HKScan Oyj                    Pörssitiedote                                     10.4.2017                      klo 17.00

 

HKScan Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2017–2019. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon tavoitteet osakkeenomistajien intressien kanssa yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu yhdestä vuoden pituisesta ansaintajaksosta, käsittäen kalenterivuoden 2017, sekä sitä seuraavasta, vuosiin 2018–2019, ulottuvasta rajoitusjaksosta.

Mikäli hallituksen kannustinjärjestelmälle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan, järjestelmän nojalla saavutetut palkkiot maksetaan rajoitusjakson kuluessa HKScan Oyj:n listattuina A-sarjan osakkeina kahdessa erässä seuraavasti: 50 prosenttia saavutetuista osakepalkkioista maksetaan vuonna 2018 ja 50 prosenttia vuonna 2019.

Järjestelmän nojalla mahdollisesti maksettava palkkio perustuu HKScan-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS) suoritusjaksolla.

Uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään on oikeutettu osallistumaan 28 HKScan Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvaa sekä muuta valittua avainhenkilöä. Mikäli ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, järjestelmän perusteella maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 743 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta (palkkion bruttomäärää ennen soveltuvien verojen vähentämistä). Tämän perusteella määräytyvä ohjelman kokonaisarvo, arvioituna 7.4.2017 keskikurssin (3,40 euroa) perusteella, on enimmillään noin 2,5 miljoonaa euroa.


Muita ehtoja

Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkioerän maksamista, hänelle ei makseta kyseistä palkkioerää.

HKScan Oyj soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistusta koskevaa suositusta, jonka mukaan toimitusjohtajan sekä johtoryhmän muiden jäsenten odotetaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän HKScan Oyj:ssä osakeomistusta, joka toimitusjohtajan kohdalla vastaa vähintään bruttomääräisen kiinteän vuosipalkan määrää sekä muiden johtoryhmän jäsenten kohdalla puolta bruttomääräisen kiinteän vuosipalkan määrästä. Omistussuosituksen perusteella toimitusjohtajan ja johtoryhmän kunkin muun jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet osakepohjaisen kannustinjärjestelmän nojalla saamistaan, tai muutoin hankkimistaan tai omistamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa HKScan Oyj:ssä vastaa vähintään yllä mainittua määrää.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

 

HKScan Oyj
Mikko Nikula
hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula. Soittopyyntöjä hänelle välittää Marjukka Hujanen, p. +358 10 570 6218.

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

JAKELU:  
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com