Polityka prywatności dla pracowników

Przeczytaj więcej w tekście poniżej.

Jako pracownicy (dla celów niniejszej polityki prywatności termin „pracownik” lub „Państwo” obejmuje pracowników, którzy pozostają z nami w stosunku pracy, oraz pozostałych pracowników, zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę) mają Państwo prawo wiedzieć, jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Dlatego wprost informujemy o tym, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe będące w naszym posiadaniu. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane osobowe są zawsze chronione, a nasze operacje przetwarzania są zgodne z obowiązującymi zasadami ochrony danych oraz z naszymi wewnętrznymi wytycznymi i procedurami.

Jeżeli nie wskazano inaczej, administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności jest HKScan Oyj i/lub HKScan Poland Sp. z o.o. (dalej „HKScan”). Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zakład pracy HKScan, z którym zawarli Państwo umowę o pracę (lub inną).

Dane osobowe otrzymujemy przede wszystkim od Państwa. Możemy jednak zbierać też Państwa dane osobowe z innych źródeł, jeżeli udzielili nam Państwo zgody na taki sposób zbierania, w przypadku ujawnienia nam Państwa danych osobowych przez władze w celu wywiązania się z obowiązku prawnego oraz jeżeli jest to dozwolone prawem.

Podsumowując, możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe:

Od państwa

Dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo sami przekazują, na przykład na potrzeby działań kontrolnych, ocen i zarządzania celami (np. podczas przeprowadzania i dokumentowania ocen pracowników), a także w celu prowadzenia badań wśród pracowników oraz zarządzania pracą i podziałem pracy (np. w związku z planowaniem urlopu wypoczynkowego lub zarządzaniem innymi formami urlopu, jak urlop rodzicielski lub inne nieobecności w pracy).

Dane osobowe zbierane automatycznie

Możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe automatycznie, na przykład poprzez urządzenia wideo zainstalowane w różnych celach, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, zapewnienie wydajności, kontroli linii produkcyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa zakładu oraz naszych pracowników i gości, a także ochrona naszego mienia (więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych poprzez urządzenia wideo znajduje się tutaj).

Od krewnych i innych osób bliskich

W razie wypadku lub innej nagłej sytuacji możemy gromadzić dane osobowe, które mogą przekazać nam Państwa krewni lub inne osoby bliskie.

Od organów publicznych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez różne organy, takie jak zakład ubezpieczeń społecznych i urzędy skarbowe, w celu zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi oraz wypełniania zobowiązań prawnych (na przykład w związku z chorobą lub rehabilitacją).

Od zakładów ubezpieczeniowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez zakłady ubezpieczeniowe w celu zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi (takimi jak składki emerytalne i rentowe), w celu oceny i ze względów bezpieczeństwa (na przykład w związku z roszczeniem ubezpieczeniowym w wyniku wypadku) oraz w celu spełnienia wymogów prawnych (na przykład w związku ze sporem lub postępowaniem sądowym).

Od związków zawodowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które mogą przekazać nam przez odpowiednie związki zawodowe, na przykład w celu zarządzania pracą i podziału pracy (na przykład w związku z kwestiami pracowniczymi), wdrażania zmian w działalności oraz w celu spełnienia wymogów prawnych (na przykład w związku z roszczeniem lub postępowaniem sądowym).

Z zakładów medycyny pracy

Jeżeli udzielili Państwo zgody lub zezwala na to prawo (np. są Państwo niepełnosprawni lub Państwa zdolność do pracy jest zagrożona), możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z zakładu medycyny pracy.

Z innych źródeł

Ponadto zbieramy dotyczące Państwa dane przekazane przez strony inne niż wymienione powyżej, takie jak dostawcy czy usługodawcy, na przykład podczas komunikacji z takimi stronami.

Krótko mówiąc, przetwarzamy Państwa dane do celów:

  • zarządzania stosunkiem pracy,
  • prowadzenie działalności,
  • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • działania na rzecz dobrostanu pracowników
  • bezpieczeństwa i zabezpieczania.

Cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, omówiono poniżej. Więcej informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o tym, jak długo je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej, zawiera dokument pt. Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, który można znaleźć we wspólnym intranecie HKScan lub którego kopię można uzyskać u kierownika Działu Kadr.  

