HKScan Oyj                                    OSAVUOSIKATSAUS             3.5.2018                             klo 8.00                                  


HKSCAN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018

STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE – TULOS YHÄ TAPPIOLLINEN

TAMMI−MAALISKUU 2018 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 411,0 (420,7) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli -18,6 (-6,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -18,4 (-6,8) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -4,5 (-1,6).
  • Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja oli -20,9 (-8,2) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,32 (-0,14) euroa.
  • Rahavirta ennen investointeja oli -42,8 (-22,4) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja -102,7 (-41,8) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka oli 313,5 (185,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 95,1 (46,5) prosenttia.
  • Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -9,9 (0,0) miljoonaa euroa. Toimituskyky parani kuitenkin selvästi ja vakiintui hyvälle tasolle neljänneksen loppupuolella.
  • Kiinaan suuntautuvan viennin valmistelu eteni hyvin ja ensimmäiset toimitukset tehtiin katsauskauden jälkeen, 23. huhtikuuta 2018.
  • Strategian toteutus ja tuotannon tehostamisohjelma etenivät hyvin, ja kustannussäästötoimet ovat käynnissä.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

ARVIO VUODELLE 2018 (MUUTTUMATON)

Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvun on yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa näkyä vuonna 2018 yhtiön tuloksessa myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.

Yhtiö keskittyy From Farm to Fork -strategian jalkauttamiseen kaikilla viidellä fokusalueellaan, jotka ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa, ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

 

 

 

AVAINLUVUT, Q1
       
         
(miljoonaa euroa) 1−3/2018 1−3/2017 2017  
Liikevaihto 411,0 420,7 1 808,1  
Liikevoitto -18,6 -6,8 -40,3  
 - % liikevaihdosta -4,5 -1,6 -2,2  
Tulos ennen veroja -21,2 -8,2 -49,2  
 - % liikevaihdosta -5,1 -2,0 -2,7  
Katsauskauden tulos -17,1 -7,0 -42,4  
 - % liikevaihdosta -4,2 -1,7 -2,3  
         
Vertailukelpoinen liikevoitto -18,4 -6,8 -17,6  
 - % liikevaihdosta -4,5 -1,6 -1,0  
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja -20,9 -8,2 -26,5  
 - % liikevaihdosta -5,1 -2,0 -1,5  
         
Tulos/osake, euroa -0,32 -0,14 -0,84  
Rahavirta ennen investointeja -42,8 -22,4 57,8  
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -102,7 -41,8 -49,6  
Rahavirta ennen rahoitusta -104,0 -43,7 -58,3  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -7,8 1,8 -6,3  
Nettovelka 313,5 185,2 208,2  
Nettovelkaantumisaste % 95,1 46,5 59,3  

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA JARI LATVANEN:

Rauman siipikarjayksikön käynnistysprosessiin liittyvät haasteet painoivat yhä ensimmäisen neljänneksen tulostamme. Negatiivinen vaikutus oli kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisellä neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen aikana päätavoitteemme oli parantaa siipikarjanlihan toimituskykyämme asiakkaille, ja onnistuimme tässä hyvin. Asiakastoimitusten varmistamiseen tähtäävät toimet aiheuttivat kuitenkin lisäkustannuksia ja heikensivät tulostamme. Lisäksi ensimmäiselle neljännekselle tyypillinen kausivaihtelu oli nähtävissä.

Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana tavoitteemme on keskittää siipikarjanlihan tuotantomme Suomessa kokonaan Raumalle. Vuoden jälkipuoliskolla keskitymme vahvasti tehokkuutemme ja taloudellisen suorituksemme parantamiseen Rauman yksikön osalta. Pitkällä aikavälillä Rauman yksikkö parantaa huomattavasti niin tehokkuuttamme kuin kilpailukykyämmekin ja tukee siten strategiamme toteuttamista.

Olemme ryhtyneet useisiin toimiin negatiivisen tuloskehityksen korjaamiseksi. Konserninlaajuinen tuotannon tehostamisohjelma edistyy samanaikaisesti useissa tuotantoyksiköissä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi toteutamme kustannussäästötoimia kaikilla kotimarkkinoillamme.

Samaan aikaan kuluttajien luottamus on vahvistunut sekä koti- että vientimarkkinoillamme. Tämän lisäksi lihamarkkina jatkaa kasvuaan. From Farm to Fork -strategiamme mukaisesti pyrimme hyödyntämään kasvutrendiä mahdollisimman laajasti tarjoamalla asiakkaillemme ja kuluttajille innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettuja tuotteita.

Toimiamme tukee Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaisten viime vuonna allekirjoittama vientisopimus. Aloitimme viennin suunnitellusti tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 23. huhtikuuta 2018. Helmikuussa 2018 allekirjoitimme sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Saavutamme jalansijan Kiinan markkinoilla lisäarvoa tuottavien premium-luokan tuotteiden avulla.

