Informacja o ochronie danych — Monitoring wideo

Przeczytaj więcej w tekście poniżej.

Spółka HKScan Oyj lub dowolny z podmiotów powiązanych należących do spółki HKScan Oyj lub przez nią kontrolowanych („HKScan”, „my”) jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych pozyskanych z użyciem urządzeń wideo zainstalowanych w obiektach HKScan.

Na tej stronie opisujemy i przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane z użyciem urządzeń wideo podczas Państwa wizyty w obiektach HKScan lub jeżeli są Państwo przez nas zatrudnieni i pracują w jednym z obiektów spółki. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą służyć do identyfikacji danej osoby.

Istotne jest dla nas, aby mieli Państwo pewność, że postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób bezpieczny. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.

Urządzenia wideo” oznaczają kamery lub inne systemy urządzeń wideo służące do przechwytywania i rejestrowania obrazów lub nagrań wideo osób i mienia.

Obiekty” oznaczają biura, zakłady produkcyjne i inne obiekty spółki HKScan, włączając budynki i powiązane strefy zewnętrzne (np. bramy wjazdowe, wejścia do budynków i strefy załadunkowe) budynków, gdzie zainstalowano urządzenia wideo.

W tabeli poniżej można znaleźć więcej informacji na temat podmiotu, który jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych pozyskanych z użyciem urządzeń wideo w różnych obiektach HKScan.

Administrator danych

Obiekty

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Sztokholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, gospodarstwa rolne HKScan

AS Rakvere Farmid

 • Viljandi, gospodarstwa rolne Rakvere Farmid

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Ryga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. z o.o.

 • Świnoujście

W naszych obiektach zainstalowane są urządzenia wideo, które w sposób automatyczny mogą przechwycić i zarejestrować zdjęcia i nagrania wideo z Państwem podczas Państwa wizyty lub pracy w naszych obiektach. Takie zdjęcia i nagrania mogą obejmować Państwa dane osobowe, jeżeli zostaną wykorzystane do identyfikacji Państwa osoby. Urządzenia wideo zainstalowane w naszych obiektach można podzielić na dwie kategorie: (1) urządzenia wideo zainstalowane w strefach zewnętrznych budynków; oraz (2) urządzenia wideo zainstalowane wewnątrz budynków.

Do urządzeń wideo zainstalowanych w strefach zewnętrznych budynków należą urządzenia wideo obejmujące monitoringiem parkingi, bramy wjazdowe, linie ogrodzenia, wejścia do i wyjścia z budynków, strefy załadunkowe i inne strefy dostawcze, a także inne obszary placu („urządzenia wideo w strefach zewnętrznych”). Do urządzeń wideo zainstalowanych wewnątrz budynków należą urządzenia wideo obejmujące monitoringiem wnętrze budynków, włączając strefy przeznaczone do transportu zwierząt, ubojnie, zakłady produkcyjne i linie produkcyjne, a także wejścia do i wyjścia z obszarów zabezpieczonych, pomieszczeń chronionych lub wspólnych („urządzenia wideo w strefach wewnętrznych”).

Należy pamiętać, że urządzenia wideo zostały rozmieszczone i ustawione w taki sposób, aby nie obejmowały monitoringiem otaczających przestrzeni publicznych, które nie należą już do naszych obiektów. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. 

Ponadto należy pamiętać, że nie korzystamy z techniki automatycznego rozpoznawania rysów twarzy ani podobnych technologii w celu identyfikacji Państwa ani innych osób w wyniku przetwarzania danych biometrycznych.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych pozyskanych z użyciem urządzeń wideo do żadnych innych celów niż określone poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt oraz zgodności z powiązanymi zobowiązaniami

Jeżeli do Państwa obowiązków służbowych należy dbanie o dobrostan zwierząt (np. karmienie, transport zwierząt lub czynności związane z ubojnią), możemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane z użyciem urządzeń wideo w strefach wewnętrznych. Przetwarzanie odbywa się w celach zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt oraz właściwego przestrzegania praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt i powiązanych obowiązków ustawowych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Zdjęcia lub nagrania wideo

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt oraz właściwego przestrzegania praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt i powiązanych obowiązków ustawowych.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

 

Zapewnienie efektywności procesów produkcyjnych

Jeżeli pracują Państwo na linii produkcyjnej, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane z użyciem urządzeń wideo w strefach wewnętrznych. Przetwarzanie odbywa się w celach zapewnienia efektywności linii produkcyjnej. Zapewniając efektywność linii produkcyjnej, możemy wykorzystywać zasoby w oszczędny sposób. W tym względzie, prowadząc monitoring i wyświetlając obraz linii produkcyjnej na ekranach monitorujących, umożliwiamy pracownikom wykrywanie i usuwanie (lub bezzwłoczne korygowanie warunków) nieprawidłowości na linii produkcyjnej.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Zdjęcia lub nagrania wideo

 

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia efektywności procesu produkcyjnego oraz oszczędnego wykorzystywania zasobów.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach oraz bezpieczeństwa pracowników i gości

Gdy stawią się Państwo przy bramie wjazdowej do jednego z naszych obiektów, przy wejściu do budynku lub gdy pracują Państwo w strefie załadunkowej na placu, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane z urządzeń wideo w strefach zewnętrznych. Przetwarzanie odbywa się w celach ochrony naszych obiektów przed nieuprawnionym dostępem, włamaniem, aktami wandalizmu i innymi przestępstwami związanymi z mieniem. Ponadto przetwarzanie odbywa się również w celu ochrony naszych pracowników i gości przed zagrożeniami zewnętrznymi i związanymi z bezpieczeństwem pracy.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Zdjęcia lub nagrania wideo

