Loka-joulukuu 2021

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 4,0 prosentilla ja oli 491,6 (472,9) miljoonaa euroa. Food service -myynti kasvoi selvästi pandemiaan liittyvien rajoitusten purkamisen myötä. Korkeamman jalostusasteen tuoteryhmien, kuten aterioiden ja ateriakomponenttien, myynti kasvoi selvästi. 
 • Konsernin liiketulos oli 7,6 (17,5) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 7,3 (12,1) miljoonaa euroa.
 • Suomen vertailukelpoinen liiketulos oli 5,2 (10,4) miljoonaa euroa. Sitä heikensi selvästi energian ja muiden hyödykkeiden hintojen nopea ja huomattava nousu. Kustannusten nousun siirtäminen myyntihintoihin kesken sopimuskauden ei ollut mahdollista. 
 • Ruotsi paransi edelleen vertailukelpoista liiketulostaan ja se oli 8,7 (7,2) miljoonaa euroa.
 • Baltian vertailukelpoinen liiketulos oli -4,5 (0,3) miljoonaa euroa. Sitä heikensivät selvästi eurooppalaisen sianlihan ylituotannon aiheuttama hintapaine sekä rehu- ja energiahintojen merkittävä nousu. 
 • Tanska vahvisti vertailukelpoista liiketulostaan ja se oli 1,0 (-0,7) miljoonaa euroa. Strateginen siirtymä paremmin kannattaviin tuoteryhmiin eteni suunnitellusti ja tuki myynnin kasvua. 
 • Poikkeuksellisen suuri energian ja muiden tuotantopanosten hintojen nousu nosti kustannuksia kaikilla HKScanin kotimarkkinoilla. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 42,1 (40,5) miljoonaa euroa. 

Tammi-joulukuu 2021

 • HKScanin liikevaihto oli 1 815,3 (1 781,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Strategisesti tärkeiden korkeamman jalostusasteen tuotteiden, kuten aterioiden ja ateriakomponenttien, myynti kasvoi selvästi. Myös omien brändituotteiden vähittäiskauppamyynnin kasvu jatkui. Food service -myynti kasvoi pandemiarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä. 
 • Konsernin liiketulos oli 17,9 (21,3) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 14,5 (17,0) miljoonaa euroa.
 • Suomen vertailukelpoinen liiketulos parani 2,5 miljoonalla eurolla ja oli 8,5 (6,0) miljoonaa euroa. 
 • Ruotsin vertailukelpoinen liiketulos parani 3,9 miljoonalla eurolla ja oli 22,9 (19,0) miljoonaa euroa. 
 • Baltiassa rehu- ja energiahintojen merkittävä nousu sekä eurooppalaisen sianlihan ylitarjonnasta johtuva hintapaine aiheuttivat suurimman negatiivisen poikkeaman koko konsernin tuloskehitykseen. Baltian vertailukelpoinen liiketulos oli -5,1 (4,0) miljoonaa euroa.
 • Tanskassa strateginen myynnin painopisteen siirto korkeamman jalostusasteen siipikarjatuotteisiin pienensi selvästi lintuinfluenssan negatiivista vaikutusta liiketulokseen. Tanskan vertailukelpoinen liiketulos oli 0,0 (1,1) miljoonaa euroa. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 54,6 (63,7) miljoonaa euroa. Muutos johtui vertailuvuotta heikommasta tuloksesta sekä käyttöpääoman vaihtelusta.
 • Korollinen nettovelka oli 314,5 (299,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 95,2 (91,0) prosenttia.
 • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2022

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Liikevaihto 491,6 472,9 1 815,3 1 781,0
    Suomi 209,7 208,9 772,3 772,4
    Ruotsi 196,7 184,6 700,4 662,1
    Baltia 44,1 43,0 170,0 175,0
    Tanska 41,0 36,4 172,7 171,5

