HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 

HKScanin liiketulos ennakoidusti vertailukautta heikompi, tulosnäkymä vuodelle 2022 ennallaan

Tammi-maaliskuu 2022

 • HKScanin liikevaihto oli 437,2 (427,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin luvuin liikevaihto kasvoi lähes neljä prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla. Food service -myynti sekä aterioiden ja ateriakomponenttien vähittäiskauppamyynti kasvoivat selvästi.
 • Konsernin liiketulos oli -8,9 (-1,1) miljoonaa euroa. 
 • Konsernin vertailukelpoinen liiketulos heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta ja oli -8,5 (-1,1) miljoonaa euroa. Baltian negatiivinen tuloskehitys aiheutti suurimman poikkeaman konsernin liiketulokseen.
 • HKScanin kaikkia kotimarkkinoita koskeva vuoden 2021 lopulla alkanut voimakas kustannusinflaatio ja sitä edelleen kiihdyttävä sota Ukrainassa ovat nostaneet energian, viljan ja muiden tuotantopanosten hinnat ennätyksellisen korkeiksi. Turvatakseen liiketoiminnalleen keskeisen kotimaisen liharaaka-aineen riittävyyden on HKScan nostanut liharaaka-aineen tuottajahintoja ennakoitua nopeammin. 
 • HKScanin kustannukset nousivat poikkeuksellisen nopeasti ja huomattavan paljon. Hinnoittelun rakenteellisesta viiveestä johtuen myyntihintojen nousu ja oman toiminnan tehostaminen eivät täysin kompensoineet voimakasta kustannusten nousua. 
 • Etelä-Korean ostovoimainen markkina avautui suomalaisille siipikarjatuotteille tammikuussa. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -34,4 (3,3) miljoonaa euroa. Vertailukautta heikomman liiketuloksen lisäksi rahavirtaa heikensivät käyttöpääoman muutokset, joista suurimpana ostovelkojen tavanomainen kausivaihtelu. 
 • Korollinen nettovelka oli 355,0 (308,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 110,6 (95,6) prosenttia.
 • Ukrainan sodan myötä HKScanin toiminnallinen painopiste on siirretty lyhyen aikavälin toimenpiteisiin tuloskehitystä heikentävien vaikutusten minimoimiseksi ja tuloskehityksen varmistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • HKScanin näkymät vuodelle 2022 ovat muuttumattomat, ja yhtiö uskoo kykyynsä vahvistaa tuloskehitystään loppuvuoden aikana. 

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2022

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 1-3/2022 1-3/2021 2021
Liikevaihto 437,2 427,5 1 815,3
    Suomi 182,6 179,8 772,3
    Ruotsi 163,9 161,8 700,4
    Tanska 49,4 45,4 172,7
    Baltia 41,2 40,5 170,0

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 1-3/2022 1-3/2021 2021
Liikevoitto -8,9 -1,1 17,9
 - % liikevaihdosta -2,0 -0,3 1,0
Vertailukelpoinen liikevoitto -8,5 -1,1 14,5
 - % liikevaihdosta -1,9 -0,3 0,8
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Suomi -1,2 -0,5 8,5
     - % liikevaihdosta -0,7 -0,3 1,1
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Ruotsi 0,2 2,4 22,9
     - % liikevaihdosta 0,1 1,5 3,3
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Tanska 0,5 0,0 0,0
     - % liikevaihdosta 1,0 -0,1 0,0
    Vertailukelpoinen liikevoitto, Baltia -4,9 0,7 -5,1
     - % liikevaihdosta -11,8 1,7 -3,0

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 1-3/2022 1-3/2021 2021
Käyttökate (EBITDA) 5,9 14,7 78,1
Voitto ennen veroja -10,7 -5,7 6,6
 - % liikevaihdosta -2,4 -1,3 0,4
Tilikauden voitto -10,9 -6,2 -1,2
 - % liikevaihdosta -2,5 -1,5 -0,1
Tulos/osake, euroa -0,12 -0,07 -0,06
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,11 -0,07 -0,10
Liiketoiminnan rahavirta -34,4 3,3 54,6
Rahavirta investointien jälkeen -38,5 69,6* 81,2*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 2,5 4,3 3,6
Nettovelka 355,0 308,0 314,5
Nettovelkaantumisaste % 110,6 95,6 95,2

* Sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

 

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä 

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä HKScanin liikevaihto kasvoi. Tuloskehitys heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liiketulos oli -8,5 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -1,1 miljoonaa euroa. Syyt tähän ovat selvät. Jo viime vuoden loppupuolella alkanut kaikkia markkina-alueitamme koskeva voimakas kustannusinflaatio, ja sitä edelleen kiihdyttänyt sota Ukrainassa nostivat tuotantopanosten hinnat ennätyskorkeiksi. HKScanin kustannukset nousivat poikkeuksellisen nopeasti ja huomattavan paljon. Yhtiö ei kyennyt myyntihintojen nostamisella eikä tuotannon tehostamistoimilla täysin kompensoimaan voimakasta kustannusten nousua huolimatta siitä, että myyntihintojen nosto ja tuotannon tehostamistoimet olivat vertailukautta suuremmat. 

Liikevaihto kasvoi kaikilla kotimarkkinoilla 

Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin luvuin lähes neljä prosenttia vertailukaudesta. Pandemiarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä myynnin kasvu oli erityisen vahvaa food service -kanavassa, missä kasvua oli noin 22 prosenttia. Food service -myynnin kasvun ennakoidaan vahvistuvan edelleen loppuvuoden aikana, mikä tukee konsernin positiivista tuloskehitystä. Myös myyntihintojen korotukset nostivat osaltaan liikevaihtoa.

Liha- ja viljamarkkinoiden tilanne täysin poikkeuksellinen

Vertailukelpoinen liiketulos jäi vertailukautta heikommaksi kaikissa liiketoimintayksiköissämme Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskassa olemme onnistuneet haastavassa toimintaympäristössä edistämään strategiaamme ja paransimme vertailukelpoista liiketulostamme. Olen erittäin tyytyväinen kehitykseemme Tanskassa. Olemme tuotteiston kehittämisellä, myyntikanavavalinnoilla sekä tuotannon tehostamistoimenpitein kyenneet rakentamaan vakaampaa ja kannattavampaa perustaa liiketoiminnalle tässä hetkessä ja myös tulevaisuutta varten. Suomessa ja Ruotsissa emme kyenneet nostamaan myyntihintoja kustannusnousujen mukaisessa aikataulussa, ja molempien markkinoiden vertailukelpoiset liiketulokset heikkenivät vertailukaudesta. Kaikista selvin tuloksen heikkeneminen tapahtui Baltiassa. Täysin poikkeuksellinen hintatilanne liha- ja viljamarkkinoilla haastoi koko pitkän paikallisen arvoketjumme ja liiketoimintamallimme Baltiassa. Sianlihan hintataso Euroopassa nousi merkittävästi katsauskauden lopulla ja sen uskotaan nousevan edelleen, mikä vahvistaa merkittävästi oman toimintamme kilpailuasemaa Baltiassa. Samanaikaisesti viljan ja energian hintojen nousu painaa tulosta edelleen. 

Ukrainan sodan myötä HKScanin toiminnallinen painopiste on siirretty lyhyen aikavälin toimenpiteisiin tuloskehitystä heikentävien vaikutusten minimoimiseksi ja tuloskehityksen varmistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä sisältää määrätietoista työtä kustannusten siirtämiseksi ketjussa eteenpäin myyntihintoihin samalla, kun kustannusten suunnitelmallinen hallinta korostuu. 

Laajeneminen kasviksiin tukee strategista matkaa monipuoliseksi ruokataloksi

Keskeisenä osana Ruokatalo-strategiaamme julkistimme katsauskauden jälkeen yhteistyön Suomen johtavan vihanneskauppayhtiön Vihannes-Laitila Oy:n kanssa. Perustimme yhteisyrityksen, Kasviskonttori Oy:n, kehittämään ja tuomaan markkinaan jalostettuja tuoreita kasviksia. Uudet tuotteet tuodaan kuluttajamarkkinaan vuoden kuluessa. Kasvisten käytön arvioidaan kasvavan edelleen ja erityisesti tuoreiden jalostetumpien kasvisten kulutuksen ennakoidaan kasvavan kuluttajamarkkinaan tuotavien uutuuksien myötä. Korkealaatuiset kasvistuotteet täydentävät kuluttajien toivomalla tavalla HKScanin nykyistä tuotevalikoimaa luoden laajuutta ja monipuolisuutta, mikä vahvistaa myös kaupallista toimintaamme ja rooliamme kuluttajille monipuolisena ruokatalona.