Suorituskykymme ei ole vielä hyväksyttävällä tasolla, ja olemme vasta strategisen muutosprosessimme alkuvaiheessa. Jatkamme strategiamme toteuttamista ja näemme sen olevan tänä päivänä erittäin merkityksellinen niin HKScanin kuin koko lihateollisuuden näkökulmasta. Olemme sitoutuneet parantamaan kilpailukykyämme ja tuottavuuttamme sekä luomaan vastuullista, pitkän aikavälin lisäarvoa kaikille ruokaketjun toimijoille.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto heikkeni ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin Rauman siipikarjayksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vuoksi, kun siipikarjatuotteiden myynti ja kampanjointi viivästyivät Suomessa. Ruotsissa liikevaihto koheni hieman paikallisessa valuutassa laskettuna, mutta laski euroissa. Tanskassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla parantuneen vientimyynnin ansiosta. Baltian maissa liikevaihto heikkeni hieman pienentyneiden teurastusvolyymien johdosta.

Kausivaihtelun lisäksi konsernin liikevoittoa rasittivat huomattavasti Rauman yksikön käynnistykseen liittyvät haasteet Suomessa. Tuotantokustannukset nousivat ja materiaalihävikki kasvoi myynnin menetyksen lisäksi. Rauman kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin -9,9 (0,0) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Rauman vaikutus pois lukien konsernin liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Yksikön toimituskyky parani kuitenkin selvästi ja vakiintui hyvälle tasolle neljänneksen loppupuolella. Rauman vaikutus pois lukien, Suomen markkina-alueen liikevoitto oli parempi kuin edellisvuonna.

Ruotsissa liikevoitto jäi edellisvuodesta pääasiassa kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi. Baltiassa Rakveren teurastamon työntekijäryhmän työtaistelutoimet lisäsivät kustannuksia väliaikaisesti. Tanskan liikevoitto parani hieman onnistuneiden tuotannon tehostustoimien ansiosta.

HKScan allekirjoitti helmikuussa 2018 sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Yhtiö kaupallistaa, myy ja markkinoi suomalaisia premium-kategorian sianlihatuotteita Kiinan markkinoilla. Vienti käynnistyi katsauskauden jälkeen ja se luo uusia ansaintamahdollisuuksia koko arvoketjussa.

Yleisellä tasolla lihamarkkinat kehittyivät positiivisesti ja kasvoivat erityisesti Suomessa. Ankara hintakilpailu jatkui ja kauppojen omat tuotemerkit kasvattivat markkinaosuuttaan. Kuluttajien kiinnostus kotimaista lihaa kohtaan kasvoi konsernin päämarkkina-alueilla.

MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) 1−3/2018 1−3/2017 2017  
         
Liikevaihto 164,0 171,3 759,4  
Liikevoitto -1,6 -0,6 5,4  
- Liikevoitto-% -1,0 -0,3 0,7  
         
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,4 -0,6 8,6  
- Liikevoitto-% -0,8 -0,3 1,1  

Ruotsissa liikevaihto oli 164,0 (171,3) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto -1,4 (-0,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta, mutta tuotteiden kokonaismyynti paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi hieman. Kasvun taustalla oli vahvistunut kysyntä sekä markkinaosuuden kasvu erityisesti prosessoitujen tuotteiden kategorioissa.

Punaisen lihan vähittäismyynti säilyi edellisvuoden tasolla, ja sitä paransi naudanlihan kasvanut myynti sekä kotimaisen naudanlihan aiempaa parempi saatavuus. Ruotsissa tuotettu liha kasvatti osuuttaan yhä niin Ruotsin lihamarkkinassa kokonaisuudessaan kuin myös kauppojen omien merkkien tuotteista kaikissa kategorioissa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuodesta. Syynä tähän olivat väliaikaisesti kohonneet tuotantokulut, joita nostivat pääasiassa kasvaneet sähkökustannukset. Varastotasot pysyivät alhaisina koko katsauskauden ajan.

MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa) 1−3/2018 1−3/2017 2017  
         
Liikevaihto 174,2 176,6 742,2  
Liikevoitto -10,4 -1,1 -16,5  
- Liikevoitto-% -6,0 -0,6 -2,2  
         
Vertailukelpoinen liikevoitto -10,4 -1,1 -9,3  
- Liikevoitto-% -6,0 -0,6 -1,3  

Suomessa liikevaihto oli 174,2 (176,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -10,4 (-1,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski hieman edellisvuodesta viivästyneiden siipikarjakampanjoiden ja Rauman uuden siipikarjayksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vuoksi. Ankarasta hintakilpailusta huolimatta tuotteiden kokonaismyynti vähittäiskaupalle kehittyi myönteisesti, erityisesti ateriakategoriassa, ja markkinoiden kasvu kaikissa kategorioissa kiihtyi neljänneksen loppua kohti.

