Huhti-kesäkuu 2023 

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 473,8 (456,3) miljoonaa euroa. Vertailukautta korkeammat myyntihinnat kasvattivat liikevaihtoa, ja myynnin volyymi pysyi vertailukauden tasolla.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 8,4 (3,1) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 8,3 (3,3) miljoonaa euroa. Tuotantokustannusten nousu jatkui. Kustannusnousu saatiin katettua myyntihintojen korotuksilla. Kuluttajakysyntä koheni hieman heikon alkuvuoden jälkeen. Tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta.  
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 4,9 (1,4) miljoonaa euroa. 
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 4,1 (4,9) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 1,1 (0,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 19,8 (22,4) miljoonaa euroa. Rahavirta heikkeni vertailukaudesta rahoituskulujen kasvun vuoksi. 

Tammi-kesäkuu 2023 

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia ja oli 931,4 (852,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat, koska voimakkaan inflaation myötä kohonneita kustannuksia oli viety myyntihintoihin vuoden 2022 aikana.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 8,4 (-1,3) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 6,5 (-0,7) miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesta inflaatiosta aiheutunut korkea kustannustaso jatkui edelleen tammi-kesäkuussa. Vuoden 2022 aikana toteutetut myyntihintojen korotukset kattoivat kustannusten nousun. Tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta. 
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 5,0 (0,2) miljoonaa euroa. 
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,9 (5,1) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 2,3 (0,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 14,1 (-12,0) miljoonaa euroa. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti hitaamman käyttöpääoman kasvun ansiosta. 
 • Korollinen nettovelka oli 357,9 (346,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 137,0 (107,4) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

HKScan on 1.1.2023 alkaen muuttanut varaosavarastojen käsittelyä takautuvasti. Muutoksella on vaikutusta taseen varastoarvoihin, omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä tunnuslukuihin (sitoutuneen pääoman tuotto ja nettovelkaisuusaste). Taloudellinen informaatio vuodelta 2022 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

Näkymät 2023 

HKScanin ohjeistus vuodelle 2023 on ennallaan.

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset ovat maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Liikevaihto 473,8 456,3 931,4 852,2 1 833,8
    Suomi 232,7 213,4 449,3 396,0 868,3
    Ruotsi 182,0 185,4 361,6 349,4 745,1
    Tanska 59,1 57,4 120,5 106,8 220,4

AVAINLUVUT, LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Liiketulos 8,4 3,1 8,4 -1,3 10,1
 - % liikevaihdosta 1,8 0,7 0,9 -0,2 0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 8,3 3,3 6,5 -0,7 9,7
 - % liikevaihdosta 1,7 0,7 0,7 -0,1 0,5
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 4,9 1,4 5,0 0,2 3,4
     - % liikevaihdosta 2,1 0,7 1,1 0,1 0,4
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 4,1 4,9 3,9 5,1 16,6
     - % liikevaihdosta 2,2 2,6 1,1 1,4 2,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 1,1 0,3 2,3 0,8 1,4
     - % liikevaihdosta 1,9 0,5 1,9 0,7 0,6

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 20,0 15,0 31,9 22,8 55,8
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot 1,4 2,7 -4,8 -3,5 -0,9
 - % liikevaihdosta 0,3 0,6 -0,5 -0,4 0,0
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,6 1,4 -6,9 -5,0 -4,9
 - % liikevaihdosta -0,1 0,3 -0,7 -0,6 -0,3
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,02 0,00 -0,09 -0,07 -0,11
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,02 0,00 -0,11 -0,06 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot 19,8 22,4 14,1 -12,0 18,9
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot 10,9 15,2 -1,9 -23,3 -21,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot -2,0 0,0 -6,4
Korollinen nettovelka 357,9 346,3 347,2
Nettovelkaantumisaste % 137,0 107,4 121,6

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola 

HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,8 prosenttia ja oli 473,8 (456,3) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos huhti-kesäkuussa oli 8,4 (3,1) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 8,3 (3,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani erityisesti Suomessa ja Tanskassa, mutta Ruotsissa se oli vertailukautta pienempi. 

Tammi-kesäkuussa HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia myyntihintojen korotusten seurauksena ja oli 931,4 (852,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaikilla kotimarkkinoilla. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos parani vertailukaudesta ja oli 8,4 (-1,3) miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli 6,5 (-0,7) miljoonaa euroa. 

Inflaatiokehitys jatkui tammi-kesäkuussa energian hintojen vakautumisesta huolimatta. Raaka-aineiden, palveluiden ja muiden tuotantopanosten kustannukset ovat kohonneet voimakkaasti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kustannustasoa nostivat myös kevään 2023 palkkaratkaisut HKScanin kaikilla kotimarkkinoilla. Lisäksi markkinakorkojen nousu on jatkunut ja tuonut lisää kustannuksia paitsi koko arvoketjulle niin myös kuluttajille. Vaikka kuluttajakysyntä koheni hieman heikon alkuvuoden jälkeen, tilanne on vaikuttanut HKScanin tuotteiden kuluttajakysyntään sekä myynnin rakenteeseen. Kuluttajakysynnän muutos heikensi liiketulosta erityisesti Ruotsissa. 