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony naszych obiektów przed nieuprawnionym dostępem, włamaniem, aktami wandalizmu i innymi przestępstwami związanymi z mieniem, a także ochrony naszych pracowników i gości przed zagrożeniami zewnętrznymi i związanymi z bezpieczeństwem pracy.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

 

Ochrona mienia, zawodowych tajemnic handlowych i bezpieczeństwo informacji

Jeżeli pracują Państwo w naszych obiektach lub je odwiedzają, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane z urządzeń wideo w strefach wewnętrznych, zainstalowanych przy wejściach do i wyjściach z obszarów zabezpieczonych, pomieszczeń chronionych i wspólnych. Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego mienia, włączając zawodowe tajemnice handlowe oraz systemy bezpieczeństwa informacji, przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem do informacji oraz innego rodzaju działaniami umyślnymi dokonywanymi w złym zamiarze.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Zdjęcia lub nagrania wideo

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony naszego mienia, włączając zawodowe tajemnice handlowe oraz systemy bezpieczeństwa informacji, przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem do informacji oraz innego rodzaju działaniami umyślnymi dokonywanymi w złym zamiarze.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

 

Prowadzenie dochodzeń w sprawie szkód lub incydentów bezpieczeństwa oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych

W przypadku szkody lub incydentu bezpieczeństwa zagrażających bezpieczeństwu zwierząt, naszych pracowników lub gości, lub naszemu mieniu i obiektom możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie takiego incydentu. Ponadto w razie konieczności możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Zdjęcia lub nagrania wideo

 

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie szkód lub incydentów bezpieczeństwa zagrażających bezpieczeństwu zwierząt, naszych pracowników lub gości, lub naszemu mieniu i obiektom. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Przechowujemy zdjęcia i nagrania wideo zawierające dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Zdjęcia lub nagrania wideo są zasadniczo przechowywane przez okres od 1 do 12 miesięcy, w zależności od celu przetwarzania oraz lokalizacji danego obiektu, przykładowo pomieszczenia wewnętrzne monitorowane dla celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przechowywane są do 3 miesięcy. W przypadku szkody lub incydentu bezpieczeństwa możemy przechowywać powiązane zdjęcia lub nagrania wideo przez dłuższy okres w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie incydentu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W razie konieczności udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom. Jeżeli nie wskazano inaczej, odbiorcą jest administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

Usługodawcom

Aby realizować cele w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, udostępniamy dane osobowe zatrudnionym przez nas usługodawcom. Tacy usługodawcy świadczą dla nas usługi z zakresu bezpieczeństwa (takie jak ochrona osób, bezpieczeństwo elektroniczne, włączając zarządzanie urządzeniami i systemami wideo). Usługodawcy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w tych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do własnych celów. Pełnimy funkcję administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane w naszym imieniu przez usługodawców.

Innym odbiorcom

W określonych przypadkach udostępniamy — w razie konieczności — Państwa dane osobowe innym odbiorcom do określonych celów, np. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca

Cel

Podstawa prawna przekazania

Spółki Grupy HKScan

Możemy udostępniać niezbędne dane osobowe innym spółkom Grupy HKScan do celów wykrywania i/lub prowadzenia dochodzeń w spawie szkód lub incydentów bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z wykrywaniem i/lub prowadzeniem dochodzeń w sprawie szkód lub incydentów bezpieczeństwa.

Organy publiczne

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom publicznym, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Sądy, kontrahenci itp.

Udostępniamy dane osobowe innym stronom w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Organy ścigania, np. policja

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom ścigania, np. policji, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać i przetwarzać dane osobowe na terytorium UE/EOG. Niektórzy z naszych usługodawców mogą prowadzić jednak działalność poza UE/EOG — w takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane poza UE/EOG. W celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione, upewniamy się, że usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe poza UE/EOG, wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia, np. w drodze zawarcia umów o przenoszeniu danych (obejmujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską). Pytania dotyczące krajów, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, oraz zabezpieczeń, jakie wdrażamy, aby chronić Państwa dane osobowe, jak również wnioski o otrzymanie odpowiednio wykazu takich zabezpieczeń i informacji, jeżeli są dostępne, należy kierować na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Państwa praw. Wnioski o wykonanie swoich praw można składać za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych lub kontaktując się z nami na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Mają Państwo prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych dostępnej tutaj. Przekażemy Państwu taką kopię, chyba że istniały będą przesłanki prawne do nieprzekazania danych lub jeżeli udostępnienie danych mogłyby naruszyć prawa i wolności innych osób.

Aktualizacji swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania do zgromadzonych zdjęć ani nagrań wideo.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy mogli wykazać, że taki interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu w zakresie ochrony danych lub że wykorzystanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcia swoich danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Nie możemy jednak usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli, na przykład, na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych.

Ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, możemy — poza przechowywaniem takich danych — przetwarzać Państwa dane osobowe na mocy udzielonej przez Państwa zgody lub wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację, np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych innym odbiorcom. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym odpowiednio poinformowani. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na tej stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się dane kontaktowe. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią, mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym w swojej jurysdykcji.

HKScan Poland Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000206666
Wrzosowa 9, 72-602 Świnoujście
Adres e-mail: privacy@hkscan.com