Informacja o ochronie danych osobowych — Partnerzy biznesowi

Przeczytaj więcej w tekście poniżej.

Spółka HKScan Oyj, 0111425-3 i/lub każdy z podmiotów powiązanych należących do spółki HKScan Oyj lub przez nią kontrolowanych („HKScan”, lub „my”) jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jako naszego partnera biznesowego lub pełni rolę osoby kontaktowej dla naszego partnera biznesowego (dla celów niniejszej informacji o ochronie danych terminy „partner biznesowy” lub „Państwo” obejmują naszych dostawców, usługodawców i klientów działających jako podmioty prawne, a także dostawców i usługodawców działających jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działających na podobnej zasadzie).

Na tej stronie informujemy, w jaki sposób pozyskujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe, które otrzymujemy, gromadzimy i przechowujemy. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą służyć do identyfikacji danej osoby. Informacje na temat osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dotyczące co najmniej jednej osoby, uznawane są za dane osobowe. Informacje na temat podmiotów prawnych nie stanowią danych osobowych, ale informacje dotyczące przedstawicieli lub osób kontaktowych takich podmiotów uznaje się za dane osobowe.

Istotne jest dla nas, aby mieli Państwo pewność, że postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób bezpieczny. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.

W tabeli poniżej znajduje się więcej informacji na temat podmiotów HKScan, które jako administratorzy danych mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z celami określonymi w niniejszej informacji o ochronie danych. Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych zasadniczo jest podmiot HKScan, z którym Państwa organizacja zawarła umowę.

Administrator danych

HKScan Oyj

HKScan Finland Oy

Paimion Teurastamo Oy

HKScan Sweden AB

HKScan Denmark A/S

AS HKScan Estonia

AS Rakvere Farmid

AS HKScan Latvia

UAB HKScan Lietuva

HKScan Poland Sp. z o.o.

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

Dane osobowe, które nam Państwo przekazali, np. wypełniając formularze na naszej witrynie internetowej lub inne formularze, o których wypełnienie poprosiliśmy, lub prowadząc z nami rozmowy przez telefon, korespondencję e-mailową lub inną.

Dane osobowe, które pozyskujemy lub generujemy automatycznie, np. podczas Państwa wizyty na naszej witrynie automatycznie pozyskujemy Państwa dane osobowe dotyczące Państwa i Państwa wizyty, włączając adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa urządzenia z Internetem (więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na naszej witrynie można znaleźć tutaj), również podczas Państwa wizyty w naszych obiektach możemy gromadzić Państwa dane osobowe z użyciem urządzeń wideo (więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wideo można znaleźć tutaj).

Dane osobowe, które pozyskujemy z innych źródeł, np. w przypadku istniejącej relacji biznesowej, Państwa współpracownicy lub inne osoby kontaktowe, mogą przekazać nam dane osobowe na Państwa temat, takie jak Państwa dane kontaktowe lub informacje dotyczące Państwa roli w ramach danej współpracy, lub jeżeli pozyskujemy informacje od zewnętrznych dostawców danych lub z ogólnodostępnych źródeł w celu zapobiegania praniu pieniędzy, weryfikacji danych (background checks) lub w podobnych celach.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Zarządzanie współpracą

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zarządzania współpracą, np. podczas wprowadzania Państwa danych kontaktowych do naszej bazy danych, archiwizowania umów, zarządzania fakturami, weryfikacji danych (aby chronić nasze przedsiębiorstwo przed oszustwami, praniem pieniędzy, nadużyciem zaufania oraz innego rodzaju przestępstwami finansowymi i handlowymi) oraz zarządzania zamówieniami i ich realizacją.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Dane dot. organizacji
 • Informacje finansowe
 • Informacje pochodzące z weryfikacji danych
 • Dane dotyczące zakupu/sprzedaży

Prawnie uzasadniony interes (podmioty prawne) Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania współpracą.