Rauman yksikön käynnistykseen liittyvät haasteet painoivat vertailukelpoista liikevoittoa lisäämällä tuotantokustannuksia ja materiaalihävikkiä. Myös myyntiä ja markkinaosuutta menetettiin. Ensimmäisellä neljänneksellä Rauman kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin -9,9 (0,0) miljoonaa euroa. Suomen markkina-alueen liikevoitto oli parempi kuin edellisvuonna, Rauman vaikutus pois lukien. Haasteista huolimatta käynnistyskustannukset olivat alhaisemmat kuin edellisellä neljänneksellä. Lisäksi siipikarjatuotteiden toimituskyky parani selvästi ja vakiintui hyvälle tasolle neljänneksen loppupuolella. Toimituskyvyn parantamiseen tähtäävät erityistoimet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tuotannon tehostamistoimien ansiosta tuotantokustannukset jatkoivat laskuaan, Rauman yksikkö pois lukien. Johdonmukaisia toimia sian- ja naudanlihan tuotantomäärän hallinnan parantamiseksi jatkettiin, mikä laski varastotasoja.

HKScanin viennin Suomesta Kiinaan arvioitiin alkavan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäiset toimitukset tehtiin katsauskauden jälkeen 23. huhtikuuta 2018.

MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) 1−3/2018 1−3/2017 2017  
Liikevaihto 36,0 36,0 147,8  
Liikevoitto -0,8 -1,1 -13,9  
- Liikevoitto-% -2,4 -3,1 -9,4  
         
Vertailukelpoinen liikevoitto -0,8 -1,1 -3,2  
- Liikevoitto-% -2,4 -3,1 -2,2  

Tanskassa liikevaihto oli 36,0 (36,0) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,8 (-1,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Vientimyynnin myönteinen kehitys erityisesti Etelä-Afrikkaan tuki markkina-alueen liikevaihtoa. Tuoreen broilerin myynti kotimaan vähittäiskaupalle jatkoi kasvuaan pakastekategoriaan verrattuna. Ankara hintakilpailu loi painetta brändituotteiden myynnille vähittäiskauppasektorilla.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta toiminnan tehokkuuden jatkuvan parantamisen ansiosta. Varastotasot laskivat kokonaisuudessaan.

MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) 1−3/2018 1−3/2017 2017  
Liikevaihto 36,8 36,9 158,7  
Liikevoitto -1,0 0,4 4,4  
- Liikevoitto-% -2,6 1,1 2,8  
         
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,0 0,4 4,4  
- Liikevoitto-% -2,6 1,1 2,8  

Baltiassa liikevaihto oli 36,8 (36,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasolla pienentyneistä teurastusvolyymeistä ja Rakveren yksikön teurastamon työtaistelutoimista huolimatta. Myynti kotimaan vähittäiskaupalle jatkoi hyvää kasvuaan neljänneksen loppupuolella ja uutuuksien osuus myynnistä kasvoi.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jäi edellisvuodesta. Syynä oli lakko, joka heikensi väliaikaisesti tuottavuutta. Asiakastoimituksien varmistamiseen tähtäävät toimet kasvattivat myös kustannuksia. Toimituskyky säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ja varastotasot pysyivät tasapainossa. Työtaistelutoimet päättyivät katsauskauden jälkeen 16.4.2018.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos oli tammi−maaliskuussa -0,1 (0,2) miljoonaa euroa.

STRATEGIAN TOTEUTUS

HKScanin From Farm to Fork -strategia ja strategiset fokusalueet julkistettiin elokuussa 2017. Viisi fokusaluetta ovat Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Muutosprosessin varmistamiseksi ja vauhdittamiseksi konsernin strategian toimeenpano käynnistettiin samanaikaisesti kaikilla strategisilla fokusalueilla syksyllä 2017.

Merkittävin askel strategian jalkauttamisessa on ollut investointi Rauman siipikarjayksikköön. Huippuluokan yksikkö parantaa HKScanin kilpailukykyä huomattavasti ja tarjoaa mahdollisuuksia uusille tuoteinnovaatioille houkuttelevassa siipikarjakategoriassa.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä käynnistettiin toiminnan tehostamisohjelma. Ohjelmaa on ryhdytty toteuttamaan useissa tuotantoyksiköissä. HKScan parantaa tuotantoyksiköidensä tehokkuutta ja kehittää tuotantokapasiteetin käyttöasteita tuotantoverkostossaan positiivisin tuloksin.

