HKScanin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 

HKScanin liiketuloksen paranemisen ajureina Suomi ja Ruotsi

Huhti-kesäkuu 2021

 • HKScanin liikevaihto oli 449,3 (440,9) miljoonaa euroa. Food service -myynti kasvoi merkittävästi vertailukaudesta koronapandemiaan liittyvien rajoitusten asteittaisen purkamisen myötä, mutta oli vielä selvästi jäljessä vuotta 2019. Ruotsin valuuttakurssin vaikutus oli selvästi positiivinen.

 • Liiketulos parani 3,6 miljoonalla eurolla ja oli 3,7 (0,1) miljoonaa euroa. 
 • Strategiset investoinnit uusiin tuotekategorioihin nostavat Euran tuotantoyksikön käyttöastetta ja parantuneiden näkymien myötä kirjattiin 3,0 miljoonan euron arvonalentumisen peruutus.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.
 • Suomen vahva tulosparannus jatkui. Liiketulos parani 6,0 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoinen liiketulos 2,9 miljoonalla eurolla.
 • Ruotsin hyvä kehitys jatkui ja vertailukelpoinen liiketulos parani 0,6 miljoonalla eurolla. 
 • Tanskan lintuinfluenssatilanteella ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus liiketulokseen, vaikka muu osa liiketoimintaa kehittyi suunnitellusti. 
 • Baltia on markkina-alueena herkkä tuonnin hintapaineelle ja markkina-aseman pitäminen sekä alkutuotannon haasteet heikensivät liiketulosta selvästi. Korjaavat toimenpiteet tuloskehityksen kääntämiseksi on aloitettu. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli edelleen hyvällä 24,9 (27,8) miljoonan euron tasolla. Varastoista vapautui käyttöpääomaa aiempaa vähemmän.

Tammi-kesäkuu 2021

 • HKScanin liikevaihto oli 876,8 (869,8) miljoonaa euroa. Brändituotteiden myynnin kasvu vähittäiskaupassa jatkui. Food service -myynnin elpyminen alkoi katsauskauden lopulla, mutta myynti jäi edelleen vertailukaudesta. Ruotsin valuuttakurssin vaikutus oli selvästi positiivinen.
 • Liiketulos parani 6,4 miljoonalla eurolla ja oli 2,6 (-3,8) miljoonaa euroa. 
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 2,9 miljoonalla eurolla ja oli -0,5 (-3,4) miljoonaa euroa.
 • Suomen vahva tulosparannus jatkui. Liiketulos parani 8,9 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoinen liiketulos 5,9 miljoonalla eurolla. 
 • Ruotsi jatkoi hyvää suoritustaan ja vertailukelpoinen liiketulos parani 1,4 miljoonalla eurolla. 
 • Tanskassa strategian toteutus etenee suunnitellusti, mutta maassa todetulla lintuinfluenssalla ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus liiketulokseen.
 • Baltiassa liiketulos heikkeni selvästi ja syyt on tunnistettu. Korjaavat toimenpiteet tuloskehityksen kääntämiseksi on aloitettu. 
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 7,6 miljoonalla eurolla ja oli 28,1 (20,5) miljoonaa euroa. 
 • Korollinen nettovelka oli 298,5 (315,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 92,8 (101,2) prosenttia. 

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2021

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. 

Avainluvut, liikevaihto

(miljoonaa euroa)

4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 449,3 440,9 876,8 869,8 1 781,0
    Suomi 193,8 191,6 373,7 373,5 772,4
    Ruotsi 171,1 162,0 332,9 315,4 662,1
    Baltia 42,2 44,5 82,7 87,8 175,0
    Tanska 42,2 42,7 87,6 93,1 171,5
 

Avainluvut, liiketulos

(miljoonaa euroa)

4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Käyttökate (EBITDA) 16,3 16,4 31,0 29,0 78,1
Voitto ennen veroja 1,8 -2,0 -3,9 -8,5 12,3
 - % liikevaihdosta 0,4 -0,4 -0,4 -1,0 0,7
Tilikauden voitto 0,5 -3,2 -5,7 -10,1 4,8
 - % liikevaihdosta 0,1 -0,7 -0,6 -1,2 0,3
Tulos/osake, euroa -0,01 -0,05 -0,08 -0,12 -0,01
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,04 -0,04 -0,11 -0,12 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta 24,9 27,8 28,1 20,5 63,7
Rahavirta investointien jälkeen 14,3 -24,1* 83,9* -42,7* -21,4*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 5,1 -0,3 3,9
Nettovelka 298,5 315,0 299,6
Nettovelkaantumisaste % 92,8 101,2 91,0

