HKScanin puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2022 

HKScanin vertailukelpoinen liiketulos vahvistui toisella vuosineljänneksellä

Huhti-kesäkuu 2022

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 505,7 (449,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa ja -kategorioissa sekä kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla. Voimakkaan inflaation johdosta kohonneita kustannuksia kyettiin katsauskauden aikana viemään enenevässä määrin myyntihintoihin. Food service -myynti kasvoi selvästi.
 • Konsernin liiketulos oli -14,3 (3,7) miljoonaa euroa. Baltian liiketoimintayksikön liikearvoon tehtiin -15,6 miljoonan euron alaskirjaus arvonalentumistestauksen perusteella. Vertailukaudella Suomen liiketulokseen sisältyi 3,0 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttanut positiivinen erä.
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa. Katsauskaudella HKScan paransi asteittain tasapainoa korkean kustannusinflaation ja myyntihintojen välillä. Vertailukelpoista liiketulosta paransivat myynnin parempi rakenne ja tuotannon tehostamistoimet.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 22,4 (24,9) miljoonaa euroa.  

Tammi-kesäkuu 2022

 • HKScanin liikevaihto kasvoi lähes 8 prosenttia ja oli 942,9 (876,8) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liiketulos oli -23,2 (2,6) miljoonaa euroa. Baltian liikearvon alaskirjaus oli -15,6 miljoonaa euroa. 
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli -7,0 (-0,5) miljoonaa euroa. Baltian negatiivinen tuloskehitys aiheutti suurimman poikkeaman konsernin liiketulokseen. 
 • Voimakas kustannusinflaatio on nostanut energian, viljan ja muiden tuotantopanosten hinnat ennätyksellisen korkeiksi kaikilla HKScanin kotimarkkinoilla. Turvatakseen liiketoiminnalleen keskeisen kotimaisen liharaaka-aineen riittävyyden yhtiö on nostanut tuottajahintoja.
 • Hinnoittelun rakenteellisesta viiveestä johtuen HKScanin myyntihintojen korotukset ja oman operatiivisen toiminnan tehostaminen eivät vielä kompensoineet voimakasta tuotantopanosten hintojen nousua, mutta tilanne alkoi tasapainottua asteittain katsauskauden loppua kohti.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -12,0 (28,1) miljoonaa euroa. Vertailukautta heikomman liiketuloksen lisäksi rahavirtaa heikensi voimakas käyttöpääoman kasvu erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Korollinen nettovelka oli 346,3 (298,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 109,6 (92,8) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2022

HKScanin ohjeistus vuodelle 2022 on ennallaan.

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liikevaihto 505,7 449,3 942,9 876,8 1 815,3
    Suomi 213,4 193,8 396,0 373,7 772,3
    Ruotsi 185,4 171,1 349,4 332,9 700,4
    Tanska 57,4 42,2 106,8 87,6 172,7
    Baltia 49,4 42,2 90,6 82,7 170,0

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liiketulos -14,3* 3,7 -23,2* 2,6 17,9
 - % liikevaihdosta -2,8 0,8 -2,5 0,3 1,0
Vertailukelpoinen liiketulos 1,5 0,7 -7,0 -0,5 14,5
 - % liikevaihdosta 0,3 0,1 -0,7 -0,1 0,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 1,4 0,7 0,2 0,2 8,5
     - % liikevaihdosta 0,7 0,4 0,1 0,1 1,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 4,9 4,9 5,1 7,2 22,9
     - % liikevaihdosta 2,6 2,9 1,4 2,2 3,3
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,3 -1,1 0,8 -1,1 0,0
     - % liikevaihdosta 0,5 -2,6 0,7 -1,3 0,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia -2,2 -0,5 -7,1 0,2 -5,1
     - % liikevaihdosta -4,4 -1,1 -7,8 0,2 -3,0

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Käyttökate (EBITDA) 15,9 16,3 21,7 31,0 78,1
Tulos ennen veroja -14,8 1,8 -25,5 -3,9 6,6
 - % liikevaihdosta -2,9 0,4 -2,7 -0,4 0,4
Tilikauden tulos -16,1 0,5 -26,9 -5,7 -1,2
 - % liikevaihdosta -3,2 0,1 -2,9 -0,6 -0,1
Tulos/osake, euroa -0,18 -0,01 -0,30 -0,08 -0,06
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,01 -0,04 -0,13 -0,11 -0,10
Liiketoiminnan rahavirta 22,4 24,9 -12,0 28,1 54,6
Rahavirta investointien jälkeen 15,2 14,3 -23,3 83,9** 81,2**
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     0,0 5,1 3,6
Nettovelka     346,3 298,5 314,5
Nettovelkaantumisaste %     109,6 92,8 95,2