HKScanin toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kulujen säästämiseksi ovat jatkuneet koko alkuvuoden ja ovat parantaneet liiketulosta katsauskaudella. Vuotuisia kustannussäästöjä odotamme aiemmin kerrotuista investoinneistamme ja muista kehittämistoimista yhteensä noin 12,6 miljoonaa euroa niiden valmistuttua vuosien 2023 ja 2024 aikana. 

Vaikka kehityssuunta liiketuloksen paranemisessa on oikea, ei HKScanin jatkuvien toimintojen kannattavuus ole tyydyttävä ja yhtiö jatkaa kannattavuuden parantamista keskeisenä prioriteettinaan. Tavoitteena on edelleen minimoida yhtiön tuloskehitystä heikentäviä vaikutuksia ja varmistaa tavoitteen mukainen tuloskehitys kustannusten tiukalla hallinnalla, tuotannon tehostamisella, tuoteportfolion optimoinnilla kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupallisilla toimilla.

HKScan arvioi jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia taloudellisen liikkumatilan lisäämiseksi. Tärkeä askel HKScanin kannattavuuden parantamisessa ja taseen vahvistamisessa on Baltian liiketoimintojen myyntiprosessin eteneminen Viron kilpailuviranomaisen annettua heinäkuun 2023 lopussa AS Maag Gruppille hyväksynnän ostaa HKScanin Baltian liiketoiminnot. HKScanilla ja liiketoiminnot ostavalla AS Maag Gruppilla on aikomus saattaa kauppa loppuun vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Kauppaan liittyen ostaja on sitoutunut tiettyihin kaupan täytäntöönpanon jälkeisiin velvoitteisiin. Latvian kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ilman ehtoja jo helmikuussa. 

Alkuvuonna 2023 HKScan on edistänyt vastuullisuusohjelmaansa ja Zero Carbon -ilmastosuunnitelmaansa liiketoiminnoissaan. HKScanin ilmastotyö huomioitiin kolmatta vuotta peräkkäin Financial Times -talousmedian European Climate Leaders -listauksessa.  Yhtiö tekee tavoitteellista työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja haluaa edistää erityisesti ennakoivaa työturvallisuuskulttuuria ja turvallisuuden jatkuvaa parantamista. Katsauskaudella HKScan jatkoi muun muassa valmistautumista ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusstandardiin. Tavoitteena on, että yhtiön kaikilla tuotantoyksiköillä on ISO 45001 -sertifiointi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Keskeistä huhti-kesäkuussa 2023

Investointeja kannattavuuteen ja jalostusarvon nostamiseen

HKScan päätti maalis-huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden jälkeen toteuttaa kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavan 4,6 miljoonan euron kehittämisinvestoinnin Rauman yksikössä. Investointiin liittyvän toiminnan uudelleenorganisoinnin ja henkilöstömäärän sopeuttamisen myötä Rauman siipikarjaleikkaamosta vähenee enimmillään 35 työtehtävää ja runsaaseen 200 työtehtävään tulee muutoksia. HKScan tavoittelee investoinnilla ja siihen liittyvillä kehittämistoimilla Suomessa yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Lisäksi HKScan jatkoi investointien toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi ja jalostusarvon kasvattamiseksi useissa tuotantoyksiköissään Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sisäpiiritieto 24.7.2023: Viron kilpailuviranomainen antoi AS Maag Gruppille hyväksynnän ostaa HKScanin Baltian liiketoiminnot

Viron kilpailuviranomainen on hyväksynyt joulukuussa 2022 ilmoitetun järjestelyn, jonka myötä HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa. HKScanilla ja liiketoiminnot ostavalla AS Maag Gruppilla on aikomus saattaa kauppa loppuun vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Kauppaan liittyen ostaja on sitoutunut tiettyihin kaupan täytäntöönpanon jälkeisiin velvoitteisiin. Latvian kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ilman ehtoja jo helmikuussa.

HKScan julkisti 13.12.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintonsa virolaiselle AS Maag Gruppille. Kaupan myötä HKScanin omistus sen Baltian liiketoiminnoissa päättyy. HKScanin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.


Turussa 9. elokuuta 2023

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 9.8.2023 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/q2-2023. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa. 

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Suvi Oksavaan, puh. 044 554 4231 tai suvi.oksava@hkscan.com. 

Taloudelliset julkaisut 

HKScan julkistaa tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksen keskiviikkona 8.11.2023 noin klo 8.30. 

Lisätietoja

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com