DATUM: 24-05-2018
HKScan är måna om att skydda och respektera din integritet. Som en del av vårt åtagande försöker vi ge dig tydlig information om varför och hur HKScan behandlar dina personuppgifter och annan information som vi kan komma att samla in när du använder våra tjänster.
 

1  INFORMATION SOM VI SAMLAR IN
Den information som vi samlar in om dig beror på hur du använder HKScans tjänster. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:
 

 • Du ger till oss. Personuppgifter som du ger till oss genom att skriva in information via vår webbsida eller genom att kommunicera med oss på telefon, email eller på annat sätt ger du helt frivilligt. Det inkluderar också information som du delar med oss när du rapporterar ett problem på vår webbsida. Information som du delar med oss kan inkludera namn, postadress, e-postadress och telefonnummer eller meddelande, såsom en fråga eller synpunkter på våra produkter eller annan information som du ger till oss.
 • Vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster, såsom våra webbsidor, kan vi komma att samla in följande information:
  • teknisk information, inklusive anonyma uppgifter insamlade av hosting-plattformen för statistiska ändamål, Internetprotokoll-adress (IP-adress) använd för att sammankoppla din dator eller ditt tekniska hjälpmedel till Internet, typ och version av din webbläsare, tidszonsinställningar, dina webbläsarinställningar samt versioner, operativsystem och plattform.
  • information om din användning av våra tjänster, inklusive fullständig "Uniform Resoure Locator" (URL), klickhistorik till, genom och från vår webbsida (inklusive datum och tid), produkter som du tittat eller sökt på, antalet responser på webbsidor, nedladdningsproblem, längd på besök på vissa webbsidor, information om interaktioner på webbsidor (såsom scrollande, klick och musrörelse), metoder för att lämna webbsidor med webbläsaren och telefonnummer som använts för att ringa vårt kundsupportsnummer.
  • Information som kommer från information som du delat med oss och som vi samlat in, såsom gemensamma intressen och beteende av våra besökare och som kommer från användning av analysverktyg.
 • Som vi blivit försedda med från tredje part, inklusive information från publikt tillgängliga register och våra tjänsteleverantörer, såsom information som relaterar till hur du använder våra tjänster som beskrivs ovan.

2 COOKIES 
Våra webbsidor kan använda cookies och andra liknande lösningar för att, till exempel, åtskilja dig från andra användare på vår webbsida. Du kommer att bli uppmärksammad på att dessa används genom en banner när du går in på vår webbsida. Cookies hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du använder våra webbsidor och hjälper även oss att förbättra våra webbsidor. En cookie är en liten fil med text och nummer som vi sparar i din webbläsare eller på hårdvaran på din dator förutsatt att du har accepterat det.

Notera att tredje parter (inklusive, till exempel, annonseringsnätverk och leverantörer av externa tjänster såsom analystjänster av webbplatstrafik) också kan använda cookies på vår webbsida. Sådana cookies är troligtvis analytiska/prestanda cookies eller "targeting" cookies. Sådana tredjepartstjänster eller applikationer som används på HKScans webbsidor omfattas av tredjepartstjänsters integritetsmeddelanden.
Vi kan komma att använda cookies för följande syften:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies är nödvändiga för funktionen av våra webbsidor och tjänster. Dessa möjliggör grundläggande funktioner såsom sidnavigering, inloggning eller ifyllning av formulär.
 • Funktionella cookies. Dessa cookies möjliggör utvidgade funktionaliteter på våra webbsidor, såsom videor eller delning i sociala medier, och de möjliggör även för oss att individanpassa våra webbsidor genom att lagra dina preferenser. De kan komma att användas av oss eller en tredjepartsleverantör, såsom YouTube, vars tjänster vi lagt till på våra webbsidor.
 • Analytiska cookies. Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen och räkna antalet besökare och för att se hur besökare förflyttar sig på vår webbsida när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra vår webbsidas funktion, till exempel genom att försäkra oss om att användare hittar vad de söker på ett enkelt sätt.
 • "Targeting cookies". Dessa cookies används av våra annonseringsnätverk genom våra webbsidor. Dessa kan komma att användas för att bygga profiler baserat på dina intressen, och potentiellt baserat på vilka webbsidor du har tittat på, för att visa dig HKScan-annonser och andra utvalda tredjepartsannonser på andra webbsidor.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningarna i din webbläsare som tillåter dig att vägra alla eller vissa cookies. Om du använder din webbläsares inställningar till att blockera alla cookies (inklusive grundläggande cookies) har du kanske inte möjlighet att få tillgång till alla delar eller vissa delar av vår webbsida eller så kanske de inte fungerar som tänkt.

