HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019: HKScan käänsi liiketuloksensa voitolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä – liiketulos parani kaikilla markkina-alueilla

HEINÄSYYSKUU 2019 LYHYESTI

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 5,6 prosentilla ja oli 439,4 (416,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 443,4 miljoonaa euroa.

 • Liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 1,0 (-2,4). Myös vertailukelpoinen liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.

 • Rahavirta ennen investointeja oli 12,5 (-9,4) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 6,6 (-19,8) miljoonaa euroa.

 • Kannattavuus parani laaja-alaisesti kaikilla markkina-alueilla kaupallisten onnistumisten, tuotantotehokkuuden paranemisen ja kustannussäästöjen ansiosta. Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli yksi merkittävimmistä tekijöistä konsernin liiketuloksen ja rahavirran vahvistumisessa.

 • HKScanin uusi konsernistrategia julkistettiin katsauskauden jälkeen. Lisäksi yhtiö ilmoitti suunnitelmastaan uudistaa konsernin toimintamalli tukemaan strategian toteuttamista.

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 1,6 prosentilla ja oli 1 280,6 (1 260,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 1 295,9 miljoonaa euroa.

 • Liiketulos oli -16,7 (-44,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti -1,3 (-3,6).

 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -8,0 (-44,4) miljoonaa euroa. Vastaava liiketulosprosentti oli -0,6 (-3,5). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.

 • Rahavirta ennen investointeja oli 18,1 (-38,2) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -7,0 (-117,3) miljoonaa euroa.

 • Nettovelka oli 308,8 (352,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 90,1 (103,8) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan noin 14 prosenttiyksikön vaikutuksen.

 • Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli merkittävin tekijä konsernin liiketuloksen ja rahavirran paranemisen taustalla. Parannusta saavutettiin myös kaupallisissa toimissa, tuotantotehokkuudessa ja kulujen hallinnassa.

 • Kesäkuussa 2019 yhtiö keräsi noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat onnistuneella suunnatulla osakeannilla, ja konsernin pääomarakenne vahvistui. 14,9 miljoonaa euroa tästä summasta edustaa syyskuussa 2018 liik­keeseen lasketun hybridilainan kuitattua osuutta.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden talou­dellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä maini­tun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 2018
Liikevaihto 439,4 416,2 1 280,6 1 260,7 1 715,4
   Ruotsi 161,4 162,8 478,6 500,1 682,1
   Suomi 190,2 172,0 559,1 526,3 721,9
   Tanska 43,9 39,4 117,3 113,6 149,3
   Baltia 43,9 41,9 125,5 120,7 162,1

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 2018
Liiketulos 4,5 -9,8 -16,7 -44,8 -48,3
- % liikevaihdosta 1,0 -2,4 -1,3 -3,6 -2,8
Vertailukelpoinen liiketulos 4,5 -9,8 -8,0 -44,4 -46,3
- % liikevaihdosta 1,0 -2,4 -0,6 -3,5 -2,7
   Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 3,6 3,0 5,6 3,7 9,3
     - % liikevaihdosta 2,3 1,9 1,2 0,7 1,4
   Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 1,3 -9,4 -4,3 -33,6 -35,6
     - % liikevaihdosta 0,7 -5,4 -0,8 -6,4 -4,9
   Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska -0,1 -1,5 -4,3 -3,4 -5,8
     - % liikevaihdosta -0,3 -3,8 -3,6 -3,0 -3,9
   Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 1,7 0,9 3,5 0,2 -0,7
     - % liikevaihdosta 3,8 2,2 2,8 0,2 -0,4

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 2018
Voitto ennen veroja 1,8 -11,7 -25,6 -51,8 -58,5
- % liikevaihdosta 0,4 -2,8 -2,0 -4,1 -3,4
Tilikauden voitto 0,4 -8,9 -26,9 -42,0 -51,3
- % liikevaihdosta 0,1 -2,1 -2,1 -3,3 -3,0
Tulos/osake, euroa -0,01 -0,18 -0,41 -0,80 -1,00
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,01 -0,18 -0,29 -0,79 -0,96
Rahavirta ennen investointeja 12,5 -9,4 18,1 -38,2 -3,4
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 6,6 -19,8 -7,0 -117,3 -95,4
Rahavirta ennen rahoitusta 3,2 -25,5 -14,6 -123,4 -104,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -2,6 -9,6 -6,7
Nettovelka 308,8 352,0 335,6
Nettovelkaantumisaste % 90,1 103,8 103,3

ARVIO VUODELLE 2019 (Muuttumaton)

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien tuottavan tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla ja sen edustamissa kategorioissa, siipikarjanlihan ja aterioiden kulutus kasvaa. Lihavalmisteiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana ja punaisen lihan kulutuksen kääntyvän hienoiseen laskuun.