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Liikevoitto 7,6 17,5 17,9 21,3
 - % liikevaihdosta 1,5 3,7 1,0 1,2
Vertailukelpoinen liikevoitto 7,3 12,1 14,5 17,0
 - % liikevaihdosta 1,5 2,6 0,8 1,0
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Suomi 5,2 10,4 8,5 6,0
     - % liikevaihdosta 2,5 5,0 1,1 0,8
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Ruotsi 8,7 7,2 22,9 19,0
     - % liikevaihdosta 4,4 3,9 3,3 2,9
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Baltia -4,5 0,3 -5,1 4,0
     - % liikevaihdosta -10,1 0,6 -3,0 2,3
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Tanska 1,0 -0,7 0,0 1,1
     - % liikevaihdosta 2,4 -1,8 0,0 0,6

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Käyttökate (EBITDA) 23,6 25,0 78,1 78,1
Voitto ennen veroja 5,1 15,2 6,6 12,3
 - % liikevaihdosta 1,0 3,2 0,4 0,7
Tilikauden voitto 0,8 11,2 -1,2 4,8
 - % liikevaihdosta 0,2 2,4 -0,1 0,3
Tulos/osake, euroa -0,01 0,09 -0,06 -0,01
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,01 0,04 -0,10 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta 42,1 40,5 54,6 63,7
Rahavirta investointien jälkeen 21,2 26,5 81,2* -21,4*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     3,6 3,9
Nettovelka     314,5 299,6
Nettovelkaantumisaste %     95,2 91,0

* 1-12/2020 sisältää 37,7 miljoonan euron investoinnin Vantaan yksikön tonttiin. 1-12/2021 sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä 

HKScanin kolmivuotinen Turnaround-ohjelma päättyi vuoden 2021 lopussa. Turnaroundin aikana paransimme yhtiön vertailukelpoista liiketulosta kumulatiivisesti noin 61 miljoonaa euroa. Pidän tekemäämme tulosparannusta hyvänä saavutuksena, kun otamme huomioon hyvin poikkeukselliset ja odottamattomat muutokset toimintaympäristössämme. 

On selvää, että tulosparannuksemme ei ole vielä riittävä. Aiemmin kerrotun mukaisesti Turnaroundia seuraa vaihe, jonka aikana yhtiön taloudellista perustaa vahvistetaan edelleen ennen strategian kokonaisvaltaista toimeenpanoa. Tämän vuoksi vuonna 2022 painopisteemme on edelleen vahvasti ydinliiketoimintamme kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisessa. Hyvin poikkeuksellinen toimintaympäristö haastaa meitä rehun, energian ja muiden tuotantopanosten hintojen voimakkaan nousun myötä myös vuonna 2022. Tämä edellyttää meiltä määrätietoisia toimenpiteitä myyntihinnoittelussa sekä liikevaihtoa kasvattavissa ja kannattavuutta vahvistavissa muissa kaupallisissa toimenpiteissä. Yhtä keskeisessä roolissa kannattavuuden vahvistamiseksi on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden merkittävä parantaminen teollisissa toiminnoissa.

Vuoden 2021 liikevaihto vakaa, tuloskehitys kaksijakoinen

Vuonna 2021 HKScanin liikevaihto oli vakaa, mutta kasvoi neljä prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Food service -myynti elpyi selvästi. Koko vuoden food service -myynti oli yli kuusi prosenttia ja viimeisen vuosineljänneksen myynti lähes 10 prosenttia vertailukautta parempi. Vuonna 2021 onnistuimme vähittäiskaupassa hyvin omilla brändituotteillamme. Myyntimme vahvistui erityisesti lihavalmisteissa, ateriakomponenteissa ja aterioissa, mikä on pienentänyt tarvettamme suhdanneherkempään ja heikommin kannattavaan vientiin.

Konsernin vuoden 2021 vertailukelpoinen liiketulos jäi vertailuvuodesta hyvin poikkeuksellisessa markkina-tilanteessa. Koronapandemia, voimakas kustannusinflaatio, lintuinfluenssa, sianlihan eurooppalaisen ylituotannon aiheuttamat matalat markkinahinnat sekä ennätyksellisen korkeiksi kivunneet rehujen ja energian hinnat loivat liiketoimintaan merkittävää epävakautta. HKScanin päämarkkina-alueet Ruotsi ja Suomi paransivat liiketulostaan, mutta Tanskan ja Baltian liiketulokset heikkenivät. Vuonna 2021 HKScanin liiketulos oli 17,9 miljoonaa euroa, kun se vertailuvuonna oli 21,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 14,5 miljoonaa euroa ja vertailuvuonna 17,0 miljoonaa euroa. 