Kävimme katsauskauden aikana yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut konsernin toimintamallin kehittämiseksi. Tehty muutos selkeyttää konsernitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden välistä työnjakoa entisestään. Muutos painottaa liiketoimintayksiköiden tulosvastuuta ja konsernin roolia strategian kokonaisvaltaisessa johtamisessa sekä pörssiyhtiön hyvän hallintotavan johtamisessa. Uudessa konsernin ja liiketoimintayksiköiden tehtäväjaossa pystyimme rationalisoinnein parantamaan myös konsernin kustannustehokkuutta.

Epävakaa geopoliittinen tilanne tuo muutoksia ruoan toimitusketjuihin

Epävakaa geopoliittinen tilanne lisää liiketoiminnan haasteita ja muuttaa markkinaa tavalla, jossa kotimaiset raaka-aineet sekä jo ennestään tutut ja turvalliset tuotteet vahvistavat rooliaan kuluttajakysynnässä. Ruoan kuluttajahinnat tulevat nousemaan merkittävästi, mikä vaikuttaa sekä kaupan valikoimiin että kulutuskysyntään. Myös tässä suhteessa HKScanilla on varsin hyvä asema markkinassa ja tilanne luo yhtiölle uusia mahdollisuuksia. Samanaikaisesti tulemme näkemään kehityksen, jossa merkittävät ruoka-alan toimijat tulevat kansainvälisten toimitusketjujensa osalta hakemaan aiempaa enemmän luotettavuutta ja toimitusvarmuutta. Tämä on myös HKScanille mahdollisuus vahvistaa olemassa olevia asiakkuuksia ja löytää uusia.

Ukrainan sodan myötä kohtaamme uudentyyppisiä liiketoiminnan riskejä, jotka liittyvät venäläisen energian saatavuuteen ja energian hintaan sekä kasvaneeseen kyberriskiin. Olemme yhtiönä varautuneet varsin hyvin energiariskeihin ja laatineet suunnitelmat, joiden toteutus riskien poistamiseksi on myös pitkällä. Kyberriskeihin varautuminen on ollut vahvasti agendallamme jo pidemmän aikaa. 

Kotimaisen liharaaka-aineen saatavuuden turvaaminen on myös kuluttajan etu

Merkittävin lähiajan riski kotimarkkinoillamme liittyy liharaaka-aineen saatavuuteen erityisesti kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuonna, sillä alkutuotannon arvoketju on myös ajallisesti pitkä. Ruokaketjun toimijoilta, erityisesti teollisuudelta ja kaupalta, edellytetään jatkossa nopeaa reagointikykyä kustannusmuutoksiin, sillä niiden nopeus ja suuruus voivat negatiivisilla vaikutuksillaan vaarantaa koko ruokaketjun toiminnan ja kotimaisen ruoan tuotannon. On oletettavaa, että maailmanmarkkinoilla hyödykkeiden hintavaihtelut tulevat myös tulevina vuosina olemaan aiempaa suurempia. Nyt käsillä olevan muutoksen välttämättömyydelle on ymmärrystä ja tarvittavien taloudellisten muutosten kokoluokka on poikkeuksellinen. Kustannusnousujen vieminen eteenpäin koko ketjussa on lihantuottajan talouden perusta. Tämä tarkoittaa väistämättä myös kuluttajahintojen selvää nousua. 