Zarządzanie stosunkiem pracy

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania stosunkiem pracy, na przykład na potrzeby: przygotowania i zawierania z Państwem umów o pracę; przechowywania w naszych systemach podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, stanowisko itp.; zarządzania kontami użytkowników i sprzętem służbowym, takim jak telefony komórkowe; wydawania, w razie konieczności, ostrzeżeń zapobiegających niepożądanemu zachowaniu; oraz zarządzania zmianami warunków zatrudnienia, w tym rozwiązania stosunku pracy i wydawania świadectw pracy.

Zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczym, na przykład na potrzeby zarządzania informacjami o nieobecnościach, monitorowania godzin pracy, obliczania i wypłaty wynagrodzenia, korekt wynagrodzeń i wysyłania odcinków wypłat. Jeśli wyrażą Państwo zgodę a organizacja związkowa złoży taki wniosek możemy też przetwarzać Państwa dane po to, by pobrać z wynagrodzenia składki z tytułu członkostwa w związkach zawodowych.  

Dodatkowo przetwarzamy Państwa dane w związku z zarządzaniem urlopem wypoczynkowym, składkami emerytalnymi i ubezpieczeniowymi, samochodami służbowymi i dodatkami za korzystanie z samochodu prywatnego oraz płatnościami na pokrycie wydatków służbowych.

Przeprowadzanie przeglądów wynagrodzeń

Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzania przeglądów wynagrodzeń, na przykład na potrzeby tworzenia dokumentacji dotyczącej zrealizowanych celów i informowania o zmianach wynagrodzenia. Możemy również w razie potrzeby tj. współdziałania w sprawach indywidualnych ze związkiem zawodowym zweryfikować Państwa członkostwo w związku zawodowym.

Zarządzanie rozwojem umiejętności

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania rozwojem umiejętności, na przykład na potrzeby prowadzenia szkoleń, omawiania ścieżki rozwoju, przechowywania wyników szkoleń oraz oceny i monitorowania ukończonych kursów, a także tworzenia raportów i statystyk.

Przeprowadzanie badań wśród pracowników

Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzania badań wśród pracowników, na przykład na potrzeby wysyłania ankiet oraz zbierania i oceny wyników wypełnionych ankiet.

Organizowanie wydarzeń i innych działań dla personelu

Przetwarzamy Państwa dane w celu organizowania wydarzeń i innych działań dla personelu, na przykład na potrzeby przekazywania informacji o wydarzeniu oraz rejestrowania uczestnictwa i wszelkich preferencji żywieniowych lub alergii.

Zarządzanie pracą i powierzanie zadań

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania pracą i powierzania zadań, na przykład na potrzeby planowania zatrudnienia, układania grafików zmianowych, planowania urlopu wypoczynkowego i zarządzania innymi formami nieobecności, takimi jak zwolnienie lekarskie i urlop rodzicielski.

Zarządzanie obiektami

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania naszą działalnością i naszymi obiektami, na przykład na potrzeby zarządzania rezerwacjami sal, szatniami i zamówieniami posiłków, zgłaszania wszelkich usterek w pomieszczeniach biurowych, inwentaryzacji, rejestrowania przypadków wsparcia informatycznego oraz zarządzania pocztą i dostawą przesyłek.

Dokumentowanie działalności gospodarczej

Przetwarzamy Państwa dane w celu dokumentowania działalności gospodarczej, na przykład na potrzeby przygotowania dokumentacji biznesowej, takiej jak dokumentacja projektowa.

Wprowadzanie zmian w działalności

Przetwarzamy Państwa dane w celu wprowadzania zmian w działalności, na przykład w związku z reorganizacją. Podobnie przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku ze zmianami na stanowiskach oraz na potrzeby negocjacji ze związkami zawodowymi.

Ocena i monitoring operacji gospodarczych

Przetwarzamy Państwa dane w celu oceny i monitorowania operacji gospodarczych, takich jak tworzenie raportów i statystyk, na przykład na potrzeby statystyk płacowych i kluczowych statystyk dotyczących nieobecności, rotacji personelu oraz projektów i zarządzania, a także na potrzeby monitorowania działań związanych z oceną ryzyka, w tym z bezpieczeństwem.