Du kan alternativt inaktivera cookies genom en viss tredjepartstjänst, "Your Online Choices", som innehåller ytterligare information om cookies, online-annonsering och åtgärder du kan vidta för att skydda din integritet på Internet.

3 ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN OCH DE LEGALA GRUNDERNA FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN
EU:s dataskyddslagstiftning kräver att vi informerar om vilka syften och ändamål som vi använder dina personuppgifter för och vilka legala grunder som vi stödjer oss på för att genomföra sådan personuppgiftsbehandling, vilka är följande:

 • Följande behandlingssyften och ändamål är nödvändiga för att möta våra berättigade intressen:
  • användning av teknisk information som vi samlar in om dig för att säkerställa att webbsidans innehåll är presenterat på ett så effektivt sätt som möjligt för dig och för våra interna ändamål, såsom kvalitetskontroll, prestanda på webbsidan, systemadministration och för att utvärdera användningen av vår webbsida så att vi kan förse dig med förbättrade tjänster;
  • för att utveckla, driva, leverera, marknadsföra och förbättra våra produkter, tjänster och innehåll;
  • för administration och interna operationer, inklusive problemsökning, dataanalyser och tester; och
  • hantering av klagomål, synpunkter eller förfrågningar som du skickar till oss;
 • personuppgiftsbehandling när du gett oss ditt samtycke:
  • detta inkluderar personuppgiftsbehandling där du specifikt i kommunikation med oss har efterfrågat att vi ska behandla uppgifterna på ett specifikt sätt, till exempel genom att ge samtycke till användningen av cookies.
  • du kan blockera cookies genom att aktivera inställningarna i din webbläsare som tillåter dig att vägra användning av alla eller vissa cookies. I andra fall kan du återta ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna angivna i slutet av detta integritetsmeddelande eller genom att meddela oss på samma sätt som du lämnade ditt samtycke.
 • Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning:
  • vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att leva upp till våra legala skyldigheter som exempelvis relaterar till redovisning och säker hantering av matpreferenser.

4 DELNING AV DIN INFORMATION 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter:

 • med HKScan-koncernbolag eller bolag associerade till HKScan-koncernbolag för de syften och ändamål som anges i detta integritetsmeddelande;
 • med våra tredjepartsleverantörer inklusive Google Analytics och andra analys- och sökmotorleverantörer som assisterar oss i förbättrings- och optimeringsarbete på vår webbsida, samt våra hosting-leverantörer av emailservrar där kommunikation som vi får från dig behandlas. När vi använder sådana leverantörer delar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för dem för att utföra sin tjänst och vi har avtal på plats som kräver att sådana tjänsteleverantörer håller din information säker och inte använder den för andra syften än i enlighet med våra specifikt givna instruktioner;
 • i det fallet vi köper eller säljer någon del av verksamheten eller tillgångar kan vi komma att dela dina personuppgifter med den potentiella säljaren eller köparen av en sådan verksamhetsdel eller tillgång;
 • om någon av HKScan-koncernbolagen eller dess tillgångar blir uppköpta av en tredje part, i sådana fall kan personuppgifter som innehas om kunder bli överförda som en del av överlåtelsen av tillgångarna;
 • om vi har en skyldighet att avslöja eller dela dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, eller för att införliva eller ta i bruk våra Användarvillkor och andra avtal, eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten av HKScan, våra kunder eller andra. Det inkluderar utbyte av information med myndigheter, andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägeri;
 • andra parter med ditt samtycke.

5 SÄKERHET OCH FÖRVARING AV DIN INFORMATION
Vi strävar efter att förvara din information inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa situationer kan det dock vara nödvändigt för oss eller våra samarbetspartners att överföra din information till en destination utanför EES. I sådana situationer kommer vi att vidta alla möjliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med detta integritetsmeddelande. Se punkt 8 för ytterligare information.

Där vi har givit dig (eller där du själv valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbsida, är du själv ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon annan.

Tyvärr är inte överföring av information på Internet helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten av dina personuppgifter som skickats till vår webbsida; en överföring till vår webbsida sker därför på egen risk. När vi dock väl fått dina personuppgifter, kommer vi att tillämpa strikta tillvägagångssätt och säkerhetsåtgärder för att skydda dem från olovlig tillgång.