HKScan on yhdessä tuottajayhteisönsä kanssa käynnistänyt useita strategisia hankkeita, joiden tavoitteena on varmistaa vastuullisesti tuotetun, kotimaisen ja korkealaatuisen lihan saatavuus. Esimerkkejä näistä toimista ovat pitkän aikavälin kehitysohjelma, joka tähtää naudanlihatuotannon kasvattamiseen Suomessa, sekä ainutlaatuinen kananpoikien kasvatusmalli, joka mahdollistaa kananpoikien kasvatuksen samalla tilalla kuoriutumisesta alkaen. Tämän lisäksi HKScan on kehittänyt sian- ja naudanliha- sekä siipikarjanlihatuotteita, jotka perustuvat täysin antibiootittomaan kasvatukseen. Tämä on yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista vientimarkkinoilla. Katsauskauden jälkeen HKScan ilmoitti huhtikuussa 2018, että konserni korvaa siipikarjan rehussa käytettävän soijapohjaisen proteiinin osittain kotimaisilla palkokasveilla kuten härkäpavulla. Kotimaisen valkuaisen osuutta eläinrehussa kasvatetaan suhteessa sen saatavuuteen.

Konserni päätti joulukuussa 2017 investoida ateriatuotantokapasiteettinsa kasvattamiseen Rakveressa vahvistaakseen asemaansa kiinnostavassa ja kasvavassa aterialiiketoiminnassa. Rakennustöiden suunniteltu alkamisaika on toukokuussa 2018.

Strategian toteutuksessa saavutettiin merkittävä virstanpylväs vuonna 2017, kun HKScan sai vahvistuksen Suomen ja Kiinan elintarvikeviranomaisten välisestä vientisopimuksesta. Sen ansiosta HKScanin Forssan tuotantolaitos voi käynnistää sianlihan viennin Kiinaan. Ensimmäiset toimitukset Kiinaan tehtiin katsauskauden jälkeen 23. huhtikuuta 2018.

HKScan keskittyy From Farm to Fork -strategiansa toteutuksessa vahvasti konsernin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Useat kuluttajatrendit, kuten vastuullisesti tuotetun, laadukkaan ruoan kasvava kysyntä, tukevat strategista muutosprosessia. Painottamalla kaikessa toiminnassaan laatua ja kestävää kehitystä HKScan voi erottautua kilpailijoistaan niin pohjoismaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 320,8 (197,4) miljoonaa euroa. Nousu vertailukaudesta johtuu Rauman siipikarjalaitosinvestointiin liittyvistä maksuista ja laitoksen käyttöönottokuluista. Nettovelka oli 313,5 (185,2) miljoonaa euroa ja se nousi 128,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 105,3 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta. Nettovelkaantumisaste oli 95,1 (46,5) prosenttia. Rahavirta ennen investointeja laski -42,8 (-22,4) miljoonaan euroon.

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2018 oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa ja ne olivat kokonaisuudessaan käyttämättä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 27,0 (65,0) miljoonaa euroa.

Ensimmäisen neljänneksen aikana nostettiin nelivuotinen, kertalyhenteinen 40 miljoonan euron laina Rauman investointiin liittyen. Lainajärjestelystä kerrottiin vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Nettorahoituskulut nousivat -3,0 (-2,2) miljoonaan euroon johtuen korollisten velkojen määrän kasvusta.

TUTKIMUS JA KEHITYS

HKScanin tutkimus- ja kehitystoiminta tähtää asiakkaille ja kuluttajille suunnatun tarjonnan kehittämiseen hyödyntämällä yhtiön asiantuntemusta ja näkemystä kuluttajien tarpeista, osaamista ja resursseja, sekä investoimalla uusiin konsepteihin yhtiön kaikilla markkina-alueilla. 

Tuotekehitys on osa HKScanin Culinary Competence Centre-tiimiä, jossa tutkimus ja kehitys, ravitsemusasiantuntemus, kokit ja tuotekehittäjät kohtaavat. Konsernin tutkimus- ja kehitystiimi tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa Suomessa ja Ruotsissa, ja myös HKScanin henkilöstö osallistuu akateemiseen tutkimustyöhön mm. eläinlääketieteessä. Tämän lisäksi HKScan tarjoaa harjoittelupaikkoja elintarvike- ja liiketaloustieteiden loppuvaiheen opiskelijoille.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on olennainen osa HKScanin From Farm to Fork -strategiaa. HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen, joita ovat: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristövastuu.

HKScanin vastuullisuutta on kuvattu konsernin selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista. Se täydentää yhtiön vuoden 2017 vuosikertomusta. Molemmat raportit julkaistiin 15.3.2018.

Osana konsernin vuosittaista strategiaprosessiaan HKScan arvioi parhaillaan yritysvastuuagendaansa ja -tavoitteitaan.

HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2018 lopussa HKScanin palveluksessa oli yhteensä 7 018 (7 090) henkilöä. Keskimäärin henkilöstöä oli ensimmäisellä neljänneksellä 6 944 (7 000), josta 29,1 (29,0) prosenttia oli Ruotsissa, 40,2 (40,2) prosenttia Suomessa, 8,9 (9,2) prosenttia Tanskassa ja 21,8 (21,6) prosenttia Baltiassa.

Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat tammi−maaliskuussa yhteensä 77,9 (81,6) miljoonaa euroa.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli maaliskuun lopussa 66 820 528 euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek. för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. LSO Osuuskunnan ja Lantmännen ek. för:in osakkeiden tai osuuksien määrät pysyivät ennallaan.

Maaliskuun 2018 lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 008 849 (1 008 849) omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,8 prosenttia ja äänimäärästä 0,6 prosenttia.

HKScanin osakkeiden laskennallinen arvo vuoden 2018 maaliskuun lopussa oli 168,1 (188,0) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 152,4 (169,2) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen arvo oli vastaavasti 16,6 (17,6) miljoonaa euroa. 

Tammi–maaliskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 3 038 946 (3 022 581) ja osakekauppojen arvo oli 9 332 044 (11 186 603) euroa. Ylin noteeraus oli 3,23 (3,48) euroa ja alin 2,94 (3,08) euroa. Keskikurssi oli 3,07 (3,30) euroa: vuoden 2018 maaliskuun lopun päätöskurssi oli 3,07 (3,48) euroa. 

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

HKScan ilmoitti 7.2.2018, että HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosiksi 2018–2020. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan - PSP) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan - RSP) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä.

Ensimmäinen ohjelma (PSP 2018−2020) alkaa vuoden 2018 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan HKScanin listattuina A-sarjan osakkeina.

Ensimmäiseen, PSP 2018−2020 -ohjelmaan sovellettavat ansaintakriteerit ovat HKScanin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) sekä vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS). PSP 2018−2020 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 30 henkilöä.

Päärakennetta täydentävä ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille HKScanin A-sarjan osakkeina.

RSP 2018–2020 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan yksitoista ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että yksittäisen osallistujan työsuhde HKScan-konserniin jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi hallitus on asettanut RSP 2018–2020 -ohjelmalle yhtiötason taloudellisen mittarin, jonka täyttyminen on edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle ohjelman perusteella. Kyseinen mittari perustuu vertailukelpoiseen sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ennen veroja keskiarvoon.

Ensimmäinen ohjelma (RSP 2018–2020) alkaa vuoden 2018 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta 6.4.2017 saamiaan valtuutuksia vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 12.4.2018 antamat uudet valtuutukset on kerrottu kohdassa “Varsinainen yhtiökokous 2018”.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

HKScan ilmoitti 23.1.2018 nimittäneensä Kati Rajalan, DI, Suomen markkina-alueesta vastaavaksi johtajaksi (EVP) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Rajala aloitti HKScanin palveluksessa 2.5.2018. 

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaalien ja paikallisten lihataseiden hallintaan. Myös konsernin toimintatapaohjeen (Code of Conduct) ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden vastainen toiminta muodostaa riskin. HKScanissa on käynnissä yhtiön toimintatapaohjeen uudistaminen ja sen jalkauttaminen käynnistyy vuoden 2018 aikana.

Muihin riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat vero- tai muiden viranomaisten sekä painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa, aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua sekä huomattavia korotuksia veroihin tai muihin maksuihin. Lisäksi HKScan on osallisena joissakin käynnissä olevissa oikeusprosesseissa kotimarkkina-alueillaan.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.

Rauman yksikön ylösajon varmistaminen ja siihen liittyvien riskien minimoiminen on vuonna 2018 yhtiön johdon tärkeimpiä tavoitteita.

HKScanin riskeistä kerrotaan tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksen riskienhallinta-osioissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Osakeannissa on 20.4.2018 luovutettu 16 501 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta vastikkeetta 2013 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen HKScanin hallussa on 992 348 omaa A-sarjan osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 12.4.2018 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten, varajäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista. Hallituksen nykyiset jäsenet Mikko Nikula, Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi valittiin uudelleen, ja uudeksi jäseneksi valittiin Reijo Kiskola varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen varajäseniksi valittiin Carl-Peter Thorwid ja Jari Mäkilä varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Marko Onnelan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 asti ja ne kumoavat vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset. 
Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkistettu pörssitiedotteella 12.4.2018 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin puolivuotiskatsaus 2018 julkistetaan 19.7.2018. Osavuosikatsaus tammi−syyskuulta julkistetaan 7.11.2018.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään Hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 3.5.2018 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sekä talousjohtaja Mikko Forsell. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Marjukka Hujaseen, marjukka.hujanen@hkscan.com (puh. 010 570 6218).

ARVIO VUODELLE 2018 (MUUTTUMATON)

Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjan kulutuksen kasvun arvioidaan olevan yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa vuonna 2018 näkyä yhtiön tuloksessa myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.