Koko vuoden tuloskehitys oli kaksijakoinen ja syyt tähän ovat selvät. HKScanin keskeisillä kotimarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa positiivinen tuloskehitys jatkui. Erityisen tyytyväinen olen Ruotsin liiketoimintamme hyvään kehitykseen. Ruotsi on pystynyt parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan jo 15 kvartaalia peräkkäin suhteessa vertailukausiin. Suomen vertailukelpoinen liiketulos heikkeni, mutta aterioiden ja ateriakomponenttien vähittäiskauppamyynti kehittyi hyvin. Vaikka Tanskan tuloskehitys jäi koko vuoden osalta vertailukaudesta, olen markkinaympäristö huomioiden tyytyväinen saavutettuun vertailukelpoiseen liiketulokseen ja erityisesti vuoden viimeiseen neljännekseen. Baltian koko vuoden tuloskehitys oli heikko ja aiheutti merkittävimmän osan konsernin tulospoikkeamasta suhteessa tavoitteeseemme. Poikkeuksellinen alhainen sianlihan hinta ja historiallisen korkea viljan hinta heikensivät merkittävästi laajaan vertikaaliseen integraatioon perustuvassa toimintamallissa Baltian liiketoimintamme tulosta. 

Suomen ja Ruotsin hyvän tuloskehityksen taustalla on tuotteiden jalostusarvon nosto sekä brändituotteiden myynnin kasvu. Tämä kehitys on myös strategiamme mukaista lisäarvon luontia. Olemme Scan-brändillä sekä tuotteistoamme kehittämällä kyenneet rakentamaan erilaistavaa lisäarvoa. Ruotsin hyvää kehitystä on tukenut myös selvä tuotantoprosessiemme tuottavuuden nosto. Suomessa siipikarjaliiketoiminnan tulosparannus jatkui, joskin maltillisena. Rauman tuotantoyksikön toiminnallinen kehittäminen eteni suunnitellusti, mutta kaupallinen menestyminen siipikarjatuotteissa jätti parannettavaa. Kumppanuus- ja osakkuusyhtiömme Mäkitalon Maistuvien annossalaattien myynti kasvoi vahvasti.

Tanskassa koko toimialaa koskevalla lintuinfluenssatilanteella ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli selvä negatiivinen vaikutus liiketulokseemme. Strategiamme vahvistua tanskalaisilla tuoreilla ja kypsillä siipikarjatuotteilla sekä Tanskassa että Ruotsissa on edennyt hyvin, mikä on osaltaan vahvistanut Tanskan liiketulostamme ja vähentänyt riippuvuuttamme EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta pakasteviennistä. 

Baltian poikkeuksellinen markkinatilanne haastaa edelleen koko pitkän paikallisen arvoketjumme. Euroopan sianlihan ylituotanto on painanut markkinahintoja voimakkaasti ja laskenut samalla liiketoiminnassamme tuotantoeläimiin sitoutuneen pääoman arvoa. Samanaikaisesti tapahtunut rehujen ja energian hintojen nopea ja huomattava nousu on ollut hyvin poikkeuksellista. Liha- ja viljamarkkina tulee toipumaan tilanteesta tarjonnan ja kysynnän tasapainottuessa, mikä vahvistaa Baltian tulostamme. 

Matkalla monipuoliseksi ruokataloksi

Merkittävämmän ruokatalotransformaation läpivienti edellyttää HKScanilta nykyistä vahvempaa tasetta rakentaessamme nykyisten ydinliiketoimintojen rinnalle uusia ruokaliiketoimintoja. Tässä keskeisessä roolissa on yhtiön tuloksen vahvistaminen. Lisäksi arvioimme jatkuvasti eri liiketoimintojemme asemaa osana konsernia ja sen strategiaa. Nämä ovat keskeisiä elementtejä selkeämmän ja vaikuttavamman ruokatalotransformaation mahdollistamiseksi.