Avainluvut, muut

(miljoonaa euroa)

4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Käyttökate (EBITDA) 16,3 16,4 31,0 29,0 78,1
Voitto ennen veroja 1,8 -2,0 -3,9 -8,5 12,3
 - % liikevaihdosta 0,4 -0,4 -0,4 -1,0 0,7
Tilikauden voitto 0,5 -3,2 -5,7 -10,1 4,8
 - % liikevaihdosta 0,1 -0,7 -0,6 -1,2 0,3
Tulos/osake, euroa -0,01 -0,05 -0,08 -0,12 -0,01
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,04 -0,04 -0,11 -0,12 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta 24,9 27,8 28,1 20,5 63,7
Rahavirta investointien jälkeen 14,3 -24,1* 83,9* -42,7* -21,4*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 5,1 -0,3 3,9
Nettovelka 298,5 315,0 299,6
Nettovelkaantumisaste % 92,8 101,2 91,0

* Vuoteen 2020 sisältyy 37,7 miljoonan euron investointi Vantaan yksikön tonttiin. 1-6/2021 sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

Huhti-kesäkuu

Huolimatta katsauskauden vertailukautta paremmasta liiketuloksesta, meille jäi paljon parannettavaa. Huhti-kesäkuun liiketulos nousi 3,7 miljoonaan euroon, kun se vertailujaksolla oli 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 0,6 miljoonaa euroa. Rullaava 12 kuukauden vertailukelpoinen liiketulos oli katsauskauden päättyessä lähes 20 miljoonaa euroa. Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen parani yli 38 miljoonaa ja oli 14,3 miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaa heikensi Vantaan tontin hankinta mutta oikaistunakin rahavirta parani hieman. Yhtiön tase vahvistui ja nettovelkaantumisaste laski 92,8 prosenttiin.

Huhti-kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi noin 2 prosenttia, joskin pääosa kasvusta johtui Ruotsin kruunun valuuttakurssivaikutuksesta. Food service -myynti alkoi elpyä asteittain katsauskauden aikana ja oli selvästi vertailukautta parempi, mutta samalla selvästi heikompi kuin ennen pandemiaa. Menestyimme hyvin omilla brändituotteillamme erityisesti lihavalmisteissa ja ateriakomponenteissa, mikä on myös pienentänyt tarvetta suhdanneherkempään vientiin. 

Olen tyytyväinen siihen, että HKScanin suurimmilla markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa kehitys oli hyvää. Tanskan ja Baltian tilanne ei ole tyydyttävä ja tulos oli selvä pettymys. Olemme käynnistäneet korjaavat toimenpiteet tuloskehityksen kääntämiseksi.

Olemme tunnistaneet katsauskauden tuloskehitykseen vaikuttaneet tekijät. Suomen ja Ruotsin kehityksellä sekä omien brändituotteidemme myynnin hyvällä kehityksellä oli merkittävä vaikutus katsauskauden tulokseen. Tanskassa koko toimialaa koskevalla lintuinfluenssatilanteella ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus tulokseemme. Tanskassa on todettu edelleen lintuinfluenssaa, mutta on mahdollista, että vienti EU:n ulkopuolelle käynnistyy uudelleen syksyllä, mikäli uusia lintuinfluenssatapauksia ei ilmene. Muilta osin strategiamme on edennyt Tanskassa suunnitellusti ja jatkamme keskittymistä markkina-asemamme vahvistamiseen Tanskassa ja Ruotsissa tuoreilla ja jalostetuilla siipikarjatuotteilla. Baltiassa markkinahinta on heikentynyt alempien tuontihintojen seurauksena, ja markkina-asemamme pitäminen heikensi tulosta. Samaan aikaan erityisesti Virossa koko vähittäiskauppamarkkina laski tuoteryhmissä, joissa olemme mukana, vaikuttaen selvästi myyntiimme. Vaikeasta koronapandemiasta aiheutunut tilanne erityisesti Virossa aiheutti korkeammat tuotannon kustannukset. Suomessa tehtiin strategista kannattavaa kasvua tukevia investointeja uusiin tuotekategorioihin, minkä johdosta käyttöomaisuuserien aiemmin tehtyyn arvonalentumiskirjaukseen tehtiin peruutus. Tällä oli myös merkittävä vaikutus liiketulokseen.

