Det finns ingen annan del av näringslivet som är kopplad till så många av våra svenska nationella miljömål som jordbruket, och därmed finns det heller ingen grön omställning som är viktigare att lyckas med än den för odling och djurhållning. Men det kostar att ställa om. För att jordbruket ska kunna investera i hållbara metoder och ny teknik, så behövs tydliga ekonomiska incitament och tillgängliga miljöersättningar.  

Som en del av sitt hållbarhetsarbete startade HKScan Sverige Gårdsinitiativet 2020 – ett projekt med syfte att i nära samarbete med sina leverantörer minska svenskt kötts klimatpåverkan och samtidigt öka dess miljöfördelar. Projektet har gett värdefull kunskap kring vilka insatser som leder till minskad klimatpåverkan och som även innebär kostnadsbesparingar. Nu bygger HKScan Sverige vidare på Gårdsinitiativet.  

Nytt hållbarhetstillägg 

För att ge bästa möjliga förutsättningar och öka takten i omställningsarbetet så behövs ekonomiska incitament. Från och med januari 2024 kommer därför ett hållbarhetstillägg att utbetalas till HKScan Sveriges nöt- och grisleverantörer. En hållbarhetsinvestering som totalt uppgår till 75 miljoner kronor det första året. 

”Ska vi kunna öka takten i den gröna omställningen i Sverige, samtidigt som vi har behov av att öka livsmedelsproduktionen, så krävs gemensamma åtgärder och insatser, både inom politiken, jordbruksnäringen och i livsmedelsbranschen. För att kunna genomföra det behövs marknadslösningar med ekonomiska incitament”, säger Lars Appelqvist, VD på HKScan Sverige. ”Hållbarhetstillägget till våra leverantörer är ett första steg och vårt bidrag till denna omställning som är förutsättningen för ett framtidssäkrat svenskt lantbruk”. 

Hållbarhetstilläget ges i förskott, som ett incitament för att gården ska kunna realisera de insatser som har störst effekt på den enskilda gården, och är utformat enligt en modell som ska innebära så lite extra administration som möjligt för lantbrukaren.  

“Vi vill att fokus i arbetet hos våra leverantörer ska ligga på verklig förflyttning genom konkreta insatser, snarare än att addera mer administrativt arbete”, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur på HKScan Sverige “och vårt samarbete med Agronod bidrar i högsta grad till detta”. 

Tre fokusområden

För att på ett enklare vis kunna följa leverantörernas hållbarhetsarbete mäts gårdarnas klimatavtryck med hjälp av Agronods dataverktyg Agrosfär, som alla HKScans nöt- och grisleverantörer erbjuds. Utöver uppföljningen av gårdens klimatpåverkan ingår även insatser för att förbättra djuromsorgen och för att främja marker som gynnar biologisk mångfald - till exempel naturbetesmarker - som grund för fortsatt hållbarhetstillägg framöver. 

”Det är viktigt att komma ihåg att många åtgärder som ger en minskad klimatpåverkan också är positiva för ekonomin på den enskilda gården, eftersom de bidrar till att resurserna tas tillvara på ett effektivare sätt. Samtidigt kan vi inte enbart fokusera arbetet på att minska klimatpåverkan eftersom jordbruket berör flera av våra miljömål. Vi behöver  parallellt arbeta med god djuromsorg och ökad biologisk mångfald som  också ingår i vårt hållbarhetstillägg", säger Elina Matsdotter Hållbarhetschef på HKScan Sverige.  

Bilder