HKScan-konsernin Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019: Tulos parani selvästi – onnistunut osakeanti mahdollistaa tulosparannusohjelman hallitun toteuttamisen

HUHTI–KESÄKUU 2019 LYHYESTI

 • Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 439,4 (433,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 443,9 miljoonaa euroa.

 • Liikevoitto oli -6,6 (-16,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -1,5 (-3,8).

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,5 (-16,6) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,6 (-3,8). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

 • Rahavirta ennen investointeja oli 20,9 (11,1) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja 12,8 (2,3) miljoonaa euroa.

 • Siipikarjaliiketoiminnan tulos Suomen markkina-alueella jatkoi selvää paranemistaan ollen merkittävin tekijä konsernin liikevoiton paranemisen taustalla.

 • Suunnattu osakeanti saatiin onnistuneesti päätökseen ja yhtiö keräsi sillä noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat. Konsernin pääomarakenne vahvistui ja nettovelkaantumisaste laski 88,0 prosenttiin.

TAMMI–KESÄKUU 2019 LYHYESTI

 • Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 841,2 (844,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 852,4 miljoonaa euroa.

 • Liikevoitto oli -21,2 (-35,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -2,5 (-4,1).

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli -12,5 (-34,6) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -1,5 (-4,1). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

 • Rahavirta ennen investointeja oli 5,6 (-28,9) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja -13,5 (-97,5) miljoonaa euroa.

 • Nettovelka oli 304,7 (360,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 88,0 (117,3) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan noin 14 prosenttiyksikön vaikutuksen.

 • Siipikarjaliiketoiminnan tulos Suomen markkina-alueella parani selvästi ollen merkittävin tekijä konsernin liikevoiton paranemisen taustalla.

 • Onnistuneella, suunnatulla osakeannilla yhtiö keräsi noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat. Konsernin pääomarakenne vahvistui.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden talou­dellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä maini­tun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

ARVIO VUODELLE 2019 (Muuttumaton)

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liikevoiton odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.


AVAINLUVUT, Q2
(miljoonaa euroa) 4-6/2019 4-6/2018 1-6/2019 1-6/2018 2018
Liikevaihto 439,4 433,5 841,2 844,5 1 715,4
Liikevoitto -6,6 -16,7 -21,2 -35,0 -48,3
- % liikevaihdosta -1,5 -3,8 -2,5 -4,1 -2,8
Voitto ennen veroja -10,0 -19,4 -27,3 -40,1 -58,5
- % liikevaihdosta -2,3 -4,5 -3,3 -4,7 -3,4
Tilikauden voitto -10,4 -16,4 -27,3 -33,1 -51,3
- % liikevaihdosta -2,4 -3,8 -3,2 -3,9 -3,0
Vertailukelpoinen liikevoitto -2,5 -16,6 -12,5 -34,6 -46,3
- % liikevaihdosta -0,6 -3,8 -1,5 -4,1 -2,7
Tulos/osake, euroa -0,17 -0,31 -0,47 -0,62 -1,00
Rahavirta ennen investointeja 20,9 11,1 5,6 -28,9 -3,4
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 12,8 2,3 -13,5 -97,5 -95,4
Rahavirta ennen rahoitusta 10,1 3,5 -17,8 -97,9 -104,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -4,7 -8,7 -6,7
Nettovelka 304,7 360,8 335,6
Nettovelkaantumisaste % 88,0 117,3 103,3

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:

HKScanin toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli edelleen hieman tappiollinen, mutta parani selvästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tulos ei ole tyydyttävällä tasolla, mutta kehityssuunta on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana oikea. Vaikka ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen tappiollinen, se oli kuitenkin yli 22 miljoonaa euroa viime vuotta parempi.

Toisen neljänneksen aikana toteutettu osakeanti onnis­tui hyvin. Anti ylimerkittiin ja hallituksella ollut valtuutus lisäosake-erän hyödyntämiseksi käytettiin. Yhtiö sai osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat, mikä vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi ja mahdollistaa talouden hallitun tasapainottamisen. Katsauskauden jälkeen saimme pää­tökseen neuvottelut rahoittajapankkiemme kanssa ja pankki­lainojemme takaisinmaksuajat ovat nyt aiempaa pidemmät.