Yhtiö keskittyy From Farm to Fork -strategian jalkauttamiseen kaikilla viidellä fokusalueellaan, jotka ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa, ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

Vantaalla 3.5.2018

HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Mikko Forsell. Konsernin Media Deskille voi jättää soittopyynnön numeroon 010 570 5700.

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian.  Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä.

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.−31.3.2018          
           
KONSERNIN TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Viite 1-3/2018 1-3/2017 2017  
Liikevaihto   411,0 420,7 1 808,1  
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -402,2 -399,4 -1 731,4  
Bruttokate   8,7 21,3 76,7  
           
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 1,7 1,6 4,8  
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -10,6 -13,1 -50,4  
Hallinnon kulut 1. -18,3 -16,6 -71,3  
Liikevoitto   -18,6 -6,8 -40,3  
           
Rahoitustuotot   0,5 0,4 2,0  
Rahoituskulut   -3,5 -2,6 -12,6  
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista   0,4 0,8 1,7  
Voitto/tappio ennen veroja   -21,2 -8,2 -49,2  
           
Tuloverot   4,1 1,2 6,8  
Tilikauden voitto/tappio   -17,1 -7,0 -42,4  
           
Määräysvallattomille omistajille   -0,1 -0,3 -3,0  
Tilikauden voitto/tappio   -17,2 -7,3 -45,5  
           
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,32 -0,14 -0,84  
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,32 -0,14 -0,84  


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017  
Tilikauden voitto / tappio -17,1 -7,0 -42,4  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -4,2 0,4 -2,7  
Rahavirran suojaus 1,5 0,2 3,1  
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - -3,1  
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -2,7 0,6 -2,7  
         
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -19,8 -6,4 -45,1  
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -19,9 -6,7 -48,1  
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 3,0  
Yhteensä -19,8 -6,4 -45,1  


KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 133,9 145,0 137,2
Aineelliset hyödykkeet 3. 451,2 410,3 458,2
Osuudet osakkuusyrityksissä   34,7 35,8 34,9
Muut pitkäaikaiset varat   39,6 29,7 36,0
PITKÄAIKAISET VARAT   659,4 620,8 666,3
         
Vaihto-omaisuus 4. 123,0 134,6 111,8
Lyhytaikaiset saamiset   130,1 126,1 123,7
Rahat ja pankkisaamiset   7,2 11,9 50,9
LYHYTAIKAISET VARAT   260,3 272,6 286,4
         
VARAT   919,6 893,3 952,7
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5. 329,6 398,8 351,0
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   284,4 122,2 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   54,7 38,3 58,7
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   339,1 160,5 303,8
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   36,4 75,2 14,1
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   214,5 258,9 283,8
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   250,9 334,1 297,8
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   919,6 893,3 952,7


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
                     
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 66,8 72,9 -6,8 143,5 10,3 -7,9 0,0 57,9 336,6 14,4 351,0
Tilikauden tulos - - - - - - - -17,2 -17,2 0,1 -17,1
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -4,2 - - -4,2 - -4,2
Rahavirran suojaus - - 1,5 - - - - - 1,5 - 1,5
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 1,5 - - -4,2 - -17,2 -19,9 0,1 -19,8
Suorat kirjaukset - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -
IRFS 9, Avaavan taseen muutos - - - - - - - -1,0 -1,0 - -1,0
Osingonjako - - - - - - - - - -0,6 -0,6
OMA PÄÄOMA 31.3.2018 66,8 72,9 -5,3 143,5 10,3 -12,1 0,0 39,7 315,7 13,9 329,6


  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 66,8 72,9 -9,9 143,5 10,3 -5,3 0,0 116,5 394,8 14,9 409,7
Tilikauden tulos - - - - - - - -7,3 -7,3 0,3 -7,0
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - 0,4 - - 0,4 - 0,4
Rahavirran suojaus - - 0,2 - - - - - 0,2 - 0,2
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 0,2 - - 0,4 - -7,3 -6,7 0,3 -6,4
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -
Liiketoimet
määräysvallattomien
omistajien kanssa
- - - - - - - -1,3 -1,3 -3,2 -4,5
Osingonjako - - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA 31.3.2017 66,8 72,9 -9,8 143,5 10,3 -4,8 0,0 107,8 386,7 12,0 398,8


RAHAVIRTALASKELMA        
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -4,6 6,3 30,0  
Käyttöpääoman muutos -38,2 -28,7 27,9  
Rahoituserät ja verot -2,3 -2,2 -12,1  
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -45,2 -24,6 45,7  
         
Investointien rahavirta -58,8 -19,1 -104,0  
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -104,0 -43,7 -58,3  
         
Lainojen muutokset 61,1 53,2 115,4  
Maksetut osingot -0,6 - -9,0  
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa - -4,5 -4,5  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 60,4 48,7 101,9  
         