6 HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN INFORMATION
Om vi samlar in dina personuppgifter avgörs hur länge vi behåller uppgifterna utifrån ett flertal faktorer, inklusive syftet för vad vi använder dina personuppgifter för och våra skyldigheter under tillämplig lagstiftning.

Vi behåller inte personuppgifter i ett identifierbart format för en längre tidsperiod än vad som är nödvändigt för syftena som anges i det här integritetsmeddelandet.

7 ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR EES
Dina personuppgifter kan komma att bli överförda till ett land utanför det Europeiska samarbetsområdet (EES) av oss eller våra samarbetspartners. Där det inte finns ett adekvat skydd för dina personuppgifter enligt sådana länders lag, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder att försäkra att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att behålla samma skyddsnivå som i enlighet med det här integritetsmeddelandet. Säkerhetsåtgärder inkluderar uppställande av kontraktuella krav på mottagaren av dina personuppgifter eller säkerställande av att mottagarna har gått med i "internationella regelverk" som säkerställer ett adekvat dataskydd. Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ned i detta integritetsmeddelande för mer information om vårt dataskydd, inklusive möjligheten att få en kopia på relevanta dokument.

8 DINA RÄTTIGHETER 
Vi vill säkerställa att vår användning av dina personuppgifter är rättvis och öppen. Att hjälpa dig att förstå dina rättigheter är en del av hur vi åstadkommer detta.

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt EU:s dataskyddslagar. Dessa är, sammanfattningsvis:

 • rätten till tillgång och att få kopior av dina personuppgifter som vi har om dig och, där sådan personuppgiftsbehandling sker på grundval av ditt samtycke, att få tillgång till kopior från oss i ett vanligt använt och maskinläsbart format;
 • rätten att få dina personuppgifter raderade och/eller rättade om de är felaktiga och rätten att invända mot behandlingen av sådana personuppgifter;
 • rätten att få och återanvända dina personuppgifter för dina egna ändamål för flera andra tjänster och att få tillgång till information som finns om dig;
 • rätten att återta ditt samtycke till vår behandling, där sådan personuppgiftsbehandling görs på grundval av ditt samtycke;
 • rätten att inge klagomål till en lokal tillsynsmyndighet om du är oroad över hur vi har behandlat dina personuppgifter; och
 • rätten att invända mot automatiserat beslutsfattande som påverkar dig.

Sättet som vi behandlar dina personuppgifter på och vilken rättslig grund som vi tillämpar kan komma att påverka i vilken utsträckning dessa rättigheter tillfaller dig. Om du vill diskutera några av dina rättigheter med oss, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna enligt nedan.

Vår webbsida kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbsidor till våra nätverkspartners, annonsörer och filialer. Om du följer en länk till någon utav dessa webbsidor, notera att dessa webbsidor har sina egna integritetsmeddelanden och att vi inte har accepterat något ansvar eller någon skyldighet för sådana integritetsmeddelanden. Kontrollera dessa meddelanden innan du skickar någon information till sådana webbsidor.

9 ÄNDRINGAR I VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE
Ändringar som vi gör i detta integritetsmeddelande i framtiden kommer att bli publicerade på den här sidan och, när lämpligt, även direkt till dig. Kontrollera regelbundet för att se om det finns uppdateringar eller ändringar i vårt integritetsmeddelande.

10 KONTAKTA OSS
HKScan Oyj och andra HKScan-koncernbolag som står uppräknade nedan är personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen som företas i enlighet med det här integritetsmeddelandet:

 • HKScan Oyj
  • Personuppgiftsbehandling i relation till:
   www.hkscan.com 
   - HKScan's företagskommunikationer, såsom investerarrelationer och relationer i sociala medier.
 • HKScan Finland Oy,  KScan Sweden AB, HKScan Denmark A/S, AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia, UAB HKScan Lietuva (Lithuania)
  • Personuppgiftsbehandling i respektive land i relation till:
   - konsument- och kundservice
   - marknadsföringskampanjer
   - våra webbsidor ägnade för konsumenter och kunder.
 • Paimion Teurastamo Oy

Frågor, kommentarer eller förfrågningar relaterade till detta integritetsmeddelande är välkomna och kan skickas till HKScans dataskyddsansvarig på emailadressen privacy@hkscan.com, som har funktionen som representant för ovannämnda personuppgiftsansvariga.

Du kan också skriva till oss på:

HKScan Oyj
Legal
PL50
20521 Turku
Finland