HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019: Yhtiön tappio pieneni selkeästi – talouden tasapainottaminen käynnistetty

TAMMI–MAALISKUU 2019 LYHYESTI

  •  Liikevaihto tammi–maaliskuussa oli 401,8 (411,0) miljoonaa euroa.
  •  Liikevoitto oli -14,7 (-18,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -3,6 (-4,4). Tanskan osalta taseeseen on tehty 4,5 miljoonan euron alaskirjaus arvonalentumistestauksen jälkeen.
  •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli -10,1 (-18,1) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli
    -2,5 (-4,4).
  •  Osakekohtainen tulos oli -0,33 (-0,31) euroa.
  •  Rahavirta ennen investointeja oli -15,3 (-39,9) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja -26,3 (-99,8) miljoonaa euroa.
  •  Nettovelka oli 364,7 (358,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 119,8 (109,1) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan 14,5 prosenttiyksikön vaikutuksen.
  •  Siipikarjaliiketoiminnan tulos Suomen markkina-alueella parani merkittävästi ja vaikutti konsernin liikevoiton paranemiseen.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden taloudellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.
 

ARVIO VUODELLE 2019 (Päivitetty 8.5.2019) 
 

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liikevoiton odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Arvio vuodelle 2019 (Aiempi)
Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019.


AVAINLUVUT, Q1 
(miljoonaa euroa) 1-3/2019 1-3/2018 2018
Liikevaihto 401,8  411,0  1 715,4 
Liikevoitto -14,7  -18,3  -48,3 
- % liikevaihdosta -3,6  -4,4  -2,8 
Voitto   ennen veroja -17,4  -20,7  -58,5 
- % liikevaihdosta -4,3  -5,0  -3,4 
Tilikauden   voitto -16,9  -16,7  -51,3 
- % liikevaihdosta -4,2  -4,1  -3,0 
Vertailukelpoinen   liikevoitto -10,1  -18,1  -46,3 
- % liikevaihdosta -2,5  -4,4  -2,7 
Vertailukelpoinen   voitto ennen veroja -12,8  -20,5  -56,5 
- % liikevaihdosta -3,2  -5,0  -3,3 
Tulos/osake,   euroa -0,33  -0,31  -1,00 
Rahavirta   ennen investointeja -15,3  -39,9  -3,4 
Rahavirta   ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -26,3  -99,8  -95,4 
Rahavirta   ennen rahoitusta -27,9  -101,4  -104,1 
Sitoutuneen   pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -6,1  -7,5  -6,7 
Nettovelka 364,7  358,0  335,6 
Nettovelkaantumisaste   % 119,8  109,1  103,3 

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:
 
HKScanin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli tappiollinen, mutta koheni selkeästi vertailukaudesta. Tänään raportoidut tulokset eivät ole tyydyttäviä, mutta olemme tunnistaneet heikon tuloskehityksen juurisyyt ja jatkamme päättäväisesti työtä tuloskehityksemme korjaamiseksi.

Vuodenvaihteen jälkeen käynnistetyt ja tehostetut kustannussäästö- ja kehittämistoimenpiteet, yhdessä viime vuonna aloitettujen toimien kanssa, alkoivat tuottaa tulosta. Merkittävimmät tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan ja siihen liittyvän Rauman tehtaan myönteinen kehitys, onnistuneet tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla sekä määrätietoinen kustannusten karsiminen. Suomen siipikarjaliiketoiminnan kohentunut suorituskyky näkyi sekä rahavirran että liiketuloksen kohenemisena. Rauman yksikön käyttökate kääntyi positiivisiksi ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan eteni suunnitellusti ja ensimmäisen vientivuoden tavoitteet saavutetaan. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihantuotannon voimakas väheneminen Kiinassa on lisännyt sianlihan kysyntää maailmanmarkkinoilla ja vaikuttaa myönteisesti vientimyynnin hintatasoon.

Raportointikauden jälkeen kerroimme muutoksista konsernin johtoryhmän kokoonpanossa. Muutokset tulivat voimaan välittömästi. Johtoryhmää on vahvistettu aiemmin esitettyjen tavoitteiden mukaisesti liha- ja elintarviketoimialaosaamisella.

Uusi johtoryhmä on ottanut vastuun niin lyhyen aikavälin korjaustoimien johtamisesta kuin konsernin strategian ja siihen liittyvien strategisten painopistealueiden uudistamisesta. Strategiatyö jatkuu kevään ja kesän ajan. Uusi johtoryhmä valmistelee yhtiölle kolmevuotista ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus toimialan johtavien yritysten tasolle. Tulosparannusohjelman sisältö sekä yhtiön päivitetty strategia viestitään viimeistään loppukesän aikana. Aiemmin aloitetut tehostamisohjelmat liitetään uuteen tulosparannusohjelmaan.

Aiemmin kerrotun mukaisesti vahvistamme sekä koko lihan arvoketjun että tuoteportfolion johtamista markkina-aluetasolla. Tuotekehitystoiminnoissa siirrymme nykyisestä konsernitasolle keskitetystä toimintatavasta maa- ja markkina-aluekohtaiseen vastuumalliin, joka ottaa paremmin ja nopeammin huomioon paikallisten kuluttajien ja kaupan toimijoiden tarpeet. Uskomme muutoksen näkyvän tuotteidemme haluttavuudessa ja myynnin kehityksessä. Muutoksella varmistamme toimintamme asiakas- ja kuluttajalähtöisyyden. Liiketoimintamme perustan vahvistamisessa olennaisimmat painopistealueet ovat edelleen liikevaihdon kasvattaminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tavoitteemme on palauttaa brändijohtajuutemme valituissa tuotekategorioissa sekä keskittyä kehittämään ja kasvattamaan kyseisiä kategorioita. Vastuullisuustyötä vahvistetaan edelleen keskeisenä osana liiketoimintamme perustaa. Aiempaakin keskeisempään rooliin yhtiön vastuullisuustyössä nousee vastaaminen ilmastomuutoksesta käytävään keskusteluun.

Näemme, että HKScanin liiketoiminnan pidemmän aikavälin strategisen kehittämisen kasvusuunnat ovat siipikarja- ja aterialiiketoiminnoissa. Sian- ja naudanlihassa vahvistamme kehitysotettamme entisestään ja vastaamme ennakoivasti kuluttajien mahdollisiin vastuullisuuteen liittyviin huoliin. Arvioimme avoimesti myös rooliamme kuluttajan ruokalautasella nykyistä laajemmin ja tarkastelemme liiketoimintaportfoliotamme.

Suunnittelemme myös osakeantia rahoitusasemamme ja pääomarakenteemme vahvistamiseksi. Tällä luodaan vahvaa perustaa yhtiön talouden tasapainottamiseksi ja rakennetaan edellytykset tulevaisuuden kasvulle.

Talouden tasapainottamisen kautta teemme HKScanista kiinnostavaa ja omistajiaan palkitsevaa, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluvaa yhtiötä.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE
 

HKScan Oyj:n ensimmäisen neljänneksen tulokseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 8.5.2019 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Liitteet