Wykonanie umowy (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania zawartej z Państwem umowy.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu wyłącznie w celu spełnienia obowiązków prawnych oraz regulacyjnych, np. dla celów rozliczeń podatkowych. Przechowujemy wyłącznie dokładne i aktualne dane osobowe. W przypadku, gdy przestaną być Państwo odpowiednią osobą kontaktową w tym celu, usuniemy Państwa dane osobowe oraz odpowiednio zaktualizujemy wymagane dane osobowe.

Natomiast informacje pochodzące z weryfikacji danych (background checks) są przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do oceny rzetelności partnera biznesowego.

 

Usprawnienie komunikacji z przyczyn biznesowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z usprawnieniem komunikacji biznesowej, na przykład w przypadku zarządzania danymi kontaktowymi i korespondencji e-mailowej.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Państwa korespondencja

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie usprawnienia komunikacji z przyczyn biznesowych.

Okres przechowywania: Dane osobowe związane z komunikacją między nami a partnerami biznesowymi są przechowywane tak długi jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane, a następnie wyłącznie w celu spełnienia obowiązków prawnych oraz regulacyjnych, np. dla celów rozliczeń podatkowych.

 

Odpowiadanie na Państwa pytania oraz rozpatrywanie informacji zwrotnych lub reklamacji

Jeżeli skontaktują się z nami Państwo w celu przekazania informacji zwrotnych, złożenia reklamacji lub zadania pytań, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz rozpatrzenia Państwa informacji zwrotnych lub reklamacji. Mogą Państwo przekazać nam informacje zwrotne lub złożyć reklamację za pośrednictwem różnych kanałów, np. wypełniając i przesyłając formularze dostępne na naszej witrynie lub dzwoniąc do naszego działu obsługi klienta.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Dane dot. organizacji
 • Państwa korespondencja

Prawnie uzasadniony interes (podmioty prawne). Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie odpowiadania na Państwa pytania i rozpatrywania informacji zwrotnych lub reklamacji.

Wykonanie umowy (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania zawartej z Państwem umowy.

Okres przechowywania: Dane osobowe przetwarzane w związku z rozpatrywaniem informacji zwrotnych są przechowywane przez okres 12 miesięcy liczonych od daty naszej odpowiedzi na Państwa pytanie lub przekazane informacje zwrotne, chyba że przechowywanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Natomiast dane osobowe przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji są przechowywane przez 6 lat w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w zakresie spełnienia wszelkich wymogów prawnych.

 

Zapewnienie jakości i doskonalenie naszej obsługi klienta

W przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony automatycznie nagrywamy wszystkie rozmowy. W związku z powyższym możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach zapewnienia jakości i doskonalenia naszej obsługi klienta. Na przykład, nagrania rozmów możemy wykorzystać, aby upewnić się, że obsługa, jaką zapewniliśmy, była na dobrym poziomie lub aby podnieść jej jakość podczas wewnętrznych szkoleń.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Nagrania rozmów

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia jakości i doskonalenia naszej obsługi klienta.

Okres przechowywania: Nagrania rozmów są przechowywane przez 30 dni od rozmowy, chyba że przechowywanie nagrań z rozmowy jest niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Przekazanie informacji biznesowych lub treści marketingowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję biuletynów, katalogów, informacji prasowych lub podobnych, dotyczących spółki HKScan i jej działalności, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji odnośnej subskrypcji lub przekazania Państwu danych informacji.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Informacje zawodowe

Prawnie uzasadniony interes. Elektroniczny marketing bezpośredni- przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dostarczenia Państwu żądanych informacji.

Zgoda. W przypadku, gdy dostarczane Państwu informacje zawierają informację marketingowe naszych partnerów biznesowych, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji subskrypcji i dostarczenia Państwu żądanych informacji.

Dodatkowo, możemy zebrać od Państwa zgody na marketing elektroniczny zgodnie z wymogami prawa lokalnego.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane w tym celu do momentu rezygnacji z otrzymywania żądanych informacji. Po Państwa rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa dane osobowe przetwarzane w tym celu.

