HKScanin osavuosikatsaus 1.1.– 31.3.2023 

Tammi-maaliskuu 2023 

 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia ja oli 457,6 (395,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat, koska voimakkaan inflaation myötä kohonneita kustannuksia oli viety vuoden 2022 aikana myyntihintoihin.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,1 (-4,4) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli -1,8 (-4,0) miljoonaa euroa. Vuonna 2022 kiihtynyt poikkeuksellinen kustannusinflaatio jatkui korkealla tasolla tammi-maaliskuussa. Syksyn 2022 erityisen jyrkkä energia- ja logistiikkakulujen nousu taittui loppuvuodesta, mutta niistä aiheutuneet kulut olivat vertailukautta korkeammalla. Vuoden 2022 aikana toteutetut myyntihintojen korotukset kattoivat kustannusten nousun. Tuotannon tehostaminen ja kulujen säästötoimenpiteet paransivat kannattavuutta. 
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (-1,2) miljoonaa euroa. 
 • Ruotsin liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Tanskan liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 1,2 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Lopetettuna toimintona raportoitavan Baltian liiketoimintayksikön liiketulos oli -1,6 (-4,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,7 (-34,4) miljoonaa euroa. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti hitaamman käyttöpääoman kasvun ansiosta. 
 • Korollinen nettovelka oli 367,7 (355,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 138,3 (108,8) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

HKScan on 1.1.2023 alkaen muuttanut varaosavarastojen käsittelyä takautuvasti. Muutoksella on vaikutusta taseen varastoarvoihin ja omaan pääomaan sekä tunnuslukuihin (sitoutuneen pääoman tuotto ja nettovelkaisuusaste).Taloudellinen informaatio vuodelta 2022 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

Näkymät 2023 

HKScanin ohjeistus vuodelle 2023 on ennallaan.  

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset ovat maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 1-3/2023 1-3/2022 2022
Liikevaihto 457,6 395,9 1 833,8
    Suomi 216,6 182,6 868,3
    Ruotsi 179,6 163,9 745,1
    Tanska 61,4 49,4 220,4

AVAINLUVUT, LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 1-3/2023 1-3/2022 2022
Liiketulos -0,1 -4,4 10,1
 - % liikevaihdosta 0,0 -1,1 0,5
Vertailukelpoinen liiketulos -1,8 -4,0 9,7
 - % liikevaihdosta -0,4 -1,0 0,5
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 0,1 -1,2 3,4
     - % liikevaihdosta 0,0 -0,7 0,4
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi -0,2 0,2 16,6
     - % liikevaihdosta -0,1 0,1 2,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 1,2 0,5 1,4
     - % liikevaihdosta 1,9 1,0 0,6

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 1-3/2023 1-3/2022 2022
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 12,0 7,7 55,8
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot -6,2 -6,2 -0,9
 - % liikevaihdosta -1,4 -1,6 0,0
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -6,3 -6,3 -4,9
 - % liikevaihdosta -1,4 -1,6 -0,3
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,07 -0,07 -0,11
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,09 -0,07 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot -5,7 -34,4 18,9
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot -12,8 -38,5 -21,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot -5,2 2,5 -6,4
Korollinen nettovelka 367,7 355,0 347,2
Nettovelkaantumisaste % 138,3 108,8 122,1

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola 

Tammi-maaliskuussa 2023 HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia myyntihintojen korotusten seurauksena. HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 457,6 (395,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikilla kotimarkkinoilla ja kaikissa myyntikanavissa. Erityisen vahvaa kasvu oli food service -kanavassa, jossa myynti kasvoi yli 20 prosenttia.  Lisäarvotuotteiden myynnin kasvu Tanskassa jatkui. Esimerkiksi kypsennetyn broilerin myynnin kasvu oli 44 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Vähittäiskauppamyynnin arvo kasvoi myös Suomessa ja Ruotsissa. 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos parani vertailukaudesta ja oli -0,1 (-4,4) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli -1,8 (-4,0) miljoonaa euroa. Tuloksen kohenemisesta huolimatta HKScanin jatkuvien toimintojen kannattavuus ei ole tyydyttävä. Kannattavuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä painopisteistämme vuonna 2023.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan käynnistämä epävakaus Euroopassa on nostanut tuotantokustannuksia ja korkotasoa voimakkaasti. Markkinakorkojen nousun myötä kustannukset kuluttajille ja koko arvoketjulle ovat kasvaneet. Inflaatiokehitys jatkui tammi-maaliskuussa energian hinnan vakautumisesta huolimatta. Kustannustasoa nostavat myös kevään 2023 palkkaratkaisut HKScanin kaikilla kotimarkkinoilla.

Asumis- ja korkokustannusten nousu on jatkunut ja jarruttanut kuluttajien kokonaiskulutusta. Tämä on vaikuttanut HKScanin tuotteiden kuluttajakysyntään sekä myynnin rakenteeseen. Kuluttajakysynnän muutos heikensi liiketulosta erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Syksyn 2022 erityisen jyrkkä energia- ja logistiikkakulujen nousu taittui loppuvuodesta, mutta kulut olivat edelleen vertailukautta korkeammalla. 

