HKScan Oyj                         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                             10.2.2016, klo 8.00

 

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015:
Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta

* Tammi-joulukuussa liikevaihto oli 1 917,1 (1 988,7) miljoonaa euroa ja viimeisellä neljänneksellä 501,4 (523,2) miljoonaa euroa.

* Tammi-joulukuun raportoitu liikevoitto oli 9,6 (55,5) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,5 (2,8). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,5 (12,4) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,1 (0,6).

Viimeisen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli -0,6 (7,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -0,1 (1,4). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,3 (13,4) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 2,2 (2,6).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 32,2 (201,7) miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 8,8 (28,2) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Vuoden 2015 voitto ennen veroja oli 2,2 (51,2) miljoonaa euroa ja -2,3 (4,3) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli 0,01 (1,05) euroa vuonna 2015 ja -0,04 (0,09) euroa neljännellä neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -9,1 (-15,5) miljoonaa euroa vuonna 2015.

* Nettovelka oli 144,0 (141,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,8 (31,8) prosenttia vuonna 2015.

* Arvio vuodelle 2016: HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.

* Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,14 (0,10 + ylimääräinen 0,39) euroa osakkeelta.


HKScanin toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho kommentoi vuoden viimeistä neljännestä ja vuotta 2015:

“HKScan-konserni paransi suoritustaan vuonna 2015, ja vertailukelpoinen tulos parani edellisvuodesta. Markkina-alueista Ruotsi, Suomi ja Baltia paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan, mutta Tanskan liikevoitto jäi edellisvuodesta. Konsernin tase pysyi vahvana, ja rahoituskulut pienenivät. Viimeisellä neljänneksellä konsernin liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, vaikka Baltia ja Ruotsi paransivatkin suoritustaan.

Varastojen ja lihataseen hallinnassa onnistuttiin kuluneen vuoden aikana. Vuoden loppua kohden pakkasvarastot kuitenkin kasvoivat erityisesti Suomessa, mutta koko konsernin pakkasvarasto alitti selvästi viime vuoden tason.

Liiketoimintaympäristö oli haastava läpi vuoden. Maailmanlaajuinen poliittinen ja taloudellinen epävarmuus jatkui. Hintakilpailu kiristyi entisestään vähittäiskaupassa, ja Venäjän asettama lihan tuontikielto jatkui. Baltiassa afrikkalainen sikarutto levisi Viroon heinäkuun lopulla.

Toimintaympäristön tuomista haasteista huolimatta HKScanin kannattavan kasvun strategian toteutus käynnistyi määrätietoisesti. Lokakuun alussa konsernin hallitus hyväksyi Raumalle rakennettavan siipikarjatuotantolaitoksen uusinvestoinnin. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä. Kysyntälähtöinen vientitoiminta laajeni ja konsernin Aasian liiketoiminnot avattiin virallisesti Hongkongissa tammikuun 2016 alussa.

Investoinnit innovaatio-, brändi- ja tuotekategoriatyöhön jatkuivat. Vuoden 2014 lopulla perustetun Biotech -liiketoimintalinjan hyvä kehitys jatkui.

Kannattavan kasvun strategiansa mukaisesti HKScan kehittää toimintaansa entistä myynti- ja markkinointilähtöisempään suuntaan. Painopisteinä ovat korkean jalostusarvon ja brändituotteiden kehittäminen, jatkuva parantaminen sekä uudet, paremmat tavat vastata asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin.”


AVAINLUVUT Q4 JA KOKO VUOSI 2015

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
Liikevaihto 501,4 523,2 1 917,1 1 988,7
Liikevoitto -0,6 7,1 9,6 55,5
 - % liikevaihdosta -0,1 1,4 0,5 2,8
Voitto ennen veroja -2,3 4,3 2,2 51,2
 - % liikevaihdosta -0,4 0,8 0,1 2,6
Tilikauden voitto -1,5 5,2 1,9 57,1
 - % liikevaihdosta -0,3 1,0 0,1 2,9
         
EBIT poislukien kertaluonteiset tuotot ja kulut 11,3 13,4 21,5 12,4
 - % liikevaihdosta 2,2 2,6 1,1 0,6
Voitto ennen veroja poislukien kertaluonteiset tuotot
ja kulut
9,6 10,5 14,1 8,2
 - % liikevaihdosta 1,9 2,0 0,7 0,4
         
Tulos/osake, euroa -0,04 0,09 0,01 1,05
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 8,8 28,2 32,2 201,7
Rahavirta ennen rahoitusta 4,0 32,1 25,0 198,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja,
%
    2,3 9,7
Nettovelka     144,0 141,5
Velkaantumisaste, %     36,1 35,5
Nettovelkaantumisaste, %     33,8 31,8

 

LOKA–JOULUKUU 2015

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja konsernin suoritus jäi odotuksista.  Liikevoitto laski viimeisellä neljänneksellä Ruotsin ja Baltian tulosparannuksesta huolimatta. Suomessa liikevoitto laski, ja Tanskassa alhaiset myyntihinnat ja -volyymit heikensivät kannattavuutta. Konsernin rahoituskulut laskivat edellisvuodesta.