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:

Vuoden 2019 alussa käynnistetty turnaround-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. HKScanin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli voitollinen ja yli 14 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Olemme tammi-syyskuussa parantaneet vertailukelpoista liiketulostamme kumulatiivisesti yli 36 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suunta on oikea ja tulosparannus tavoitteen mukainen. Liiketulos ei luonnollisestikaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mutta koko henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä tulosparannuksen ja voitollisen liiketuloksen saavuttamiseksi. Jatkamme tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi.

Merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen®-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen. Yhtiön rahavirta ennen rahoitusta oli heinä-syyskuussa positiivinen ja lähes 29 miljoonaa euroa vertailukautta parempi, vaikka nettokäyttöpääoma kasvoi.

HKScanin liikevaihto kasvoi katsauskaudella lähes 6 prosentilla ja kasvua saavutettiin yhtiön kaikilla markkina-alueilla. Raportoidut liikevaihtoluvut sisältävät vajaan 4 miljoonan euron arvosta myyntivastuun siirtymistä Ruotsista Tanskaan, joten oikaistuna myös Ruotsin liikevaihto kasvoi. HKScanin punaisen lihan myynnin arvo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä yli 5 prosenttia vertailukaudesta, vaikka markkina oli alavireinen. Myös punaisen lihan myyntivolyymi kasvoi. Suomessa HKScanin siipikarjaliiketoiminnan myynti kasvoi yli 15 prosentilla. Kesäjakson aikana 2019 HKScan saavutti markkinajohtajan aseman Suomen siipikarjakategoriassa ja myös Kariniemen®-brändi nousi brändituotteiden markkinajohtajaksi. Yhtiön kaikki keskeiset tuotekategoriat kasvoivat.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki markkina-alueet paransivat liiketulostaan vertailukaudesta. Myös kumulatiivisesti tämän vuoden alusta syyskuun loppuun kaikki markkina-alueet Tanskaa lukuun ottamatta ovat parantaneet liiketulostaan. Tanska onnistui parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen.  

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvoi ja volyymit olivat tavoitteiden mukaiset. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevina kuukausina. Teemme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa tavoitteena saada vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja maailmanmarkkinahintoihin.

Suomessa ja Ruotsissa lihan kuluttajakysyntä vähittäiskaupassa pysyi tammi-syyskuun ajan vakaana, sillä siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on kompensoinut sian- ja naudanlihan kulutuksen laskua. Arvioimme siipikarjanlihan kulutuksen selvän kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Painotamme lihan asemaa osana terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen vastuullisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan varmistajana. Liha on luonnollinen tapa saada monet tärkeät ravintoaineet osana terveellistä ruokavaliota. Teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista vastuullisuustyötä arvoketjumme kaikilla osa-alueilla. Meille eläinten hyvinvointi ja vastuu ympäristöstä ovat keskeisiä painopistealueita. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja rakennamme koko arvoketjumme kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa ekosysteemiä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Julkistimme tänään 6.11.2019 HKScanin uuden konsernistrategian. Sen keskiössä on jo alkuvuonna käynnistetty yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019–2021. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. HKScanin kasvun ajureita ovat siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit. Liha ja lihatuotteet ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa. Keskeisenä osana strategiaansa HKScan panostaa myös asemansa vahvistamiseen kehittyvässä vähittäiskaupassa ja kasvavassa food service -kanavassa uusilla kaupallisilla konsepteilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Suunnittelemme myös konsernilaajuisen toimintamallin uudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia.

HKScanin vahva tulosparannus ja kesällä 2019 toteutettu onnistunut osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt antavat yhtiölle aikaa jatkaa meneillään olevaa järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman järjestelmällinen toteuttaminen jatkuu ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n tammi-syyskuu 2019 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 6.11.2019 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja (CEO), puh. 010 570 2012

Jyrki Paappa, talousjohtaja (CFO), puh. 010 570 2512

Keijo Keränen, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja (VP), puh. 010 570 2196

Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja (SVP), puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScan Oyj on pörssilistattu liha- ja ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7 200 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com