NETTORAHAVIRTA -43,5 5,0 43,6  
         
Rahavarat kauden alussa 50,9 6,6 6,6  
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,2 0,3 0,6  
Rahavarat kauden lopussa 7,2 11,9 50,9  


 

 

TUNNUSLUVUT
     
  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,32 -0,14 -0,84
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,32 -0,14 -0,84
Oma pääoma/osake, eur 5,85 7,16 6,23
Omavaraisuusaste, % 35,8 44,6 36,9
Osakeantioikaistu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 10,6 23,7 125,5
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 6 944 7 000 7 292

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

HKScan julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen relevanttia tietoa sidosryhmille. Julkaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään myös yhtiön ohjaamiseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja siihen liittyvät vaihtoehtoiset tunnusluvut julkaistaan koska ne kuvaavat paremmin liiketoiminnan kehittymistä ja parantaa kausien välistä vertailukelpoisuutta.

  Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
       
  Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot  
       
  Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
    Oma pääoma  
       
  Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
       
  Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
  Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
  Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
 
Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Kertaluonteiset maksut, jotka eivät liity normaaliin jatkuvaan
toimintaan ja jotka olennaisesti vaikuttavat yhtiön talouteen.
Esimerkkejä näistä ovat uudelleenjärjestelykulut, irtisanomiset,
näihin liittyvät lakikulut, oikeudellisista tuomioista tai sopimisista
johtuvat maksut, yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut
(konsultointi, neuvonanto, lakipalvelut, dd-palvelut, rekisteröinti
ym.) sekä yritysmyyntien voitot/tappiot.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja Voitto/tappio ennen veroja – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät
 
Nettovelka Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset  

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017, lukuun ottamatta 1.1.2018 käyttöön otettuja uusia standardeja. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Konserni soveltaa ensimmäistä kertaa uusia IFRS 9 ja IFRS 15 -standardeja, jotka ovat voimassa 1.1.2018 alkaen. IFRS 9:n mukaan joukkovelkakirjalainan modifiointikulut vuodelta 2017, jotka on käsitelty efektiivisen koron menetelmällä, kirjataan kuluksi. Tämä johtaa 1,0 miljoonan euron vähennykseen kertyneissä voittovaroissa, 1,2 miljoonan euron lisäykseen korollisissa veloissa ja 0,2 miljoonan euron vähennykseen laskennallisessa verovelassa avaavassa taseessa 1.1.2018. Vertailutietoa ei ole oikaistu. Muilla IFRS 9 muutoksilla, kuten luottotappioiden laskentamallilla, rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelulla ja arvostamisella ja suojauslaskennalla, ei ole olennaista vaikutusta. IFRS 15:een liittyen, myynnin tuloutukseen ei ole olennaista vaikutusta. Useat muut muutokset ja tulkinnat tulevat voimaan ensimmäistä kertaa vuonna 2018, mutta niillä ei ole vaikutusta konserniin. Tämän seurauksena vuosien 2018 ja 2017 luvut ovat vertailukelpoisia, lukuun ottamatta yllä mainittuja joukkovelkakirjalainan modifiointikustannuksia.

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
       
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017  
LIIKEVAIHTO        
- Ruotsi        
Liikevaihto, tavarat 163,9 171,2 759,0  
Liikevaihto, palvelut 0,1 0,1 0,3  
- Suomi        
Liikevaihto, tavarat 173,4 175,6 738,2  
Liikevaihto, palvelut 0,8 1,0 4,0  
- Tanska        
Liikevaihto, tavarat 36,0 36,0 147,8  
Liikevaihto, palvelut 0,0 0,0 0,0  
- Baltia        
Liikevaihto, tavarat 36,8 36,9 158,5  
Liikevaihto, palvelut 0,0 0,0 0,2  
         
Konserni yhteensä 411,0 420,7 1 808,1  
         
LIIKEVOITTO        
- Ruotsi -1,6 -0,6 5,4  
- Suomi -10,4 -1,1 -16,5  
- Tanska -0,8 -1,1 -13,9  
- Baltia -1,0 0,4 4,4  
- Segmenttien välinen - - -  
Segmentit yhteensä -13,8 -2,4 -20,6  
         
Konsernihallinnon kulut -4,8 -4,4 -19,7  
Konserni yhteensä -18,6 -6,8 -40,3  
         
INVESTOINNIT        
- Ruotsi 1,3 2,9 13,7  
- Suomi 7,2 18,2 100,4  
- Tanska 0,0 0,2 1,3  
- Baltia 2,0 2,4 10,0  
Yhteensä 10,6 23,7 125,5  
         
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN        
- Ruotsi 2 024 2 029 2 139  
- Suomi 2 789 2 815 2 964  
- Tanska 615 646 663  
- Baltia 1 516 1 511 1 527  
Yhteensä 6 944 7 000 7 292  