Ułatwianie komunikacji

Przetwarzamy Państwa dane w celu ułatwienia komunikacji między pracownikami, na przykład na potrzeby zarządzania naszą cyfrową książką adresową zawierającą nazwiska i dane kontaktowe pracowników, oraz ułatwienia komunikacji biznesowej pracowników z podmiotami zewnętrznymi.

Komunikacja dotycząca działań biznesowych i zmian

Przetwarzamy Państwa dane w celu ułatwienia zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej komunikacji związanej z działaniami biznesowymi i zmianami, na przykład na potrzeby publikowania wiadomości biznesowych za pośrednictwem różnych kanałów wewnętrznych, w tym intranetu, oraz gdy publikujemy komunikaty prasowe i raporty finansowe za pośrednictwem kanałów zewnętrznych.

Komunikacja w celu budowania marki oraz w celach marketingowych

Przetwarzamy Państwa dane w ramach komunikacji zewnętrznej na potrzeby rozwoju marki i przekazania treści marketingowych, na przykład gdy publikujemy nazwiska, zdjęcia i dane kontaktowe na naszych stronach internetowych lub w innych kanałach cyfrowych.

Zapobieganie chorobom i wypadkom związanym z pracą

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapobiegać chorobom i wypadkom związanym z pracą. Obejmuje to przykładowo komunikację z zakładem medycyny pracy służącą zapobieganiu chorobom i wypadkom związanym z pracą.

Podtrzymywanie zdolności do pracy i zdolności funkcjonalnej

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z badaniami lekarskimi przed rozpoczęciem pracy oraz z okresowymi badaniami lekarskimi kontrolującymi zdolność do pracy i zdolność funkcjonalną, prowadzonymi w okresie zatrudnienia. Badania lekarskie mają sprawdzać, czy dana praca niesie szczególne ryzyko choroby, i/lub weryfikować zdolność do pracy i zdolność funkcjonalną pod kątem wymogów zdrowotnych na danym stanowisku. W związku z powyższym osoby pracujące przy produkcji, przetwarzaniu lub dystrybucji wołowiny, wieprzowiny lub drobiu mogą zostać poddane badaniu na salmonellę, aby określić ich zdolność do pracy oraz zapewnić higienę środków spożywczych i wysoką jakość sanitarną naszych wyrobów.   Badania lekarskie będą prowadzone we współpracy z naszym dostawcą usług medycyny pracy.

Monitorowanie zdolności do pracy i udzielanie wczesnego wsparcia

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z monitorowaniem Państwa zdolności do pracy i zapewnianiem pomocy na wczesnym etapie w przypadku, gdy napotykają Państwo na trudności w pracy lub Państwa zdolność do pracy jest zagrożona. Takie działanie może obejmować otrzymanie sygnałów o zagrożeniu dla Państwa zdolności do pracy od zakładu medycyny pracy, a także przetwarzanie Państwa danych osobowych na różnych etapach procedury wczesnego wsparcia (np. dane osobowe zebrane podczas rozmowy wczesnego wsparcia).  

Konieczność przeprowadzenia dochodzeń i zapewnienia bezpieczeństwa

Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby dochodzeń i ze względów bezpieczeństwa, na przykład na potrzeby rejestracji dostępu do budynku, wydawania identyfikatorów lub przepustek oraz zarządzania prawami dostępu i uprawnieniami do naszych zasobów IT. Na podobnej zasadzie przetwarzamy Państwa dane w związku z logowaniem do naszych systemów IT i monitorowaniem korzystania z nich.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu monitorowania zgodności z naszymi wytycznymi, zasadami i procedurami oraz w celu badania takich kwestii.

Możemy również w razie potrzeby przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z zarządzaniem incydentami związanymi z działalnością gospodarczą, na przykład w przypadku incydentów bezpieczeństwa lub podczas przeprowadzania dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa.

Monitoring wideo prowadzony do różnych celów

Możemy przetwarzać Państwa dane w związku z monitoringiem wideo na terenie naszych obiektów (więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych z monitoringu wideo można znaleźć tutaj). Obszary objęte nadzorem kamer wideo są wyraźnie oznakowane. Monitoring został wprowadzony jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia lub kontroli produkcji a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Zarządzanie systemami i usługami IT i ich bezpieczeństwem

Przetwarzamy Państwa dane w celu zarządzania naszymi systemami i usługami IT i ich bezpieczeństwem, na przykład w ramach rozwiązywania problemów, wykonywania kopii zapasowych i zarządzania zmianami systemu i aplikacji oraz problemami. Podobnie przetwarzamy Państwa dane w związku z rejestracją korzystania z naszych systemów IT i zarządzaniem odstępstwami w zabezpieczeniach.

