Informacja o ochronie danych — Witryna internetowa

Przeczytaj więcej w tekście poniżej.

HKScan Oyj lub spółki przez nią kontrolowane (dalej zwane oddzielnie i łącznie („HKScan”, „my”) jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jako użytkownika witryny. W tabeli poniżej można znaleźć więcej informacji na temat podmiotu, który jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie.

Podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie spółka HKScan gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe.

Na tej stronie informujemy, w jaki sposób pozyskujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe, które przechowujemy. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą służyć do identyfikacji danej osoby.

Istotne jest dla nas, aby mieli Państwo pewność, że postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób bezpieczny. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.

Witryna” oznacza witryny udostępniane Państwu przez dowolny z podmiotów HKScan, włączając (między innymi):

Administrator danych

Witryna internetowa

HKScan Oyj

 • www.hkscan.com

HKScan Finland Oy

 • www.hk.fi
 • www.kariniemen.fi
 • www.viaday.com
 • www.hkscanpro.fi

HKScan Sweden AB

 • www.scan.se
 • www.hkscanfoodservice.se
 • www.parsons.se
 • www.bullens.se
 • www.framtidenskott.se
 • www.hkscanagri.se

HKScan Denmark A/S

 • www.rosekylling.dk

AS HKScan Estonia

 • www.rakverelk.ee
 • www.tallegg.ee
 • www.valla.ee

AS HKScan Latvia

 • www.miesnieks.lv
 • www.tallegg.lv
 • www.rakverelk.lv
 • www.jgl.lv

UAB HKScan Lietuva

 • www.klaipedosmaistas.lt

Paimion Teurastamo Oy

 • www.paimionteurastamo.fi

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

Dane osobowe, które nam Państwo przekazali, wypełniając formularze na naszej Witrynie lub prowadząc z nami rozmowy przez czat na naszej Witrynie.

Dane osobowe, które pozyskujemy lub generujemy automatycznie, np. podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie automatycznie pozyskujemy Państwa dane osobowe dotyczące Państwa i Państwa wizyty, włączając adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa urządzenia z Internetem oraz inne rodzaju informacje, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki internetowej. Ponadto na Państwa urządzeniu zapisywane mogą być pliki cookie z naszej Witryny — szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnej informacji dotyczącej plików cookie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Przekazanie informacji biznesowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję biuletynów, katalogów, informacji prasowych lub podobnych, dotyczących spółki HKScan i jej działalności, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji odnośnej subskrypcji lub przekazania Państwu danych informacji.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Informacje zawodowe

Prawnie uzasadniony interes

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane w tym celu do momentu rezygnacji z otrzymywania żądanych informacji. Po Państwa rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa dane osobowe przetwarzane w tym celu.

 

Odpowiadanie na Państwa pytania oraz rozpatrywanie informacji zwrotnych

Nasza Witryna udostępnia użytkownikom funkcje w celu komunikacji z nami — zadawania pytań i przekazywania informacji zwrotnych dotyczących naszych usług i działalności. Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz rozpatrzenia Państwa informacji zwrotnych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Dane określające tożsamość
 • Dane kontaktowe
 • Informacje zawodowe
 • Państwa korespondencja

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania i rozpatrywania informacji zwrotnych otrzymanych od Państwa.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane w tym celu maksymalnie przez 12 miesięcy liczonych od daty naszej odpowiedzi na Państwa pytania lub prośby, chyba że przechowywanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Ocena i monitorowanie korzystania z naszej Witryny

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny i monitorowania korzystania z naszej Witryny, np. w związku z gromadzeniem statystyk osób odwiedzających naszą Witrynę. Przetwarzanie odbywające się we wskazanym powyżej celu może obejmować wykorzystanie statystycznych i analitycznych plików cookie.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Identyfikatory online
 • Informacje generowane przez użytkownika

Zgoda Przetwarzanie jest niezbędne w celu oceny i doskonalenia naszej Witryny z wykorzystaniem plików cookie.

Prawnie uzasadniony interes W przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, po otrzymaniu Państwa zgody na wykorzystanie plików cookie, dalsze przetwarzanie może być również niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu w zakresie oceny i doskonalenia naszej Witryny.

Okres przechowywania: W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku nieusunięcia plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej pliki cookie, które zostały zapisane w tym celu, zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji lub — w przypadku trwałych plików cookie — zostaną usunięte zgodnie z datą wygaśnięcia każdego pliku cookie. Raporty w formie zagregowanej, które nie zawierają żadnych danych osobowych ani statystyk, są przechowywane do odwołania lub do czasu ich usunięcia.