* Sisältää Baltian liiketoimintayksikön liikearvoon tehdyn -15,6 miljoonan euron alaskirjauksen.
** Sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä 

HKScan vahvisti vertailukelpoista liiketulostaan toisella vuosineljänneksellä hyvin vaikeassa voimakkaan kustannusinflaation värittämässä toimintaympäristössä. Huhti-kesäkuussa yhtiön vertailukelpoinen liiketulos vahvistui 0,8 miljoonalla eurolla ja oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen. Tulosparannus alkoi vuosineljänneksen toisella puoliskolla. Suomen, Ruotsin ja Tanskan vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen, mutta Baltian edelleen tappiollinen. Baltian liiketoimintayksikön liikearvon alaskirjaus vei konsernin liiketuloksen selvästi tappiolliseksi.

Huhti-kesäkuussa HKScanin liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ennen kaikkea myyntihintojen korotusten, mutta myös myynnin paremman rakenteen myötä. Food service -myynti kasvoi vahvasti pandemiarajoitusten poistuttua. Myyntihintojen onnistuneilla nostoilla katettiin voimakkaasti kohonneita tuotantokustannuksia. Tulosparannuksen taustalla oli strategian mukainen kaupallisen lisäarvon luonti, myynnin parempi rakenne, tuotannon tehostaminen ja kustannusten kokonaisvaltainen hallinta.

Myyntihintojen poikkeuksellisen suuret korotukset ovat olleet välttämättömiä liharaaka-aineen ja muiden tuotantopanosten hintojen noustessa voimakkaasti. Asiakkaiden kanssa on käyty rakentavia keskusteluja tilanteesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Tuottajille maksettuja hintoja on nostettu selvästi vertailukaudesta, mutta toteutuneet myyntihintojen korotukset eivät vielä kaikilta osin riitä nykyisellä kustannustasolla kotimaisen lihantuotannon jatkuvuuden ja liharaaka-aineen saatavuuden turvaamiseen.

Toisella vuosineljänneksellä Tanska jatkoi vahvaa suoritustaan ja paransi selvästi liiketulostaan. Hyvän kehityksen taustalla on määrätietoinen strategian toteutus ja vahva siipikarjanlihan kysyntä nykyisessä markkinatilanteessa. Tanska on myös kyennyt vähentämään selvästi riippuvuuttaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä. Tämä on ollut merkittävä strateginen muutos Tanskan liiketoiminnassa. Suomi paransi vertailukelpoista liiketulostaan selvästi ja erityisen hyvää kehitys oli vuosineljänneksen loppupuolella. Myös Ruotsin tuloskehitys oli vahvaa vuosineljänneksen loppupuolella. Alkukevät oli Ruotsissa haastava, mistä johtuen liiketulos oli vertailukauden tasolla. Baltian vertailukelpoinen liiketulos heikkeni ja jäi tappiolliseksi. Baltian haasteet ovat liittyneet erittäin voimakkaaseen yleiseen kustannusinflaatioon sekä liiketoimintamalliimme poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Määrätietoiset toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja kesäkuussa Baltian vertailukelpoinen liiketulos oli jo vertailukauden tasolla. 

Edelleen jatkuva epävakaa geopoliittinen tilanne lisää liiketoiminnan haasteita ja muuttaa markkinaa tavalla, jossa kotimaiset raaka-aineet sekä tutut tuotteet vahvistavat rooliaan kulutuskysynnässä. Ruoan kuluttajahinnat ovat jo nousseet selvästi ja tulevat nousemaan edelleen, mikä vaikuttaa sekä kaupan valikoimiin että kulutuskysyntään. Loppuvuonna kulutuskysyntä tulee polarisoitumaan enenevässä määrin. Samanaikaisesti markkinassa tapahtuu kehitystä, jossa merkittävät ruoka-alan toimijat tulevat kansainvälisten toimitusketjujensa osalta hakemaan aiempaa enemmän yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa varmistaen luotettavuutta ja toimitusvarmuutta. HKScanilla on tässä kehityksessä varsin hyvä asema kotimarkkinoillaan ja tilanne luo yhtiölle uusia mahdollisuuksia. 