Joulutuotteiden myynti oli hyvä sekä Ruotsissa että Suomessa, mutta muissa tuotekategorioissa myynti laski sekä volyymissa että arvossa mitattuna. Viimeisellä neljänneksellä kokonaiskysyntä painottui hinnaltaan edullisempiin tuotteisiin ja kaupan merkit kasvattivat markkinaosuuttaan. Kotimaisen lihan kasvanut kysyntä nosti sekä sian- että naudanlihan hankintahintoja Ruotsissa. Muilla markkina-alueilla liharaaka-aineiden hinnat laskivat.

Lokakuun 1. päivä konserni kertoi investoivansa Raumalle rakennettavaan siipikarjatuotantolaitokseen. Myös investoinnit konsernin innovaatio-, brändi- ja kategoriatyöhön jatkuivat.


TAMMI-JOULUKUU 2015

Raportointikauden liikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Ruotsin, Suomen ja Baltian markkina-alueet paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan, mutta Tanskassa liikevoitto jäi edellisvuodesta. Varastonhallinta parani läpi vuoden, vaikka Suomessa sianlihan pakkasvarastot kasvoivatkin vuoden loppua kohden.

Kaupan omat merkit kasvattivat markkinaosuuttaan vähittäiskaupassa. Away from home -markkina kehittyi suotuisasti. Venäjän asettama tuontikielto EU-maista tulevalle lihalle jatkui, ja sianlihasta oli ylitarjontaa sekä koti- että vientimarkkinoilla. Tuotantoeläinten hankintahinnat ja alkutuotannon kustannukset jatkoivat laskuaan vuoden aikana.

Maailmanlaajuinen taloudellinen ja poliittinen epävarmuus jatkui. Vähittäiskauppojen hinnanalennukset kiristivät hintakilpailua Suomessa. Afrikkalainen sikarutto (ASF, African Swine Fever) levisi Virossa heinäkuun lopusta alkaen, mikä kasvatti riskejä ja lisäsi ylimääräistä työtä.

Konserni siirtyi uuteen strategiakauteen, joka kattaa vuodet 2015–2018. Strategian toteuttaminen painottuu tulevina vuosina kannattavaan kasvuun. Painopisteinä ovat korkean jalostusarvon tuotekategoriat, jatkuva parantaminen sekä uudet, innovatiiviset tavat vastata asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin. Konsernin investoinnit innovaatio-, brändi- ja tuotekategoriatyöhön jatkuivat läpi vuoden.

Merkittävä kasvuhanke käynnistyi virallisesti lokakuussa, kun konserni ilmoitti investoinnistaan Raumalle rakennettavaan siipikarjatuotantolaitokseen. Investoinnin arvo on 80 miljoonaa euroa. Investoinnista aiheutui nykyisen Euran tuotantolaitoksen käyttöomaisuuden 11,4 miljoonan euron alaskirjaus, joka tehtiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi konserni perusti myyntiyhtiön Hongkongiin toisella neljänneksellä. Kun viranomaiset myöntävät tarvittavat vientiluvat, HKScan avaa myyntiyhtiön myös Manner-Kiinaan. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamosta.

Konsernin rakennemuutostyö jatkui vielä vuonna 2015. Tammikuussa HKScan kertoi Tanskan toimintoja koskevista uudelleenjärjestelyistä tehokkuuden parantamiseksi. Siipikarjan teurastus ja leikkuu keskitettiin Vinderupin tuotantolaitokseen. Skovsgaardiin jäi pakkaus- ja varastotoimintoja. Tuotantotehokkuutta parannettiin läpi vuoden, ja organisaatiouudistukset saatiin päätökseen vuoden loppupuolella.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konserni myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomia liiketoimintoja; 80 prosenttia hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminnan Virossa. Lisäksi Ruotsissa myytiin vuoden aikana useita pieniä osakkuuksia, mikä tukee keskittymistä konsernin ydinliiketoimintaan ja selkeyttää konsernirakennetta.


MARKKINA-ALUE: SUOMI

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
         
Liikevaihto 216,2 213,8 801,6 787,2
Liikevoitto -5,3 6,6 4,9 -4,5
- Liikevoitto-% -2,4 3,1 0,6 -0,6
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 8,0 16,3 8,9
- Liikevoitto-% 2,8 3,8 2,0 1,1

 


Suomessa vuoden 2015 liikevaihto oli 801,6 (787,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,3 (8,9) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 216,2 (213,8) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,1 (8,0) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat selkeästi vuonna 2015, kun taas viimeisen neljänneksen liikevoitto oli alempi kuin edellisvuonna. Toiminnallinen tehokkuus parani Suomessa vuoden aikana.  Myös Kivikylän Kotipalvaamo Oy ja Lihatukku Harri Tamminen Oy suoriutuivat paremmin kuin edellisvuonna.

Suomessa markkinan kokonaisvolyymi laski, mikä rasitti eniten vähittäiskauppaa. Laskusta huolimatta siipikarjatuotteiden ja valmisruokien kulutus kasvoi. Myös HKScanin kokonaismarkkinaosuus kasvoi hieman. Sianlihan ylitarjonta johti pakkasvarastojen kasvuun katsauskauden toisella puoliskolla. Vähittäiskaupan hintakilpailu jatkui tiukkana.