 

Zapewnienie odpowiednich treści marketingowych i komunikacji w naszej Witrynie

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, abyśmy my i nasi partnerzy reklamowi mogli zapewniać Państwu odpowiednie treści marketingowe i komunikację w naszej Witrynie. Przetwarzanie odbywające się we wskazanych powyżej celach obejmuje wykorzystanie marketingowych plików cookie.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Identyfikatory online
 • Informacje generowane przez użytkownika
 • Dane dotyczące lokalizacji geograficznej (wyłącznie w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych)

Zgoda Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienie Państwu odpowiednich treści marketingowych, które chcą Państwo przeglądać w naszej Witrynie, takich jak osadzone filmy wideo z kanału YouTube.

Okres przechowywania: W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku nieusunięcia plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej pliki cookie, które zostały zapisane w tym celu, zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji lub — w przypadku trwałych plików cookie — zostaną usunięte zgodnie z datą wygaśnięcia każdego pliku cookie.

 

Poprawa wrażeń użytkowników naszej Witryny

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu poprawy Państwa wrażeń podczas korzystania z naszej Witryny i w odpowiednich przypadkach przekazywania Państwu dostosowanych treści.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Identyfikatory online
 • Informacje generowane przez użytkownika

Zgoda Przetwarzanie jest niezbędne w celu oceny i doskonalenia naszej Witryny z wykorzystaniem plików cookie.

Prawnie uzasadniony interes W przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, po otrzymaniu Państwa zgody na wykorzystanie plików cookie, dalsze przetwarzanie może być również niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu w zakresie oceny i doskonalenia naszej Witryny.

Okres przechowywania: W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku nieusunięcia plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej pliki cookie, które zostały zapisane w tym celu, zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji lub — w przypadku trwałych plików cookie — zostaną usunięte zgodnie z datą wygaśnięcia każdego pliku cookie.

 

Zapewnienie zgodności z wymogami prawa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. po otrzymaniu żądania dostępu od osoby, której dane dotyczą, przesłanego za pośrednictwem witryny HKScan dotyczącej ochrony danych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

Wszystkie kategorie danych osobowych, które zostały pozyskane i które są niezbędne w celu wywiązania się z każdego z obowiązków prawnych.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z każdego obowiązku prawnego. Zasadniczo przechowujemy Państwa dane osobowe związane z żądaniami dostępu osób, których dane dotyczą, tak długo, jak długo mają Państwo prawo wnieść powództwo przeciwko nam.

 

Zarządzanie naszą witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz ich ochrona

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w celu zarządzania naszą Witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz w celu ich ochrony, np. w przypadku rejestracji w społeczności rolnej lub społeczności kandydatów o pracę na naszej Witrynie, po zalogowaniu, w zakresie rozwiązywania problemów, tworzenia kopii zapasowych, zarządzania zmianami i problemami w systemach oraz w związku z ewentualnymi incydentami IT. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane do celów udostępnienia naszej Witryny na Państwa urządzeniu oraz realizacji Państwa żądań na naszej Witrynie. Przetwarzanie odbywające się we wskazanych powyżej celach obejmuje wykorzystanie plików cookie wymaganych ze względów technicznych.

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

 • Identyfikatory online
 • Informacje generowane przez użytkownika
 • Dane logowania

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania naszą Witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz ich ochrony.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przechowywane przez taki sam okres, jak wskazany wyżej dla każdego celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe w dziennikach są przechowywane w celu rozwiązywania problemów i postępowania w przypadku incydentów maksymalnie przez 24 miesiące liczone od daty zarejestrowanego zdarzenia. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu nie są przechowywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

W razie konieczności udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom. Jeżeli nie wskazano inaczej, odbiorcą jest administrator danych osobowych odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

Usługodawcom

Aby realizować cele w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, udostępniamy dane osobowe zatrudnionym przez nas usługodawcom. Tacy usługodawcy świadczą dla nas usługi IT, takie jak hosting Witryny i systemu IT, utrzymanie i usługi wsparcia. Usługodawcy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w tych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do własnych celów. Pełnimy funkcję administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane w naszym imieniu przez usługodawców.