Merkittävä lähiajan riski kotimarkkinoillamme liittyy liharaaka-aineen saatavuuteen tulevina vuosina, sillä alkutuotannon arvoketju on myös ajallisesti pitkä. On oletettavaa, että maailmanmarkkinoilla hyödykkeiden hintavaihtelut tulevat myös tulevina vuosina olemaan aiempaa suurempia. Ruokaketjun toimijoilta, erityisesti teollisuudelta ja kaupalta, edellytetään reagointikykyä kustannusmuutoksiin, sillä niiden nopeus ja suuruus voivat negatiivisilla vaikutuksillaan vaarantaa koko ruokaketjun toiminnan ja kotimaisen ruoan tuotannon. Tälle muutokselle on löytynyt ymmärrystä, ja tarvittavien taloudellisten muutosten kokoluokka on jo tähän mennessä ollut poikkeuksellinen.

Siihen tuottajahintatasoon on vielä matkaa, jolla maatilojen kannattavuus on tämän hetken kustannuskehityksellä kestävällä tasolla. Loppuvuoden osalta viljan ja muiden tuotantopanosten hintakehityksellä on merkittävä vaikutus tilanteeseen. Tästä syystä aktiivinen keskustelu asiakkaiden kanssa tilanteesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä on merkittävässä roolissa myös loppuvuoden aikana. Sen myötä luodaan jatkuvuutta kotimaisen liharaaka-aineen ja ruoan tuotannolle sekä raaka-aineen saatavuudelle. Luotan siihen, että kaikki ruokaketjun toimijat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja ovat valmiita päätöksiin, joilla kotimainen ruoantuotannon perusta ei murru vaan vahvistuu kaikilla kotimarkkinoillamme. Tämä on myös kotimaisuutta arvostavien kuluttajien etu epävakaassa geopoliittisessa tilanteessa. 

Toisella vuosipuoliskolla voimakas kustannusinflaatio luo edelleen epävarmuutta toimintaympäristöön. Tämä koskee myös elintarviketeollisuuden tuotantopanoksia. Olemme yhtiönä varautuneet energian saatavuuteen liittyviin riskeihin ja laatineet suunnitelmat, joiden toteutus on jo pitkällä. Kyberriskeihin varautuminen on ollut vahvasti agendallamme jo pidemmän aikaa. Ukrainan sodan ja epävakaan geopoliittisen tilanteen myötä HKScanin toiminnallinen painopiste on siirretty lyhyen aikavälin toimenpiteisiin tuloskehitystä heikentävien vaikutusten minimoimiseksi ja tuloskehityksen varmistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä sisältää määrätietoista työtä kustannusten siirtämiseksi ketjussa eteenpäin myyntihintoihin samalla, kun kustannusten suunnitelmallinen hallinta korostuu.

Vuonna 2022 liikkeenjohdon fokus on myyntihinnoittelussa ja kustannusten hallinnassa. Positiivisen tuloskehityksen varmistaminen edellyttää välitöntä reagointia tapahtuviin muutoksiin, jotta niiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset pystytään hallitsemaan. Liiketoimintamme perustana on monipuoliseksi ruokataloksi tähtäävä strategia, jossa hallittu uudistuminen on kehityksen keskiössä. Tästä esimerkkinä huhtikuussa toimintansa Suomessa aloittanut Kasviskonttori Oy, joka keskittyy kasvisten kulutuksen kasvutrendiin tuomalla markkinaan uusia kasvistuotteita tämän vuoden aikana.

Suomen siipikarjaliiketoiminnassa käytiin muutosneuvottelut, joiden myötä siipikarjaliiketoiminnan kustannustehokkuus paranee vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa. Suomen siipikarjaliiketoimintaan liittyy huomattavasti suurempi tulospotentiaali seuraavien vuosien aikana toteutettavien kaupallisten ja tuotannollisten toimenpiteiden myötä. HKScan on Itämeren alueen suurimpia toimijoita siipikarjamarkkinassa, ja markkinan kasvu luo mahdollisuuksia hyvään tuloskehitykseen yhtiön kotimarkkinoilla. 