Punaiseen lihaan liittyvä keskustelu ja eläinten hyvinvointikysymykset vaikuttivat lihavalmisteiden kulutukseen negatiivisesti. Venäjän asettama lihan tuontikielto EU:lle jatkui, mikä yhdessä sianlihan kysynnän laskun kanssa lisäsi ylitarjontaa ja alensi hintoja. HKScan ei saanut odotettuja sianlihan suoraviennin viranomaislupia Kiinaan vuonna 2015. Kolmannella neljänneksellä konserni käynnisti HK®-merkkisten sianlihatuotteiden myynnin vähittäiskaupalle ja teollisille asiakkaille Ruotsissa.

HKScan Finland myi hautomoliiketoimintonsa ja niihin liittyvät kiinteistöt DanHatch Finlandille, joka on HKScan Finlandin (20 prosenttia) ja tanskalaisen DanHatch AS:n (80 prosenttia) omistama osakkuusyhtiö. Sopimus valmistui 31.3.2015. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä.


MARKKINA-ALUE: BALTIA

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
         
Liikevaihto 43,3 43,8 173,6 173,0
Liikevoitto 1,0 -2,1 5,4 2,8
- Liikevoitto-% 2,3 -4,7 3,1 1,6
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,0 5,4 4,8
- Liikevoitto-% 2,3 0,0 3,1 2,8

 


Baltiassa vuoden 2015 liikevaihto oli 173,6 (173,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,4 (4,8) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 43,3 (43,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,0 (0,0) miljoonaa euroa.

Liikevoitto parani edellisvuodesta, sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden aikana, mutta rahavirta jäi edellisvuoden tasosta.

HKScan saavutti vahvan markkina-aseman omissa brändituotteissaan, lihavalmisteissa ja kausituotteissa. Kokonaiskysyntä Baltian markkinoilla oli suhteellisen hyvä, mutta heikkeni hieman vuoden 2015 loppua kohden. Vientimarkkinoilla oli vaikeuksia läpi vuoden.

Kolmannelta neljännekseltä alkaen Baltian ja Viron sianlihamarkkinoihin vaikutti erityisesti afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Tauti lisäsi riskejä, aiheutti ylimääräistä työtä ja heikensi sianlihan alkutuotantoa Virossa. Hintakilpailu kiristyi sianlihan lisäksi myös siipikarjassa ja lihavalmisteissa. Hintakehitys houkutteli kuluttajia suuntaamaan kulutusta lihavalmisteista käsittelemättömään lihaan.

HKScanin tuotteet Virossa ja Latviassa voittivat ensimmäiset kolme sijaa Nielsenin tekemässä tutkimuksessa, jossa valittiin parhaat lihatuoteuutuudet vuonna 2014. Kategoria oli FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Baltian maissa. Toukokuussa HKScan Estonia sai siipikarjanlihan vientiluvan Hongkongiin.


MARKKINA-ALUE: RUOTSI

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
         
Liikevaihto 222,9 240,5 841,9 911,0
Liikevoitto 8,5 8,1 21,1 1,7
- Liikevoitto-% 3,8 3,4 2,5 0,2
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,0 8,5 21,6 13,4
- Liikevoitto-% 4,0 3,6 2,6 1,5

 


Ruotsissa vuoden 2015 liikevaihto oli 841,9 (911,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,6 (13,4) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 222,9 (240,5) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,0 (8,5) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski pienempien volyymien sekä heikentyneen Ruotsin kruunun vuoksi. Liikevoitto ja rahavirta paranivat kuitenkin selkeästi tuotantorakenteen uudistamisen ja paremman tuotemixin ansiosta.

Ruotsalaisen lihan kulutuskysyntä kasvoi, mikä nosti hintoja hieman, mutta vaikutti samalla tuontilihan määrän laskuun. Kaiken kaikkiaan kilpailu kotimaisesta liharaaka-aineesta oli tiukkaa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sianlihasta oli niukkuutta, ja naudanlihan hankintahinnat nousivat. Luomu- ja kasvisruokatrendit vahvistivat asemaansa.

Kaupan omat merkit kasvattivat edelleen markkinaosuuttaan niin liha- kuin valmistuotteissakin. HKScanin markkinaosuus pieneni lukuun ottamatta muutamaa yhtiön tuotebrändiä. Joulutuotteiden myynti oli hyvä.

Vuonna 2015 HKScan Sweden teki ilmasto- ja ympäristöinvestointeja, ja jatkoi yritysvastuutoimiaan esimerkiksi Hagainitiativet-ilmastohankkeessa ja Social Supermarket -hankkeessa. Muita esimerkkejä vastuullisuustoimenpiteistä ovat HKScan Swedenin sitoutuminen ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön ja ympäristöystävällisten pakkausten lisääminen.


MARKKINA-ALUE: TANSKA

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
         
Liikevaihto 37,6 46,2 175,9 204,3
Liikevoitto -1,9 -3,6 -9,3 -11,9
- Liikevoitto-% -5,1 -7,9 -5,3 -5,8
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,9 -1,3 -9,3 -4,4
- Liikevoitto-% -5,1 -2,8 -5,3 -2,1

 


Tanskassa vuoden 2015 liikevaihto oli 175,9 (204,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
 -9,3 (-4,4) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,6 (46,2) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,9 (-1,3) miljoonaa euroa.