Ruotsissa solmimme marraskuussa 2021 yhteistyösopimuksen Gårdsfisk-kasvatuskonseptin omistavan Scandinavian Aquasystems Ab:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on skaalata ympäristöystävällisempään kiertovesikasvatukseen perustuvaa maatilatason kalankasvatusta ja olla mukana kasvavassa kalaproteiinien markkinassa. HKScan toimii Ruotsissa niin kaupallisena kuin myös tuotannollisena yhteistyökumppanina.

Ruotsissa aloitimme valmisaterioissa yhteistyön Maten é klar -ateriakonseptin kanssa. Myös arvostettu ja vahva Scan-brändimme ottaa uusia askelia ja laajenee alkuvuonna uusiin tuotekategorioihin, kuten kasvipohjaisiin tuotteisiin.

Suomessa meillä on vahva asema lihavalmisteissa, ateriakomponenteissa ja siipikarjatuotteissa. Tavoitteemme on kasvaa edelleen siipikarjatuotteissa, aterioissa ja välipaloissa. Strateginen tavoitteemme on olla HKScanin oman vahvan tarjoaman lisäksi tytäryhtiöidemme - Kivikylän, Tamminen ja Boltsi - kanssa kuluttajille vahvempi ja kaupalle halutumpi kumppani. Yhteistyö Mäkitalon Maistuvat -annossalaatteja valmistavan osakkuusyhtiömme kanssa vahvistuu.

Loppuvuonna 2021 Suomessa lanseerattiin kaupan palvelutiskeihin ravintolatason tuoreateriat Vietävä-konseptilla. Viime kesänä päätetty investointi välipalatuotteiden valmistukseen etenee suunnitellusti ja uudet tuotteet tulevat myyntiin syksyllä 2022. Investointi mahdollistaa kasvumme hyvän kannattavuuden välipalatuotemarkkinassa Suomessa.

Jatkamme strategian toimeenpanoa markkina-asemamme vahvistamiseksi Tanskassa ja Ruotsissa tanskalaisesta siipikarjasta valmistetuilla tuoreilla ja kypsillä tuotteilla sekä lihavalmisteilla.

Baltiassa liiketoimintamme kyvykkyys ei ole heikentynyt, vaikka emme ole hyvin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa kyenneet turvaamaan tulostamme ja sopeutumaan tilanteeseen. Baltiassa siipikarjaliiketoiminnan ja lihavalmisteiden kannattavuus on muita tuotekategorioita paremmalla tasolla ja markkina-asemamme erityisesti siipikarjassa on vahva.

Jatkamme määrätietoisesti Zero Carbon -ohjelmamme toteutusta. Tavoitteenamme on hiilineutraali ruokaketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Oman tuotannollisen toimintamme kehittämisen ohella huomiomme on alkutuotannon ilmastokysymyksissä. Jatkamme hyvien käytäntöjen skaalaamista päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen lisäämiseksi yhdessä sopimustuottajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

Lihaliiketoiminnan arvoketjun haasteet jatkuvat

HKScanin lihaliiketoiminnan arvoketju on isojen kysymysten äärellä. Lihaa tuottavien maatilojen heikko taloudellinen tilanne johtuu Euroopan ylijäämäisestä sianlihamarkkinan tilanteesta, rehujen ja muiden tuotantopanosten hintojen voimakkaasta noususta sekä maatilojen viljasadon niukkuudesta. Rehujen ja muiden tuotantopanosten hintojen nousu niin maatiloilla kuin HKScanin omassa toiminnassa on nostanut kustannuksia laaja-alaisesti. 

Olemme jo nostaneet tuottajahintoja turvataksemme lihantuotannon kannattavuutta ja liharaaka-aineen saatavuutta. Hinnat nousevat edelleen niillä markkinoilla, joilla maatilojen kannattavuus on erityisen heikko. Selvä paine lihatuotteiden kuluttajahintojen nousulle jatkuu.

Katseemme on vahvasti vuodessa 2022. Tänä vuonna kehitämme HKScanin liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja keskitymme kannattavuuden parantamiseen. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ja vahvaa omistaja-arvoa luovaksi ruokataloksi. 