 

Organizowanie wydarzeń i innych działań

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli uczestniczą Państwo w organizowanym przez nas wydarzeniu. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach organizacji wydarzeń, np. w przypadku otrzymania i rejestracji potwierdzenia Państwa uczestnictwa, a także w zakresie komunikacji z Państwem dotyczącej wydarzeń.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane uczestnika
 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Preferencje żywieniowe
 • Dane dot. organizacji

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie organizacji wydarzeń.

Osoba, której dotyczą dane, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie (Art. 9(2)(a) RODO). Możemy przetwarzać odpowiednie szczególne kategorie danych osobowych, takie jak dane dotyczące zdrowia, tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekazali nam Państwo te dane, a więc za Państwa wyraźną zgodą.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu przed wydarzeniem i w jego trakcie oraz maksymalnie przez 13 miesięcy od daty wydarzenia w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie oceny wydarzenia i kontroli udziału w wydarzeniu, a także planowania przyszłych wydarzeń.

 

Zarządzanie systemami i usługami IT oraz ich ochrona

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w celu zarządzania naszą witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz w celu ich ochrony, np. po zalogowaniu, w zakresie rozwiązywania problemów, tworzenia kopii zapasowych, zarządzania zmianami i problemami w systemach oraz w związku z ewentualnymi incydentami IT.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Dane dot. organizacji
 • Identyfikatory online
 • Dane logowania

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania naszą witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz ich ochrony.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez taki sam okres, jak wskazany wyżej dla każdego celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe dotyczące logowania są przechowywane w celu rozwiązywania problemów i postępowania w przypadku incydentów maksymalnie przez 24 miesiące liczone od daty zarejestrowanego zdarzenia. Dane zawarte w kopiach zapasowych mogą być przechowywane przez dłuższe okresy w celu właściwej ochrony systemów informatycznych zgodnie z procedurami dotyczących tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania informacji.

 

Zapewnienie zgodności z wymogami prawa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

Wszystkie kategorie danych osobowych, które zostały pozyskane i które są niezbędne w celu wywiązania się z każdego z obowiązków prawnych.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z każdego obowiązku prawnego.

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku sporu lub postępowania sądowego.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

Wszystkie kategorie danych osobowych, które zostały pozyskane i które są niezbędne w celu ustanowienia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do tego celu.

 

W razie konieczności udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom. Jeżeli nie wskazano inaczej, odbiorcą jest administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

Usługodawcom

Aby realizować cele w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, udostępniamy dane osobowe zatrudnionym przez nas usługodawcom. Tacy usługodawcy świadczą dla nas usługi IT (takie jak obsługa działania, wsparcie techniczne i konserwacja naszych systemów IT), usługi doradcze, usługi w zakresie wystawiania faktur i usługi marketingowe. Usługodawcy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w tych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do własnych celów. Pełnimy funkcję administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane w naszym imieniu przez usługodawców.

Innym odbiorcom

W określonych przypadkach udostępniamy — w razie konieczności — Państwa dane osobowe innym odbiorcom do określonych celów (np. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz dochodzenia i obrony roszczeń prawnych).

Odbiorca

Cel

Podstawa prawna przekazania

Spółki Grupy HKScan

Możemy udostępniać niezbędne dane osobowe innym spółkom Grupy HKScan do wewnętrznych celów administracyjnych, np. w związku z zarządzaniem współpracą.

Prawnie uzasadniony interes (podmioty prawne). Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z wewnętrznymi celami administracyjnymi.

Organy publiczne

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom publicznym, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Banki

Udostępniamy Państwa dane osobowe bankom w celach zarządzania współpracą z producentem, np. w związku z przekazaniem płatności zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi.

Prawnie uzasadniony interes (podmioty prawne). Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania współpracą.

Wykonanie umowy (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania zawartej z Państwem umowy.

Zewnętrzni doradcy

Udostępniamy niezbędne informacje zewnętrznym doradcom, np. firmom audytorskim i kancelariom prawniczym w przypadku, gdy na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do udostępnienia informacji lub w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Obowiązek prawny i prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Sądy, kontrahenci itp.