Myynnin suorituskyky oli heikko vuoden 2015 aikana ja niin liikevaihto kuin liikevoittokin jäivät edellisvuodesta. Tuoreiden siipikarjatuotteiden katteet olivat tyydyttävät, mutta tuoretuotteiden myynnin kehitys ei kompensoinut pakastetuotteiden myynnin laskua. Pakastetuotteissa hintakilpailu jatkui kovana, mikä johti alentuneisiin katteisiin. Luomubroilerin kysyntä kasvoi vuoden 2015 loppua kohden, mutta jäi volyymiltään vaatimattomaksi. Markkinatilanne jatkui tiukkana sekä kotimarkkinalla että viennissä. 

Tammikuussa HKScan kertoi Tanskan tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelyistä tehokkuuden parantamiseksi. Siipikarjan teurastus ja leikkuu keskitettiin Vinderupin tuotantolaitokseen. Skovsgaardiin jäi pakkaus- ja varastotoimintoja. Tuotantotehokkuuden parantamistoimet tuottivat tuloksia ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Organisaatiouudistukset saatiin päätökseen vuoden loppupuolella.


INVESTOINNIT

Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2015 olivat 49,6 (48,7) miljoonaa euroa. Ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
Suomi 3,4 4,9 19,9 14,7
Baltia 2,1 2,4 10,6 11,7
Ruotsi 6,9 4,0 13,7 7,6
Tanska 1,1 6,2 5,4 14,7
Yhteensä 13,4 17,5 49,6 48,7

 


Suomessa Outokummun nautateurastamon uudistaminen ja siihen liittyvät investoinnit, joihin kuuluivat nautaleikkaamon uudistaminen ja teurastuslinjan osittainen uudistaminen, saatiin päätökseen toisen neljänneksen lopulla. Yhtiö osti huhtikuussa aiemmin vuokraamansa Mikkelin tuotantolaitoksen ja kiinteistön 4,2 miljoonalla eurolla.

Ruotsissa investoinnit kasvoivat edellisvuoden matalaan tasoon verrattuna ja ne kohdistuivat kunnossapitoon, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen nykyisillä tuotantolaitoksilla.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 153,8 (158,1) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 144,0 (141,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,8 (31,8) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.12. oli 100,0 (136,5) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 27,0 (11,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut laskivat selvästi ja olivat -2,2 (-3,7) miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden osalta -9,1 (-15,5) miljoonaa euroa.


TUTKIMUS JA KEHITYS

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy pääasiassa uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen sekä markkinoilla jo olevien tuotteiden kehittämiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin vuonna 2015 yhteensä 5,1 (3,7) miljoonaa euroa, eli 0.3 (0,2) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin yhteisten innovaatiomallien ja -prosessien kehittäminen jatkui vuonna 2015 ja kotimarkkinoiden välisten synergioiden tuomia mahdollisuuksia hyödynnettiin. Uusien kasvualueiden luominen on konsernin päätavoite yhtiön eteenpäin viemisessä.

HKScan kasvattaa jatkuvasti tutkimus- ja kehitysverkostoaan konsernin strategian tukemiseksi. Vuoden 2015 aikana muodostettiin useita uusia kumppanuuksia eri yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, toimittajien ja muiden yksityisten organisaatioiden kanssa.


YRITYSVASTUU

HKScan on määritellyt yritysvastuun tärkeimmiksi alueiksi taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin sekä vastuun ympäristöstä.

Henkilöstön sitoutumista mittaavan kyselyn (EES, Employee Engagement Survey) tulosten pohjalta sovitut toimenpiteet jatkuivat vuonna 2015. Toimenpiteet keskittyivät johtamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen, yhtenäisen HKScan-kulttuurin vahvistamiseen ja työntekijöiden sitoutumisen edistämiseen.

Parantaakseen tilaus-toimitusketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä voidakseen paremmin hallita yritysvastuuseen liittyviä riskejä HKScan kehitti edelleen toimittajien arviointia ja arviointimenettelyjä. Vuodesta 2015 lähtien kaikki keskeiset toimittajat on arvioitu ja hyväksytty yksityiskohtaisen kriteeristön avulla. Kriteeristö jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: elintarviketurvallisuus, laatu, ympäristö ja sosiaaliset näkökohdat. Varmistakseen eläinten hyvinvoinnin teurastamoissaan HKScan aloitti yhteistyön ulkopuolisen eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa. Lisäksi päätettiin videokameroiden asentamisesta teurastamoihin.

Konsernin hyvä tilanne eläintautien suhteen säilyi sekä sopimustuotannossa että omassa alkutuotannossa. Kaikissa HKScan-maissa antibioottien käyttö eläinten hoidossa on pysynyt eurooppalaista keskiarvoa pienempänä. Hormonien käyttö kasvun edistäjänä on esimerkiksi kielletty. Hyvä eläinten hoito ja eläintautien valvonta on tuottanut tulosta eläintautien torjunnassa. Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estäminen sikatiloille on ollut yksi päätoimenpiteistä HKScanin tiloilla Baltiassa. HKScan on myös tehnyt paljon työtä ASF:n leviämisen ehkäisemiseksi Suomessa ja Ruotsissa.

Konserni mittaa jatkuvasti ympäristövaikutuksiaan ja tekee työtä niiden pienentämiseksi. Erityisesti kohteena ovat energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöt, jätevedet, vedenkäyttö, kemikaalien käyttö ja jätteiden käsittely. Vuonna 2015 HKScan käynnisti energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on vähentää energian käyttöä 10 prosentilla vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä liikevaihtoon suhteutettuna.