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT        
         
1. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT        
         
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017  
Vertailukelpoinen liikevoitto -18,4 -6,8 -17,6  
Henkilöstökustannukset, Konsernihallinto 1)   - -  
Työsuhteen lopetus, Konsernihallinto 1)   - -1,6  
Ympäristövaraus, Ruotsi 2)   - -  
Työsuhteen lopetus, Ruotsi 1)   - -2,7  
Työsuhteen lopetus, Ruotsi 3)   - -0,5  
Myyntikonttorin sulkeminen, Ruotsi 1) -0,2 - -  
Työsuhteen lopetus, Suomi 1)   - -0,2  
Työsuhteen lopetus, Suomi 3)   - -0,3  
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 3) 4)   - -4,2  
Ympäristövaraus, Suomi 2)   - -2,5  
Työsuhteen lopetus, Tanska 1)   - -0,3  
Työsuhteen lopetus, Tanska 3)   - -0,3  
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 3) 4)   - -10,1  
Liikevoitto -18,6 -6,8 -40,3  
         
1)Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hallinnon kulut”        
2)Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”    
3)Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”    
4)Omaisuuserien arvonalentaminen kirja-arvoon, joka vastaa arvioitua tulosta tulevaisuudessa  


TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017
Kirjanpitoarvo kauden alussa 137,2 143,0 143,0
Muuntoerot -3,7 0,2 -2,6
Lisäykset 0,2 0,2 1,7
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - -
Poistot ja arvonalentumiset -0,5 -0,6 -7,6
Siirto toiseen tase-erään 0,9 2,2 2,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 133,9 145,0 137,2


3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017
Kirjanpitoarvo kauden alussa 458,2 401,7 401,7
Muuntoerot -2,7 0,5 -1,3
Lisäykset 10,4 23,5 123,9
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset -0,4 -0,3 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset -13,5 -13,0 -61,8
Siirto toiseen tase-erään -0,9 -2,2 -2,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 451,2 410,3 458,2


4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017
Aineet ja tarvikkeet 75,7 75,1 62,9
Keskeneräiset tuotteet 3,2 3,6 4,3
Valmiit tuotteet 35,9 48,1 36,8
Muu vaihto-omaisuus 0,3 0,3 0,3
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,4 0,9 0,7
Elävät eläimet 6,7 6,6 6,8
Vaihto-omaisuus yhteensä 123,0 134,6 111,8


5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2018 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.3.2018 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1


JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
       
(miljoonaa euroa) 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 41,3 61,1 41,4
Korkojohdannaiset 119,0 127,0 120,6
Sähköjohdannaiset 8,7 6,2 7,4
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,2 -0,1 -0,1
Korkojohdannaiset -9,5 -12,6 -10,2
Sähköjohdannaiset 1,7 -0,5 0,5


 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET
     
       
(miljoonaa euroa) 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat - - -
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset - - -
- Annetut pantit - - -
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 17,0 17,6 17,2
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 7,2 6,3 7,4
Vuokravastuut 31,3 33,9 32,4

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

  31.3.2018 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
  - Koronvaihtosopimukset - - - -
  - Valuuttajohdannaiset 0,2 - 0,2 -
  - Hyödykejohdannaiset 1,7 - 1,7 -
  josta rahavirran suojauslaskennassa 1,7 - 1,7 -
Yhteensä 1,9 0,0 1,9 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat         
- Kaupankäyntijohdannaiset        
  - Koronvaihtosopimukset -9,5 - -9,5 -
  josta rahavirran suojauslaskennassa -9,5 - -9,5 -
  - Valuuttajohdannaiset 0,0 - -0,0 -
  - Hyödykejohdannaiset - - - -
  josta rahavirran suojauslaskennassa - - - -
Yhteensä -9,5 0,0 -9,5 0,0


  31.3.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
  - Koronvaihtosopimukset - - - -
  - Valuuttajohdannaiset 0,1 - 0,1 -
  - Hyödykejohdannaiset 0,2 - 0,2 -
  josta rahavirran suojauslaskennassa 0,2 - 0,2 -
Yhteensä 0,3 0,0 0,3 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat         
- Kaupankäyntijohdannaiset        
  - Koronvaihtosopimukset -12,6 - -12,6 -
  josta rahavirran suojauslaskennassa -12,6 - -12,6 -
  - Valuuttajohdannaiset -0,2 - -0,2 -
  - Hyödykejohdannaiset -0,8 - -0,8 -
  josta rahavirran suojauslaskennassa -0,8 - -0,8 -
Yhteensä -13,6 0,0 -13,6 0,0


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 1-3/2017 2017
Myynnit osakkuusyhtiöille 5,0 3,8 17,7
Ostot osakkuusyhtiöiltä 8,1 7,8 33,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,0 1,6 2,3
Ostovelat ja muut velat 5,8 5,5 5,8

Liitteet