vilket i sin tur säkerställer kontinuitet och utveckling av verksamheten.

Vår målsättning är att växa till ett mångsidigt livsmedelsföretag med en ledande position i de viktigaste försäljningskanalerna på våra hemmamarknader. Att öka exporten, framförallt till Asien, är viktigt för företaget. HKScan fortsätter arbetet med att stärka marknadspositionen på våra viktigaste exportmarknader.

Strategiska prioriteringar

Lönsam tillväxt via konsumenterns måltidsstunder
Vi växer som livsmedelsföretag genom utveckling av försäljningskanaler och produktkategorier som konsumenterna föredrar. Vi använder oss av nya kommersiella koncept och digitala lösningar.

Utmärkt leveransförmåga
Utveckling av våra processer och medarbetarkompetens stärker konsument- och kundupplevelsen, produktiviteten, kostnadseffektiviteten och lönsamheten

Avancerat Corporate Responsibility-arbete
En hållbart arbetssätt utgör fundamentet i vår verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ett Agrofood Ecosystem (läs mer på engelska) som bidrar till ett lönsamt och hållbart avtryck över hela värdekedjan och möter kundernas och konsumenternas förändrade förväntningar

Konkurrenskraftigt jordbruk
Tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, utvecklar vi en konkurrenskraftig, ansvarsfull primärproduktion med hög kvalitet, och säkerställer tillgången till viktiga råvaror som ger oss konkurrensfördelar.

Våra styrkor

HKScan_our strenghts_SE.jpeg

Långsiktiga finansiella mål

  • EBIT mer än 4 procent av nettoförsäljningen
  • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över 12 procent av nettoförsäljningen
  • Net gearing under 100 procent
  • Utdelningar mer än 30 procent av nettovinsten