Bevarandet av den biologiska mångfalden, dvs att vi har ett landskap med många olika naturtyper och olika arter med stor genetisk variation, är en av förutsättningarna för en hållbar framtid. Det svenska jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Tyvärr är den också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade och i Sverige är det största hotet mot biologisk mångfald igenväxta naturbetesmarker på grund av minskat antal betesdjur. HKScan vill vända den negativa trenden och bidra till att öka den biologiska mångfalden igen.

Svenskt Sigill har arbetat fram en vetenskapligt baserad åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. För det arbetet tilldelades Svenskt Sigills hållbarhetschef Helena Allard SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020. Åtgärdslistan utgör en del av Svenskt Sigills certifiering av gårdar och är framtagen med samma gedigna arbetssätt som resten av certifieringen. I Svenskt Sigills lista poängsätts åtgärderna efter vilken nytta de gör för den biologiska mångfalden, vilket gör det möjligt att mäta effekten på biologisk mångfald på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

- Många verksamheter har inkluderat biologisk mångfald som indikator i sitt hållbarhetsarbete. Att kunna mäta utvecklingen är viktigt då biologisk mångfald är en del av FN:s globala hållbarhetsmål och de planetära gränserna, säger Vera Söderberg, Research & CR Development Manager på HKScan. Vi behöver ett verktyg för att kunna följa upp att de åtgärder som vidtas verkligen har avsedd effekt och är därför glada att kunna presentera denna nya metod som vi har utvecklat tillsammans med Svenskt Sigill.  

Metoden bygger på att gården gör en genomgång av i vilken omfattning man uppfyller respektive åtgärd i listan. Ett exempel på åtgärd kan vara hur många hektar naturbetesmark som gården förvaltar. Totalresultatet för samtliga åtgärder utgör värdet för den specifika gården. Stor vikt har lagts vid att det ska vara enkelt för lantbrukarna att använda listan samtidigt som den inspirerar till fler insatser. Nya mätningar görs sedan regelbundet för att utvärdera gårdarnas framsteg inom den biologiska mångfalden. HKScan kommer att använda metoden för datainsamling och uppföljning av åtgärder inom ramarna för sin miljösatsning Gårdsinitiativet.

- Det känns väldigt kul att det arbete vi har gjort för certifieringarna inom Svenskt Sigill nu får ringar på vattnet. Vi vill ju givetvis att ännu fler lantbrukare gör insatser för att öka den biologiska mångfalden och kan rädda fler insekter, fåglar och vilt i våra odlingslandskap, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill.

Förutom de uppenbara fördelarna för planeten som ökad biologisk mångfald leder till, så är det även i många fall lönsamt för gården. Pollinerare bidrar till ökade skördar, antal skadegörare minskas av getingar och ugglor och naturen blir mer motståndskraftig för klimatförändringar. För att öka den biologiska mångfalden och få enhetlighet i branschen hoppas HKScan att fler ska vilja använda Svenskt Sigills lista för att mäta biologisk mångfald. HKScan och Svenskt Sigill har inlett en dialog med Agronod, noden för datadelning och nya digitala lösningar i primärproduktionen, om att på sikt tillgängliggöra metoden i deras digitala plattform.

- Det är viktigt med branschöverskridande metoder inom hållbarhet och biologisk mångfald. Vi tycker att det är ett strålande initiativ som HKScan tagit tillsammans med Svenskt Sigill och vi ser positivt till att bidra till en branschöverskridande lösning. Vi undersöker därför möjligheterna att tillgängliggöra denna lista i Agronod, säger Emilia Liljeström, VD på Agronod.

Mer om Svenskt Sigill och åtgärdslistan: https://www.svensktsigill.se/hallbarhet/biologisk-mangfald/

Mer om Agronod: https://www.agronod.com/

Mer om HKScans Gårdsinitiativet: https://www.scan.se/gardsinitiativet/

*snitt för samtliga HKScans leverantörer med 2019 som basår.

Bilder