Matstunder, picknick

Mot netto noll klimatavtryck

Vi producerar livsmedel baserade på ansvarsfullt producerade råvaror som har sitt ursprung från vad som ofta betraktas som den renaste miljön i världen. Frisk luft, god tillgång på vatten och hög expertis gör Östersjöregionen till en utmärkt plats för ansvarsfull livsmedelsproduktion. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och främja hållbar resursanvändning.

Vi har inlett resan mot en värdekedja med netto noll klimatavtryck – vi utmanar oss själva och våra samarbetspartners för att utveckla mer ansvarsfulla livsmedel.

Reducering av vår inverkan på klimatet, förbättrad energieffektivitet och vattenanvändning, främjande av materialeffektivitet och återvinningsbara förpackningar utgör de viktigaste delarna av vårt miljöarbete. Vi söker hela tiden nya lösningar som kan bidra till minskad klimatpåverkan av vår produktion. 

Global eller lokal?

Livsmedelsproduktionens inverkan på klimatet varierar beroende på var i världen man befinner sig.

Klimatförändringarna är globala och gemensamma för alla, medan brist på vatten och för högt betestryck är exempel på lokala utmaningar. På HKScan tar vi vår del av ansvaret för både den globala såväl som den lokala klimatpåverkan i de länder vi är verksamma i.

Exempelvis varierar köttproduktionens inverkan på klimatet mellan olika länder beroende på variationer i jordmån, produktionsmetoder och djurhälsa. Vallodling och bete är vanligt förekommande i de nordiska länderna och markerna är naturligt bevattnade med regn. Korna kan utnyttja gräs som näring och åkermark som är beväxt året runt binder koldioxid från atmosfären. Den biologiska mångfalden gynnas av ett rikt odlingslandskap och av kor och får som betar på naturbetesmarker.

Läs mer om HKScans klimat- och miljöarbete här (engelska)