Wykonywanie obowiązków prawnych

Przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, na przykład w celu spełnienia wymogów przepisów prawa dotyczących zapobiegania dyskryminacji, miejsca pracy i ochrony danych.

Ustawodawstwo antydyskryminacyjne

Przetwarzamy Państwa dane w celu spełnienia aktualnych wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, na przykład na potrzeby przeprowadzania ankiet płacowych w celu wykrywania nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniu i innych warunkach zatrudnienia, korygowania ich i zapobiegania im oraz na potrzeby podejmowania aktywnych działań w celu przeciwdziałania ewentualnej dyskryminacji i promowania równych praw i możliwości.

Stanowisko pracy i rehabilitacja

Przetwarzamy Państwa dane w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących stanowiska pracy, na przykład na potrzeby przestrzegania procedur obowiązujących na stanowisku pracy oraz analizowania wszelkich incydentów lub wypadków w miejscu pracy i usuwania ich skutków.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu pomocy w rehabilitacji oraz w kontaktach z organami BHP (takimi jak zakład ubezpieczeń społecznych i urzędy administracji państwowej).

Inne zobowiązania wynikające z prawa pracy

Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia innych zobowiązań wynikających z prawa pracy, takich jak przygotowywanie świadectw pracy i współdziałanie w sprawach indywidualnych ze związkiem zawodowym, a także innych negocjacji ustawowych.

Inne zobowiązania prawne

Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu spełnienia innych zobowiązań prawnych, takich jak przestrzeganie wymogów księgowych i rachunkowych zgodnie z polskim prawem, dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia wynikających z zajęcia wynagrodzenia przez organy egzekucyjne i sprawdzanie wszelkich kwalifikacji lub licencji wymaganych na stanowiskach pracy, takich jak świadectwa sanitarne.

W razie potrzeby udostępniamy Państwa dane osobowe różnym odbiorcom, takim jak banki, usługodawcy, związki zawodowe, organy publiczne, zakłady ubezpieczeniowe i doradcy zewnętrzni (patrz poniżej). Zasadniczo odbiorca działa jako administrator danych na potrzeby własnego przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych udostępnianych różnym odbiorcom oraz podstawy prawnej takiego udostępniania zawiera dokument pt. Szczegółowe informacje dotyczące ujawniania danych osobowych, który można znaleźć we wspólnym intranecie HKScan lub którego kopię można uzyskać u przełożonego lub kierownika Działu Kadr.

Usługodawcy

Aby móc realizować cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, udostępniamy Państwa dane osobowe spółkom, które świadczą usługi na naszą rzecz (w tym usługi IT). Spółki te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe tylko zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do własnych celów. Są one również zobowiązane z mocy prawa i na podstawie umowy do chronienia Państwa danych osobowych. HKScan jest administratorem danych w związku z powyższym przetwarzaniem danych osobowych realizowanym przez dostawców w naszym imieniu.

Inni odbiorcy

W razie konieczności udostępniamy Państwa dane osobowe również poniższym odbiorcom, np. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca

Cel

Spółki Grupy HKScan

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy HKScan w ramach sprawozdawczości wewnętrznej, w kontekście reorganizacji lub restrukturyzacji działalności, a także do celów konserwacji systemu i hostingu danych.

Banki

Udostępniamy Państwa dane osobowe bankom w celu zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczym, na przykład na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

Związki zawodowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe związkom zawodowym, na przykład w celu wykonania naszych ustawowych obowiązków prawnych.

Organizacje pracodawców

Udostępniamy Państwa dane osobowe organizacjom pracodawców w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Organy publiczne

Udostępniamy Państwa dane osobowe organom publicznym, na przykład w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Zakłady ubezpieczeniowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe zakładom ubezpieczeniowym, na przykład w celu przeprowadzenia oceny i ze względów bezpieczeństwa (na przykład na potrzeby zgłoszenia wypadku w miejscu pracy).

