Valminud kliimakava näitab HKScanile kui Läänemere piirkonna ühele suurimale toiduettevõttele kätte peamised võimalused süsinikuneutraalsuse suunas liikumiseks. Koostöös süsiniku jalajälje väljaselgitamisele spetsialiseerunud ekspertidega audiitorfirmast KPMG kaardistas ja arvutas HKScan heitkogused kogu oma väärtusahela kohta. Eesmärk on tegeleda esmalt kõige suurema mõjuga tegevustega: tootmisüksuste energialahendused, söödatootmine, põlluharimine ning ringmajanduse põhimõtete järgimine kogu väärtusahela ulatuses

–  HKScan seadis koos loomakasvatajate ja teiste partneritega ambitsioonikad eesmärgid, mida sammhaaval täitma asume. Meile on oluline töötada pikaajalise vaatega, et luua püsivalt kliimasõbralikumad ärimudelid. Samal ajal mõistame, et oleme alles oma teekonna alguses ning eesmärkideni jõudmiseks tuleb teha koostööd paljude oma sidusrühmadega, ütles HKScani tegevjuht Tero Hemmilä.

- Oleme juba pea kaks aastat viinud edukalt ellu ettevõtte kasumlikkuse parandamise Turnaround programmi ja on selge, et kasumlikkus on tulevikus seotud üha tihedamalt vastutustundliku ettevõtlusega. Nii juhtimises kui ka ettevõtte vastutustundlikkuses saab süsinikuneutraalsuse kliimakaval olema võtmeroll. Samuti tagame sellega loomakasvatajate konkurentsivõimelisuse ning anname tarbijatele võimaluse mitmekülgselt toitudes nautida vastutustundlikult toodetud lihatooteid, rääkis tegevjuht Tero Hemmilä.

Kliimameetmed teooriast praktikasse

HKScan viis kõigil oma koduturgudel Soomes, Rootsis, Baltikumis ja Taanis läbi ulatusliku uuringu, millega kaardistati ja arvutati välja ettevõttes tekkivad heitkogused alates loomakasvatusest kuni tarbijateni jõudva kaubani. Aastal 2019 oli heitkogus võrdväärne umbes 2,4 megatonni süsinikdioksiidiga (CO2e)*, millest tootmisüksused moodustasid umbes 5%. Läänemere piirkonna riikides moodustab toidu tootmine kliimaheitmetest umbes 20 protsenti, millest lihatoodang omakorda umbes poole. Lihatootmise suurimad heitkoguste allikad on söödatootmine ja põlluharimine.

HKScanis on olnud pikalt võtmekohal vastutustundlik ettevõtlus. Aastatel 2014 kuni 2020 vähendas HKScan oma tööstuste ja toodangu heitkoguseid üle 70 protsendi, kaasates tootmisesse taastuvelektrit ja parandades pidevalt energiatõhusust. Näiteks 2020. aasta lõpuks kasutasid kõik HKScani tootmisüksused taastuvat elektrit. Sealjuures võtab HKScan kliimamõjusid arvesse kõigi investeerimisotsuste tegemisel ja arendab pidevalt oma tootmise energiatõhusust.

Põllumajanduse kliimamõjude vähendamine

HKScan on töötanud kliimamõjude vähendamise nimel suurendades sõnniku ringkasutust ja söödatootmise efektiivsust ning võttes kasutusele päikeseenergiat.

Kliimakava esimestel aastatel vähendab HKScan koostööpartneritega ühiselt põllumajanduse keskkonnamõjusid. Seejuures keskendutakse eriti söödatootmise kliimamõjudele, optimeerides väetiste ja muude tootmissisendite kasutamist. Lisaks arendatakse sõnniku ringkasutust ja soodustatakse põldudel süsiniku sidumist. Keskendutakse eelkõige suurima mõjuga söödatootmise ja maakasutuse heitkoguste vähendamisele. Efektiivse ja süsinikku siduva põllumajanduse edendamine on ettevõtte kliimakava keskne eesmärk.

- Vastutustundlikkus muutub koostöö aluseks kõigi meie partneritega. See töö nõuab mitmekülgseid teadmisi, seega on lisaks meile ja meie koostööpartneritele kaasatud ka teised ettevõtted ning eksperdid ja teadusorganisatsioonid. Ühiselt otsime uusi viise, kuidas vähendada kliimamõjusid ja võtta head tavad ökosüsteemipõhiselt tegutsedes laiemalt kasutusse kõikidel meie koduturgudel, ütles Hemmilä.

HKScan tegeleb kohalike süsiniku sidujate arendamisega

HKScanil on tohutu potentsiaal süsiniku sidumise suurendamiseks, seda eelkõige põlluharimises ja metsakasvatuses. Taimeliikide valikul ja kasvatusmeetoditel on süsiniku sidumisel oluline roll. Koostööpartneritega arendab ettevõte võimalusi põldude süsinikdioksiidi sidujate mõõtmiseks ja suurendamiseks. Lisaks uurib HKScan võimalusi süsiniku sidumise suurendamiseks koostööpartnerite metsades.

- HKScanil on Läänemere piirkonnas üle 100 aasta pikkune ajalugu. Oleme pühendunud vastutustundliku kohaliku toidu tootmise edendamisele. Jätkusuutlikuma toidutootmise arendamine loob võimalusi kliimamuutuste pidurdamiseks kogu toiduahela ulatuses. Edu saavutamise võti on tihe koostöö põllumajanduspartnerite, ettevõtete, ühiskonna ja erinevate ekspertorganisatsioonide vahel. Usun, et kogu toiduahela läbipaistvusel on üha olulisem roll. HKScan soovib olla oma partneritele eeskujuks kliimaeesmärkide saavutamisel. Süsinikuneutraalsuse eesmärgini jõudmiseks ei ole meil vastuseid veel kõikidele küsimustele, kuid kindlasti on lahendused seotud tehnoloogiliste edusammudega, ütles Tero Hemmilä.

* HKScani kasvuhoonegaaside kogused on arvutatud ettevõtte kogutud andmete põhjal järgides rahvusvaheliselt tunnustatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol“. Arvutused sisaldavad nii otseseid (ulatus 1) ja kaudseid (ulatus 2) ettevõtte tootmisega seotud heitkoguseid kui ka kõiki muid heitkoguseid, mis tekivad väärtusahelas ettevõtte enda tootmisest väljaspool (ulatus 3). Sealhulgas sisaldavad arvutused peamiseid heitmeallikaid nagu sööda tootmine, maakasutus, pakendamine, jäätmed, ärireisid ja logistika. HKScani kliimaemissioon on arvutatud kooskõlas GHG protokolliga (1-3). Audiitorfirma KPMG on kinnitanud andmete täpsust ja täielikkust.

Lisainfo:
Tero Hemmilä, tegevjuht, tel. +358 10 570 2012
Heidi Hirvonen, kommunikatsioonidirektor, tel. +358 10 570 6072