Vuodenvaihteen jälkeen käynnistetyt ja tehostetut kustannus­säästö- ja kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Siipikarjaliiketoiminnan tulos Suomessa oli merkittävin tulosparannukseemme vaikuttanut tekijä myös toisen neljänneksen aikana. Rauman yksikön myönteinen kehitys on jatkunut ja toimituskyvyn parantuminen näkyy selvänä myynnin kasvuna. Suomen siipikarjaliiketoiminnan käyttökate oli positiivinen myös toisen neljänneksen aikana. Kariniemen®-tuotemerkin vahva asema tukee osaltaan myönteistä kehitystä. Tämän lisäksi onnistuneet tuotannon tehostamistoimenpiteet sekä määrätietoinen kustannusten karsiminen kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat tulokseen yhdessä parempien myyntikatteiden kanssa. Myös konsernin rahavirta parani selvästi.

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan eteni suunnitellusti ja ensimmäisen vientivuoden tavoitteet saavutettiin. Vaikutus konsernilukuihin on kuitenkin toistaiseksi rajallinen. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihantuotannon voimakas väheneminen Kiinassa on lisännyt sianlihan kysyntää maailmanmarkkinoilla ja vaikuttaa myönteisesti vientimyynnin hintatasoon. Kiinan poikkeuksellinen sianlihatilanne vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja hintoihin.

Uusi johtoryhmä on jatkanut niin yhtiön tulosparannusohjelman laatimista kuin myös strategian uudistamista. Johtoryhmä on valmistellut yhtiölle kolmevuotista turnaround-ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus toimialan johtavien yritysten tasolle. Tulosparannusohjelman sisältö sekä yhtiön päivitetty strategia viestitään jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Aiemmin aloitetut tehostamisohjelmat liitetään uuteen turnaround-ohjelmaan.

Aiemmin kerrotun mukaisesti olemme vahvistaneet markkina-aluekohtaista tulosjohtamista kaikilla arvoketjun osa-alueilla. Aiempaa selkeämmät vastuut nopeuttavat päätöksentekoa ja parantavat toimintamme tuottavuutta merkittävästi. Johtamismallin kehittäminen on keskeinen osa myös yhtiön strategian uudistamista.

Näemme, että HKScanin liiketoiminnan pidemmän aikavälin strategisen kehittämisen kasvusuunnat ovat siipikarja- ja aterialiiketoiminnoissa. Sian- ja naudanlihassa meillä on aktiivinen kehitysote kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmissa. Tämä on tärkeä lähtökohta punaisen lihan kategoriakehityksessä samoin kun kuluttajien tarpeisiin vastaaminen uusilla ja mielenkiintoisilla tuotteilla. Arvioimme avoimesti myös rooliamme kuluttajan ruokalautasella nykyistä laajemmin ja tarkastelemme liiketoimintaportfoliotamme.

Painotamme lihan asemaa osana vastuullista ja terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan takaajana. Teemme määrätietoista vastuullisuustyötä koko arvoketjussamme ja vastuullisuusohjelmamme kaikilla osa-alueilla, joista eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu ovat keskeisiä painopistealueitamme. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja kehitämme vastuullisuustyötämme tämän mukaisesti.

Kotimarkkinoidemme lihantuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti osana globaalia ilmastokeskustelua samalla kun globaalin väestönkasvun myötä tarvittavan ruoan määrä moninkertaistuu maailmassa seuraavien vuosikymmenten aikana. Näemme, että kotimarkkinoidemme vastuullinen lihantuotanto on osa kestävää ratkaisua, jolla globaalin ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä.

Kuluvan vuoden toisen neljänneksen ja koko alkuvuoden tuloskehityksen suunta on ollut oikea. Onnistunut osakeanti ja lainojen uudelleenjärjestelyt antavat HKScanille aikaa jatkaa meneillään olevaa määrätietoista työtä yhtiön tuloskehityksen korjaamiseksi. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n puolivuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään HKScanin Vantaan toimipaikassa (osoite: Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa, D-porras) 18.7.2019 klo 10.

Puolivuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj

Hallitus

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com

Liitteet