Alkuvuoden aikana olemme jatkaneet määrätietoista työtämme toimintamme kannattavuuden parantamiseksi. HKScanin toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kulujen säästämiseksi paransivat liiketulosta katsauskaudella. Lisäksi useat jo päätetyt investointimme ja muut kehittämistoimet tuovat vuotuisia kustannussäästöjä yhteensä noin 12,6 miljoonaa euroa valmistumisensa jälkeen vuosien 2023 ja 2024 aikana. 

Taloudellisen liikkumatilan lisäämiseksi yhtiö arvioi jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia. Joulukuussa 2022 kerroimme, että HKScan on allekirjoittanut sopimuksen Baltian liiketoimintojen myynnistä virolaiselle AS Maag Gruppille. Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta sekä edistää yhtiön mahdollisuuksia parantaa tuotannollista tehokkuutta ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaa. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään syyskuun lopussa 2023, ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. Latvian kilpailuviranomaiset ovat osaltaan kaupan jo hyväksyneet.

Alkuvuonna 2023 olemme edistäneet vastuullisuusohjelmaamme liiketoiminnoissamme. Ohjelman tavoitteet liittyvät luonnon ja ihmisten hyvinvointiin: ilmastoon, pakkauksiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Teemme tavoitteellista työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteemme on nolla työtapaturmaa Safety First -periaatteella. Haluamme edistää erityisesti ennakoivaa työturvallisuuskulttuuria ja turvallisuuden jatkuvaa parantamista. Tässä työssä saavutimme hyviä tuloksia tammi-maaliskuussa: henkilöstömme teki työturvallisuushavaintoja viidenneksen vertailukautta enemmän ja yli puolet työntekijöistämme suoritti alkuvuonna lanseeratun turvallisen työskentelyn Blue Rules -ohjeistukseen liittyvän verkkokoulutuksen.

HKScanin menestykselle on tärkeää hyödyntää ydinliiketoiminnan mahdollisuuksia tehokkaasti ja kehittää kestävää, paikallista ruokaketjua. Aiemmin kerrotun mukaisesti keskitymme HKScanissa tänä vuonna ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja tavoitteemme on minimoida yhtiön tuloskehitystä heikentäviä vaikutuksia ja varmistaa tavoitteen mukainen tuloskehitys. Tätä työtä olemme tehneet tuloksekkaasti alkuvuoden aikana ja jatkossakin keskeistä koko konsernissa on kustannusten tiukka hallinta, tuottavuuden nosto tuotannossa, tuoteportfolion optimointi kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupalliset toimet. 

Keskeistä tammi-maaliskuussa 2023

Juha Ruoholasta HKScanin toimitusjohtaja

HKScanin hallitus nimitti 2.3.2023 maa- ja metsätaloustieteen maisteri, eMBA Juha Ruoholan (57) HKScan Oyj:n toimitusjohtajaksi. Ruohola toimi HKScanin väliaikaisena toimitusjohtajana 29.9.2022 lähtien. Tätä ennen hän toimi HKScanissa Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta sekä konsernin viennistä ja tuonnista vastaavana johtajana sekä useiden muiden ruokayritysten johtotehtävissä. HKScanin toimitusjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Markku Suvanto.

HKScanin kehittämisinvestointi Rauman siipikarjayksikköön parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä

Maaliskuussa käynnistetyt muutosneuvottelut HKScanin Rauman yksikössä päättyivät neuvotteluosapuolten välisellä sopimuksella suunniteltua aiemmin katsauskauden jälkeen huhtikuussa. Muutosneuvottelujen jälkeen HKScan päätti toteuttaa Rauman siipikarjaleikkaamon noin 4,6 miljoonan euron kehittämisinvestoinnin, jolla parannetaan yksikön kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Investointiin liittyy myös toiminnan uudelleenorganisointi, henkilöstön määrän sopeuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen. Rauman siipikarjaleikkaamosta vähenee enimmillään 35 työtehtävää ja runsaaseen 200 työtehtävään tulee muutoksia. HKScan tavoittelee investoinnilla ja siihen liittyvillä kehittämistoimilla Suomessa yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Baltian liiketoimintojen myynnin viranomaiskäsittely etenee

HKScan julkisti 13.12.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintansa virolaiselle AS Maag Gruppille. Velaton kauppahinta on 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan vuosien 2024–2026 yhteenlasketulle tulokselle. 

Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään syyskuun lopussa 2023, ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. Latvian kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan helmikuussa. Lisätietoa myytävänä olevista varoista ja veloista sekä lopetetuista toiminnoista kerrotaan osavuosikatsauksen liitteessä numero 7.
 

Turussa 10. toukokuuta 2023

HKScan Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 10.5.2023 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/q1-2023. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Tammi-maaliskuun tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa. 

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Marja Säköön, puh. 050 576 7130 tai marja.sako@hkscan.com. 


Taloudelliset julkaisut 

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2023:

 • puolivuosikatsaus 2023 keskiviikkona 9.8.2023 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 keskiviikkona 8.11.2023 noin klo 8.30 


Lisätietoja

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com