Materiaalitehokkuus, kuten eläinraaka-aineen kaikkien osien käyttö ja tuotantohävikin minimointi, oli myös painopisteenä vuonna 2015. HKScan on vähentänyt tuotantohävikin määrää tehostamalla tuotantoa. Konsernin tavoitteena on jatkaa resurssien kiertotaloushyötykäytön kehittämistä. 

Lisäksi konserni on määritellyt soijan ja palmuöljyn raaka-aineiksi, joilla on merkittäviä sosiaalisia sekä ympäristövaikutuksia. Näiden raaka-aineiden vastuullinen tuotanto varmistetaan kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmillä, joita ovat Round Table on Responsible Soy (RTRS) soijan osalta ja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) palmuöljyn osalta. Konserni on sitoutunut 100-prosenttisen soijan käyttöön eläinten rehuissa ja aineksena vuoden 2018 loppuun mennessä ja Ruotsissa 2015 loppuun mennessä. Ruotsissa sitoumus täytettiin suunnitelmien mukaan sekä paikallisessa tuotannossa käytetyn rehun että tuontilihan osalta. Palmuöljyä käytetään ainoastaan hyvin pieninä määrinä vain joissain konsernin tuotteissa. Palmuöljyn määrää kaikissa tuotteissa kartoitetaan, jotta voidaan määritellä tarkat palmuöljymäärät ja varmistaa niiden sertifiointitaso. Tämä työ saadaan päätökseen vuoden 2016 aikana.

Lokakuussa 2015, konserni kertoi, että sen strateginen investointi uuteen siipikarjatuotantolaitokseen sijoittuu Raumalle. Yritysvastuunäkökohdat on otettu huomioon laitoksen suunnittelun alusta lähtien. Näihin kuuluvat ratkaisut eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, bioturvallisuus liittyen eläintauteihin, elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu sekä työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Investointi parantaa myös yleistä ympäristötehokkuutta ja mahdollistaa sivutuotevirtojen hyödyntämisen biotuotteissa. Lisäksi uudella tuotantolaitoksella on tulevaisuudessa merkittävät suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeet
HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2015 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 205,6 (176,5) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 185,1 (158,8) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 20,6 (17,7) miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 17 320 850 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 87 878 712 euroa. Ylin noteeraus oli 6,26 euroa ja alin 3,24 euroa. Keskikurssi oli 5,07 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,81 euroa.

Osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2015 lopussa 12 558 (11 423) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 24,9 (20,1) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset
Yhtiö ei vastaanottanut liputusilmoituksia vuoden 2015 aikana.

Omat osakkeet
HKScanin hallussa oli tilivuoden 2015 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo vuoden 2015 lopussa oli 4,01 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
1) Kannustinjärjestelmä ja sen ehdot vuosille 2013–2015 on kuvattu tarkemmin 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.

2) Kannustinjärjestelmä vuodelle 2016 konsernin avainhenkilöille julkaistiin pörssitiedotteessa 18.12.2015. Järjestelmä kattaa yhden ansaintajakson, vuoden 2016. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) ja tulokseen/osake (EPS).


Ansaintajakson palkkiot maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina, ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuuden on tarkoitettu kattavan verot ja veroihin liittyvät kulut, jotka aiheutuvat avainhenkilöiden palkkioista. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmä kattaa 37 henkilöä. Ansaintajaksoon perustuvat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014. Yhtiökokous päätti vuoden 2014 osingoksi 0,10 euroa osakkeelta sekä 0,39 euron ylimääräisestä osingosta.

Hallituksen jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se kumoaa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuudet hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhtiön omia A-osakkeita.

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia vuoden 2015 aikana. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 14.4.2015 ja ne ovat luettavissa myös yhtiön internet-sivulla www.hkscan.com.


HENKILÖSTÖ

Vuonna 2015 HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 437 (7 662) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin seuraavasti:

 

  2015 2014
Suomi 2 840 2 771
Baltia 1 696 1 769
Ruotsi 2 176 2 305
Tanska 726 817
Yhteensä 7 437 7 662

 


Vuoden lopussa henkilöstö jakautui markkina-alueittain seuraavasti:

 

  31.12.2015 31.12.2014
Suomi 2 668 2 644
Baltia 1 605 1 766
Ruotsi 2 025 2 152
Tanska 712 765
Yhteensä 7 010 7 327

 

 


KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt 20.1.2016 alkaen: toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Samuli Eskola, Skandinavian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Göran Holm, Away from Home -liiketoiminnon johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sari Suono, markkinointijohtaja Anne Mere sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka myös toimii konsernin johtoryhmän sihteerinä.


MUUTOKSIA KONSERNIN RAKENTEESSA

HKScan Sweden myi 25 prosentin osuutensa Gotlands Slakteri AB:ssa ja Svensk Butikskött AB:ssa Svensk Butiksköttin pääomistajalle sekä myös 25 prosentin osuutensa Svensk Lantbrukstjänst AB:ssä Svenska Köttföretagenille ja yhden prosentin osuuden Konvex AB:lle vuoden 2015 lopussa.