Koronapandemian vaikutus liiketoimintaamme oli edelleen selvä ja siitä aiheutui sekä ylimääräisiä kustannuksia että kuluttajakysynnän rakenteellista vaihtelua. Henkilöstön vahvalla sitoutumisella varmistimme, että tuotantoyksikkömme ja koko toimitusketjumme toimivat ilman merkittäviä häiriöitä. Jatkamme kaikissa toiminnoissamme yhtiön omien, ennaltaehkäisevien rajoitustoimenpiteiden noudattamista. 

Tammi-kesäkuu

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos parani 6,4 miljoonalla eurolla ja nousi 2,6 miljoonaan euroon, kun se vertailujaksolla oli vielä tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli edelleen 0,5 miljoonaa euroa tappiollinen, mutta kuitenkin 2,9 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Selvät tulosparantajat olivat Suomi ja Ruotsi. Suomen liiketulos oli jopa 8,9 miljoonaa euroa ja Ruotsin 1,5 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Tanskan ja Baltian liiketulokset heikkenivät. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminnan rahavirta vahvistui vertailujaksosta tehokkaan käyttöpääoman hallinnan ansiosta 7,6 miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen parani poikkeuksellisesti 126,6 miljoonaa euroa, kun vertailujaksolla hankittu Vantaan tontti myytiin yhdessä rakennusten kanssa katsauskaudella. Kiinteistökaupoista oikaistu rahavirta parani 12,8 miljoonaa euroa. 

Strategisia investointeja kasvuun

Teimme katsauskaudella strategisia investointipäätöksiä, joilla vahvistumme kasvavissa ja kannattavissa ruokahetkissä ja tuotekategorioissa sekä hyödynnämme uusia raaka-aineita. Tavoitteemme on kasvaa välipalatuotteissa ja investoimme siihen liittyvään uuteen valmistusteknologiaan Suomessa. Lisäksi investoimme Vantaan tuotantoyksikössämme uuteen teknologiaan, mikä mahdollistaa kasvun tuoreaterioissa kaupan palvelutiskeillä ja pakattuina tuotteina. 

Katsauskaudella kumppanuusverkostoomme liittyi Mäkitalon Maistuvat Oy, joka lanseerasi huhtikuussa annossalaatit vahvassa kasvussa olevaan tuotekategoriaan. Myynti- ja jakelukumppanuuden oheen HKScan hankki kesäkuun lopulla noin 25 prosentin vähemmistöosuuden Mäkitalon Maistuvista, mikä vahvistaa asemaamme kasvipohjaisissa aterioissa. 

Matkalla monipuoliseksi ruokataloksi 

HKScanin kolmevuotinen Turnaround-ohjelma on päättymässä vuoden 2021 lopussa. Jo nyt voidaan sanoa, että yhtiö on noussut syvästä taloudellisesta kriisistä tilanteeseen, jossa taloudellinen perusta on vakaampi. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos on parantunut Turnaround-ohjelman aikana kumulatiivisesti jo yli 66 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta lähes 86 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Turnaround-ohjelman alkuperäinen tulosparannustavoite ei ole täysimääräisesti toteutunut. Koronapandemialla ja eläintaudeilla on ollut tähän merkittävä vaikutus ja ne ovat hidastaneet suunniteltua tuloskehitystä. Vertailukelpoinen liiketulos on kuitenkin parantunut jokaisella kvartaalilla suhteessa vertailukauteen. Nettovelkaantumisasteen paraneminen on myös tuonut liikkumatilaa taseeseen. 

On kuitenkin selvää, etteivät yhtiön tase ja kannattavuus ole kehittyneet riittävälle tasolle millään markkina-alueellamme. Tulemme toiminnassamme tulevien vuosien aikana edelleen keskittymään ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantamiseen. Vahvoihin asiakassuhteisiin ja kuluttajaymmärrykseen sekä vahvaan brändityöhön rakentuva kaupallinen menestyminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen ydinliiketoiminnassamme on välttämätöntä, mikä luo lopulta taloudellisen ja toiminnallisen perustan liiketoiminnan laajentamiselle ja monipuolistamiselle.

