I rapporteringen om köttproduktion möts vi ofta av diskussioner om hur mycket mark som går åt, hur stora klimatutsläpp djuruppfödningen medför och foderproduktionens negativa inverkan på biologisk mångfald. Viktiga diskussioner om frågor som vi inom den svenska livsmedelssektorn tampas med varje dag, men som tyvärr ofta landar i förenklade slutsatser.

Den kanske vanligaste missuppfattningen är att vi helt behöver sluta äta kött för att lösa klimatutmaningen. Något som faktiskt inte stämmer. Det är nämligen skillnad på kött och kött – och svenskt jordbruk är väldigt långt ifrån den negativa bild som ofta målas upp av den globala köttindustrin.

I Sverige har vi goda möjligheter att öka produktionen av kött och andra livsmedel, samtidigt som vi minskar klimatavtrycket. Ny utsläppsminskande teknik tillsammans med redan kända åtgärder har potential att eliminera jordbrukets klimatpåverkan. Det är därför fullt realistiskt för svenskt jordbruk och köttproduktion att bli Sveriges nästa klimatneutrala bransch.

På HK Scan har vi minskat utsläppen i vår egen verksamhet med 75 procent sedan 2003, med målet att nå netto noll i vår egen verksamhet redan 2025 och för hela värdekedjan – inklusive lantbruket – senast 2040.

Jordbruket kan inte ensamt stå för hela investeringen i ny hållbar teknik och de investeringar som behövs ute på gårdarna är stora. För att komma vidare är vi helt beroende av att det går bra för svenska lantbrukare. Här behöver alla i livsmedelskedjan hjälpas åt och så även politiken.

Därför söker vi nu efter de åtgärder på gårdsnivå som både ger ett lägre klimatavtryck och som också stärker lönsamheten för bonden. Ofta går detta hand i hand med att skapa mer robusta jordbruk som inte är lika beroende av att köpa in energi, gödning och foder.

När det kommer till foder söker vi effektivitet utifrån att djuren ska äta sådant vi människor inte kan eller vill äta. Här har vi kommit långt. Redan idag äter nötkreatur och får i Sverige mestadels gräs, medan 50 procent av alla grisar äter biprodukter ifrån livsmedelstillverkning. Från djurens gödsel kan vi sedan göra biogas, som ger förnybar energi, och naturlig biogödning till åkrarna.

Samtidigt är hållbar köttproduktion mer än minskade klimatutsläpp. Det handlar om att förbättra djurens välfärd och att säkerställa välmående och friska djur. Och om att öka inlagringen av kol i marken och sluta kretslopp av näringsämnen och främja biologisk mångfald. Ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige är att hagmark och naturbeten växer igen. Här behövs betande djur för att hålla landskapen öppna.  

Är det något land som kan producera kött på ett sätt som är både resurs- och klimatsmart så är det Sverige. För att lösa klimatutmaningen är lösningen därför inte att sluta helt med att äta kött utan faktiskt att öka produktionen av svenska livsmedel, och så även det svenska köttet. Något som dessutom vore en investering i vårt gemensamma civilförsvar och försörjningsförmåga.