Liiketoimintaympäristön muutoksia on nykytilanteessa vaikea ennakoida tarkasti. Siitä huolimatta uskomme kykyymme vahvistaa tuloskehitystämme loppuvuoden aikana. Vuoden 2022 toinen neljännes oli jo osoitus siitä, että pystyimme yhtiönä vastaamaan liiketoimintaympäristön poikkeuksellisen kovaan haasteeseen. Ruoalla on merkitystä aina ja erityisesti epävakaina aikoina. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ja vahvaa omistaja-arvoa luovaksi ruokataloksi.

Keskeistä huhti-kesäkuussa 2022

Uusi pankkilaina syyskuussa 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinmaksamiseksi

HKScan laski syyskuussa 2017 liikkeeseen 135,0 miljoonan euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisen, vakuudettoman ja senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 21.9.2022 (FI4000278536) ja jonka maksamatta oleva määrä on 39 516 000 euroa. HKScan sopi kesäkuussa 2022 uudesta 39,5 miljoonan euron vakuudettomasta pankkilainasta syyskuussa 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinmaksamiseksi.

Muutosneuvottelut

Toukokuussa HKScanin käynnisti yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomen siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran tuotantoyksiköissä. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa siipikarjaliiketoiminnan kannattavuutta, kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta tehostamalla tuotantoa, organisoimalla toimintaa uudelleen sekä uudistamalla toimintatapoja. Neuvottelut päättyivät katsauskauden jälkeen.

HKScan laajenee kasviksista valmistettujen lisäarvotuotteiden kasvavaan markkinaan

HKScan ja Vihannes-Laitila perustivat huhtikuussa yhteisyrityksen, joka uudistaa tuoreiden kasvistuotteiden tarjontaa ja vastaa kasvavaan kuluttajakysyntään. Kasviskonttori Oy tuo tämän vuoden aikana markkinoille nykyistä jalostetumpia käyttö- ja kypsennysvalmiita tuoreita kasvistuotteita. Yhteistyö tarjoaa erinomaisen pohjan luoda lisäarvoa kasvistuotteille, kehittää valikoimaa ja edistää kasvua.

HKScanille kumppanuus Suomen johtavan vihanneskauppayhtiön Vihannes-Laitilan kanssa on luonteva osa yhtiön strategian mukaista laajenemista uusiin raaka-aineisiin ja tuoteryhmiin. Tuoreet, luotettavista raaka-aineista valmistetut kasvistuotteet täydentävät hyvällä tavalla HKScanin tuotevalikoimaa, joka koostuu monipuolisista lihatuotteista, välipaloista ja aterioista. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Mediatiedote 7.7.2022: HKScan parantaa siipikarjaliiketoiminnan kannattavuutta Suomessa

HKScanin toukokuussa käynnistämät yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomen siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran tuotantoyksiköissä ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tuloksena HKScanin Rauman yksiköstä vähenee 55 työtehtävää ja olennaiset muutokset työsuhteiden ehdoissa koskevat 105 työtehtävää. Muutokset toteutetaan kesälomakauden jälkeen elo-syyskuussa 2022. Toimenpiteillä tavoitellaan yli kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 aikana.

Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa HKScanin Suomen siipikarjaliiketoiminnan kannattavuutta, kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta tehostamalla tuotantoa, organisoimalla toimintaa uudelleen sekä uudistamalla toimintatapoja Rauman ja Euran yksiköissä. Muutosneuvottelut koskivat Rauman ja Euran yksiköissä työntekijöiden henkilöstöryhmää ja kunnossapito-organisaation ylempiä toimihenkilöitä. Neuvottelujen piirissä oli noin 600 henkilöä.

Turussa 20. heinäkuuta 2022

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi-kesäkuun puolivuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 20.7.2022 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2022-q2. Tilaisuus on suomenkielinen. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tero Hemmilä ja talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisten sijoittajapuhelujen sopimiseksi olethan yhteydessä viestintäjohtaja Heidi Hirvoseen, puh. 010 570 6072 tai sähköpostitse heidi.hirvonen@hkscan.com. 

Lisätietoja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Taloudelliset julkaisut 

Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 3.11.2022.