HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 30.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen varajäseneksi valitaan uudelleen Ilkka Uusitalo varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen saakka. Hallituksen uudeksi varajäseneksi ehdotetaan valittavaksi Ove Konradsson varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen saakka.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 21.2.2022.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2021: 70 000),
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),
muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),
hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000),
lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 10 000 euroa (7 500) ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa (5 000).

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa HKScan Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 650 euron (600) suuruinen kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

HKScan Oyj

Heidi Hirvonen
konsernin viestintäjohtaja

Lisätietoja
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt välittää Marjukka Uutela-Hujanen, marjukka.hujanen@hkscan.com, puh. 010 570 6218.