Toistaiseksi kriittisintä on ollut pyrkiä turvaamaan maatilojen maksuvalmiutta. Siihen tuottajahintatasoon on vielä pitkä matka, jolla myös maatilojen kannattavuus on vaadittavalla tasolla. Tästä syystä aktiivinen keskustelu asiakkaiden kanssa kustannusten siirtämiseksi eteenpäin ketjussa on merkittävässä roolissa myös loppuvuoden aikana. Se on ainoa keino luoda jatkuvuutta kotimaisen liharaaka-aineen ja ruoan tuotannolle, sillä tämänhetkinen tuottajahintataso ei sitä nykyisillä tuotantopanosten hinnoilla mahdollista. Uskon, että kaikki ruokaketjun toimijat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja ovat valmiita päätöksiin, joilla kotimainen ruoan tuotannon perusta ei murru vaan vahvistuu. Uskon, että tämä on myös kuluttajien etu epävakaassa geopoliittisessa tilanteessa.

Liiketoimintaympäristön muutoksia on nykytilanteessa vaikea ennakoida. Siitä huolimatta uskomme kykyymme vahvistaa tuloskehitystämme loppuvuoden aikana. Ruoalla on merkitystä aina ja erityisesti epävakaina aikoina. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ja vahvaa omistaja-arvoa luovaksi ruokataloksi.

Keskeistä tammi-maaliskuussa 2022

HKScan laajenee kasviksista valmistettujen lisäarvotuotteiden kasvavaan markkinaan yhteistyössä Vihannes-Laitilan kanssa

HKScan ja Vihannes-Laitila perustivat katsauskauden jälkeen huhtikuussa yhteisyrityksen. Kasviskonttori Oy vastaa kasvavaan kuluttajakysyntään ja uudistaa tuoreiden kasvistuotteiden tarjontaa. Yhtiö tuo vuoden kuluessa markkinoille nykyistä jalostetumpia käyttö- ja kypsennysvalmiita tuoreita kasvistuotteita. Yhteistyö edistää HKScanin strategista tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.

HKScanille kumppanuus Suomen johtavan vihanneskauppayhtiön kanssa on luonteva osa yhtiön strategian mukaista laajenemista uusiin raaka-aineisiin ja tuoteryhmiin. Kasvisten käyttö on ollut vahvassa kasvussa ja tuotteiden jalostusaste on ollut keskimäärin hyvin matala. Käynnistyvä yhteistyö tarjoaa erinomaisen pohjan luoda lisäarvoa kasvistuotteille, kehittää valikoimaa ja edistää kasvua. Tuoreet, luotettavista raaka-aineista valmistetut kasvistuotteet täydentävät hyvällä tavalla HKScanin tuotevalikoimaa, joka koostuu monipuolisista lihatuotteista, välipaloista ja aterioista. 

HKScan omistaa yhteisyritys Kasviskonttori Oy:stä 80 prosenttia ja Vihannes-Laitila 20 prosenttia. Uudet kasvistuotteet valmistetaan HKScanin Euran tuotantolaitoksella. 

Ukrainan sodan vaikutuksia HKScaniin

HKScan tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainan kansaa ja itsenäistä Ukrainan valtiota vastaan. HKScanilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä eikä Valko-Venäjällä. Venäjän vuonna 2014 asettamien pakotteiden jälkeen HKScanilla ei ole ollut elintarvikkeiden vientiä Venäjälle. Yhtiö on myös keskeyttänyt Ukrainan sodan seurauksena marginaalisen pienen viennin Valko-Venäjälle. HKScan on päättänyt yhteistyösopimuksia yhtiöiden kanssa, joilla on merkittävä venäläinen omistus. Toistaiseksi Ukrainan sodalla ei ole ollut vaikutuksia HKScanin toimitusvarmuuteen. 

Merkittävimmät Ukrainan sodan vaikutukset HKScaniin liittyvät kustannusinflaatioon ja liharaaka-aineen hinnan nousuun. Riskiksi on noussut myös energian saatavuus erityisesti yhtiön Baltian liiketoiminnalle. HKScan on tarkastellut kriittisesti yhtiön energialähteitä ja kartoittanut vaihtoehdot venäläiselle energialle, jonka osuus yhtiön käyttämästä energiasta on konsernissa suhteellisen pieni. Yhtiö rakentaa maakaasun korvaavia varajärjestelmiä ja kehittää tuotantolaitostensa energiaratkaisuja siten, että se luopuu venäläisen energian käytöstä suurelle yhtiölle poikkeuksellisen nopealla aikataululla noin puolessa vuodessa. Samalla HKScan varmistaa tuotantolaitostensa energian saannin myös mahdollisissa poikkeustilanteissa ja lisää energiaratkaisujensa joustavuutta. Yhtiö on jo kevään aikana luopunut merkittävästä osasta käyttämästään venäläisestä energiasta investoimalla uusiin energiaratkaisuihin sekä toimittajavalinnoilla. 

