HKScan Oyj                          Pörssitiedote                                              7.2.2018         klo 16.00

 

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä HKScanin avainhenkilöille

HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta HKScanin valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan - PSP) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan - RSP) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteina ovat johdon ja HKScanin osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen luomalla johdolle pitkän aikavälin osakepohjainen intressi ja siten tukea HKScanin osakkeen arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa HKScaniin ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tukea pitkän aikavälin suoriteperusteista tomintatapaa HKScanissa.   

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma (PSP 2018 - 2020) alkaa vuoden 2018 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021 jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan HKScanin listattuina A-sarjan osakkeina.

Ensimmäiseen, PSP 2018 - 2020-ohjelmaan sovellettavat ansaintakriteerit ovat HKScanin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) sekä vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS).

PSP 2018 - 2020-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 30 henkilöä.

Jos PSP 2018 - 2020-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 910.400 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuvat verot minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Tämän ensimmäisen ohjelman (PSP 2018 - 2020) kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Jos osallistujan työsuhde HKScan-konserniin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.
 

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Päärakennetta täydentävä ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille HKScanin A-sarjan osakkeina.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon sitouttamisvälineenä. RSP 2018 – 2020-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan yksitoista ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että yksittäisen osallistujan työsuhde HKScan-konserniin jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi hallitus on asettanut RSP 2018 – 2020-ohjelmalle yhtiötason taloudellisen mittarin, jonka täyttyminen on edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle ohjelman perusteella. Kyseinen mittari perustuu vertailukelpoiseen sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ennen veroja keskiarvoon.

Ensimmäinen ohjelma (RSP 2018 - 2020) alkaa vuoden 2018 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021.

RSP 2018 – 2020-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 43.900 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuvat verot minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Tämän ensimmäisen ohjelman (RSP 2018 - 2020) kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,13 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Osakepalkkiojärjestelmän osallistujien ansaintamahdollisuus on rajattu seuraavasti: Mikäli HKScanin A-sarjan osakkeen arvo yksittäisen ohjelman päättyessä on enemmän kuin kolminkertainen verrattuna osakkeen arvoon ohjelman alkaessa, tämän rajan ylittävä osa palkkiosta leikataan eikä sitä makseta.

HKScan soveltaa osakeomistussuositusta HKScan-konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo HKScanissa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei uuden osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

  

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

 

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com