Maaliskuussa konserni myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomat liiketoiminnot; 80 prosenttia hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminnan Virossa. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE HYLÄTTIIN

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 2.2.2015 tuomion asiassa Oy Primula Ab:n konkurssipesä vastaan HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) ja hylkäsi yhtiöitä vastaan nostetun vahingonkorvauskanteen perusteettomana. Asia koski vuosille 2009 ja 2010 ajoittuneita HK Ruokatalon ja Primulan välisiä alustavia selvityksiä Primulan Järvenpään tehtaan (Järvenpään Herkkutehdas Oy) mahdolliseen yhteistoimintaan liittyen. Tuomio on lopullinen ja sitova. Vahingonkorvauskanteen hylkäämisen lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus velvoitti Oy Primula Ab:n konkurssipesän korvaamaan HKScanin oikeudenkäyntikulut.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua. Lisäksi käynnissä olevat kehittämishankkeet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja odottamattomia ylimääräisiä kustannuksia.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Katsauskauden jälkeen, 20.1.2016, konsernin toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja hallitus sopivat yhdessä, että Hannu Kottonen jättää tehtävänsä HKScan Oyj:n toimitusjohtajana 20.1.2016 alkaen. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.


ARVIO VUODELLE 2016

HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, ja myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2016. Konsernin strategian toteuttaminen, jatkuvan parantamisen hankkeet sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 286,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

HKScan Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2016 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä (Mannerheimintie 13). Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka viimeistään 1.4.2016 mennessä ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2016 julkistetaan 4.5.2016.


Vantaalla, 10.2.2016

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat tuotanto- ja teknologiajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

 

  KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2015
KONSERNIN TULOSLASKELMA
         
(miljoonaa euroa) Viite Q4/2015 Q4/2014 2015 2014  
             
Liikevaihto   501,4 523,2 1917,1 1988,7  
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -476,0 -487,7 -1799,5 -1905,2  
Bruttokate   25,4 35,5 117,6 83,5  
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 3,8 2,7 11,6 94,1  
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -14,3 -15,4 -57,8 -62,1  
Hallinnon kulut 1. -15,6 -15,7 -61,9 -60,1  
Liikevoitto   -0,6 7,1 9,6 55,5  
             
Rahoitustuotot ja -kulut   -2,2 -3,7 -9,1 -15,5  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,6 0,9 1,7 11,2  
Voitto/tappio ennen veroja   -2,3 4,3 2,2 51,2  
             
Tuloverot   0,8 0,9 -0,3 5,9  
Tilikauden voitto/tappio   -1,5 5,2 1,9 57,1  
             
Määräysvallattomille omistajille   -0,9 -0,6 -1,6 -0,5  
Tilikauden voitto/tappio   -2,3 4,6 0,3 56,7  
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:     
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
-0,04 0,09 0,01 1,05  
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
-0,04 0,09 0,01 1,05  
                         

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
Tilikauden voitto / tappio -1,5 5,2 1,9 57,1
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
jälkeen):
       
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2,9 -3,5 2,6 -8,3
Rahavirran suojaus 0,4 -0,4 0,3 -1,9
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot -1,5 -4,9 -1,5 -4,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
1,8 -8,7 1,4 -15,1
         
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,4 -3,6 3,3 42,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,5 -4,1 1,7 41,5
Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,6 1,6 0,5
Yhteensä 0,4 -3,6 3,3 42,0

 

 

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.12.2015 31.12.2014
VARAT      
       
Aineettomat hyödykkeet 2. 147,3 144,3
Aineelliset hyödykkeet 3. 361,8 369,7
Omistukset yhteisöissä   36,6 35,9
Muut pitkäaikaiset varat   35,0 40,8
PITKÄAIKAISET VARAT   580,7 590,7
       
Vaihto-omaisuus 5. 124,2 125,4
Lyhytaikaiset saamiset   122,9 122,4
Rahat ja pankkisaamiset   9,5 16,4
LYHYTAIKAISET VARAT   256,6 264,3
       
Myytävänä oleviksi luokitellut varat   - 9,4
       
VARAT   837,3 864,3
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA 6. 425,8 445,2
       
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   117,2 121,8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   39,4 40,8
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   156,6 162,6
       
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   36,6 36,4
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   218,4 219,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   255,0 255,8
       
Myytävänä oleviksi luokitellut velat   - 0,8
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT   837,3 864,3
               

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 
       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2
Tilikauden tulos - - - - - - - 0,3 0,3 1,6 1,9
Muut laajan
tuloksen erät
                     
Muuntoerot - - - - - 2,6 - - 2,6 - 2,6
Rahavirran suojaus - - 0,3 - - - - - 0,3 - 0,3
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - -1,5 -1,5 - -1,5
Tilikauden laaja
tulos
- - 0,3 - - 2,6 - -1,2 1,7 1,6 3,3
Tytäryhtiön
hankinta
- - - - - - - - - 3,8 3,8
Suorat kirjaukset - - - - 0,1 - - 0,2 0,3 - 0,3
Siirrot erien välillä 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7
OMA PÄÄOMA
31.12.2015
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8
                           

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2014
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 56,7 56,7 0,5 57,1  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - -8,3 - - -8,3 - -8,3  
Rahavirran suojaus - - -1,9 - - - - - -1,9 - -1,9  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - -4,9 -4,9 0,0 -4,9  
Tilikauden laaja
tulos
- - -1,9 - - -8,3 - 51,8 41,5 0,5 42,0  
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,3 0,3 - 0,3  
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1  
OMA PÄÄOMA
31.12.2014
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