Sota Ukrainassa on kasvattanut epävarmuutta kansainvälisillä viljamarkkinoilla, mikä on johtanut voimakkaasti kohonneeseen hintatasoon sekä epävarmuuteen liittyen viljan saatavuuteen. Lisäksi tilanne on vaikuttanut maatilojen käyttämien muiden tuotantopanosten, erityisesti lannoitteiden, saatavuuteen ja hintaan. Vaikutukset ovat jo realisoituneet ja niiden ennakoidaan jatkuvan vuonna 2023. 

HKScanin tuotevalikoima aiempaa monipuolisempi Ruotsissa

HKScanin vahva ja arvostettu Scan-brändi laajeni kasvipohjaisiin tuotteisiin maaliskuussa 2022. Valikoimaan kuuluu viisi uutta kasvipohjaista vaihtoehtoa suosituista Scan-klassikkotuotteista, ja ne valmistetaan ruotsalaisista raaka-aineista. Helppokäyttöiset, laadukkaat ja hyvänmakuiset tuotteet vastaavat paikallisen kasvipohjaisen ruoan kuluttajakysynnän kasvuun sekä edistävät HKScanin strategiaa kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kaupan ja kuluttajien ensireaktiot tuotteista ovat olleet positiivisia. 

HKScanin ja Scandinavian Aquasystemsin yhteistyö Gårdsfisk-kalatuotteissa syveni. Gårdsfisk-tuotteiden myynti siirtyi HKScanille maaliskuussa, ja myynnissä hyödynnetään HKScanin vahvaa kaupallista alustaa. Gårdsfisk-brändillä myytävät kuluttajapakatut tuoreet kalatuotteet ja pakastetut kalapyörykät ovat nyt saatavilla ruotsalaisissa vähittäiskaupoissa. Asiakkaat ovat ottaneet tuotteet hyvin vastaan.

Suomalaisille siipikarjatuotteille vientilupa Etelä-Koreaan

Tammikuussa Etelä-Korean markkina avautui suomalaisille siipikarjatuotteille. HKScanin siipikarjatuotteiden vienti ostovoimaiselle Etelä-Korean markkinalle on käynnistynyt.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Mediatiedote 9.5.2022: HKScan suunnittelee Suomen siipikarjaliiketoiminnan kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamista

HKScanin tavoite on parantaa Suomen siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Yhtiö suunnittelee tuotannon tehostamista, toiminnan uudelleenorganisointia ja toimintatapojen uudistamista Rauman ja Euran siipikarjayksiköissä vastatakseen markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä varmistaakseen jatkossakin merkittävän asemansa yhtiölle strategisesti tärkeässä ja kasvavassa broilerituotteiden kategoriassa. 

HKScan käynnistää suunnitelmaan liittyvät yt-lain mukaiset muutosneuvottelut siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran yksiköissä. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 600 henkilöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat Rauman yksikössä vaikuttaa enimmillään 210 työsuhteeseen joko työsuhteen päättymisinä tai olennaisina muutoksina työsuhteiden ehdoissa. Suunnitelluilla toimenpiteillä HKScan tavoittelee yli kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 aikana.


Turussa 10. toukokuuta 2022

HKScan Oyj
Hallitus


Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi-maaliskuun osavuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 10.5.2022 klo 10.00 hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki). Keväinen pikniktarjoilu alkaa klo 9.30. Tilaisuus on suomenkielinen. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tero Hemmilä ja talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisen sijoittajapuhelun ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä viestintäjohtaja Heidi Hirvoseen, puh. 010 570 6072 tai sähköpostitse heidi.hirvonen@hkscan.com. 

Lisätietoja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Taloudelliset julkaisut 

 • Puolivuosikatsaus 2022 julkistetaan keskiviikkona 20.7.2022.
 • Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 3.11.2022.