Udostępniamy dane osobowe innym stronom w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Organy ścigania, np. policja

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom ścigania, np. policji, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Potencjalni nabywcy i sprzedawcy

Udostępniamy dane osobowe potencjalnym nabywcom i sprzedawcom w przypadku przejęcia lub fuzji przedsiębiorstwa.

Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie przeprowadzenia przejęcia lub fuzji.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać i przetwarzać dane osobowe w UE/EOG. Niektórzy z naszych usługodawców prowadzą jednak działalność poza UE/EOG — w takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane poza UE/EOG. W celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione, upewniamy się, że usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe poza UE/EOG, wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia, np. w drodze zawarcia odpowiednich umów o przekazaniu danych do państw trzecich (obejmujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską). Pytania dotyczące krajów, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, oraz zabezpieczeń, jakie wdrażamy, aby chronić Państwa dane osobowe, jak również wnioski o otrzymanie odpowiednio wykazu takich zabezpieczeń i informacji, jeżeli są dostępne, należy kierować na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Państwa praw. Wnioski o wykonanie praw można składać za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych lub kontaktując się z nami na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Mają Państwo prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych dostępnej tutaj. Przekażemy Państwu taką kopię, chyba że będą istnieć przesłanki prawne do nieprzekazania danych lub jeżeli udostępnienie danych mogłyby naruszyć prawa i wolności innych osób.

Aktualizacji swoich danych osobowych

Ponadto, mają Państwo prawo zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Wycofania zgody

W zakresie, w jakim polegamy na udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy mogli wykazać, że taki interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu w zakresie ochrony danych lub, że wykorzystanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcia swoich danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Nie możemy jednak usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli, na przykład, na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych.

Ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, możemy — poza przechowywaniem takich danych — przetwarzać Państwa dane osobowe na mocy udzielonej przez Państwa zgody lub  wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

Przekazania swoich danych osobowych (przenoszalność danych)

Przysługuje też Państwu prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (przenoszalność danych). Prawo do przeniesienia danych — w porównaniu do prawa do dostępu — obowiązuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych, które Państwo nam przekazali i które przetwarzamy w oparciu o określone podstawy prawne, np. na podstawie Państwa zgody.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację, np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych innym odbiorcom. W takich przypadkach, zostaną Państwo o tym odpowiednio poinformowani. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na tej stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się dane kontaktowe. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią, mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym w swojej jurysdykcji.

HKScan Poland Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000206666
Wrzosowa 9, 72-602 Świnoujście
Adres e-mail: privacy@hkscan.com

 

W poniższej tabeli znajdują się dodatkowe informacje dotyczące kategorii danych osobowych, które przetwarzamy.

Kategoria

Przykłady danych osobowych

Dane określające tożsamość

 • Imię i nazwisko
 • Identyfikator użytkownika
 • Indywidualny numer identyfikacyjny
 • Podpis

Dane kontaktowe

 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Dane dot. organizacji

 • Nazwa handlowa
 • Przedstawiciele
 • Lokalizacja geograficzna
 • Rodzaj i numer klienta
 • Rodzaj i numer dostawcy
 • Rodzaj i numer usługodawcy

Informacje finansowe

 • Rachunek bankowy
 • Informacje o odnośnych interesach finansowych
 • Informacje o prawach własności

Informacje pochodzące z weryfikacji danych (background checks)

 • Nazwa handlowa i inne dane określające tożsamość
 • Osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska
 • Status i rating kredytowy
 • Inne informacje z publicznych lub państwowych rejestrów

Dane dotyczące zakupu/sprzedaży

 • Kwoty zakupu
 • Kwoty sprzedaży

Dane uczestnika

 • Aktywność
 • Data

Preferencje żywieniowe

 • Alergie pokarmowe

Państwa korespondencja

 

Nagrania rozmów

 

Identyfikatory online

 • Adres IP
 • Informacje o urządzeniu i przeglądarce internetowej

Dane logowania

 • Datownik
 • Wpis dziennika