Pitkän tähtäimen strategiansa mukaisesti HKScan kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Strategian toteutus tarvitsee niin uutta osaamista kuin taloudellista liikkumatilaakin. Siksi on välttämätöntä, että monipuolistamme osaamistamme samalla kun jatkamme toimintojemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistä. Haemme myös uutta kannattavaa kasvua ja tartumme aktiivisesti taloudellisten resurssiemme puitteissa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka toteuttavat strategiaamme kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Tässä kumppanuusstrategialla on merkittävä rooli. Kumppanuuksien kautta voimme edetä uusille liiketoiminta-alueille nopeasti ja joustavasti. Tavoitteenamme on pientenkin uusien liiketoimintojen skaalaaminen hyödyntäen yhtiön laajaa kaupallista alustaa. Nopeimmin olemme kumppanuusstrategialla edenneet Suomen markkinoilla. Kumppanuuksista esimerkkejä ovat jo pitkään mukana olleet Kivikylä ja Tamminen sekä viimeisimpinä Hes-Pro, Boltsi ja Mäkitalon Maistuvat. 

Merkittävämmän ruokatalotransformaation läpivienti edellyttää HKScanilta nykyistä vahvempaa tasetta rakentaessamme tulevaisuudessa nykyisten ydinliiketoimintojen rinnalle uusia ruokaliiketoimintoja ja tapoja kohdata markkinamuutokset. Arvioimme jatkuvasti eri liiketoimintojemme asemaa osana konsernia ja sen strategiaa. Päättymässä olevaa Turnaround-jaksoa seuraa vaihe, jossa ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantaminen on edelleen ensisijaista ja sen ohella vahvistamme aktiivisesti yhtiön tasetta eri keinoin selkeämmän ja vaikuttavamman ruokatalotransformaation mahdollistamiseksi.

Edistyksellinen vastuullisuustyö toimii koko liiketoiminnan yhä vankistuvana perustana. Se on toimintaympäristön uusi normaali, jolla johdetaan yhtiön tulosta ja tasetta. Riippumattomat vastuullisuusarviointeja tekevät kansainväliset tahot ovat huomioineet HKScanin systemaattisen vastuullisuustyön kehittämisen, ja paransimme tulostamme vuosittain tehtävissä ESG-arvioinneissa (Environment, Social, Governance). HKScan pääsi myös ainoana Itämeren alueen elintarvikeyhtiönä Financial Timesin toukokuussa julkaisemalle Europe’s Climate Leaders -listalle. 

HKScan-konserni jatkaa määrätietoista ilmastotyötään Zero Carbon -ohjelmallaan tavoitteenaan hiilineutraali ruokaketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Oman tuotannollisen toiminnan ohella olemme pureutuneet kuluvana vuonna alkutuotannon ilmastokysymyksiin ja skaalattavien keinojen rakentamiseen päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen lisäämiseksi yhdessä sopimustuottajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

Henkilöstömme, sopimustuottajamme, asiakkaamme ja muut yhteistyökumppanimme ovat eläneet jo yli vuoden varsin erityistä aikaa. Kiitos kaikille yhteistyöstä tänä poikkeuksellisena aikana.

Kehitämme HKScanin liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja etenemme aikaansaadun Turnaroundin myötä aiempaa vahvemmalta pohjalta. Selkeä tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi vahvaa omistaja-arvoa luovaksi ruokataloksi. 

Keskeistä huhti-kesäkuussa 2021 

HKScan vahvistuu kasvipohjaisissa aterioissa ja hankki vähemmistöosuuden Mäkitalon Maistuvat Oy:stä 

HKScan hankki kesäkuun lopulla 24,9 prosentin osuuden Mäkitalon Maistuvat Oy:n osakekannasta, mikä tukee HKScanin strategista tavoitetta kasvaa aterioissa ja kasvipohjaisissa tuotteissa. Mäkitalon Maistuvat on myös esimerkki HKScanin kumppanuusstrategiasta, jolla yhtiö kasvaa sille strategisesti tärkeillä liiketoiminta-alueilla nopeasti ja joustavasti. HKScanin ja Mäkitalon Maistuvien yhteistyö käynnistyi huhtikuussa 2021 myynti- ja jakelukumppanuudella, jonka myötä HKScanin tuotevalikoima Suomessa laajeni annossalaatteihin. 

Mäkitalon Farmi -brändillä myytävien annossalaattien ensimmäisten kuukausien myyntitavoitteet ylittyivät selvästi. Valmiiden annossalaattien vuotuinen myynnin kasvu Suomessa on noin 15 prosenttia, ja vuosittain myydään jo yli 20 miljoonaa salaattiateriaa HKScanin Insight & Foresight -analyysin mukaan. 