Zakłady medycyny pracy

Udostępniamy Państwa dane osobowe zakładom medycyny pracy w celu zapobiegania chorobom i wypadkom związanym z pracą, podtrzymywania zdolności do pracy i zdolności funkcjonalnej, a także monitorowania zdolności do pracy i udzielania wczesnego wsparcia.

Doradcy zewnętrzni

Udostępniamy Państwa dane osobowe doradcom zewnętrznym, na przykład w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak obowiązki związane z rachunkowością.

Obiekty hotelowe i konferencyjne oraz biura podróży

Udostępniamy Państwa dane osobowe hotelom i obiektom konferencyjnym oraz biurom podróży, na przykład na potrzeby rezerwacji podróży służbowych.

Potencjalni nabywcy i sprzedający

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe potencjalnym nabywcom i sprzedającym w związku ze zmianą biznesową związaną z przeniesieniem całości lub części przedsiębiorstwa.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel ich przetwarzania. Wówczas bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane, aby nie dało się ich z Państwem powiązać. Więcej informacji o okresie przechowywania danych osobowych zawiera dokument pt. Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, który można znaleźć we wspólnym intranecie HKScan lub którego kopię można uzyskać u kierownika Działu Kadr.

Zawsze staramy się przetwarzać Państwa dane osobowe na terytorium UE/EOG, aby mogli Państwo mieć pewność, że Państwa dane są odpowiednio chronione. Jednak Państwa dane osobowe mogą w niektórych przypadkach być przekazane naszym usługodawcom w kraju spoza terytorium UE/EOG i tam przetwarzane. Aby zapewnić stałą ochronę Państwa danych osobowych, zawsze stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak umowy o przenoszeniu danych, które wymagają od odbiorców takiej samej ochrony danych, jaką zapewniamy my. Informacje na temat krajów, do których przekazujemy dane osobowe, i na temat stosowanych zabezpieczeń, jak również wnioski o otrzymanie odpowiednio wykazu takich zabezpieczeń i informacji, jeżeli są dostępne, należy kierować na adres e-mail [***].

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Państwa praw. Wnioski o wykonanie swoich praw można składać za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych lub kontaktując się z nami na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Mają Państwo prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych dostępnej tutaj. Przekażemy Państwu taką kopię, chyba że istniały będą przesłanki prawne do nieprzekazania danych lub jeżeli udostępnienie danych mogłyby naruszyć prawa i wolności innych osób.

Aktualizacji (sprostowania) swoich danych osobowych

Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Wycofania zgody

W zakresie, w jakim polegamy na udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy mogli wykazać, że taki interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu w zakresie ochrony danych lub że wykorzystanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcia swoich danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Nie możemy jednak usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli, na przykład, prawo zobowiązuje nas do przechowywania takich danych.

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, możemy – poza przechowywaniem takich danych – przetwarzać Państwa dane osobowe na mocy udzielonej przez Państwa zgody wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

Przekazania swoich danych osobowych (przenoszenie danych)

Przysługuje też Państwu prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych). Prawo do przeniesienia danych – w porównaniu do prawa do dostępu – obowiązuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych, które Państwo nam przekazali i które przetwarzamy w oparciu o określone podstawy prawne, np. za Państwa zgodą.

W przyszłości może być konieczna aktualizacja informacji zawartych w tym dokumencie, na przykład jeśli będziemy przetwarzać dane do nowych celów, zbierać inne dane lub udostępniać dane innym odbiorcom niż ci, o których Państwa zawiadomiliśmy. W razie potrzeby otrzymają Państwo zaktualizowany dokument zawierający szczegóły tych zmian. Najnowsza wersja niniejszej informacji o polityce prywatności jest zawsze dostępna w witrynie HKScan dotyczącej ochrony danych.

Więcej informacji o sposobie postępowania z danymi osobowymi zawiera dokument pt. Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, który można znaleźć we wspólnym intranecie HKScan lub którego kopię można uzyskać u kierownika Działu Kadr.

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z kierownikiem lokalnego Działu Kadr lub pod adresem privacy@hkscan.com. Jeśli otrzymana odpowiedź nie będzie dla Państwa satysfakcjonująca, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć tutaj.

 

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com