Innym odbiorcom

W określonych przypadkach udostępniamy — w razie konieczności — Państwa dane osobowe innym odbiorcom do określonych celów, np. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz dochodzenia i/lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca

Cel

Podstawa prawna przekazania

Spółki Grupy HKScan

Możemy udostępniać niezbędne dane osobowe innym spółkom Grupy HKScan do wewnętrznych celów administracyjnych, np. w związku z utrzymaniem naszej Witryny.

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z wewnętrznymi celami administracyjnymi.

Organy publiczne

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom publicznym, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Zewnętrzni doradcy

Udostępniamy niezbędne informacje zewnętrznym doradcom, np. firmom audytorskim i kancelariom prawniczym w przypadku, gdy na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do udostępnienia informacji lub w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

 

Obowiązek prawny i prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Sądy, kontrahenci itp.

Udostępniamy dane osobowe innym stronom w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Organy ścigania, np. policja

Udostępniamy niezbędne dane osobowe organom ścigania, np. policji, jeżeli na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji.

Obowiązek prawny Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Potencjalni nabywcy i sprzedawcy

Udostępniamy dane osobowe potencjalnym nabywcom i sprzedawcom w przypadku przejęcia lub fuzji przedsiębiorstwa.

Prawnie uzasadniony interes Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie przeprowadzenia przejęcia lub fuzji.

Partnerzy reklamowi

Udostępniamy Państwa dane osobowe partnerom reklamowym w celu umożliwienia takich stronom zewnętrznym przekazania Państwu odnośnych treści marketingowych.

Zgoda Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienie Państwu odpowiednich treści marketingowych.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać i przetwarzać dane osobowe na terytorium UE/EOG. Niektórzy z naszych usługodawców mogą prowadzić jednak działalność poza UE/EOG — w takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane poza UE/EOG. W celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione, upewniamy się, że usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe poza UE/EOG, wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia, np. w drodze zawarcia umów o przenoszeniu danych (obejmujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską). Pytania dotyczące krajów, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, oraz zabezpieczeń, jakie wdrażamy, aby chronić Państwa dane osobowe, jak również wnioski o otrzymanie odpowiednio wykazu takich zabezpieczeń i informacji, jeżeli są dostępne, należy kierować na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Państwa praw. Wnioski o wykonanie swoich praw można składać za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych lub kontaktując się z nami na adres e-mail privacy@hkscan.com.

Mają Państwo prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej ochrony danych dostępnej tutaj. Przekażemy Państwu taką kopię, chyba że istniały będą przesłanki prawne do nieprzekazania danych lub jeżeli udostępnienie danych mogłyby naruszyć prawa i wolności innych osób.

Aktualizacji swoich danych osobowych

Ponadto, mają Państwo prawo zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Wycofania zgody

W zakresie, w jakim polegamy na udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy mogli wykazać, że taki interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu w zakresie ochrony danych lub że wykorzystanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcia swoich danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Nie możemy jednak usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli, na przykład, na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych.

Ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, możemy — poza przechowywaniem takich danych — przetwarzać Państwa dane osobowe na mocy udzielonej przez Państwa zgody lub  wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

Przekazania swoich danych osobowych (przenoszalność danych)

Przysługuje też Państwu prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (przenoszalność danych). Prawo do przeniesienia danych — w porównaniu do prawa do dostępu — obowiązuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych, które Państwo nam przekazali i które przetwarzamy w oparciu o określone podstawy prawne, np. za Państwa zgodą.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację, np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych innym odbiorcom. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym odpowiednio poinformowani. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na tej stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się dane kontaktowe. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią, mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym w swojej jurysdykcji.

HKScan Poland Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000206666
Wrzosowa 9, 72-602 Świnoujście
Adres e-mail: privacy@hkscan.com

W poniższej tabeli znajdują się dodatkowe informacje dotyczące kategorii danych osobowych, które przetwarzamy.

Kategoria

Przykłady danych osobowych

Dane dotyczące lokalizacji geograficznej

 • Lokalizacja GPS urządzenia przenośnego

Dane określające tożsamość

 • Imię i nazwisko

Dane kontaktowe

 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Informacje zawodowe

 • Przedsiębiorstwo
 • Nazwa Państwa stanowiska

Identyfikatory online

 • Adres IP
 • Informacje o urządzeniu i przeglądarce internetowej

Informacje generowane przez użytkownika

 • Statystyki dotyczące odwiedzających i kliknięć

Państwa korespondencja

 • Treści w Państwa korespondencji

Dane logowania

 • Nazwa użytkownika
 • Dane logowania