HKScan har inlett ett koncernövergripande energieffektiviseringsprojekt. Bolaget har ställt som mål att minska energianvändningen med 10 procent från 2014 fram till 2017, bundet till omsättningsindex. Koncernen arbetar också aktivt för att hitta metoder för minskning av utsläppen av växthusgaser.

”Vi arbetar oavbrutet för att förbättra våra processer och höja vår energieffektivitet. På så sätt minskar vi utsläppen från våra egna processer och samtidigt reduceras vår energikostnad”, säger HKScans vd Hannu Kottonen.

Till de konkreta åtgärderna för bättre energieffektivitet som redan vidtagits hör installation av värmepumpar, optimering av kylsystem och tillvaratagande av spillvärme för att värma upp varmvatten.

”Vi investerar också i moderna styrsystem och utrustning med bättre energieffektivitet”, förklarar Vera Söderberg som leder HKScans energieffektiviseringsprojekt.

HKScan vill höja sin miljöprestanda genom att minska på utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi av bolagets totala energiförbrukning. På så sätt tar HKScan också hänsyn till den växande oron för klimatförändringarna. Dessutom uppmuntrar HKScan sina medarbetare att bidra till en bättre energieffektivitet och komma med idéer och förslag på konkreta åtgärder för att spara energi.

Projektet, som lanserades i början av 2015, ska minska bolagets miljöavtryck som en del av HKScans ansvarsprogram.

”Det ger oss dessutom ytterligare ett sätt att sänka kostnaderna för energi”, säger Vera Söderberg. ”Många av de alternativ som bygger på förnybara energikällor, som förnybar fjärrvärme och fjärrånga, och användning av biogas är lönsamma både på kort och långt sikt.” Utöver biogas använder HKScan också biprodukter, som djurfett och växtolja från steklinjer, till produktionen av energi.

HKScan-koncernen arbetar för att producera, sälja och marknadsföra kött och köttprodukter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Bolagets företagsansvar omfattar ekonomisk och social hänsyn, djurens välbefinnande och miljön i hela värdekedjan. Dessa delområden är viktiga för HKScan och dess intressenter, speciellt eftersom investerarna, kunderna och konsumenterna har allt högre förväntningar när det gäller miljöfrågor.

HKScan följer kontinuerligt upp sin miljöpåverkan och arbetar för att minska den, speciellt i fråga om energieffektivitet och växthusgasutsläpp, avloppsvatten, användning av kemikalier och avfallshantering.


Mer information:


Mer information lämnas av Pia Nybäck, SVP, Quality and Corporate Responsibility
För kontakt begär samtal via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, fornamn.efternamn@hkscan.com, eller tfn +358 10 570 2142.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 var omsättningen cirka 2,0 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 700 anställda.