RAHAVIRTALASKELMA    
(miljoonaa euroa) 2015 2014
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 78,1 52,6
Käyttöpääoman muutos -2,2 14,2
Rahoituserät ja verot -9,1 -3,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 66,8 63,3
     
Investointien rahavirta -41,8 135,7
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 25,0 198,9
     
Lainojen muutokset -4,3 -244,1
Maksetut osingot -26,7 -6,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -31,0 -250,2
     
NETTORAHAVIRTA -6,0 -51,2
     
Rahavarat kauden alussa 16,4 68,7
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -1,0 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 9,5 16,4

 

 

TUNNUSLUVUT      
       
  31.12.2015 31.12.2014
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,01 1,05
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,01 1,05
Oma pääoma/osake, eur 7,63 8,09
Omavaraisuusaste, % 50,9 51,5
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 49,6 48,7
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 437 7 662
           

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja
muut rahoituskulut

---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma korottomat velat
(keskiarvo)
   
       
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma – saadut
ennakot
   
       
Velkaantumisaste (%) (Gearing) Korolliset rahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva tilikauden voitto

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana
   
       
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osakekohtainen osinko Tilikauden osingonjako
---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.12.2015 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. IFRS 9 julkaistiin kokonaisuudessaan heinäkuussa 2014. Se korvaa rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:ssä on säilytetty useita arvostusmalleja, mutta niitä on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat on sen mukaan luokiteltava kolmeen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista sekä kyseisten rahoitusvarojen rahavirtojen ominaispiirteistä. Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti, mutta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä voidaan tehdä peruuttamaton valinta menettelystä, jonka mukaan käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin eikä niitä myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi. Arvonalentumisten osalta on otettu käyttöön odotettuihin luottotappioihin perustuva malli, joka korvaa IAS 39:n mukaisen toteutuneisiin tappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu vain siten, että käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvelkojen omasta luottoriskistä johtuvat muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Suojauksen tehokkuuteen liittyviä vaatimuksia on IFRS 9:ssä helpotettu poistamalla selkeisiin rajoihin perustuva tehokkuustestaus. Nyt edellytetään taloudellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumentin välille ja samaa ”suojausastetta” kuin mitä yrityksen johto tosiasiallisesti käyttää riskienhallinnassa. Dokumentaatiota vaaditaan edelleen, mutta se poikkeaa IAS 39:n mukaisesta. Standardia on sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Konserni on vasta arvioimassa IFRS 9:n koko vaikutusta. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa.

IFRS 15:ssä ”Myyntituotot asiakassopimuksista” käsitellään tulouttamista sekä määritetään periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. Standardi korvaa IAS 18:n ”Tuotot” ja IAS 11:n ”Pitkäaikaishankkeet” sekä niihin liittyvät tulkinnat. Standardia on sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Konsernissa ollaan arvioimassa IFRS 15:n vaikutusta. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” tulee korvaamaan IAS 17 ohjeistuksen koskien vuokrasopimuksia. IFRS 16 määrittää periaatteet, joilla vuokrasopimusten osapuolet kirjaavat, arvostavat ja esittävät tietoja vuokrasopimuksista. Standardia on sovellettava 1.1.2019 alkaen. Aikaisempi soveltaminen on sallittua, mutta vain jos samanaikaisesti sovelletaan IFRS 15:tä. IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajan on kirjattava taseeseen varat ja velat sekä tuloslaskelmaan poistot ja rahoituskustannus kaikista yli 12 kuukauden vuokrasopimuksista. Konsernissa ollaan arvioimassa IFRS 16:n vaikutusta. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

 


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU
 
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
LIIKEVAIHTO        
- Suomi 216,2 213,8 801,6 787,2
- Baltia 43,3 43,8 173,6 173,0
- Ruotsi 222,9 240,5 841,9 911,0
- Tanska 37,6 46,2 175,9 204,3
- Segmenttien välinen -18,6 -21,1 -76,0 -86,8
Konserni yhteensä 501,4 523,2 1 917,1 1 988,7
         
LIIKEVOITTO        
- Suomi -5,3 6,6 4,9 -4,5
- Baltia 1,0 -2,1 5,4 2,8
- Ruotsi 8,5 8,1 21,1 1,7
- Tanska -1,9 -3,6 -9,3 -11,9
- Segmenttien välinen - - - -
Segmentit yhteensä 2,3 9,0 22,1 -11,9
         
Konsernihallinnon kulut -2,9 -1,9 -12,5 -10,2
Saturn Nordic Holding Ab:n
osakkeiden myyntivoitto
- - - 77,6
Konserni yhteensä -0,6 7,1 9,6 55,5
           

 

 

 

  TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
     
  1. KERTALUONTEISET ERÄT  
(miljoonaa euroa) Q4/2015 Q4/2014 2015 2014
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset
COGS, Suomi 1)
- -1,0 - -1,0
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset
SGA, Suomi 2)
- -0,4 - -0,4
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) -11,4 - -11,4 -12,0
Lopetettujen toimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- -0,2 - -4,0
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - - -6,7
Varaston alaskirjaus 2011 - 2012, Ruotsi 1) - - - -0,8
Omistusten myynnin tappio, Ruotsi 3) - -0,2 - -0,2
Henkilöstökustannukset, Ruotsi 2) -0,5 - -0,5 -
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) - - - -5,2
Uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Tanska 2) - -1,5 - -1,5
Osakkuusyhtiön tappion kattaminen
osakassopimukseen perustuen, Tanska 3)
- -0,8 - -0,8
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden myyntivoitto 3) - - - 77,6
Omaisuuden alaskirjaus, Latvia 1) - -2,1 - -2,1
Kertaluonteiset erät yhteensä -11,9 -6,3 -11,9 43,0
         
  1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”  
  2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”  
  3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”  
             

 

 

 

TASEEN LIITETIEDOT    
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) 2015 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 144,3 152,1
Muuntoerot 2,0 -5,5
Lisäykset 0,9 1,4
Lisäykset (yritysostot) 2,2 0,8
Vähennykset -0,1 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -4,1
Siirto toiseen tase-erään 0,5 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 147,3 144,3
     
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) 2015 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 369,7 411,5
Muuntoerot 1,0 -3,5
Lisäykset 48,7 51,3
Lisäykset (yritysostot) 7,8 0,9
Vähennykset -2,8 -13,3
Poistot ja arvonalentumiset -62,1 -77,3
Siirto toiseen tase-erään -0,5 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 361,8 369,7
         

 

 

4. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
HKScan Finland Oy osti 2.7.2015 50 prosenttia Paimion Teurastamo Oy:n osakekannasta osana kannattavan kasvun strategiaansa. Kaupan myötä Paimion Teurastamosta tuli HKScanin tytäryhtiö. Kauppahinta oli 5,9 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä.

Paimion Teurastamo on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 13,8 miljoonaa euroa ja sen toiminta on kannattavaa. Paimion Teurastamo työllistää noin 40 henkilöä.

Kauppa tukee konsernin naudanlihaan liittyvää strategista projektia, jolla haetaan innovaatioita ja entistä kuluttajalähtöisempää naudanlihan tuotteistusta konsernin kaikilla kotimarkkinoilla. HKScanilla on nautateurastamo myös Outokummussa. Kahden nautateurastamon mallissa eläinkuljetusten etäisyydet ovat mahdollisimman lyhyet, minkä lisäksi malli tarjoaa sopimustuottajille nopeutta ja joustavuutta eläinten noutoihin.

 

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot
hankintahetkellä olivat seuraavat:
  Kirjatut arvot  
Aineettomat hyödykkeet 0,1  
Aineelliset hyödykkeet 7,8  
Vaihto-omaisuus 0,1  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,3  
Rahavarat 0,5  
Varat yhteensä 9,7  
     
Laskennalliset verovelat 1,0  
Ostovelat ja muut velat 1,2  
Velat yhteensä 2,1  
     
Nettovarallisuus 7,5  
     
     
Liikearvon syntyminen hankinnassa:    
Luovutettu vastike 5,9  
Määräysvallattomien omistajien osuus perustuen
suhteelliseen osuuteen yksilöitävissä olevasta
nettovarallisuudesta
3,8  
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -7,5  
Liikearvo 2,1  

 

 

Hankinnasta syntyi 2,1 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu yhtiön hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin. Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

Liiketoiminnan muihin kuluihin ei sisälly olennaisia hankintaan liittyviä kuluja.

Paimion Teurastamo Oy:n konsernin ulkoinen kuuden kuukauden liikevaihto 7,7 miljoonaa euroa ja tulos -0,1 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2015 tuloslaskelmaan. Jos hankittu liiketoiminta olisi yhdistelty tilikauden 2015 alusta lähtien, konsernin liikevaihto olisi ollut 7,2 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa suurempi.

 

5. VAIHTO-OMAISUUS    
(miljoonaa euroa) 2015 2014
Aineet ja tarvikkeet 71,5 73,2
Keskeneräiset tuotteet 5,0 5,3
Valmiit tuotteet 40,1 36,9
Muu vaihto-omaisuus 0,4 1,8
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 0,5
Elävät eläimet IFRS 41 6,2 7,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 124,2 125,4
         

 

 

 

  6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT  
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa
oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.12.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
                 

 

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT  
 (miljoonaa euroa) 31.12.2015 31.12.2014  
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 57,7 70,5  
Korkojohdannaiset 128,5 157,6  
Sähköjohdannaiset 8,1 7,6  
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,2 0,3  
Korkojohdannaiset -14,0 -15,7  
Sähköjohdannaiset -2,9 -1,7  
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa) 31.12.2015 31.12.2014  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,2 29,5  
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,4 10,7  
- Annetut pantit 3,2 3,2  
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset 2,7 7,1  
- muut sitoumukset 7,5 6,5  
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 11,0 14,7  
Vuokravastuut 36,5 39,8  
         

 

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  31.12.2015 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -14,0 0,0 -14,0 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -14,0 0,0 -14,0 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,3 0,0 -0,3 0,0
       joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,9 0,0 -2,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,9 0,0 -2,9 0,0
Yhteensä -17,2 0,0 -17,2 0,0

 

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
 (miljoonaa euroa) 2015 2014
Myynnit osakkuusyhtiöille 70,1 65,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 46,6 40,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,4 2,4
Ostovelat ja muut velat 5,3 2,8