Strategia

HKScanin kolmivuotinen Turnaround-ohjelma päättyi vuoden 2021 lopussa. Sen aikana yhtiö nousi syvästä taloudellisesta kriisistä tilanteeseen, jossa taloudellinen perusta on merkittävästi vakaampi. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos parani Turnaround-ohjelman aikana kumulatiivisesti noin 61 miljoonaa euroa. Saavutettu tulosparannus ei kuitenkaan ole riittävä ja siksi Turnaroundia seuraa vaihe, jonka aikana yhtiön taloudellista perustaa vahvistetaan edelleen keskittymällä ydinliiketoimintojen kannattavuuden parantamiseen ennen strategian kokonaisvaltaisempaa toimeenpanoa. 

Strategiansa mukaisesti HKScan kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Strategian toteutus tarvitsee uutta osaamista ja taloudellista liikkumatilaa. Siksi yhtiön on välttämätöntä monipuolistaa osaamistaan ja jatkaa toimintojensa määrätietoista kehittämistä. Vahvat asiakassuhteet ja kaupallinen uudistuminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen sian- ja naudanlihatuotteisiin, lihavalmisteisiin, ateriakomponentteihin ja aterioihin sekä siipikarjatuotteisiin perustuvassa ydinliiketoiminnassa luo taloudellisen ja toiminnallisen perustan liiketoiminnan laajentamiselle ja monipuolistamiselle. Myös kuluttajasuhteen vahvistaminen yhtiön tunnettujen brändien avulla on ratkaisevan tärkeää. Kuluttajalähtöisyyden vahvistaminen on keskeisessä roolissa, sillä yhtiön strategian keskiössä on kuluttajakäyttäytymisen ja asiakaspinnan muutosten ymmärtäminen sekä niihin vastaaminen.

Samanaikaisesti HKScan hakee uutta kasvua ja tarttuu aktiivisesti taloudellisten resurssiensa puitteissa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka toteuttavat yhtiön strategista tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Muutosmatkallaan yhtiö haluaa säilyttää nykyiset vahvuutensa. Uutta kasvua ja kannattavuutta rakennetaan suunnitelmallisesti paikallisuus huomioiden. Tässä kumppanuusstrategialla on merkittävä rooli. Kumppanuuksien kautta HKScan etenee uusille liiketoiminta-alueille nopeasti ja joustavasti. Tavoitteena on uusien liiketoimintojen skaalaaminen hyödyntäen yhtiön laajaa kaupallista ja tuotannollista alustaa. Esimerkkejä kumppanuuksista ovat jo pitkään mukana olleet Kivikylän ja Tamminen sekä viimeisimpinä Hes-Pro, Boltsi ja Mäkitalon Maistuvat Suomessa sekä Gårdsfisk ja Maten é klar Ruotsissa. 

Merkittävän ruokatalotransformaation läpivienti edellyttää HKScanilta nykyistä vahvempaa tasetta rakennettaessa nykyisen vahvasti siipikarjanlihatuotteisiin sekä sian- ja naudanlihatuotteisiin perustuvan liiketoiminnan rinnalle uusia ruokaliiketoimintoja ja tapoja kohdata markkinamuutokset. Taloudellisen liikkumatilan lisäämiseksi arvioidaan jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia. Päättynyttä Turnaround-jaksoa seuraa vaihe, jossa yhtiön tasetta vahvistetaan aktiivisesti eri keinoin vaikuttavamman ruokatalotransformaation mahdollistamiseksi.

Edistyksellinen vastuullisuustyö toimii HKScanin liiketoiminnan yhä vahvempana perustana. Se on toimintaympäristön uusi normaali, jonka merkitys tuloksen ja taseen johtamisessa on yhä tärkeämpi. Kyky toimia ympäristön ja luonnon kantokyvyn rajoissa sekä rakentaa yhtiön toiminnalle vahvaa sosiaalista perustaa mahdollistaa hyvän tuloksentekokyvyn ja vastuullisen vaurauden luomisen yhtiön kotimarkkinoilla. HKScan jatkaa tavoitteellista ilmastotyötään Zero Carbon -ohjelmalla, jonka tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Oman tuotannollisen toiminnan ohella paneudutaan alkutuotannon ilmastokysymyksiin ja skaalattaviin keinoihin päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen lisäämiseksi yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppaneiden kanssa.

