HKScan on päivittänyt vastuullisuusohjelmansa ilmastopäästöjen laskennan ja ilmastotavoitteen sekä aikataulun vastaamaan paremmin kansainvälisiä ilmastotyön suuntaviivoja, laskentaohjeistuksia ja raportointistandardeja. HKScan-konsernin uudistettu ilmastotavoite on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen osalta (net zero) 2050 mennessä.

Viime vuosina lainsäädäntö, kansainväliset ohjeistukset ja koko arvoketjua koskevat vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi. Siksi HKScan on syventänyt ilmastotyönsä toimenpiteitä, uudistanut päästölaskentaa ja päivittänyt konsernin ilmastotavoitteita kansainvälisen tieteellisesti todennettavan ja vertailukelpoisen määritelmän mukaisesti.

Tavoitteena merkittäviä leikkauksia kasvihuonekaasupäästöihin

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen merkittävä leikkaaminen on HKScanin ensisijainen tapa saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kasvihuonekaasujen leikkaamista on lisäksi täydennettävä kestävillä hiilenpoistoilla joko luonnon tai teknisten ratkaisujen avulla. Tarkoituksena on eliminoida jäljelle jääneet päästöt ja saavuttaa tällä tavoin päästöjen vaikutusten nollataso.

Maankäytön ja sen muutoksen sekä koko ruokaketjun päästöt huomioitu

Uudistettu ilmastolaskenta osoittaa, että HKScanin kokonaispäästöistä noin yksi prosentti syntyy yhtiön omassa toiminnassa ja 99 prosenttia ruokaketjun muissa osissa. Maankäytön ja sen muutoksen sekä koko ruokaketjun päästöjen huomiointi on siksi keskeistä.

HKScanissa on tehty pitkäjänteistä ja määrätietoista ilmastotyötä koko ruokaketjussa. Yhtiön aiempi ilmastotavoite oli hiilineutraali ruokaketju maatiloilta kuluttajille 2040.

”Nyt tavoitteemme on laajentunut huomioimaan maankäytön ja sen muutosten vaikutukset ja työmme jatkuu entistä määrätietoisemmin. Uudistetun päästölaskennan ja ilmastotavoitteemme avulla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja täytämme lisäksi uudet maankäyttösektorille asetetut vaatimukset”, sanoo Hanna Lehtonen, HKScan-konsernin vastuullisuusjohtaja. ”HKScanin ilmastotyötä ohjaa kattava toimenpidekokonaisuus. Se koostuu kymmenistä liiketoimintayksiköidemme määrittelemästä, mitattavasta ilmastopäästöjen vähentämistoimesta. Etenemme kohti ilmastopäästöjen nettonollaa yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppaneiden kanssa.”

SBTi:n hyväksyntä lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteille

HKScan on ensimmäisten pohjoismaalaisten ruokayritysten joukossa eritellyt lyhyen aikavälin tavoitteet teollisuudessa käytetylle energialle (Industrial) ja maankäyttösektorille (Forest, Land and Agriculture = FLAG).  

SBTi:n hyväksymien lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaan HKScan sitoutuu vähentämään teollisen toiminnan ja energian¹ osalta absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasoon nähden. Samoin HKScan sitoutuu vähentämään määrättyjen scope 3 -kategorioiden päästöjä 42 prosenttia samalla aikavälillä. Tavoite sisältää myös bioenergian raaka-aineisiin liittyvät päästöt. 

Lisäksi HKScan vähentää maaperään liittyvien päästöjen osalta absoluuttisia scope 3 FLAG -kasvihuonekaasupäästöjään² 30,3 prosenttia vuoden 2022 lähtötasoon nähden. HKScan sitoutuu myös metsäkadon torjuntaan niiden hyödykkeiden osalta, joita metsäkato koskee.

”SBTi:n hyväksyntä asettamillemme tavoitteille on merkittävä. SBTi:n avulla saamme todennettua oman ilmastotyömme merkityksen sekä tulokset kansainvälisessä mittakaavassa ja voimme johtaa omaa työtämme kohdennetusti ja paremmin. Ilmastotyö on pitkäjänteistä ja tulosten seuraaminen on hankalaa. Kansainvälinen vertailupohja on todella tärkeä ja motivoi jatkamaan, kun kehittyminen on näkyvää ja tulokset konkretisoituvat. Kansainvälinen tunnustus on erityisen hienoa meidän haastavalla toimialallamme, koska kriteerit ovat erittäin tiukat”, jatkaa Hanna Lehtonen.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on kansainvälinen organisaatio, joka auttaa yrityksiä asettamaan päästövähennykset ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 asteeseen. SBTi laajensi maankäyttösektoria eli maataloutta, metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevaa toimialakohtaista ilmastotavoitepakettiaan. Laajennus tuli voimaan toukokuussa 2023. Uudessa FLAG-ohjeistuksessa otetaan huomioon maankäyttö ja maan käyttötarkoituksen pysyvä muuttaminen, esimerkiksi raivaamalla metsiä maatalouden käyttöön viimeisen 20 vuoden ajalta.

Vastuullisuustyöllä on keskeinen asema HKScanin toiminnassa

Liiketoiminnan tarpeet sekä keskeisten sidosryhmien odotukset ja vaatimukset huomioonottava vastuullisuustyö on HKScanin strategian perusta. Yhtiön tärkeimmät vastuullisuustavoitteet on kiteytetty vastuullisuusohjelmaan ja sen olennaiset teemat on määritelty sidosryhmäanalyysin ja olennaisuusarvion pohjalta. Edistämme vastuullisuutta pitkässä arvoketjussamme yhteistyössä sopimustuottajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

Lisätietoja:
Hanna Lehtonen, HKScan-konsernin vastuullisuusjohtaja, puh. 010 570 2701
HKScan Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com

SBTi:n hyväksymät tavoitteet (käännös englanninkielisestä alkuperäisversiosta)

HKScanin lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet

¹Teollinen toiminta ja energia
HKScan sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta*. HKScan sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3
-kasvihuonekaasupäästöjään ostettujen hyödykkeiden ja palveluiden, polttoaineiden ja energiaan liittyvien toimenpiteiden, alkupään kuljetusten ja jakelun, loppupään kuljetusten ja jakelun sekä investointien osalta 42 prosenttia samalla ajanjaksolla*.

*Tavoiteraja sisältää bioenergian raaka-aineiden maaperään liittyvät päästöt ja hiilensidonnan.

²FLAG
HKScan sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 3 FLAG -kasvihuonekaasupäästöjään 30,3 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta**. HKScan sitoutuu myös metsäkadon torjuntaan niiden hyödykkeiden osalta, joita metsäkato koskee siten, että tavoitepäivämäärä on viimeistään 31. joulukuuta 2025.

**Tavoite sisältää FLAG-päästöt ja -hiilensidonnan.

Alkuperäinen englanninkielinen versio SBTi:n hyväksymistä HKScanin lyhyen aikavälin ilmastotavoitteista on yhtiön verkkosivuilla:  https://www.hkscan.com/en/responsibility/environment/sbti-approval/

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi ja Tanska, missä noin 5400 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2022 oli yli 1,8 miljardia euroa. www.hkscan.com