Salaattien tuotantoa kehitetään vastaamaan kasvavaan kysyntään. Kesäkuussa Eurassa sijaitsevaan salaatteja valmistavaan yksikköön asennettiin uusi pakkauslinjasto, joka mahdollistaa paitsi kapasiteetin lisäämisen myös uudenlaiset tuotteet ja laajenemisen uusiin tuoteryhmiin. 

HKScan vahvistaa asemaansa kuluttajien ruokahetkissä investoimalla 5,4 miljoonaa euroa premium-tuoreaterioihin ja välipaloihin 

HKScanin Vantaan yksikköön valmistuu syksyllä 2021 uutta tuotantoteknologiaa, jolla valmistetaan tuoreaterioita myytäväksi kaupan palvelutiskeiltä ja pakattuina tuotteina. Premium-tason aterioiden ravitsemuksellinen laatu on korkea ja maut aitoja. Kuluttajien tarve arkea helpottaviin, ravitsemuksellisesti laadukkaisiin ja herkullisiin valmisruokiin on vahvistunut entisestään koronapandemian aikana. Uutuudet ovat kaupoissa tulevana syksynä. 

Lisäksi HKScan päätti investoida uuteen valmistusteknologiaan, joka mahdollistaa vahvistumisen kasvavassa välipalatuotteiden kategoriassa. Investointi valmistuu kesällä 2022 Euraan HKScanin tuotantoyksikköön, missä jo nyt pakataan yhtiön siipikarjatuotteita ja valmistetaan Mäkitalon Farmi -annossalaatteja. 

Investointien yhteisarvo on lähes 5,4 miljoonaa euroa. Ne edistävät HKScanin strategista tavoitetta olla vahvemmin läsnä kuluttajien moninaisissa ruokahetkissä ja monipuolistavat tuotevalikoimaa.

Tanskassa strategian toteutus etenee suunnitellusti 

Tanskan vahva panostus jalostusasteen nostamiseksi valituissa tuotekategorioissa näkyi selvänä myynnin kasvuna. HKScan on pystynyt onnistuneesti siirtämään myyntiä matalakatteisista pakastetuista vientituotteista tuoreisiin ja pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin. Jalostusasteen nostaminen on HKScanin strategian mukaista. Tanskalla on kotimarkkinallaan ja Ruotsin vientimarkkinalla paljon potentiaalia. 

Strateginen myynnin painopisteen siirto matalakatteisesta viennistä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin pienentää osaltaan lintuinfluenssan negatiivisia vaikutuksia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla lintuinfluenssan negatiivinen vaikutus HKScanin Tanskan liiketoiminnan kannattavuuteen oli edelleen merkittävä. 

Koronapandemia on hidastanut HKScanin tulosparannusta 

Pandemia on hidastanut HKScanin tulosparannusta, sillä food service -myynti on ollut koko pandemian ajan merkittävästi normaalia alhaisemmalla tasolla. Katsauskaudella huhti-kesäkuussa 2021 food service -myynti kasvoi ravintolarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä, mutta oli vielä selvästi alle vuoden 2019 tason. HKScanin toimitusvarmuus on ollut hyvällä tasolla koko pandemian ajan.

HKScanin työntekijöiden toiminta yli vuoden jatkuneessa poikkeustilanteessa on ollut esimerkillistä. Yhtiön keskeinen tavoite on ollut turvata henkilöstönsä terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa. Onnistumisessa ratkaisevan tärkeää on ollut koko henkilöstön sitoutuminen ja yhtiön varautumistoimenpiteiden tinkimätön noudattaminen. 

Kesälomakauden jälkeen HKScan arvioi varautumistoimenpiteidensä asteittaista purkamista toiminnoissaan. Tähän vaikuttavat olennaisesti pandemiatilanne sekä rokotusten kattavuus yhtiön keskeisillä kotimarkkina-alueilla. Syksyllä yhtiö julkistaa myös koko konsernin kattavat uudet työskentelyn linjaukset. 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

HKScan järjestää tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 16.7.2021 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2021-q2-tulos. Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisiä sijoittajapuheluita järjestetään pyynnöstä. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä viestintäjohtaja Heidi Hirvoseen, puh. 010 570 6072 tai sähköpostitse heidi.hirvonen@hkscan.com. 

Taloudelliset julkaisut 

HKScan julkaisee tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen 4.11.2021.

 

Turussa 16. heinäkuuta 2021

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai 
sähköpostitse communications@hkscan.com