HKScanin liiketoiminnan arvonluonnin keskeiset ajurit ovat kasvu ydinliiketoiminnassa nostamalla tuotteiden jalostusarvoa sekä vahvistamalla yhtiön omien brändien arvonluontikykyä. Tämän ohella tavoitteena on kasvaa aterioissa ja välipaloissa sekä uusissa ruokaliiketoiminnoissa ja uusia raaka-ainepohjia hyödyntäen. Vahvistuminen kasvavissa ja uusissa myyntikanavissa on keskeistä. Food service -kanava on jo pitkään ollut kasvussa ja murroksessa, jota koronapandemia edelleen vahvistaa. Tämä tarjoaa HKScanille mielenkiintoisia mahdollisuuksia rakentaa uusia liiketoimintamalleja. Tuottavuuden nosto kaikissa liiketoimintaprosesseissa on tärkeä arvonluonnin ajuri. Vastuullisuuden rakentaminen liiketoiminnan arvoa luovaksi perustaksi on keskeisessä roolissa luotaessa markkinassa erilaistavaa arvoa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

HKScan aloittaa suomalaisen siipikarjanlihan viennin Etelä-Koreaan

HKScan julkisti 21.1.2022 Rauman yksikön saaneen Etelä-Korean viranomaisilta vientihyväksynnän suomalaiselle siipikarjanlihalle. Siipikarjanlihan vienti Suomesta Etelä-Koreaan aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Siipikarjanlihan vientilupa on merkittävä askel HKScanin viennille, sillä Rauman yksikössä on viime vuosina investoitu kasvuun myös viennin näkökulmasta.

Ensimmäisten vuosien vientimääräksi arvioidaan 3-5 miljoonaa kiloa. Etelä-Koreaan vietävät tuotteet ovat broilerin koipireisiä, siipiä ja varpaita. Suomalainen siipikarjanliha on vastuullisesti tuotettua ja antibioottivapaata. Lisäksi Suomessa on erinomainen eläintautitilanne ja eläinten hyvinvointi sekä tuotannon ympäristötehokkuus huomioidaan kaikissa vaiheissa.

HKScan suunnittelee toimintamallinsa selkeyttämistä 

HKScan julkisti 3.2.2022 suunnittelevansa konsernitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden välisen toimintamallin selkeyttämistä. HKScanin konsernitoimintojen suunnitellaan keskittyvän jatkossa aiempaa vahvemmin konsernin keskeisiin strategisiin kehityshankkeisiin ja johtamiseen sekä pörssiyhtiön hyvän hallintotavan varmistaviin toimintoihin. Operatiivinen liiketoiminta keskittyy aiempaakin selkeämmin liiketoimintayksiköihin. 

HKScanin konsernitoimintojen ja Suomen liiketoimintayksikön toimintamallin selkeyttämistä koskevia suunnitelmia käsitellään Suomessa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka voivat johtaa arviolta 20 työtehtävän vähennykseen tai muutoksiin henkilöiden työsuhteissa. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske työntekijöiden henkilöstöryhmää eivätkä HKScanin liiketoimintoja Ruotsissa, Baltiassa, Tanskassa ja Puolassa. Tavoitteena on saada yt-neuvottelut päätökseen maaliskuun 2022 aikana.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 282,5 (290,9) miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 215,4 (215,1) miljoonaa euroa sekä tilikauden 2021 tuloksen -5,8 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2022

HKScanin varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän keskiviikkona 30.3.2022 Turussa. Kokouskutsu julkistetaan myöhemmin.


Turussa 10. helmikuuta 2022

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteeseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 10.2.2022 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/tilinpaatos-2021.Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisen sijoittajapuhelun ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä viestintäjohtaja Heidi Hirvoseen, puh. 010 570 6072 tai sähköpostitse heidi.hirvonen@hkscan.com. 

Lisätietoja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072